Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024


Academic Reading and Writing

Kód předmětu: YBEC119 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz je úvodem do několika klíčových oblastí akademického projevu, zaměřených na psaní odborného textu. Budeme zkoumat, jak je akademické psaní odlišné od jiných stylů písemného projevu v angličtině a jak správně strukturovat esej. Zaměříme se také na některá specifika slovní zásoby a gramatiky, používání sekundárních zdrojů, citací, odkazů a bibliografie.

Aerobik A: Cardio Dance

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00
Pracovní seminář, v rámci něhož se řeší postup při vypracování doktorských projektů, studenti dostávají zpětnou vazbu při psaní odborných textů a probíhá komentované čtení odborných článků. Seminář probíhá celoročně, každý lichý týden.

Aerobik B: Total Body

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 15:00 - 16:00
Pracovní seminář, v jehož rámci se řeší postup při vypracování doktorských projektů, studenti dostávají zpětnou vazbu při psaní odborných textů a probíhá komentované čtení odborných článků.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBEC074 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Smyslem semináře, který si studující zapisují každý semestr po celou dobu svého studia, je poskytnout doktorandům příležitost prezentovat, diskutovat a konzultovat projekty svých disertačních prací a zároveň jim otevřít možnost participovat na badatelské práci kolektivu filosofického pracoviště fakulty.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBEC075 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kromě diskusí o aktuálních problémech české i zahraniční historické vědy představují hlavní osu kurzu prezentace konkrétních doktorských projektů. U studentů a studentek na počátku doktorského studia se pozornost soustředí především na cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze a otázky, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, strukturu disertace, formální rovinu odborného textu atd. U pokročilejších účastníků se v rámci semináře čtou a diskutují již hotové části disertace.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBEC008 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
Kromě diskusí o aktuálních problémech české i zahraniční historické vědy představují hlavní osu kurzu prezentace konkrétních doktorských projektů. U studentů a studentek na počátku doktorského studia se pozornost soustředí především na cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze a otázky, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, strukturu dizertace, formální rovinu odborného textu atd. U pokročilejších účastníků se v rámci semináře čtou a diskutují již hotové části dizertace.

AJ - Intermediate pro mluvčí východoslovanských jazyků

Kód předmětu: YBEC160 Garant: Holubenko,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je určen těm doktorandům, kteří uskutečňují výzkumy v oblasti sociální a kulturní antropologie. Náplň semináře odráží různé úrovně zpracování projektů doktorandů. Na jedné straně funguje jako "work in progress" a umožňuje studentům ve fázi psaní dizertační práce předkládat jednotlivé výstupy ve formě kapitol dizertace ke kolektivní debatě a kritice. Na druhé straně slouží i studentům, kteří se nacházejí v úvodní fázi svého doktorského studia, a to tím, že v něm mohou důkladně rozpracovat svůj projekt výzkumu a čerpat ze zkušeností pokročilejších studentů.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBEC080 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Smyslem Doktorského semináře je poskytnout studentům příležitost prezentovat a ve vzájemné diskusi dále rozvíjet řešení problematiky svých disertačních prací. Seminář je zároveň i výchozím místem pro utváření případných badatelských týmů pro získávání a řešení společných výzkumných projektů. Doktorského semináře se kromě studentů a hlavního přednášejícího budou účastnit pozvaní školitelé a další akademičtí pracovníci. Každý student by měl alespoň jednou za semestr prezentovat stav a vybrané dílčí téma své práce. V 1. semestru by měl představit základní záměr a předpokládaný způsob řešení a postup své disertační práce. V dalších semestrech by měl podrobněji prezentovat přístup a způsob řešení (metodu) a případně přednést vybrané dílčí výsledky. V posledním roce studia se předpokládá, že student bude na semináři prezentovat i výsledky a závěry své disertační práce.Seminář se bude podle témat disertačních prací a aktuální potřeby doplňovat přednáškami školitelů a dalších akademických pracovníků. Atestační podmínky: Pravidelná účast na semináři; plnění pravidelné prezentace stavu a témat disertační práce a plnění dalších zadaných úkolů, které vyplynou z diskusí a práce v semináři.

AJ - Upper-Intermediate

Kód předmětu: YBEC009 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem doktorského semináře je poskytnout prostor k podrobnějšímu rozboru a prezentaci jednotlivých doktorských projektů. Seminář má tak zajistit studentovi kritickou zpětnou vazbu formou diskuse a pomoct nalézt možné řešení problémových bodů. Během semináře se budou rozebírat metodologické, výzkumné a jiné otázky. Seminář má obohatit dosavadní pracovní zkušenosti studentů a současně posílit jejích prezentační a argumentační schopnosti.Povinnou součástí Doktorského semináře I. a II. je návštěva přednášek v rámci Historicko-sociologických konfrontací. Program seminářů tak obohatí přednášky a diskuse s domácími a zahraničními odborníky.

AJ - Upper-Intermediate II.

Kód předmětu: YBEC153 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Smyslem Doktorského semináře je poskytnout studentům příležitost prezentovat a ve vzájemné diskusi dále rozvíjet řešení problematiky svých disertačních prací. Seminář je zároveň i výchozím místem pro utváření případných badatelských týmů pro získávání a řešení společných výzkumných projektů. Doktorského semináře se kromě studentů a hlavního přednášejícího budou účastnit pozvaní školitelé a další akademičtí pracovníci. Každý student by měl alespoň jednou za semestr prezentovat stav a vybrané dílčí téma své práce. V 1. semestru by měl představit základní záměr a předpokládaný způsob řešení a postup své disertační práce. V dalších semestrech by měl podrobněji prezentovat přístup a způsob řešení (metodu) a případně přednést vybrané dílčí výsledky. V posledním roce studia se předpokládá, že student bude na semináři prezentovat i výsledky a závěry své disertační práce.Seminář se bude podle témat disertačních prací a aktuální potřeby doplňovat přednáškami školitelů a dalších akademických pracovníků. Atestační podmínky: Pravidelná účast na semináři; plnění pravidelné prezentace stavu a témat disertační práce a plnění dalších zadaných úkolů, které vyplynou z diskusí a práce v semináři.

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBEC081 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem doktorského semináře je poskytnout prostor k podrobnějšímu rozboru a prezentaci jednotlivých doktorských projektů. Seminář má tak zajistit studentovi kritickou zpětnou vazbu formou diskuse a pomoct nalézt možné řešení problémových bodů. Během semináře se budou rozebírat metodologické, výzkumné a jiné otázky. Seminář má obohatit dosavadní pracovní zkušenosti studentů a současně posílit jejích prezentační a argumentační schopnosti.Povinnou součástí Doktorského semináře I. a II. je návštěva přednášek v rámci Historicko-sociologických konfrontací. Program seminářů tak obohatí přednášky a diskuse s domácími a zahraničními odborníky.

Alchymie štěstí, nebo zrod totality? Osvícenství a svět od 18. století po naši dobu

Kód předmětu: YBHC170 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáškový kurz bude sledovat vývoj představ o duši a lidské psychice v archaické a klasické době antického Řecka. Postupovat budeme od homérských eposů (tj. nejstarší literatury) až k Aristotelovi, který o duši napsal první teoretický spis. Pozornosti se dostane nejen různým teoriím básníků a filosofů, nýbrž i konceptům z prostředí lékařského, náboženského a lidového. Kurz je určen jak těm, kteří se zajímají o antickou filosofii, tak také zájemcům o nejstarší dějiny psychologie. Složení zkoušky bude podmíněno úspěšným napsáním písemného testu, nebo vypracováním a obhájením eseje na dané téma.DOPORUČENÁ LITERATURA:Platón, FaidónPlatón, TimaiosAristotelés, O dušiBartoš, H. Očima lékaře, Pavel Mervart 2006.Chlup, R. (ed.) Pojetí duše v náboženských tradicích světa. DharmaGaia 2007.Vítek, T. Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna, Herrmann & synové 2022.

Alchymie štěstí, nebo zrod totality? Osvícenství a svět od 18. století po naši dobu – seminář

Kód předmětu: YBHC171 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář se zabývá proměnami lidského vztahu k hlavonožcům coby „pozemským jiným“ v uplynulých dvou stoletích. Sleduje jejich líčení v beletrii (od Victora Huga přes H. G. Wellse až po Chinu Miévilla), přihlíží k historii jejich vědeckého zkoumání (od Williama E. Hoyla) a v závěru se snaží objasnit jejich význam pro filosofickou reflexi (Peter Godfrey-Smith).

Alternativní kurátorství

Kód předmětu: YBKC156 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: kurátorství, vizualita
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Seminář se zabývá proměnami lidského vztahu k hlavonožcům coby „pozemským jiným“ v uplynulých dvou stoletích. Sleduje jejich líčení v beletrii (od Victora Huga přes H. G. Wellse až po Chinu Miévilla), přihlíží k historii jejich vědeckého zkoumání (od Williama E. Hoyla) a v závěru se snaží objasnit jejich význam pro filosofickou reflexi (Peter Godfrey-Smith).

Animation Design with Moviestorm

Kód předmětu: YBAJ083 Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
This course will introduce students to the oldest literary texts written in the English language, as well as introducing the language of the texts, Old English. The surviving texts range in tone from bawdy, double-entendre-laden riddles to religious lyrics and heroic verse, with prose texts including rich sources for the history of early medieval England. The language more closely resembles modern German than modern English in terms of its syntax and grammatical structure but it was written with additional letters of the alphabet which now only survive in the Icelandic language.The politics of translation was a deep concern of those authors who undertook the translation and adaptation of Latin texts into English, as well as being a primary concern, alongside considerations of aesthetics quality and accuracy, to translations of Old English literature into Modern EnglishAll texts will be studied in modern English translation, but the course will introduce the basics of the language, mostly found written in manuscripts dating from 900-1100 AD, enabling students to critique a translated text with reference to a text in the original language, and undertake translations of short extracts.A good standard of modern English will be required to follow this course, and some knowledge of modern German would be an advantage, but is not a prerequisite.Language of Instruction: English

Anthropological Methods: Fieldwork and Ethnography (Lecture)

Kód předmětu: YBAJ235 Garant: Verbuč,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na migrační procesy jako jeden z klíčových fenoménů 20. století. Jeho cílem je seznámit studenty s aktuálními otázkami migrace a integrace na konkrétních příkladech emigrace a imigrace z a do Československa. Kurz je vhodný jako příprava ke zkoušce Evropské dějiny v kontextech.

Anthropological Methods: Fieldwork and Ethnography (Seminar)

Kód předmětu: YBAJ234 Garant: Verbuč,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theories explaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at the national, international, and global level.

Antika a/nebo křesťanství. Literatura pozdního Říma a motivy soumraku civilizace

Kód předmětu: YBEC177 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je uvést studující do základů ekonomie a představit jim různé ekonomické přístupy k otázkám ochrany životního prostředí. Kurz představuje myšlenky neoklasické ekonomie a environmentální ekonomie a zároveň přináší kritické pohledy heterodoxních ekonomických přístupů, zejména ekologické ekonomie.

Antropologie a prostor

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB031 Garant: Zandlová, M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má za cíl posluchače podrobně seznámit s teoretickými předpoklady estetického přístupu k přírodnímu prostředí, a to jak ve smyslu estetického vnímání a oceňování míst, či krajin, tak jednotlivých přírodních jsoucen (např. zvířat). Základním cílem je vymezení specifičnosti estetické hodnoty přírodního prostředí vzhledem k ostatním hodnotovým oblastem, tj. etické, kognitivní, utilitární aj. Nereduktivní náhled na estetické oceňování přírody nabídne způsob porozumění tomu, jak se estetické vnímání a oceňování (a jeho analýza) nezastupitelným způsobem podílí na celkové zkušenosti přírodního prostředí.

Antropologie handicapu

Kód předmětu: YBSC172 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je věnován problematice ochrany životního prostředí v EU a jeho cílem je objasnit historii a podstatu fungování EU a v návaznosti na to charakterizovat nástroje (zejména právní) EU ve všech oblastech ochrany životního prostředí.Témata:1. Integrační procesy v Evropě a historický vývoj. Založení EHS a vývoj do počátku 90. let. Vznik EU a její fungování.2. Orgány EU (Evropská rada, Rada EU, Evropská komise apod.) a jejich role.3. Charakteristika práva EU. Primární a Sekundární legislativa. Řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringement).4. Cíle a zásady EU obecně a v ochraně životního prostředí.5. Environmentální politika EU od počátku 70. let do současnosti. Akční programy ochrany životního prostředí. 6. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA). 7. Tzv. Aarhuská legislativa (přístup k informacím o životním prostředí, účast veřejnosti a přístup k právní ochraně).8. Integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování.9. Ekologická újma. 10. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí.11. Ochrana vod, Ochrana ovzduší.12. Ochrana biodiverzity, Změna klimatu.13. Nakládání s odpady.14. Nakládání s chemickými látkami. Prevence závažných havárií. Nakládání s GMO.

Antropologie města pro 21. století

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB044 Garant: Lehečka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Seznamuje studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Cílem předmětu je rozvíjet schopnost kritického náhledu na současnou environmentální debatu, schopnost analýzy aktuálních témat environmentální debaty v kontextu sociologických teorií.Aktualizace v souvislosti s COVID-19: Kvůli pandemii COVID-19 bude v zimním semestru distanční výuka. Ta bude probíhat v časech podle rozvrhu, prostřednictvím MS Teams. Vzhledem k tomu, že se jedná o přednášky, tak nadále platí, že účast není povinná, ale silně se doporučuje. Nadále také zůstává v platnosti, že kurz bude zakončen písemnou zkouškou.

Antropologie příbuzenství

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB046 Garant: Jakoubková Budilová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will guide undergraduate students through the process of producing a short academic text in English. The course will teach students how to identify and produce academic writing in English in contrast to other types of text, by considering the style, the citation of sources and the reliability of the information contained within a text.

Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku

Kód předmětu: YBHC125 Garant: Matoušek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět „Estetika v kontextu filosofie“ má za cíl poskytnout základní orientaci v tématech filosofické estetiky. Kurz je koncipován jako dvousemestrální. V prvním semestru se zaměříme na čtyři „pilíře“ filosofické estetiky (Platón, Aristotelés, I. Kant a G. W. F. Hegel), dotkneme se však i dalších estetických koncepcí. Předmět může mj. posloužit těm studentům, kteří se chystají na zkoušku z „Úvodu do filosofie“ či na atest „Filosofie v kontextu humanitních věd“ (FKHV).

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBFC253 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Interpretuje klíčové evropské hodnoty a aplikuje je na sociální a zdravotní problematiku.Vysvětlí eticky dilematické situace ve své profesi a zdůvodní jejich řešení s využitím znalostí základních etických teorií a principů a etických kodexů profese.

Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBFC253 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění. Důraz je kladen více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění a jeho přínosu pro ustavení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB068 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Sokrates.Es soll die Möglichkeit erprobt werden, einen Kern des sokratischen Denkens herauszupräparieren. Als Weggefährtinnen dieser Unternehmung werden insbesondere neuere Untersuchungen wie diejenigen von Hannah Arendt, Jeanne Hersch und María Zambrano im Mittelpunkt stehen, umrahmt von Texten Platons und Xenophons. Die grundsätzliche Frage gilt der Klärung des sokratischen Umgangs mit dem Nichtwissen, wie er sich im Verhältnis des Denkens zu existenziell-individueller sowie sozialer und politischer Haltung manifestiert.

Balkán v antropologické perspektivě

Kód předmětu: YBSC211 Garant: Jakoubková Budilová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Beyond Good and Evil: An Introduction to Nietzsche's Philosophy

Kód předmětu: YBAJ227 Garant: Vodička, M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
První část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). První semestr je věnován evropskému starověku.

Body and Soul in Ancient Philosophy

Kód předmětu: YBAJ230 Garant: Synek,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je zaměřen na evidenci a charakteristiku základních typů sakrálních staveb, které jsou určující pro židovsko-křesťanskou kulturní tradici latinského Západu. Tématem kurzu je postihnout vztahy mezi architekturou a liturgií ve vybraném období a prostoru. Jednotlivé stavby jsou představeny v širším kontextu významných kulturních center a oblastí a v zavedené kulturně historické chronologii.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBSC159 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Credits are granted upon application and confirmation of internship. Granting credits is not claimable. The adequacy of internship must be consulted and approved before its beginning.

Byli jsme někdy moderní? Jak se evropské společnosti od roku 1500 proměnily a nechtějí o tom vědět

Kód předmětu: YBHC186 Garant: Himl,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course introduces students to the intersection of feminism and the environmental movement. Together we explore why feminism grounds itself in a deep concern for the environment as well as the link between feminist theory and the current environmental crisis. We survey the background and history of the movement as well as its contemporary diversity. In addition, this course investigates the origins of the current environmental crisis in Western science, philosophy and religion and devotes considerable time to the following topics in ecofeminist thought: politics, responsible citizenship, economics, materialism, ethics, animals, vegetarianism and religion. While examining various feminist critiques of this situation, we concentrate mostly on feminist solutions to the crisis.

Byli jsme někdy moderní? Jak se evropské společnosti od roku 1500 proměnily a nechtějí o tom vědět

Kód předmětu: YBHC186 Garant: Himl,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course will explore feminism in art and popular culture. First, it will examine what constitutes art from a feminist perspective as well as what is feminist art. In this section of the course, there will be philosophical discussions surrounding feminist epistemology as it relates to art as well as feminist art as activism. In addition, the course will survey the history of feminist art beginning in the early 1970s, paying particular attention to the impact of Judy Chicago as well as art created by “women’s culture” and (lesbian) separatism. In the second half of the semester, the course will focus on specific topics in art including: Chicana and Black representation in art, television, and/or film; fairytales and science fiction; and finally social media in a patriarchal world.

CEE Economic Growth and Development

Kód předmětu: YBAU08 Garant: Kudashvili,N. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz představí feministické přístupy v teorii a praxi mezinárodních vztahů (MV) a vnese kritický pohled na tuto tradičně maskulinní disciplínu i dění mezinárodní politiky. Zaměří se na odhalování genderových hierarchií a mocenských vztahů ve světové politice, které umožňují upřednostňovat maskulinitu nad femininitou a posilují stereotypy o mužství a ženství ve vztahu k bezpečnosti a míru nebo předěly mezi veřejnou a soukromou sférou. Seminář umožní studujícím rozpoznat a narušit tyto hierarchie prostřednictvím genderové analýzy klíčových pojmů jako je stát, mír, bezpečnost, válka, diplomacie, lidská práva, globální governance. Bude přitom čerpat zejména ze západní feministické literatury, která tuto disciplínu formovala otázkami “Kde jsou v mezinárodní politice ženy?“ nebo tezí “osobní je mezinárodní, mezinárodní je osobní.“ Studující se seznámí s hlavními směry feministického myšlení i metodami a jejich využitím v empirických studiích například při výzkumu agendy OSN Women, Peace and Security, feministické politické ekonomie konfliktu nebo feministické zahraniční politiky. Kurz tak zároveň poukáže na úzké propojení feministického výzkumu a aktivismu a tedy teorie a praxe. Pozornost bude věnována také výzkumu feministické bezpečnosti a mezinárodních vztahů v kontextu střední a východní Evropy, kde je tento výzkum stále spíše ojedinělý, přičemž zároveň dochází k epistemické marginalizace tohoto ‘neviditelného‘ regionu (‘non-region‘). Důležitost tohoto lokálního výzkumu kurz přiblíží prostřednictvím feministické analýzy ruské invaze na Ukrajinu.

Cesty k postmoderní antropologii

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB022 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do fenomenologie v jejích klasických a současných podobách s důrazem na aktualitu tohoto filosofického směru ve vztahu k otázkám současnosti, jako jsou např. ekologická krize. Po obecném úvodu o stavu fenomenologického bádání dnes v Evropě i v zámoří v úvodních dvou sezeních kurzu následuje výklad některých základních pojmů na základě textů Maurice Merleau-Pontyho a exkurs o jeho pokusu o filosofii přírody. Na to naváže představení současných fenomenologických koncepcí ve vztahu k ekologické problematice, které z díla Merleau-Pontyho vycházejí (Abram, Toadvine, Bannon, Booth, Barbaras).

Cibulský seminář dějin evropského ducha XIII.

Kód předmětu: YBEC178 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. Semináře se věnují převážně fenomenologii a existencialismu, tématu svobody, odpovědnosti a úzkosti (přednáška Existencialismus je humanismus doplněná o ukázky z dramatu Mouchy), teorii intersubjektivity (pohledu druhého) a tělesnosti v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a teorie emocí (strach) v Nástinu teorie emocí. Některé fenomény budou předvedeny v kontextu románu Neviditelný Jaroslava Havlíčka (panoptikon u M. Foucaulta). Pro doplnění odkážeme i na teorii intersubjektivity u E. Husserla. Podmínky: aktivní účast, společná četba textů a rozbor textů (Existencialismus je humanismus) a krátký, písemný rozbor vybraného úryvku. Pokud budete mít zájem o známku výborně, můžete poslat krátkou, vlastní interpretaci nebo esej týkající se tématu, nebo vystoupit s referátem přímo v semináři.

Cibulský seminář dějin evropského ducha XIII.

Kód předmětu: YBEC178 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50
Úvod do fenomenologie v jejích klasických a současných podobách s důrazem na aktualitu tohoto filosofického směru ve vztahu k otázkám současnosti, jako je např. ekologická krize. Po obecném úvodu o stavu fenomenologického bádání dnes v Evropě i v zámoří v úvodních dvou sezeních kurzu následuje výklad některých základních pojmů na základě textů Maurice Merleau-Pontyho a exkurs o jeho pokusu o filosofii přírody. Na to naváže představení současných fenomenologických koncepcí ve vztahu k ekologické problematice, které z díla Merleau-Pontyho vycházejí (Abram, Toadvine, Bannon, Booth, Barbaras). Seznam literatury: Abram, D., Kouzlo smyslů. Přel. J. Zemánek, M. Melechovská, Praha, DharmaGaia, 2013Abram D., Stávat se zvířetem. Přel. J. Zemánek. Brno, Host 2023.Bannon, B., From Mastery to Mystery. A Phenomenological Foundation for an Environmental Ethic. Athens, Ohio University Press, 2014.Barbaras, R., Introduction a une phénoménologie de la vie. Paris, Vrin, 2008.Barbaras, R., Appartenance, Vers une cosmologie phénoménologique. Louvain, Peeters, 2019.Booth, R., Becoming a Place of Unrest. Environmental Crisis and Ecophenomenological Praxis. Athens, Ohio University Press 2021. Merleau-Ponty, M., Oko a duch a jiné eseje. Přel. O. Kuba. Praha, Obelisk 1971Merleau-Ponty, M., Struktura chování. Přel. J. Pechar a kol. Praha, Filosofia 2008Merleau-Ponty, M., Svět vnímání. Přel. K. Gajdošová. Praha, OIKOYMENH 2008, 2013Merleau-Ponty, M. Primát vnímání a jeho filosofické důsledky. Přel. J. Halák. Praha, Togga 2011Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání. Přel. J. Čapek. Praha, OIKOYMENH 2013Merleau-Ponty, M., Proměna vnímání a zkušenost pravdy. Podklady ke kandidatuře na College de France. Přel. J Halák. Praha, OIKOYMENH 2017Merleau-Ponty, M., Řeč, dějinnost, příroda. Shrnutí přednášek z College de France (1952-1960). Přel. J. Halák. Praha, OIKOYMENH 2018Toadvine, T., Eco-phenomenology after the End of Nature, in: Transforming Politics with Merleau-Ponty: Thinking Beyond the State, ed. JeromeMelançon, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers (2021), str. 127-144.

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz sleduje tři z historických vyústění německé fenomenologie. Vyústění Husserlovy fenomenologie k pojmuosoby a v personalismus, vyústění v klasickou filosofickou antropologii a vyústění ve fenomenologickousociologii. Ve spojení s kurzy Fenomenologie I., Fenomenologie II. a Fenomenologie IV. tak podává základnípřehled o výchozí šíři fenomenologicky orientované filosofie.

Communication Skills in Czech

Kód předmětu: YBAJ012 Garant: Císařovská,L. + Převrátilová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V zimním semestru 2023/24 bude tématem přednášky pojetí smrti ve filosofické antropologii na příkladu vypracování Maxe Schelera, Paula Ludwiga Landsberga a Helmutha Plessnera.

Competence in English

Kód předmětu: YBAJ013 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Předmět sleduje konstituci filosofické antropologie jako samostatné a svého druhu nutné filosofické disciplíny,jež počíná na předpokladu, že člověk v dějinách vytváří sám sebe. Seznamuje s jejími hlavními výchozímikoncepty (práce, rodová bytost, dějinnost, povaha náboženské zkušenosti) a podává základní představu o jejichdalším rozpracování.

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
V zimním semestru 2023/24 bude tématem přednášky zkoumání vztahu člověka a světa, který bude sledovaný prostřednictvím zamyšlení nad třemi komparativními tezemi: 1) kámen je prostý světa; 2) zvíře je chudé světem; 3) člověk je světa tvorně. Fakticky se jedná o představení Heideggerova pojetí rozdílu zvířete a člověka skrze způsoby jejich vztahu ke světu, jak to uvedený autor představil ve svazku GA 29/30 "Základní pojmy metafysiky: svět - konečnost - osamělost" a nově do češtiny přeloženého pojednání "O bytnosti základu" (něm. Vom Wesen des Grundes). Součástí výkladu jsou bohaté exkurzy do kontextu filosofické antropologie v pojetí Maxe Schelera, Jakoba von Uexkülla a Helmutha Plessnera.

Czech Exilic Literature and Textual Practices in the 17th Century

Kód předmětu: YBEC185 Garant: Urbánek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je představit a následně přivést studenty k poučené četbě Dantovy Božské komedie, jejíž znalost je důležitá nejen pro porozumění primárně filosofických textům. ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. V tomto běhu se zaměříme na Dantovo Purgatorio, které bude představeno na pozadí koncepce sedmi kapitálních či smrtelných hříchů, jak je vymezuje Tomáš Akvinský ve své Summa Theologica. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu moderního západního člověka, to jest svému vlastnímu údělu.

Czech Intermediate

Kód předmětu: YBAJ063 Garant: Salačová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBAJ056 Garant: Salačová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / st 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je ověřit jazykovou kompetenci studenta ve zvoleném světovém jazyce, který je relevantní z hlediska antropologické vědecké produkce a odborné diskuse.Zkouška ověřuje schopnost jak psaného, tak i mluveného odborného projevu. Obvykle má podobu vědecké disputace nad odborným textem, vypracovaným studentem, který se tematicky váže k jeho disertační práci.Tato zkouška má studentům usnadnit aktivní účast na mezinárodních vědeckých symposiích i psaní odborných článků ve zvoleném světovém jazyce.

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBAJ056 Garant: Salačová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / st 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Folklorní tematika představovala dlouhou dobu výraznou součást společenského vědomí. Přitom se bude preferovat subjektivizace dějin: jak se komu co a jak jeví. Půjde rovněž o sociologizující pohled na folklor. Studující získají základní přehled o folkloru jako historickém pramenu. Kromě jiných témat se přednášky budou mimo jiné týkat žánru pověsti a vzpomínkového vyprávění. Atestace bude založena na aktivitě studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, v neposlední řadě na seminární práci.

Czech Language Course for Beginners

Kód předmětu: YBEC083 Garant: Převrátilová,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / st 11:30 - 12:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Doctoral Examination in English (For more information, see the guidelines above.)Note: In case you wish to take the exam earlier than planned, the SIS cannot enrol you unless you ask the Doctoral Student Office to add the exam to your list of subjects for the semester. This is also necessary for the exam result to be put in the SIS. For details, see the file above.

Czech Literature in Translation Seminar

Kód předmětu: YBAJ186 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:30 - 18:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of the seminar is to discuss with students selected issues of historical sociology, such as the themes of frames of geographical and social space, philosophy of history, utopia and dystopia, economic relations, political-power changes, international relations, civilizational plurality, individual and history. Emphasis is placed on the perspective of long-term development.

Československo 1969-89 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB016 Garant: Pešek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz „Francouzština pro středně pokročilé“ volně navazuje na „Francouzštinu pro mírně pokročilé II“ (jejíž absolvování však není podmínkou pro přihlášení do přítomného kurzu). Úroveň znalosti francouzského jazyka by měla zhruba odpovídat úrovni A2. Kurz slouží k osvojení pokročilejších gramatických jevů a zlepšování komunikačních dovedností; pozornost bude rovněž věnována práci s úryvky z francouzsky psaných, humanitně-vědných textů. Budeme používat učebnici Latitudes 2 (Mérieux, Régine, Loiseau, Yves, Latitudes 2, Didier, Paris 2012) a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (Taišlová, Jitka, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

"Český" antisemitismus – komparativní pohled (1848–1989)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB038 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je osvojit si základní jazykové dovednosti ve francouzském jazyce v rovině mluvení, čtení, psaní a poslechu. Po absolvování kurzu by měl být student schopný základní komunikace a porozumění ve francouzštině.Minimální aktivní účast - 75% (= maximálně tři absence).

Četba antropologických textů k problematice Romů

Kód předmětu: YBSC140 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Představivost či imaginace hraje v novověké filosofii klíčovou roli, takže Im. Kant může v Kritice čistého rozumu prohlásit, že v ní spočívá to specificky lidské na člověku. Systematicky koncipovaný kurz bude sledovat základní motivy a významové posuny v pojetí imaginace od Spinozy a Leibnize, přes Kanta a Fichta až po Hegela a Husserla.

Četba filosofických textů k matematice a logice

Kód předmětu: YBFC246 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
AnotaceKurz představuje metodologii genderové analýzy při studiu náboženství na komparativních případech vybraných náboženských systémů. Odkazuje k různým možným interpretacím pojmu náboženství (zejména jako spirituálního hledání nebo jeho institucionalizované podoby – případně mocenského působení). Podrobněji tematizuje náboženství indická (jako příklad systémů cyklických a nemonoteistických, především hinduismus a buddhismus) a lineární a monoteistická (judaismus, křesťanství, islám). Upozorňuje na nezbytnost exegeze a na pluralitu interpretací. Průběžně se v kurzu diskutuje otázka genderových archetypů (a z nich vyplývajících stereotypů), kulturních a sociálních kontextů a jinakostí. U každého z probíraných systémů je rozebírána specifická podoba feministické teologie či obecněji spirituality i jejich společná východiska.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Věda a technologie se významně podílejí na sociální a materiální organizaci moderní společnosti, včetně formování genderu a genderových vztahů. Cílem kurzu bude diskutovat vybrané roviny vzájemných vztahů mezi genderem a vědou. Kurz je organizován do čtyř vzájemně provázaných tematických bloků. V rámci prvního bloku budou analyzovány institucionální bariéry a další faktory přispívající k (nejen) genderovým nerovnostem ve vědě jako profesi. Následně budeme diskutovat existující politiky a opatření usilující o odstranění těchto nerovností a inkluzi nedostatečně zastoupených skupin, včetně jejich možných problematických míst. Třetí blok se soustředí na feministické kritiky vědy, reflexe vzájemných vztahů mezi genderem a vědou a inovacemi a konkrétních příkladů formativních účinků vědy a inovací v oblasti genderu a genderových vztahů. Hlavním předmětem závěrečného bloku budou přístupy tematizující nedostatečné zohlednění genderových a dalších lidských diferencí ve výzkumu a při utváření inovací. Soustředíme se na koncepty jako „genderové inovace“, „inkluzivní design“ nebo „designová spravedlnost“, politiky, které jsou v nich vtěleny, možné praktické kroky k jejich dosažení, jejich přínosy i možná úskalí.

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC085 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz bude sledovat „didaktickou“ část Goethova základního teoretického díla a krátké texty doprovodné. Cílem je získat přehled nejen o Goethově teorii barev, nýbrž též o pojetí přírody (Natur) jako takovém, o pojetí fenoménu (Phänomen), stupňování (Steigerung) a zpodobování (gestalten). Předpokladem atestace je aktivní účast.

Četba staroseverských textů pro pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC176 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Náplní semináře je četba a interpretace Goethovy Nauky o barvách (1810), jež je vedena s cílem porozumět jeho pojetí přírody (Natur) a fenoménu. V tomto semestru (ZS 2023/24) předpokládám zvládnutí předmluvy, úvodu a výkladu fyziolockých barev. Četba bude probíhat na základě pracovního překladu a německého originálu. Znalost němčiny se nepožaduje. Podmínkou atestace je aktivní účast.

Četba staroseverských textů pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC086 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ (I Z DŮVODU POVINNÝCH PREZENTACÍ REFERÁTŮ PŘÍMO V HODINĚ). Hannah Arendt: Banalita zlaAnotace:V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu Hannah Arendt, kdy hlavním tématem bude banalita zla, problém, zda jsou radikální a banální zlo v rozporu (R.J. Bernstein), důležitost svědectví přeživších a otázka viny. Tyto texty budeme doplňovat svědectvími i filmovými dokumenty: Primo Levi, Z. Bauman, K. Jaspers, D. Huberman, G. Agamben, T. Snyder, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, V. Frankl, S. Venezia aj. Podmínky splnění: účast plus společná (cca 6 lidí) prezentace referátu z knihy o holokaustu (dám na výběr).

Čínština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC087 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / pá 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The students will learn about the biopsychosocial model of health and illness. We will explore the social and psychological determinants of good physical and mental health. Through experience the students will learn about the promotion of health behavior.At the seminar the students will have to journal their own health behavior in a selected topic. Through discussions the students will formulate hypotheses about the difficulties people face when maintaining health behavior. The students will have to write an essay of 3-5 pages long in their own selected topic. The students will form groups and plan an awareness day or an intervention program in the selected topic and present to the participants of the seminar. The planned activities on this seminar will be lecturing, reading, writing, discussing key topics of health behavior, and student presentations.

Čínština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC017 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Člověk a náboženství II.

Kód předmětu: YBSC209 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.Od LS 2021 vzhledem k pokročilosti četby zápis podmíněn mejlovou dohodou s vyučujícím.

Decolonial Curating and Museology

Kód předmětu: YBAJ238 Garant: Tomková,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se seznámíme s projektem „nové fenomenologie“ Hermanna Schmitze (1928– 2021). Jako pracovní text nám poslouží Schmitzův spis Prostor přítomnosti (Der Spielraum der Gegenwart, 1999), v němž Schmitz s odstupem shrnul svůj desetisvazkový Systém filosofie (System der Philosophie, 1964–1980). Budeme se Schmitzem zkoumat souhru konvenční společné reality s hlubšími a méně diferencovanými vrstvami prožívání. Společnou četbu a diskusi pasáží jmenovaného spisu (pracovovní překlad do češtiny bude k disposici) budu prokládat přednáškovými exkursy o celku Schmitzova projektu.

Dějiny každodennosti I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB039 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The lecture course introduces the students to the theoretical basics and to the basic thematic direction of their master's degree program. Attention is paid to the beginnings, developments and current state of historical sociology, which are primarily observed with regard to the thinking of its main representatives (Weber, Elias, Tilly, Wallerstein, Eisenstadt, etc.). The aim of the lecture is to give students a comprehensive overview of the state and perspectives of historical sociology, to orient them in its basic questions and problems and to prepare them for further study of this field especially on the theoretical side.

Dějiny každodennosti I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB039K Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
The lecture course introduces the students to the theoretical basics and to the basic thematic direction of their master's degree program. Attention is paid to the beginnings, developments and current state of historical sociology, which are primarily observed with regard to the thinking of its main representatives (Weber, Elias, Tilly, Wallerstein, Eisenstadt, etc.). The aim of the lecture is to give students a comprehensive overview of the state and perspectives of historical sociology, to orient them in its basic questions and problems and to prepare them for further study of this field especially on the theoretical side.

Dějiny kosmologie I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB019 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 15:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) - sudé týdny
The lecture course introduces the students to the theoretical basics and to the basic thematic direction of their master's degree program. Attention is paid to the beginnings, developments and current state of historical sociology, which are primarily observed with regard to the thinking of its main representatives (Weber, Elias, Tilly, Wallerstein, Eisenstadt, etc.). The aim of the lecture is to give students a comprehensive overview of the state and perspectives of historical sociology, to orient them in its basic questions and problems and to prepare them for further study of this field especially on the theoretical side.

Dějiny rodiny v evropské společnosti I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB017 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The seminar will explore the field of historical memory studies. It is designed as transnational and comparativist. It will critically examine both the dominant and subversive versions of national histories in Central and Eastern Europe. The aim is to expose and analyse these clashing and competing national master narratives and to make students aware that they tended to exclude the people on broad social margins and their understanding of history. We will therefore ask who might have been relegated from the official memory. The seminar will stregthen students’ competences in working with analytical categories of difference (such as gender, class, religion, ethnicity, and generation) in order to foster their ability to think beyond national frames and to critically analyse Central and Eastern European societies and cultures, their past, present and historical memories. While the first part of the course will introduce historical memory and its national frames as discussed in current historiography, the second part will analyse selected narratives of early modern Central Europe employing various categories of difference.Course Overview:1) Introduction2) Key Concepts and Approaches in Memory Studies3) Historical Memory and Historical Amnesia4) National Frames of History5) Historians and “National Interests”6) Challenging traditional national historiographies I7) Challenging traditional national historiographies II8) Challenging traditional national historiographies II9) Conflicting Historical Narratives of Early Modern Period I10) Conflicting Historical Narratives of Early Modern Period II11) Conflicting Historical Narratives of Early Modern Period III12) Visualising Historical Master Narratives13) Final Discussion - ConclusionThe link to the quizz (October 13): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUog985tDFY61DnSRaeqlg43ZUNU5TWjlJMUxXREw3SEFGQk1HU0NKVkxPTS4u

Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury I

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB054 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Traditional sociology was based on so called methodological nationalism, as when it non-reflectively identified the society with the national state. The aim of the lecture is to exceed this narrow conception and introduce a historical sociology of politics in a global context. The lecture is methodologically based on a theory of international relations and mainly on historical-sociological approaches toin the theory of international relations.

Deset odstínů filmové avantgardy

Kód předmětu: YBKC199 Garant: Mišúr,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: film
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Traditional sociology was based on so called methodological nationalism, as when it non-reflectively identified the society with the national state. The aim of the lecture is to exceed this narrow conception and introduce a historical sociology of politics in a global context. The lecture is methodologically based on a theory of international relations and mainly on historical-sociological approaches toin the theory of international relations.

Digitální umění a nová média I.

Kód předmětu: YBKC183 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course uses the perspective of historical sociology in order to study various aspects of knowledge, culture, and religion. By reading the works of prominent sociologists, historians, and historical-sociologists, students will learn of different theories pertaining to the development of these fields throughout history. Through a comparative and critical reading of the texts, students will learn how similar phenomena might be given a variety of interpretations when studied with different tools and looked at from different perspectives.

Dílo Rolanda Barthesa

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB092 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s ústředními staršími i současnými přístupy (historické) antropologie ke zkoumání vězení. Od "totální instituce" E. Goffmanna či "panoptikonu" coby ztělesnění disciplinární technologie moci M. Foucaulta a následné kritice tohoto konceptu se postupně přesuneme k výzkumům vězeňských subkultur, genderovým historicky i sociálně-antropologicky orientovaným analýzám vězení a postkoloniálním výzvám.

Diploma Seminar I

Kód předmětu: YBAJ232 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 10 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět Historické antropologie se bude věnovat jak několika přístupům či metodologickým konceptům, které pozměnily tradiční pojímání dějin, tak tématům, dotýkajícím se přechodu od evropské předmoderny k moderně. Tradiční historickoantropologické téma bude zastupovat pozdněstředověká a raněnovověká lidová kultura, konkrétně karneval, který nahlédneme prostřednictvím autorů a autorek, vycházejících z různých historiografických prostředí (Bachtin, Davis, Burke). Z metodologických konceptů se seminář bude zajímat zejména o mikrohistorii.1. Historická antropologie a výzkum lidové kultury 2. Karnevalová kultura I. (Bachtin)3. Karnevalová kultura II. (Burke, Davis, Le Roy Ladurie)4. Historická antropologie a dějiny každodennosti – středověk a raný novověku5. Historická antropologie a dějiny každodennosti – novověk a soudobé dějiny6. Mikrohistorie I. (konceptuální východiska)7. Mikrohistorie II. (teoretická diskuse po roce 1990)8. Mikrohistorie III. (aplikované studie)9. Symbolická antropologie a historická věda I. (Darnton)10. Symbolická antropologie a historická věda II. (polemiky 90. let a po roce 2000)11. Historická antropologie (symbolického) násilí12. Mezi mikrohistorií, evidencí a narací (četba prací N. Z. Davis)13. Tradiční společnost a koncepty modernizace (Weber, Elias, Foucault ad.)

Duše v antice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB093 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
What does Botticelli’s Venus have in common with the contemporary Instagram stars? How did the influential renaissance concept of “figura serpentinata” become a pornographic backbone of contemporary sexual imagery? How did Michelangelo’s infernal orgies survive into the present time, disguised as the images of destruction? While addressing these questions, the course will provide a practical introduction to iconology as it has been defined and practiced by Aby M. Warburg and Ernst Cassirer in the 1920s and 1930s. Concerning their mutually influenced methodology, the course will interpret the critical aspects of the “nameless science” by (and while) exposing and analyzing complicated genealogy of the specific spectrum of surprisingly interrelated images like selfies, underwear advertising, cloud imagery, abstract painting, war atrocities or hygiene-related illustrations.

Dvě století s hlavonožci

Kód předmětu: YBFC247 Garant: Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V tomto kurzu bude konfrontována náhodná vizuální struktura a kulturní archetyp s imaginativní cílenou tvorbou subjektu. Za pomoci určitých limitů a kombinací výtvarných technik spolu s inspiračními zdroji z oblasti narace i formy se budeme snažit otevřít pole individuální imaginace a tvořivosti, rozlomit bariéry zaběhlých vizuálních i myšlenkových stereotypů. Takový tvůrčí proces iniciuje kompetenci sebereflexe a sebeprezentace spolu se schopností otevřené komunikace o polysémii konceptů a vnímání.

Dvě století s hlavonožci

Kód předmětu: YBFC247 Garant: Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Výklad se zaměří na kolektivní představy a názory o monarchismu. Budou sledovány určité historické tradice až do současnosti. Pozornost bude rovněž věnována důležitým klasickým idejím typu „dvojí tělo královo“ a „králové divotvůrci“. Nabídne se pohled i na současné monarchie. Jako doplněk budou následovat politologické úvahy na toto téma. Atestace bude vycházet z aktivity studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, jakož i na seminární práci.

Early English Language and Literature

Kód předmětu: YBAJ216 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Was ist der Mythos? Welche Ansätze zu seiner Interpretation gibt es? Wie sind Mythen unterschiedlicher Kulturen zu interpretieren?

Early English Language and Literature

Kód předmětu: YBEC169 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Fortsetzung des Kurses Interkulturelle Phänomenologie II. Was ist der Mythos? Welche Ansätze zu seiner Interpretation gibt es? Wie sind Mythen unterschiedlicher Kulturen zu interpretieren?

Emigrace a exil ve 20. století

Kód předmětu: YBHC152 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Epoché und Zeit.Die Epoché wird hier als ein Akt verstanden, der die Weltstellung der sie Übenden auf radikale Weise modifiziert. Zunächst wird es darum gehen, das Profil der praktischen Epoché als solcher zu klären. Vor diesem Hintergrund erwächst die Frage, inwiefern dadurch das Erleben von Zeit modifiziert wird. Daran schließen sich weitere Fragen an, wie etwa danach, ob die durch Epoché veranlasste praktische Umstellung eine neue, sich habitualisierende Form der Zeitlichkeit zu bewirken und auch eine Grundlage zu verschaffen vermag, um die existenziellen Bedingungen erlebter Weltzeit und ihren Objektivierungsweisen aufzudecken. Und schließlich: Wie lässt sich dies in diversen kulturellen Kontexten wie der antiken Skepsis, Formen des Buddhismus und der Phänomenologie ausweisen?

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU036 Garant: Krajčová,J. + Skladanová,N. + Havlištová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:00 - 18:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBEC089 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The lecture provides an introduction to the history, theory, and methodology within the anthropology of art. It starts out by discussing terminological issues and the difference between art-historical and art-anthropological approaches. After introducing earlier anthropological studies on art, the lecture focuses on key debates within this sub-discipline, including: differences between material culture and art, questions of agency, primitivism, aesthetics, and iconography, as well as art and technology. Following, newer art-anthropological research will be discussed in the context of art as a commodity, the collection and display of modern and contemporary art, art’s circulation in global art worlds, as well as the provenance and restitution politics of art.

Estetika v kontextu filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB088 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The lecture provides an introduction to the history, theory, and methodology within the anthropology of art. It starts out by discussing terminological issues and the difference between art-historical and art-anthropological approaches. After introducing earlier anthropological studies on art, the lecture focuses on key debates within this sub-discipline, including: differences between material culture and art, questions of agency, primitivism, aesthetics, and iconography, as well as art and technology. Following, newer art-anthropological research will be discussed in the context of art as a commodity, the collection and display of modern and contemporary art, art’s circulation in global art worlds, as well as the provenance and restitution politics of art.

Etapy (výtvarné) moderny

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB026 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, výtvarné umění
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course is the first part of a two-course series. Its aim is to provide you with an introduction to the brain, how it works, and what its neural and neurochemical mechanisms are that underlie behavior. The emphasis on mechanisms, structures, and concepts is designed to prepare you for the next course in the series, called “Brain and Behavior” (offered in the Summer semester) that makes use of the concepts learned in this course and applies them to complex motivated behaviors. It is also necessary for any other neuroscience-related courses, like Psychofyziologie a neuropsychologie (by Lenka Martinec Nováková), and courses that may be offered in the future, such as Hormones and Behavior, Drugs and Behavior, etc. Although the highly interdisciplinary material is drawn primarily from the subdisciplines of neuroscience, including neuroanatomy, neurophysiology, neuropharmacology, and neuroendocrinology, our ultimate interest is in behavior. How do we understand behavior on the basis of its biological mechanisms? The course is divided into three units with an equally-weighted examination at the end of each. In the first unit, we will examine the gross structure and function of the nervous system and neuron, with an emphasis on the mechanisms by which nerves send information over long distances. The second unit examines the electrochemical connections between nerve cells and the way that those connections convey information from one cell to another and across networks of nerve cells. You will be exposed to concepts developed in molecular biology, and the way that neurobiologists have applied those concepts to the neuron. The third unit will focus on neurochemical pathways in the brain, neuroendocrinology, and the organization of the autonomic nervous system. This section will conclude by exploring the way in which sensory information is transmitted in the brain using the chemical senses of taste and smell as examples. Students who know psychology solely as a social science will likely find the early part of this course challenging. This is to be expected in any course in which the terminology and concepts are entirely new. But by learning this “alien” terminology of neurobiology and building up your understanding of new concepts in a step-by-step manner, you will come to view psychology from a different, more biological perspective, and you will have acquired an overview of neuroscience in the process. There is no required textbook. The lectures will provide you with all the necessary material. However, if you would like a book, I can recommend the introductory neuroscience textbook by Bear, M.F., Conors, B.W., and Paradiso, M.A. (2015). Neuroscience: Exploring the brain (4th Ed), Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore. I include the corresponding chapters to each lecture in the syllabus (called “BCP”; see below). It is very important that you do not fall behind in the lectures because cramming before the exams will tend to drive you crazy and really won't help you understand the information. I will do my best to help you understand what you have read and will be available for office hours by appointment. I encourage questions from the class during lectures. I tend to lecture quickly because there is quite a lot to cover. I would strongly suggest that you pair up with one or two other students and form a study group to go over the information.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 13:30 - 15:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This course is the first part of a two-course series. Its aim is to provide you with an introduction to the brain, how it works, and what its neural and neurochemical mechanisms are that underlie behavior. The emphasis on mechanisms, structures, and concepts is designed to prepare you for the next course in the series, called “Brain and Behavior” (offered in the Summer semester) that makes use of the concepts learned in this course and applies them to complex motivated behaviors. It is also necessary for any other neuroscience-related courses, like Psychofyziologie a neuropsychologie (by Lenka Martinec Nováková), and courses that may be offered in the future, such as Hormones and Behavior, Drugs and Behavior, etc. Although the highly interdisciplinary material is drawn primarily from the subdisciplines of neuroscience, including neuroanatomy, neurophysiology, neuropharmacology, and neuroendocrinology, our ultimate interest is in behavior. How do we understand behavior on the basis of its biological mechanisms? The course is divided into three units with an equally-weighted examination at the end of each. In the first unit, we will examine the gross structure and function of the nervous system and neuron, with an emphasis on the mechanisms by which nerves send information over long distances. The second unit examines the electrochemical connections between nerve cells and the way that those connections convey information from one cell to another and across networks of nerve cells. You will be exposed to concepts developed in molecular biology, and the way that neurobiologists have applied those concepts to the neuron. The third unit will focus on neurochemical pathways in the brain, neuroendocrinology, and the organization of the autonomic nervous system. This section will conclude by exploring the way in which sensory information is transmitted in the brain using the chemical senses of taste and smell as examples. Students who know psychology solely as a social science will likely find the early part of this course challenging. This is to be expected in any course in which the terminology and concepts are entirely new. But by learning this “alien” terminology of neurobiology and building up your understanding of new concepts in a step-by-step manner, you will come to view psychology from a different, more biological perspective, and you will have acquired an overview of neuroscience in the process. There is no required textbook. The lectures will provide you with all the necessary material. However, if you would like a book, I can recommend the introductory neuroscience textbook by Bear, M.F., Conors, B.W., and Paradiso, M.A. (2015). Neuroscience: Exploring the brain (4th Ed), Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore. I include the corresponding chapters to each lecture in the syllabus (called “BCP”; see below). It is very important that you do not fall behind in the lectures because cramming before the exams will tend to drive you crazy and really won't help you understand the information. I will do my best to help you understand what you have read and will be available for office hours by appointment. I encourage questions from the class during lectures. I tend to lecture quickly because there is quite a lot to cover. I would strongly suggest that you pair up with one or two other students and form a study group to go over the information.

Evoluční psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB035 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this course is to elucidate the process of civilization and globalization as the widening, deepening, and speeding of worldwide interconnectedness in all aspects of social life, from economics to politics, finance, culture, and crime. Globalization is therefore also about connectivity. In this course we explain different theories of globalization, historical waves of development of globalization and various aspects of globalization processes.

Evropská literární kultura I.

Kód předmětu: YBEC151 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this course is to elucidate the process of civilization and globalization as the widening, deepening, and speeding of worldwide interconnectedness in all aspects of social life, from economics to politics, finance, culture, and crime. Globalization is therefore also about connectivity. In this course we explain different theories of globalization, historical waves of development of globalization and various aspects of globalization processes.

Extracurricular Internship

Kód předmětu: YBAJ166 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o kurz, který navazuje na předcházející dva kurzy pro začátečníky (Kurz pro začátečníky I. a II., jejichž absolvování však není podmínkou pro zápis) a předpokládá tedy minimální vstupní úroveň A2. Obsahem kurzu bude osvojování si pokročilejších řečových dovedností v italském jazyce (mluvení, čtení, psaní a poslech) prostřednictvím studia jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, fonetika, syntax, morfologie) v různých formách komunikace (rozhovor, překlad, psaní). Vedle závěrečného písemného testu a ústní zkoušky absolvování kursu předpokládá pravidelnou docházku, aktivní účast na hodinách a velmi intenzivní domácí přípravu.

Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V případě nemožnosti osobních schůzek se studenti potkávají online, dle vlastní dohody.Tento autonomní jazykový kurz je určen studentům, kteří studují cizí jazyk v jazykových kurzech fakulty a chtějí si jazyk procvičit ve dvojici s cizojazyčným mluvčím. Podstatou kurzu jsou pravidelné schůzky s tandemovým partnerem, jejichž cíl a náplň si studenti určí sami. Oba partneři by měli z tandemu profitovat z jazykové výměny rovnoměrně.Tandemová dvojice by se měla scházet nejlépe jednou či dvakrát týdně a postupovat podle cílů a plánu domluveného předem. Doporučuje se jazyky oddělit a procvičovat nejdřív jeden a poté druhý, ale není to nutné. O průběhu práce si povedete záznamy, vytvoříte pracovní listy a napíšete závěrečnou reflexi.Před začátkem je povinná úvodní schůzka a na konci semestru schůzka závěrečná.V případě potřeby proběhnou schůzky on-line.ZDE SE PROSÍM ZAPISUJÍ POUZE ČEŠTÍ STUDENTI.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu ideou dobra. Pojem morální náboženství použil poprvé Jan Patočka v přednáškovém cyklu Platon a Evropa. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Kurz bude atestován podle pravidel Úvodní kurzy a cykly (viz UKC v Moodle v Historickém modulu).V zimním semestru školního roku 2021/22 bude výuka kurzu prováděna klasickou formou, pokud nenastane nějaká změna.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:00 - 18:00, místnost YC117 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
Předmět formou přednášek, doplněných o samostatnou práci studentů ukazuje archeologii jako značně proměnlivý a variabilní kulturní fenomén, který velmi citlivě reaguje na společenský a kulturní vývoj. V úvodu přednášky je archeologie představena jako jeden z pojmů antické řecké filosofie. Archeologie v dnešním slova smyslu, tj. terénní studium pozůstatků zaniklých společností a kultur se začala formovat v období humanismu pozdního středověku a raného novověku. Charakter archeologie se však od té doby mnohokrát změnil. Od přelomu 18. a 19. století až do současné doby je tato vědní disciplína výrazně poznamenána závislostí na střídajících se politických ideologií.

Filosofická antropologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024 Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět podává přehled vývoje a klíčových teoretických a metodologických přístupů evropské a světové sociologie; v zimním semestru je výklad zaměřen na určující osobnosti a směry světové sociologie, v letním semestru na hlubší výklad vývoje české sociologie. Sociologie je přitom charakterizována jako typický plod a „dědic“ (post-)osvícenského a moderního evropského teoretického myšlení, zároveň její přiblížení studentům slouží jako odrazový můstek k využívání sociálněvědních dat, metod a teorií ve vlastní kulturněhistorické práci.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBFC127 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět si klade za cíl prohloubit u studujících znalost a pochopení jednotlivých klíčových textů orálněhistorického „kánonu“. Studující si ze seznamu textů vybere jeden, který zpracuje dle pokynů, a následně svou práci obhájí na ústním kolokviu u předem určeného vyučujícího.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmětem kurzu jsou teoretické reflexe komunikačních procesů a modely, které tyto procesy zachytávají. Představeny jsou lineární (Shannon, Jakobson) i nelineární (škola Palo Alto, Flusser) modely komunikace. V další části kurz uvádí do pragmatických koncepcí komunikace a především do teorie školy Nové komunikace. Poslední část kurzu je věnována problematice diskurzu a jeho mocenskému působení v společnosti, přičemž se tematicky obrací i k oblasti komunikačních procesů probíhajících v společnostech kontroly a na digitálních sítích.

Filosofie a básnictví (Dante - Purgatorio)

Kód předmětu: YBFC249 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět se zaměří na přístupy moderního dějepisectví, „sousedící“ s historickou antropologií, které podobně jako ona tematizovaly mocenskou, kulturní či jazykovou podmíněnost historiografie a přicházely s alternativami psaní dějin. I když tyto přístupy nevycházejí ze společné metodologie, necharakterizuje je pouze snaha o alternativnost za každou cenu. Reagují na nezpochybňované předpoklady moderního dějepisectví, jako jsou ztotožnění sociálních faktů a jejich významu s politickou reprezentací, smysl sociální praxe určovaný sociálně dominantními aktéry a diskurzy, racionalita lidského jednání či referencialita a mocenská neutralita jazyka a textů.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus, a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou, a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Kurz je důležitým doplnkem a rozvinutím výkladů o vědě jakožto epistémé, tedy výkladu kurzu Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti (UHVSV).Bližší podrobnosti najdete v Moodle v podatelnně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace.

Folklor jako historický pramen

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB055 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus, a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou, a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Kurz je důležitým doplnkem a rozvinutím výkladů o vědě jakožto epistémé, tedy výkladu kurzu Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti (UHVSV).Bližší podrobnosti najdete v Moodle v podatelnně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace.

Francouzština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC090 Garant: Holovská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Studijní předmět seznámí studenty se základními badatelskými a teoretickými přístupy, jež se uplatňují v historickosociologickémzkoumání kultury a každodennosti. Důraz při tom bude položen na pokročilý analytický vhled dozkoumaných problémů a na historicko-komparativní perspektivu. Za aktivní účasti studujících doktorského studia sekurz zaměří na taková témata, jaká představují koncepty expresivních, komunikačních a performativních forem,technik, praxe, rutiny, procedur, habitů, sociální a kulturní manifestace. Budou rovněž probírány historické příkladystudia každodennosti určitých sociálních skupin, tříd a vrstev. Zvláštní pozornost bude věnována vývojisociokulturních aspektů konsumerismu a materiální kultury.

Francouzština pro středně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC181 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Z hlediska kulturních či historických věd nelze nalézt populaci, která by vykazovala jakousi „přirozenou“ (tj. kulturně neutrální) plodnost. Namístě je tedy klást otázky po způsobech, jimiž je demografické chování (demografické jevy: narození, sňatek, úmrtí v jejich vzájemné konfiguraci) kulturně ovlivněno, resp. modelováno. Na zřeteli je nutno mít jak otázky metodologické (kulturně-analytický zájem o lokální společenstva a lokální populace vyvažuje obvykle makroanalytickou perspektivu demografie), tak materiálové (jednotlivá témata). Kulturně-historický a etnologický zájem o demografické jevy lze pak použít i v mezioborové diskusi např. s evoluční antropologií. Nápadným rysem moderní (západní) společnosti je regulace plodnosti („velká transformace“ 19. stol. [Livi Bacci 2003; Andorka – Horská – Head-König 1998] a „druhá transformace“ od 60. let 20. stol.; Esping-Andersen – Billari 2015; Lesthaeghe 2010]). Samo toto omezení (manželské, partnerské) plodnosti je možné chápat (analyzovat) jak jako symptom, tak jako faktor (vývoje) moderní kultury. Naše rozbory vyjdou od kulturnědějinného výkladu uvedených transformací a od sledování jejich difuze z evropského ohniska jejich počátků.Milé kolegyně, milí kolegové, pokyny a studijní materiály k tomuto kurzu jsou a budou zpřístupňovány v Moodle.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC015 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Železnice představuje jednu z nejdůležitějších a nejzásadnějších inovací 19. století, stala se impulsem pro rozvoj industrializace a modernizaci společnosti. Nástup železniční dopravy vedl k proměnám vnímání času a vzdáleností. Jednotlivé přednášky se zaměří na vliv železnice na změny ve společnosti, každodennost z pohledu cestujících i zaměstnanců, život na železnici i s železnicí a v neposlední řadě i železnici v kultuře a umění.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC091 Garant: Holovská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z minulosti environmentální antropologie. Pozornost je věnována zejména kulturní ekologii a ekosystémovému přístupu tzv. ekologické antropologie.

Goethe, Nauka o barvách – četba a interpretace

Kód předmětu: YBFC252 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB061 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.

Health Economics: Concepts and Challenges from the European Perspective

Kód předmětu: YBAU041 Garant: Hromádková,E. + Havlištová,V. + Skladanová,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:00 - 13:30, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 12:00 - 13:30, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.

Health Psychology

Kód předmětu: YBAJ202 Garant: Csajbók,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Introduction a la phénoménologie contemporaine en France. Critique de la phénoménologie classique deEdmund Husserl commence déja dans son oeuvre, mais elle donne naissance sourtout a toute une richessedes positions phénoménologiques, notamment en France qui radicalisent differents motifs par lequels lesauteurs y compris Husserl lui-meme depassent la métaphysique traditionnelle de la subjectivité cartésianniste.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět volně navazuje na kurz "Latina pro začátečníky", vítáni jsou ale také další studenti se základními znalostmi latinské gramatiky (skloňování substantiv i adjektiv; prézens, imperfektum a futurum). Na seminářích budeme společně číst původní latinské texty a bude zahrnut také kulturně-historický kontext (exkurzy na různá témata týkající se především starověku a středověku podle konkrétních zájmů studentů).

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalost latinského jazyka. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy latinské morfologie (skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves) a se základní latinskou slovní zásobou a poskytnout jim tak základ pro pochopení latinského textu a pro rozvíjení praktických dovedností v práci s originálním latinským textem. Předmět je věnován jak teoretickému výkladu, tak praktickému procvičování morfologických jevů i lexika (překlady vět z latiny i do latiny). Kromě gramatického výkladu bude zahrnut i kulturně-historický kontext (vznik a vývoj latiny, vliv latiny na současné jazyky, paleografie, epigrafika, latinská přísloví, latinské zkratky, lékařská latina, církevní latina etc.). Studenti dostanou všechny potřebné studijní materiály v elektronické podobě.

Hermann Schmitz – Prostor přítomnosti

Kód předmětu: YBFC248 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 20:00, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět se zabývá základními principy vedení lidí se specifiky občanského sektoru. V rámci výuky bude vysvětlen rozdíl mezi vedením a řízením, systémy motivace, hodnocení a podpory pracovníků, stejně jako metody rozvoje vedoucích pracovníků i jejich nástupníků.

Historical Memory and National Master Narratives in Central and Eastern Europe

Kód předmětu: YBAJ018 Garant: Čapská,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Studium společensky sdílené paměti (ať již mluvíme o paměti kulturní, kolektivní či sociální) v posledních letech zaznamenalo velmi dynamický rozvoj. V současné době přitahuje pozornost nejen v akademické sféře, ale i v běžných debatách, které se týkají výkladu minulosti či způsobů, jakým se události, ideje a hodnoty z minulosti propisují do dnešního světa (viz například hnutí BLM, jehož součástí bylo mimo jiné odstraňování či ničení soch ve veřejném prostoru). Témata související s pamětí a tím, jak se (na společenské úrovni) vztahujeme k minulosti vyplývají na povrch například v souvislosti s nově vznikajícími filmy či seriály, inovativně pojatými muzejními sbírkami, spory o to, jaké objekty (budovy, monumenty apod) z minulosti mají být součástí veřejného prostoru a které mají být odstraněny, či v souvislosti s debatami o měnící se roli archivů a obecně o proměnách paměti v digitální éře.Cílem první části kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, východisky a koncepcemi studia kulturní paměti. Druhá část semestru pak bude věnována případovým studiím, mapujícím konkrétní příklady událostí, projektů, děl či fenoménů, které se k paměti vztahují. Na jejich výběru se budou podílet sami studující zapsaní v kurzu.

Historická antropologie II.

Kód předmětu: YBHC153 Garant: Storchová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course covers the main political, social, cultural, and economic factors which conditioned and accompanied post-war European integration. It invites students to critically rethink what the motivations were behind European integration at its emergence and how they have been changing up until the present.

Historický seminář - Úvod do studia dějepisu

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB029 Garant: Himl,P. + Tuček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s teoretickými a praktickými základy badatelské práce historika, zlepšit analytické dovednosti během práce s textem a podpořit schopnosti akademického psaní. Teoretická rovina kurzu zahrnuje seznámení se s řadou teoretických metod a postupů historika. Velká pozornost přitom bude věnovaná kritice pramenů. Konkrétně půjde o to, jak máme číst a interpretovat písemní, primární a sekundární prameny (publikované a nepublikované, tiskoviny, literaturu a další). Během kurzu se budou rozebírat možná úskalí historikovy práce, možnost objektivity historika a objektivního přístupu ke studiu dějin, meze výpovědní hodnoty a objektivity pramenů a spolu s tím historického výzkumu, zobecnění a kauzalita historického procesu atd. Praktická rovina kurzu zahrnuje vypracování studenty vlastního výzkumného projektu, který pak lze uplatnit v rámci budoucího diplomového nebo doktorského projektu, grantové přihlášky apod.

History of Human Rights in International Relations

Kód předmětu: YBAJ205 Garant: Muhič Dizdarevič,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The main goal of the course is to present students with a history of the concept of human rights in the Western intellectual history; with historical and current forms of institutions in place to promote and enforce human rights; with current controversies related to the human rights agenda in the multi-cultural globalized world.

History of the "Third Reich" (1933-1945). Domination, Society and Mass Murder

Kód předmětu: YBAJ237 Garant: Vondráček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je rozvoj kompetencí odborníků sociálních a zdravotnických oborů ve vyjednávání pro dosažení co nejvyšší kvality života osob s komplexními potřebami. Aplikačním prostředím je oblast meziorganizační mezioborové spolupráce v dlouhodobé péče o seniory. V průběhu předmětu si studenti osvojí:- techniky k účinnému mezioborovému meziorganizačnímu vyjednávání, - základy technik k mapování systémů na příkladu managementu transferů klientů pobytových sociálních služeb o seniory,- tvorbu nástrojů za využití prvků metodiky human-centered design,- schopnost dosažení účinného řešení problémůPředmět je určen studentům prvních a druhých ročníků magisterského studia sociálních a zdravotních oborů. Je vhodný pro studenty, kteří splnili některý z těchto kurzů: Systémy zdravotních a sociálních služeb (FHS UK), Veřejné zdravotnictví, právo (LF3), Legislativa a veřejné zdravotnictví (LF3)Studenti nemusí mít zkušenosti z oblasti dlouhodobé péče o seniory.

Homér jako pramen historie

Kód předmětu: YBHC181 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáškový cyklus je věnován vysvětlení základních etap a mezníků dějin v historicko-sociologické perspektivě. Cílem je předestřít základní faktografický přehled dějinných mezníků a jejich vlivu na další vývoj společnosti a vysvětlit kauzální dějinné souvislosti. Výklad bude založen konceptu vývoje a vzájemného ovlivňování civilizací s důrazem na euroatlantickou oblast. Výklad bude koncipován podle jednotlivých ústředních problémů (revoluce, odkaz antiky a osvícenství, transformace společnosti, migrace, nacionalismus apod.) jejichž význam a intepretace budou sledovány v dlouhém časovém úseku. Ve výkladu bude sledován transformační proces (společenský, kulturní, náboženský, proměna kolektivních a individuálních identit) směřující od tradiční k moderní a postmoderní společnosti. Stranou nezůstane ani stále rostoucí dohlížitelská role státu, hypertrofie práva i omezující společenské stereotypy a předsudky.

Hra. Sada. Zápas. Sport v interdisciplinární perspektivě

Kód předmětu: YBSC155 Garant: Veselský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Modernization is one of the key issues that the contemporary historical sociology deals with. The concept of modernization is an explicit or implicit assumption of many research approaches, which are encountered in this field.The beginnings of the theory of modernization are associated with the history of classical sociology. Significantly, this theory developed in the period after the Second World War. Since this time it has gone through several stages and led to the formation of a number of different concepts. Making these concepts is linked to a specific historical development and has significant political context.

Hudba a gender

Kód předmětu: YBSC180 Garant: Poděbradský,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Modernizace je jedním z klíčových témat, kterými se soudobá historická sociologie zabývá. Koncept modernizacebývá explicitním či implicitním předpokladem mnoha badatelských přístupů, s nimiž se v tomto oboru setkáváme.Počátky teorie modernizace jsou spojeny s dějinami klasické sociologie. Významně se tato teorie rozvinula v obdobípo druhé světové válce. Od té doby prošla několika fázemi a vedla k tvorbě řady různorodých koncepcí. Tvorba těchtokoncepcí je spojena s konkrétním historickým vývojem a má i významné politické souvislosti.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC167 Garant: Poděbradský,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v tzv. druhé republice, kde došlo k prudké změně společensko-politického klimatu. Prvořadá pozornost je zaměřena na menšinu německou, židovskou, polskou, romskou (v tehdejší terminologii cikánskou), chorvatskou a na menšiny jihoslovanské. V závěru kurzu je analyzován rozpad soužití v období tzv. druhé republiky a na prahu protektorátu Čechy a Morava. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Hume a Kant o morálce

Kód předmětu: YBFC251 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Course description: In this course, students explore the interrelationship between music and place/space through a variety of topics and theoretical perspectives, such as anthropology, sociology, cultural studies, ethnomusicology, musicology, popular music studies, cultural geography, and critical theory. Place can be seen either as a material surrounding (architectural or geographical) that enables and informs music and music performance (i.e., music in place), or as a discursive entity that is represented in or evoked through music (i.e., place in music). This particular approach allows students to examine music in relation to a variety of place/space-related topics that include (1) history, and types of music venues (classical, popular, ‘do-it-yourself’), and how music venues affect music sounds, music cultures, and social spaces associated with them; (2) interrelation of music sounds and genres with particular physical environments (forest, city), and geographical places (local, regional, and national sounds; urban vs suburban; transnational/global soundscapes); (3) relation between place, music, identity, and politics; (4) technologically produced soundscapes; (5) music’s ability to take the listeners into imaginary and ‘other’ spaces (e.g., music exoticism, music and outer space); (6) and music’s relations to borders and movement. Central concepts of the course framing many of these different topics will be: (a) social and sonic production/construction of space, and (b) relation between sound-space-society. Classes are based on class discussions of assigned readings, listening examples, and documentary films, and incorporate case studies associated with a variety of Western and non-Western music cultures. We will also go on one soundwalk through Prague (with well-known Czech musician and scholar Pavla Jonssonova). Students have to submit weakly reading/writing assignments, conduct an ethnographic research of one music venue/space, and submit a final paper.

Humor under the Iron Curtain: Jokes and Everyday Life under Totalitarianism

Kód předmětu: YBAJ019 Garant: Marková,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Course description: In this course, students explore the interrelationship between music and place/space through a variety of topics and theoretical perspectives, such as anthropology, sociology, cultural studies, ethnomusicology, musicology, popular music studies, cultural geography, and critical theory. Place can be seen either as a material surrounding (architectural or geographical) that enables and informs music and music performance (i.e., music in place), or as a discursive entity that is represented in or evoked through music (i.e., place in music). This particular approach allows students to examine music in relation to a variety of place/space-related topics that include (1) history, and types of music venues (classical, popular, ‘do-it-yourself’), and how music venues affect music sounds, music cultures, and social spaces associated with them; (2) interrelation of music sounds and genres with particular physical environments (forest, city), and geographical places (local, regional, and national sounds; urban vs suburban; transnational/global soundscapes); (3) relation between place, music, identity, and politics; (4) technologically produced soundscapes; (5) music’s ability to take the listeners into imaginary and ‘other’ spaces (e.g., music exoticism, music and outer space); (6) and music’s relations to borders and movement. Central concepts of the course framing many of these different topics will be: (a) social and sonic production/construction of space, and (b) relation between sound-space-society. Classes are based on class discussions of assigned readings, listening examples, and documentary films, and incorporate case studies associated with a variety of Western and non-Western music cultures. We will also go on one soundwalk through Prague (with well-known Czech musician and scholar Pavla Jonssonova). Students have to submit weakly reading/writing assignments, conduct an ethnographic research of one music venue/space, and submit a final paper.

Iconology: Art-historical and Philosophical Aspects of Reading the Cultural Phenomena

Kód předmětu: YBAJ223 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Course description: In this course, students explore the interrelationship between music and place/space through a variety of topics and theoretical perspectives, such as anthropology, sociology, cultural studies, ethnomusicology, musicology, popular music studies, cultural geography, and critical theory. Place can be seen either as a material surrounding (architectural or geographical) that enables and informs music and music performance (i.e., music in place), or as a discursive entity that is represented in or evoked through music (i.e., place in music). This particular approach allows students to examine music in relation to a variety of place/space-related topics that include (1) history, and types of music venues (classical, popular, ‘do-it-yourself’), and how music venues affect music sounds, music cultures, and social spaces associated with them; (2) interrelation of music sounds and genres with particular physical environments (forest, city), and geographical places (local, regional, and national sounds; urban vs suburban; transnational/global soundscapes); (3) relation between place, music, identity, and politics; (4) technologically produced soundscapes; (5) music’s ability to take the listeners into imaginary and ‘other’ spaces (e.g., music exoticism, music and outer space); (6) and music’s relations to borders and movement. Central concepts of the course framing many of these different topics will be: (a) social and sonic production/construction of space, and (b) relation between sound-space-society. Classes are based on class discussions of assigned readings, listening examples, and documentary films, and incorporate case studies associated with a variety of Western and non-Western music cultures. We will also go on one soundwalk through Prague (with well-known Czech musician and scholar Pavla Jonssonova). Students have to submit weakly reading/writing assignments, conduct an ethnographic research of one music venue/space, and submit a final paper.

Idea monarchismu historické tradice a současnost

Kód předmětu: YBHC151 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět seznamuje s nejdůležitějšími prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě. Výklad je věnován hlavně formování islámských náboženských a sociopolitických institucí v období prvních dvou století hidžry. V LS pokračuje výkladem o pozdějších obdobích. Kurz je vypisován jednou za tři roky a je určen studentům, kteří jsou ochotni plnit všechny studijní požadavky, tzn. vedle účasti na přednáškách také přečíst povinnou literaturu. Ačkoli účast na přednáškách není povinná, není příliš vhodný pro distanční studenty. V případě, že bude v období zápisu kapacita kurzu vyčerpána, vyčkejte, zda se postupně neuvolní místo. S žádostí o zápis nad limit kontaktujte vyučujícího teprve 3 dny před koncem lhůty k zápisu.

Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop

Kód předmětu: YBKC160 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurs je určen především studentům, kteří se chystají pracovat na svém bakalářském překladu nebo na něm již pracují, ale nejen jim, ježto jeho cílem je prohlubovat vědomí jazyka a tříbit jazykovou kulturu. Setkávání dvou jazyků (konkrétně angličtiny s češtinou) umožňuje vnímat jazykové jevy, které jinak většinou zůstávají skryty. Na překladech se ukazuje, kdy máme pocit, že textu rozumíme, a kdy mu rozumíme skutečně. Krátké texty, překládané v tomto kurzu, se zaměřují především na úskalí, která často činí při překládání obtíže. Jejich postupným rozkrýváním si pozvolna upevňujeme základní překladatelské návyky a celkově rozvíjíme své jazykové vědomí. Jazyk je základním nástrojem humanitních studií, a proto je třeba jej dobře ovládat.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBKC161 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz na úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce. Známku dostane ten, kdo má účast 80%. Zápis nad limit bohužel není možný.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBKC162 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Rozvíjení jazykové kompetence v němčině pro pokročilé studenty. Kurz je na úrovní konec B1/začátek B2. Známku dostane ten, kdo má účast 80%. Zápis nad limit bohužel není možný.

International Trade: USA nad Europe in an Interconnected World

Kód předmětu: YBAU048 Garant: Semerák,V. + Skladanová,N. + Havlištová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
Kurz na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
anotace nebyla vyplněna

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. V přednáškové části kurzu budou představeny významné teoretické koncepty, metody a poznatky ze studia neverbální komunikace v kontextu etologie člověka, sociální psychologie a dalších oborů. Kurz je veden částečně seminární formou. Podmínkou atestace je přítomnost na seminářích, úspěšné absolvování závěrečného testu v termínu poslední přednášky a osobní participace na praktických a výzkumných částech kurzu.

Introduction to Anthropology of Arts

Kód předmětu: YBAJ222 Garant: Sindelar,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. V přednáškové části kurzu budou představeny významné teoretické koncepty, metody a poznatky ze studia neverbální komunikace v kontextu etologie člověka, sociální psychologie a dalších oborů.Kurz je veden částečně seminární formou. Podmínkou atestace je přítomnost na seminářích, úspěšné absolvování závěrečného testu v termínu poslední přednášky a osobní participace na praktických a výzkumných částech kurzu.

Introduction to Anthropology of Arts

Kód předmětu: YBSC210 Garant: Sindelar,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je poskytnout studentům vhled do historie expanze, degradace a opětovné konsolidace české organizované občanské společnosti v období demokratizace postkomunistické země jakou je Česká republika. Zaměřuje se na analýzu sociálních, institucionálních, kulturních a politických faktorů podmiňujících rozvoj a postavení organizací občanské společnosti v různých etapách novodobých dějin české společnosti. Na pozadí komparativních dat kurz ukazuje unikátnost historického vývoje české občanské společnosti. Zkoumá dlouhodobé trendy v oblastech filantropie, dobrovolnictví a profesionalizace, individualizace, komercializace či byrokratizace organizací občanské společnosti. Retrospektivní pohled je výběrově doplěn o data indikující aktuální stav a směřování občanské společnosti. Komparativní perspektiva umožní studentům pochopit anomálie, odlišnosti, podobnosti a temporalitu české občanské společnosti v relevantním mezinárodním a historickém kontextu, a to hlavně ve vztazích s politickými elitami a veřejnou správou.

Introduction to Anthropology of Arts

Kód předmětu: YBSC210 Garant: Sindelar,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je určen především zájemcům o historii, kteří se chtějí naučit dešifrovat písmo našich předků a písemné/rukopisné prameny zvláště z období raného novověku. Povíme si něco o historii písma, ale hlavně se budeme cvičit ve čtení rukopisných pramenů a s tím i v pochopení a výkladu těchto písemných památek. Paleografické dovednosti nejen velice ulehčí další studium historie a taktéž přípravu bakalářské práce, ale pomohou s hlubším pochopením doby a mentality lidí, jejichž písemnostmi, jak úředními, tak osobními, se budeme probírat. Samozřejmostí bude také obeznámení se se způsobem bádání v archivech, popřípadě, v menším počtu osob, společná návštěva jednoho z archivů.

Introduction to Brain

Kód předmětu: YBAJ203 Garant: Pfaus,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je poskytnout studentům vhled do historie expanze, degradace a opětovné konsolidace české organizované občanské společnosti v období demokratizace postkomunistické země jakou je Česká republika. Zaměřuje se na analýzu sociálních, institucionálních, kulturních a politických faktorů podmiňujících rozvoj a postavení organizací občanské společnosti v různých etapách novodobých dějin české společnosti. Na pozadí komparativních dat kurz ukazuje unikátnost historického vývoje české občanské společnosti. Zkoumá dlouhodobé trendy v oblastech filantropie, dobrovolnictví a profesionalizace, individualizace, komercializace či byrokratizace organizací občanské společnosti. Retrospektivní pohled je výběrově doplěn o data indikující aktuální stav a směřování občanské společnosti. Komparativní perspektiva umožní studentům pochopit anomálie, odlišnosti, podobnosti a temporalitu české občanské společnosti v relevantním mezinárodním a historickém kontextu, a to hlavně ve vztazích s politickými elitami a veřejnou správou.

Introduction to Brain

Kód předmětu: YBSC196 Garant: Pfaus,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní semináře je cesta za zvukovými možnostmi lidského hlasu a těla. Cesta k netradičním způsobům hudebního vyjadřování, používání hlasových možností a jejich využití. Jediným požadavkem je otevřenost a kreativita. Seminář vám ukáže, jak nově poslouchat obyčejné zvuky těla, ulice, přírody i ticha. Zkusíme nalézt cestu, jak nové zvuky tvořit a využívat. Cílem je naladit se na zvukově-hudební vlnu, která nám umožní společně se zaposlouchat, komunikovat a tvořit něco nového.

Introduction to Brain

Kód předmětu: YBSC196 Garant: Pfaus,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Oikologie unterscheidet sich vom üblichen Verständnis der Ökologie in den Umweltwissenschaften, sofern sie sich in erster Linie auf kulturelle Phänomene bezieht. In diesem Sinn hat Oikologie die Art und Weise zu analysieren, wie der Mensch das faktische Vermögen, das er mit seiner Existenz ist, in unterschiedlichen kulturellen Kontexten entfaltet. Dabei kann philosophische Oikologie auf phänomenologischer Grundlage nicht nur als eine gemeinsame Plattform für Philosophie, Bio- und Kulturwissenschaften fungieren, sondern auch ein offenes Forum für eine Transformation der Philosophie selbst sein. Zentrale Themen sind: Verleiblichen – Ort und Ego; Ekstasis – Person; Rüsten – Maß-Gabe, Ökonomie, Gewalt; Orientieren – das Politische.

Introduction to Quantitative Methods in Social Sciences

Kód předmětu: YBAJ189 Garant: Zakreski,E. + Csajbók,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Workshop zaměřený na zvládnutí technické stránky orálně-historického výzkumu v terénu a možnosti prezentace jeho výstupů v multimediální podobě. Hlavní pozornost bude věnována výběru vhodné techniky pro nahrávání (audiovizuální záznamová zařízení), její přípravě, řešení mimořádných situací v terénu (selhání techniky, nevyhovující podmínky apod.), zásadám zpracování pořízených dat, včetně transkripce, analýzy a archivačních postupů. Studenti budou také seznámeni s možností využití již existujících domácích i zahraničních orálně-historických sbírek v online prostoru.

Italština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC165 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student připraví ve spolupráci se školitelem a eventuálně i dalšími členy týmu či doktorandy vědeckou odbornou akci, a to jak z pohledu organizačního tak zejména vědeckého. Bude dbát o adekvátní komunikaci s dalšími účastníky, spolupráci v týmu, přípravu odborného programu tak, aby co nejlépe vyhovoval zvolenému tématu akce i skladbě jejich účastníků.Cílem tohoto předmětu je připravit doktorandy tak, aby byli schopni samostatně zajistit odborné akce zejména po obsahové stránce a aby byli také schopni dohlížet na jejich organizační zajištění.Od začátku zimního semestru do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, s využitím Universitou podporované platformy MS Teams. Studenti budou o detailech vždy informováni e-mailem.

Italština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC109 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami hudby ve 20. a na počátku 21. století. Nepůjde ovšem o historický přehled, vybraný materiál poslouží k demonstraci toho, jakou roli má hudba ve společnosti, jak se v ní odrážejí společenské proměny, co od hudby očekává její publikum, jak se proměňují měřítka k ní vztahovaná. Pozornost bude věnována evropské vážné hudbě, ale také souvisejícím hudebním oblastem, jako je hudba populární, improvizovaná či hudba mimoevropských kultur.

J.G. Herder: Filosofie lidskosti v období raného romantismu

Kód předmětu: YBFC250 Garant: Vostárek, A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento seminář umožní vážnějším zájemcům o kontinentální filosofii 19. a 20. století podílet se na tradici důkladného čtení primárního textu. Smyslem je porozumět předpokladům porozumění náročným filosofickým dílům, která vyžadují opatrné a vnímavé čtení. V zimním semestru 2022 začneme Kierkegaardovým Pojmem úzkosti. Další text budeme domlouvat spolu s účastníky kurzu.

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBAJ081 Garant: Císařovská,L. + Převrátilová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Oikologie unterscheidet sich vom üblichen Verständnis der Ökologie in den Umweltwissenschaften, sofern sie sich in erster Linie auf kulturelle Phänomene bezieht. In diesem Sinn hat Oikologie die Art und Weise zu analysieren, wie der Mensch das faktische Vermögen, das er mit seiner Existenz ist, in unterschiedlichen kulturellen Kontexten entfaltet. Dabei kann philosophische Oikologie auf phänomenologischer Grundlage nicht nur als eine gemeinsame Plattform für Philosophie, Bio- und Kulturwissenschaften fungieren, sondern auch ein offenes Forum für eine Transformation der Philosophie selbst sein. Zentrale Themen sind: Verleiblichen – Ort und Ego; Ekstasis – Person; Rüsten – Maß-Gabe, Ökonomie, Gewalt; Orientieren – das Politische

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBEC143 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
This seminar is intended for doctoral students of Anthropology in various stages of their research. On the one hand, it is conceived as a discussion of their "work in progress", on the other hand, it also provides junior doctoral students with audience for shaping their pre-fieldwork research projects.The seminar will entail, among other things, the presentations of doctoral research projects, the presentations of research methodologies, work on enhancing academic skills and expert advice on publishing (book reviews and articles writing etc.).

Je křesťanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBFC189 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This seminar is intended for doctoral students of Anthropology in various stages of their research. On the one hand, it is conceived as a discussion of their "work in progress", on the other hand, it also provides junior doctoral students with audience for shaping their pre-fieldwork research projects.The seminar will entail, among other things, the presentations of doctoral research projects, the presentations of research methodologies, work on enhancing academic skills and expert advice on publishing (book reviews and articles writing etc.).

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má charakter pokročilého magisterského semináře a vyžaduje od studujících aktivní týdenní četbu, přípravu podkladů pro diskuzi a přípravu prezentace.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie (zhruba od Platóna po Machiavelliho). Zápočet proběhne formou znalostního testu témat přednášek a povinné literatury. Na kurz navazuje v LS kurz Politická filosofie II. Odkaz na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10145

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz představuje obecný úvod do politické sociologie, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků: stát, moc a demokracie; sociální skupiny a sociální a politický konflikt; občanská společnost, veřejné mínění, politická kultura a komunikace.Vstup do aplikace Moodle je zdehttps://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3478#section-1

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course introduces the basic political transformation and political theory in the context of historical processes. Emphasis is placed on the reflection historicity and contextuality of the political forms. Students in the course will acquire knowledge of the theoretical assumptions, on which the historical-sociological view of politics, power, and international relations is based. They will become familiar with the basic concepts that are relevant to the area and will learn to view and analyze real political phenomena and events.

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBKC167 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: pá 14:30 - 15:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs seznamuje se základními proměnami politiky a politické teorie v kontextu historických procesů. Akcent jepoložen na reflexi historicity a kontextuality politických forem. Studenti si v rámci kursu osvojí znalost teoretickýchpředpokladů, na kterých je historicko-sociologický pohled na politiku, moc a mezinárodní vztahy založen, seznámí sese základními koncepcemi, jež jsou pro danou oblast relevantní a naučí se nazírat a analyzovat reálné politické jevy audálosti jejich prizmatem.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBSC158 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Paměť je všudypřítomná: ať už je to v podobě velkých pamětních projektů (jako jsou Příběhy 20. stoletíprojektu „paměť národa“ nebo ÚSTR), památníků nebo v podobě nostalgie po minulosti v některých estetických formách (např. retro). Paměť, v různých konceptuálních podobách – kolektivní, sociální, individuální – představuje jednu z možností zkoumání zpřítomňování minulosti jako součásti legitimizačních praktik. Kurz se zaměří na tuto rovinu paměti, její dispozici transformovat afektivní zkušenost v efektivní vyjednávací a identitní praktiku, tedy na její političnost. V kurzu budeme zkoumat několik přístupů k paměti v sociálních vědách a jakou podobu nabývají teorie paměti v rukou antropologů.

Kulturnědějinné souvislosti demografického chování

Kód předmětu: YBHC185 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student zpracuje Plán osobního rozvoje, ve kterém se zaměří na učební aktivity, důkazy a časový harmonogram rozvoje svých odborných kompetencí v průběhu studia.

Kulturní dějiny české železnice

Kód předmětu: YBHC183 Garant: Štemberk,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 8:30 - 9:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student po prvním ročníku studia zpracuje sebereflexi naplňování a případných změn Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora.

Kulturní ekologie – environmentální antropologie I.

Kód předmětu: YBSC181 Garant: Kuřík,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: životní prostředí
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student po prvním ročníku studia zpracuje sebereflexi naplňování a případných změn Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora.

Kurz běžeckého lyžování

Kód předmětu: YBKC200 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Student na konci studia zpracuje závěrečnou sebereflexi Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora. Zároveň předkládá ke kontrole své portfolio, které si v průběhu studia vytvořil.

Kvantitativní metody empirického výzkumu

Kód předmětu: YBSC177 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
If usual dichotomous thinking leads us to meditate the Possible in contrast to the notion of the Real, this course aims to understand the Possible under the light of its difference with the concept of Infinity (the Real being already devoid of its traditional meaning through phenomenology). From the moment Infinity cease to be understood as something negative, incomplete and purely potential, simple adjective that with a lot of imagination we could just preach about some hardly countabl