Komunikativní modul

Komunikativní modul se zaměřuje na rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností studentů. Jazyk je nástroj, který humanitní vzdělanost umožňuje i zprostředkovává, a proto je schopnost jím dobře vládnout, a to jak slovem, tak perem, nezbytným předpokladem pro úspěšné studium humanitních oborů. Z této perspektivy vychází i složení předmětů, které komunikativní modul obstarává.


Výuka

Výuku na komunikativním modulu lze orientačně rozdělit do dvou souběžných linií, z nichž první zahrnuje kurzy rozvíjející především praktické znalosti hlavních evropských jazyků a druhá těmto znalostem poskytuje pevnější teoretické zakotvení. Kromě těchto dvou směrů modul umožňuje i studium „exotičtějších“ jazyků a jejich kultury.

Studium cizích jazyků

Studenti si mohou podle stupně svých znalostí vybrat kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, v nichž je důraz kladen zejména na rozvíjení schopnosti přesně se vyjadřovat a přesně rozumět slyšenému i čtenému textu a na postupné osvojování jádra slovní zásoby i celkové gramatické struktury. Studenti se učí pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat jejich významové jemnosti, aby mohli bez potíží svou jazykovou kompetenci využívat při studiu. Tyto kurzy, jež vyučují převážně rodilí mluvčí, mají studenty jazykově vybavit pro studijní pobyty v zahraničí, např. v rámci programu Erasmus+.   

Vedle těchto jazyků je na fakultě také možné osvojit si základy čínštiny, novořečtiny, starořečtiny, hebrejštiny, latiny a norštiny. Tyto předměty jsou zaměřeny nejen na jazyk, ale stejným dílem se věnují i kultuře příslušné oblasti, aby studenti mohli tuto specifickou dovednost využívat při svém pozdějším odborném zacílení, např. v bakalářské práci či profesní profilaci.  

Prohlubování znalostí v češtině

Mnozí studenti pociťují potřebu dále prohlubovat svou zdatnost v češtině, aby se dovedli bezchybně vyjadřovat písemně i ústně. Této potřebě vycházejí vstříc velmi oblíbené kurzy Posilování jazykových kompetencí v mateřštině a také semináře Nácvik anglického překladu, které studenty nejen zasvěcují do překladatelských dovedností, ale především jim na kontrastu angličtiny a češtiny umožňují pronikat do ústrojnosti jazyka a uvidět své vlastní jazykové návyky, a tím je kultivovat a dále rozvíjet.

Teoretická jazyková průprava

S těmito předměty jsou úzce provázány i teoretičtěji pojímané semináře, jako je např. Sociolingvistika nebo Úvod do studia jazyka, které dávají hlouběji nahlédnout do jazykových principů a jejich provázanosti s naším životem.

Pojetí výuky v komunikativním modulu u studentů podporuje samostatnost a cílevědomost. Proto každému umožňuje rozvíjet své dovednosti podle vlastního individuálního zaměření a potřeb. V tomto směru jsou také velmi užitečné příležitostné konzultace s pedagogy, v nichž studenti mohou probírat konkrétní jazykové otázky, na něž narazili při svých seminárních pracích nebo bakalářském překladu.

Celkově lze říci, že komunikativní modul v mnohém otevírá nové, nečekané a leckdy tvůrčí pohledy na jazykové souvislosti, které se úměrně vynaloženému úsilí mohou stát trvalým zdrojem inspirace.

Nabídka kurzů

Nabídku kurzů komunikativního modulu najdete v SIS.


Kontakt

Vedoucí:

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.tel.: 251 080 368

Jinonice, místnost 5017


 Seznam zaměstnanců


Vyučující komunikativního modulu


Poslední změna: 4. říjen 2019 09:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám