Komunikativní modul

Úvod

Komunikativní modul se zaměřuje na rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností studentů. Jazyk je nástroj, který humanitní vzdělanost umožňuje i zprostředkovává, a proto je schopnost jím dobře vládnout, a to jak slovem, tak perem, nezbytným předpokladem pro úspěšné studium humanitních oborů. Z této perspektivy vychází i složení předmětů, které komunikativní modul obstarává.


Výuka

Nabídka kurzů

Kontakt


Výuka

Studium cizích jazyků

Studium cizích jazyků

Studium cizích jazyků


Výuku na komunikativním modulu lze orientačně rozdělit do dvou souběžných linií, z nichž první zahrnuje kurzy rozvíjející především praktické znalosti hlavních evropských jazyků a druhá těmto znalostem poskytuje pevnější teoretické zakotvení. Kromě těchto dvou směrů modul umožňuje i studium „exotičtějších“ jazyků a jejich kultury.


Studium cizích jazyků

Studenti si mohou podle stupně svých znalostí vybrat kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, v nichž je důraz kladen zejména na rozvíjení schopnosti přesně se vyjadřovat a přesně rozumět slyšenému i čtenému textu a na postupné osvojování jádra slovní zásoby i celkové gramatické struktury. Studenti se učí pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat jejich významové jemnosti, aby mohli bez potíží svou jazykovou kompetenci využívat při studiu. Tyto kurzy, jež vyučují převážně rodilí mluvčí, mají studenty jazykově vybavit pro studijní pobyty v zahraničí, např. v rámci programu Erasmus+.   


Vedle těchto jazyků je na fakultě také možné osvojit si základy čínštiny, novořečtiny, starořečtiny, hebrejštiny, latiny a norštiny. Tyto předměty jsou zaměřeny nejen na jazyk, ale stejným dílem se věnují i kultuře příslušné oblasti, aby studenti mohli tuto specifickou dovednost využívat při svém pozdějším odborném zacílení, např. v bakalářské práci či profesní profilaci.  


Prohlubování znalostí v češtině

Mnozí studenti pociťují potřebu dále prohlubovat svou zdatnost v češtině, aby se dovedli bezchybně vyjadřovat písemně i ústně. Této potřebě vycházejí vstříc velmi oblíbené kurzy Posilování jazykových kompetencí v mateřštině a také semináře Nácvik anglického překladu, které studenty nejen zasvěcují do překladatelských dovedností, ale především jim na kontrastu angličtiny a češtiny umožňují pronikat do ústrojnosti jazyka a uvidět své vlastní jazykové návyky, a tím je kultivovat a dále rozvíjet.


Teoretická jazyková průprava

S těmito předměty jsou úzce provázány i teoretičtěji pojímané semináře, jako je např. Sociolingvistika nebo Úvod do studia jazyka, které dávají hlouběji nahlédnout do jazykových principů a jejich provázanosti s naším životem.


Teoretická jazyková průprava


Pojetí výuky v komunikativním modulu u studentů podporuje samostatnost a cílevědomost. Proto každému umožňuje rozvíjet své dovednosti podle vlastního individuálního zaměření a potřeb. V tomto směru jsou také velmi užitečné příležitostné konzultace s pedagogy, v nichž studenti mohou probírat konkrétní jazykové otázky, na něž narazili při svých seminárních pracích nebo bakalářském překladu.

Celkově lze říci, že komunikativní modul v mnohém otevírá nové, nečekané a leckdy tvůrčí pohledy na jazykové souvislosti, které se úměrně vynaloženému úsilí mohou stát trvalým zdrojem inspirace.


Nabídka kurzů

Nabídku kurzů komunikativního modulu najdete v SIS.


Kontakt

Mgr. Lily Císařovská, vedoucí komunikativního modulu na FHS UK


vedoucí:

 Mgr. Lily Císařovská


tel.: 251 080 368

Jinonice, místnost 5017


 Seznam zaměstnanců


Vyučující komunikativního modulu


Poslední změna: 14. červen 2016 11:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám