Registrace kurzů


Studenti si na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy mají v rámci bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti možnost vybírat z bohaté nabídky povinně-volitelných a volitelných kurzů. Studijní materiály k jednotlivým předmětům lze dohledat na několika místech. Odkáže-li vás vyučující na SIS, pak je najdete u detailu daného předmětu. Často k nim mají přístup pouze zapsaní studenti. Další možností, kam mohou vyučující nahrávat své soubory, je Moodle – v tom případě vyhledejte požadovaný kurz v „Kategorii kurzů“ na hlavní stránce, a to pod modulem, do něhož spadá.

Registrace kurzů na letní semestr akademického roku 2018/2019

Zveřejnění předběžného rozvrhu:

(tento rozvrh by se již neměl zásadně měnit)

20. 1. 2019


Začátek registrace předmětů:

7. 2. 2019 v 10:00 (v 18:00 pro studenty ostatních fakult UK)

Konec registrace předmětů:


3. 3. 2019 ve 23:59

Jak a kde probíhá registrace kurzů


Kdy probíhá registrace kurzů


Předměty


Povinné předměty

  • Povinné předměty vám budou na bakalářském studiu zapsány na začátku každého semestru Sekretariátem bakalářského studia na základě doporučeného průběhu studia. V případě navazujícího magisterského studia povinné předměty registruje tajemnice nebo tajemník vaší katedry. V případě, že vám registrace některého povinného předmětu na daný ročník nevyhovuje, můžete si jej na sekretariátu, popřípadě na katedře nechat změnit za jiný.


Povinně-volitelné předměty

  • Povinně-volitelné kurzy si zapisujete sami na základě svého uvážení. Jedná se o kurzy určené studentům oboru SHV a v SIS jsou rozpoznatelné svým kódem, který má na začátku písmena YB.


Volitelné předměty

  • Volitelné předměty jsou kurzy z jiného oboru v rámci FHS, z jiné fakulty UK, či univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol) a kurzy, které nepatří do Vašeho aktuálního studijního plánu. Pokud si budete chtít zapsat v SIS předměty z jiné fakulty UK, mějte na paměti, že pro předměty jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.

  • Seznam kurzů, které jsou nabízeny ke křížovému zápisu, najdete ve svém zápisu předmětů a rozvrhu v SIS (stačí v zápisu zvolit některou z nabízených fakult). Známky za absolvování kurzů zapíše do SIS přímo vyučující kurzu.

  • Na bakalářském studiu se Vám započítá maximálně 26 kreditů za volitelné předměty za celou dobu studia, na navazujícím magisterském studiu se jedná maximálně o 12 kreditů za volitelné předměty.


Rekvizity

Před samotnou registrací si vždy zkontrolujte, zda u zaregistrovaných kurzů splňujete prerekvizity, korekvizity, popř. neslučitelnosti, mají-li dané kurzy nějaké (objevují se v informacích k předmětu pod řádkem se jménem vyučujícího). Prerekvizity jsou předměty, bez jejichž splnění nelze daný předmět zapsat. Korekvizity jsou předměty, které musí být zapsány ve stejném semestru jako daný předmět. Neslučitelnosti jsou předměty, které nelze zapsat současně s daným předmětem.


Pokud rekvizitu nesplňujete, předmět si odregistrujte. Takovýto předmět se Vám totiž nikdy nepřeklopí z předběžného do "pevného" zápisu a nebudete jej moci plnit. Navíc byste zbytečně blokovali místo spolužákům, kteří by si předmět rádi zapsali, rekvizity splňují, ale nemohouse z důvodu naplněné kapacity zaregistrovat. Kontrolu si můžete také provést v "Zápisu předmětů a rozvrhu" - "Kontrola" - "Žádost o kontrolu" - "Obnovit výsledek". Pokud byste si předmět i přes nesplněné rekvizity rádi zapsali a jste přesvědčeni, že ho i tak budete schopni zdárně atestovat, můžete zkusit kontaktovat vyučujícího a domluvit se s ním. Bude-li s Vaším zápisem souhlasit, bude nutné, aby Vás do kurzu zapsal on sám (jedině tak budou při zápisu nesplněné rekvizity ignorovány).


Návod na registraci, aneb registrace krok za krokem (včetně kontroly rekvizit) zde.


Externí kurzy - tzv. křížový zápis

Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult Karlovy Univerzity. Ne všechny fakulty jej však povolují. Zda Vám fakulta, na které byste rádi navštěvovali nějaký předmět, umožní jeho registraci, si lze ověřit přímo na dané fakultě (harmonogram na webových stránkách, studijní oddělení…) nebo v SIS – „Zápis předmětů a rozvrhu“ – „Nastavení“. (Studentům z jiných fakult každoročně otevírá svou nabídku například FSV či FF.)


Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes „Zápis (vlastní)“. Je třeba pouze vybrat danou fakultu (defaultně je nastavena FHS). Poté již postupujete stejně, jak jste zvyklí při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do "pevného" zápisu a vyučující Vám nebudou moci zapsat atestaci.


! Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období !


V případě kurzů z jiných fakult je na studentovi, aby zajistil včasné udělení a zapsání atestace do SIS (UK FHS má semestrální kontroly, jiné fakulty naopak kontroly roční), popř. včas (tj. do konce řádného zkouškového období) doručil na příslušný sekretariát potvrzení o tom, že danou atestaci složil (formulář je ke stažení v Moodle pod Sekretariátem bakalářského studia). Je třeba dávat pozor na to, že na řadě fakult existují dvousemestrální kurzy, za něž se kredity zapíší až na konci letního semestru. Vzhledem k tomu, že kurz Vám bude zapsán dle podmínek příslušné fakulty, je třeba počítat s tím, že v uvedeném případě by se Vám kredity započetly až pro následující kontrolu počtu kreditů (tj. v LS).


Kredity, které tímto způsobem získáte, se počítají k volitelným.


Diplomní semináře

Aktuální seznam seminářů a vyučujících, kteří je mají vypsané, najdete v seznamu předmětů v SISu po zadání názvu "diplomní seminář", kódu předmětu "YB" (tím si vyfiltrujete diplomní semináře bakalářského studia) a semestru "letní/zimní", viz zde. Vždy je nutné zapsat si v SIS krom semináře i jeden z nabízených rozvrhových lístků. Chcete-li si tedy např. zapsat „Diplomní seminář historického modulu“ u konkrétního vyučujícího, zapíšete si nejprve předmět s daným kódem a poté si z nabídky vyberete příslušný rozvrhový lístek. Je-li jeho kapacita volná, kliknete na „zapsat označené rozvrhové lístky“.


Tělocvik

Nejčastějším externím kurzem, který si budete zapisovat, je tělocvik.


Tělocviky pro FHS externě pořádá Katedra tělesné výchovy (KTV) na FF http://ktv.ff.cuni.cz/ . Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá pouze prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Není tedy již nutná předchozí registrace do rozvrhu na stránkách KTV FF. Jde o standartní registraci jako v případě ostatních externích kurzů (tzv. křážový zápis). Registrace na FF však obvykle začíná jindy než na FHS, proto je třeba sledovat harmonogram FF UK.


Blokové kurzy

Co jsou blokové kurzy?

Blokové kurzy jsou kurzy, které neprobíhají pravidelně každý týden. Jedná se o kurzy s nepravidelnou výukou, která probíhá obvykle v tzv. blocích (např. pá, so, ne).


Jak v nabídce blokové kurzy dohledat?

1. SIS - Zápis předmětů a rozvrhu - Zápis (vlastní) - zaškrtnutí atributu "nepravidelná výuka"

2. SIS - Rozvrh NG - Přehledy - volba katedry + zobraz... všechny kurzy, u nichž je uvedeno nepravidelné rozvržení patří k blokovým, nejvíce jich naleznete v nabídce kreativního modulu.


Kombinované studium

Termín soustředění a zkoušek pro kombinované studenty najdete zde.


UPCES a CET kurzy

Kurzy v anglickém jazyce. Více informací najdete zde.


Uznání předmětů

  • Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole a splníte-li níže uvedené podmínky, můžete požádat o uznání absolvovaných předmětů.

  • Žádost o uznání je k dispozici v kanceláři sekretariátu bakalářského studia, na studijním oddělení nebo ji lze stáhnout v Moodlu / Dokumentový server / Sekretariát bakalářského studia.

  • Absolvovali-li jste předchozí studium úspěšně, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia. U bakalářského studia se jedná o 180 ECTS kreditů.

  • Pokud jste předchozí studium na jiné škole ukončili neúspěšně, můžete si nechat uznat absolvované předměty z dané školy až do výše 26 ECTS kreditů (resp. nejbližší vyšší hodnoty).

  • Všechny podrobnější informace se můžete dozvědět v Často kladených dotazech.


Poslední změna: 11. prosinec 2018 14:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám