Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2018/2019

(Klíčové slovo: politická teorie)


Arendtová: Vita Activa (The Human Condition)

Kód předmětu: YBF332 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminární četba a kolaborativní interpretace velkého filosofického díla Hannah Arendtové. Žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány. Jen otevřená mysl, píle a ochota diskutovat a společně promýšlet její argumenty. Východiskem interpretace bude anglický originál.

Aristotelés: Politika

Kód předmětu: YBF381 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, politická teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží Aristotelovy Politiky.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBA039 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Ekonomická analýza politiky

Kód předmětu: YBA190 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je rozbor podstaty, mechanismu a efektivnosti fungování vlády, byrokracie, zájmových skupin a politického procesu s pomocí nástrojů moderní ekonomie. Teoretické koncepty budeme diskutovat v kontextu současných událostí a problémů.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie, životní prostředí
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Světová revoluce a Kacířské eseje. Masaryk a Patočka o válce, pokroku a filosofii dějin

Kód předmětu: YBF398 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V kurzu postupně projdeme klíčové pasáže Masarykovy zásadní knihy Světová revoluce, abychom na jejich základě mohli porozumět jeho pojetí humanity, demokracie, filosofie dějin a jeho dějinně-filosofické interpretaci 1. světové války. Poté navážeme četbou a výkladem Kacířských esejů Jana Patočky a budeme sledovat obdobné motivy. Ukáže se přitom mimo jiné, v čem je Patočkova filosofie dějin vůči Masarykově "kacířská", za co Masaryka kritizuje a co v 70. let 20. století nabídl jako alternativu. Úkolem pro nás bude jednak porozumět oběma myslitelům a jednak si klást otázku, zda je ještě něco z těchto historicky vlivných koncepcí filosofie 20. století relevantní i pro čtenáře (a filosofii) století jedenadvacátého.

Svoboda, spravedlnost, demokracie – antické kořeny moderních hodnot

Kód předmětu: YBF383 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, etika, politická teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem přednášky je reflektovat a diskutovat současné vnímání politických a etických hodnot (jako je svoboda, nezávislost, spravedlnost, rovnost a rovnováha, vzdělání) na pozadí nejstarších antických textů obhajujících nebo kritizujících tyto hodnoty.

Úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YBA296 Garant: Rádl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu. Tento obrat otevřel před antropologií zcela nové oblasti bádání. V popředí zájmu už není politika jako taková (tzn. socio-politické struktury, jako jsou rodové linie nebo různé politické systémy jako náčelnictví a "big man?", ale političnost ve smyslu uplatnění moci za účelem dosažení obecních nebo i partikulárních cílů. V jistém ohledu je možné takto chápanou političnost vidět v každé lidské činnosti, v níž se aktéři o něco snaží: političnost je tak aspektem diskursivní i nediskurzivní intervence do společenského uspořádání.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám