Registrace předmětů

Registrace předmětů na letní semestr akademického roku 2023/2024


Zápis předmětů se odehrává ve dvou fázích – v první má každý studující možnost registrace jen několika kurzů, ve druhé si pak může doplnit další kurzy až do celkového limitu. Podrobné vysvětlení obou fází naleznete na fakultním webu.


(1. fáze) Registrace kurzů (pouze) pro bc. a mgr. studující:


6. 2. 2024 od 8:00 do 20:00


(2. fáze) Začátek registrace kurzů pro všechny studující FHS:

7. 2. 2024 od 10:00


Začátek registrace kurzů pro studující ostatních fakult:

12. 2. 2024 od 12:00


Konec registrace kurzů pro všechny studující:

3. 3. 2024 do 23:59


Paralelky

Tzv. paralelky jsou paralelní výukové skupiny v rámci jednoho předmětu.

Mezi paralelkami je zapotřebí si jednu zvolit a zapsat, studující tak činí samostatně. Dostupné paralelky naleznete v rozvrhu registrovaného předmětu; pokud se paralelky obsahově liší, rozpis se nachází v sylabu kurzu.


Samotný zápis se provádí kliknutím na příslušný rozvrhový lístek, poté na tlačítko "Zapsat" a následným potvrzením zápisu. Dokud nebude jedna z paralelek zapsána, ve Vašem rozvrhu se budou zobrazovat všechny vypsané paralelky.

Rekvizity

Před samotnou registrací si vždy zkontrolujte, zda u zaregistrovaných kurzů splňujete rekvizity.

 • Rekvizity, tj. prerekvizity, korekvizity, popř. neslučitelnosti a záměnnosti naleznete v informacích k předmětu pod řádkem se jménem vyučujících.


  • Prerekvizity jsou předměty, bez jejichž splnění nelze daný předmět zapsat.

  • Korekvizity jsou předměty, které musí být zapsány nejpozději ve stejném semestru jako daný předmět.

  • Neslučitelnosti jsou předměty, které nelze zapsat současně s daným předmětem a není možné je zapsat, byl-li již "neslučitlený" předmět splněn.

  • Záměnnost znamená, že pokud máte splněný předmět uvedený v kolonce Záměnnost, nemusíte již plnit kurz, u kterého je uvedena.

 • Záměnnost naleznete například u kombinované formy Prosemináře k interpretaci textu – jako distančnímu studujícímu vám stačí splnit pouze tuto, prezenční formu Prosemináře k interpretaci textu již plnit nemusíte. 

 • Pokud rekvizitu nesplňujete, předmět si odregistrujte. Takovýto předmět se vám totiž nikdy nepřeklopí z předběžného zápisu do „závazného“ a nebudete jej moci plnit (tj. atestovat). Navíc byste zbytečně blokovali místo spolužákům, kteří by si předmět rádi zapsali, rekvizity splňují, ale nemohou se z důvodu naplněné kapacity zaregistrovat.

 • Pokud byste si předmět i přes nesplněné rekvizity rádi zapsali a jste přesvědčeni, že ho i tak budete schopni zdárně atestovat, můžete zkusit kontaktovat vyučující/ho a domluvit se na výjimce. Bude-li vyučující s vaším zápisem souhlasit, bude nutné, aby vás do kurzu zapsal/a. O výjimku je nutné požádat nejpozději v týdnu po skončení registrace předmětů.

Profilové povinně volitelné předměty

Studující zapsaní po roce 2018 plní předepsaný počet kreditů za profilové a neprofilové PVP dle svého studijního plánu.

 • Profilové povinně volitelné předměty pro bakalářské studium poznáte podle písmena B na čtvrté pozici (např. YBFB043).

 • Neprofilové povinně volitelné předměty jsou označeny písmenem C na čtvrté pozici (např. YBFC152). Písmeno na třetí pozici označuje příslušný modul / katedru (H pro historický modul atd.).  

Kontrola zápisu

Funkce Kontrola vám umožní ověřit v SIS, zda splňujete veškeré podmínky k zápisu zvolených předmětů.

 • Důrazně doporučujeme funkci provést.


  Naleznete ji v modulu Zápis předmětů a rozvrhu (záložka) KontrolaŽádost o kontroluObnovit výsledek.


  → VIDEONÁVOD KE KONTROLE

 • Pokud se vyskytnou překážky zápisu (např. nesplněné korekvizity), předmět zůstane po konci období pro registraci předmětů ve stavu „předběžný“, tedy nebude závazně zapsán a nelze jej atestovat.


  • Pozor! Ve vašem rozvrhu jsou zahrnuty i kurzy, které zůstaly v předběžném zápisu. Závazně zapsané kurzy si můžete po konci registračního období ověřit v modulu "Výsledky zkoušek".

Zápis externích kurzů – tzv. křížový zápis

Křížovým zápisem se rozumí zápis kurzů z jiných fakult UK.

 • Ne všechny fakulty tento zápis však povolují. Zda vám fakulta, na níž byste rádi navštěvovali některý z kurzů, umožní jeho registraci, to si lze ověřit přímo na dané fakultě nebo v SIS v modulu Zápis předmětů a rozvrhu – Nastavení..

 • Registrace probíhá standardním způsobem, tj. v SIS přes modul Zápis (vlastní). Je třeba pouze vybrat danou fakultu (defaultně je nastavena FHS). Poté již postupujete stejně jako při běžné registraci kurzů. Při registraci kurzů z jiné fakulty je nutné počítat s tím, že předměty, u kterých nesplňujete některou z rekvizit předmětu (předmět, jehož zápis je podmíněn předchozím absolvováním nebo současným zápisem jiného předmětu), se Vám nezapíší do „pevného“ (závazného) zápisu a vyučující Vám poté nebudou moci zapsat atestaci.

 • Mějte na paměti, že pro předměty zapsané křížově jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.


Tělocvik / Sport

Kurzy tělesné výchovy se registrují jako externí předměty.

 • Přihlašování na jednotlivé kurzy probíhá pouze prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Není tedy nutná předchozí registrace do rozvrhu na stránkách KTV FF. Jde o standardní registraci jako v případě ostatních externích kurzů. Registrace na Filozofické fakultě však obvykle začíná v jiném termínu než na FHS, proto je třeba sledovat harmonogram FF UK.

 • Fakulta humanitních studií hradí svým studujícím jeden externí kurz TV za semestr. Další kurz/y si studující hradí sami (faktury vyřizuje Sekretariát programu SHV).

Blokové kurzy

Blokové kurzy jsou kurzy, které neprobíhají pravidelně každý týden, ale pouze v několika tzv. blocích (např. pá, so, ne).

Jak nalézt v SIS nabídku blokových kurzů?


Lze tak učinit dvěma cestami:


 • V modulu Zápis předmětů a rozvrhu → Zápis (vlastní) – zaškrtněte atribut "nepravidelná výuka".

 • V modulu Rozvrh NG → Přehledy zvolte katedru a potvrďte "Zobrazit". (Kurzy, u nichž je uvedeno nepravidelné rozvržení, patří k blokovým.)


Uznání předmětů z předchozího studia

 • Veškeré informace, podmínky a formuláře žádosti jsou k dispozici na stránce fakultního webu → Uznávání kreditů.


→ JAK NA ZÁPIS PŘEDMĚTŮ? – tipy od Sekretariátu programu SHV


→ REGISTRACE PŘEDMĚTŮ – VIDEONÁVOD


→ KONTROLA ZÁPISU – VIDEONÁVODPoslední změna: 14. květen 2024 16:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám