• Moduly
  • Modul jazyků a literatury

Modul jazyků a literatury

Modul jazyků a literatury se zaměřuje na rozvíjení jazykových a komunikačních dovedností studentů. Jazyk je nástroj, který humanitní vzdělanost umožňuje i zprostředkovává, a proto je schopnost jím dobře vládnout, a to jak slovem, tak perem, nezbytným předpokladem pro úspěšné studium humanitních oborů. Z této perspektivy vychází i složení předmětů, které tento modul nabízí. Výuku v modulu jazyků a literatury lze orientačně rozdělit do tří souběžných linií, z nichž první zahrnuje kurzy rozvíjející především praktické znalosti jazyků, druhá těmto jazykovým znalostem poskytuje pevnější teoretické zakotvení a třetí se věnuje literatuře a literární teorii.Portál Severské jazyky


Výuka cizích jazyků


Studenti si mohou podle stupně své zdatnosti vybrat odpovídající kurzy hlavních evropských jazyků, v nichž je důraz kladen zejména na rozvíjení schopnosti přesně rozumět slyšenému i čtenému textu a přesně se vyjadřovat. Studenti se učí pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat jejich významové jemnosti, aby mohli bez potíží svou jazykovou kompetenci využívat při studiu. Cílem mnohých kurzů, jež vyučují převážně rodilí mluvčí, je účastníky jazykově vybavit pro studijní pobyty v zahraničí, např. v rámci programu Erasmus.


Nejvíce pozornosti je pochopitelně věnováno angličtině. Nabídka kurzů angličtiny je velmi široká, od kurzů pro mírně pokročilé, v nichž si účastníci živou interaktivní formou tematicky rozvíjejí slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a upevňují důležité gramatické návyky, až po semináře pro pokročilé studenty, jako je např. kurz Pre-Proficiency English zaměřený na problémové oblasti slovní zásoby, gramatiky i stylistiky a na přiměřenost jazykových prostředků pro určité konkrétní situace, nebo Academic Writing, vedený v angličtině, který kultivuje způsoby interpretace a vyjadřování názorů na vybraná témata. Účastníci kurzu poté formulují své názory v esejích, které ciselují pod vedením lektora. Pestrou škálu kurzů angličtiny spojuje úsilí celkově tříbit a prohlubovat jazykovou kulturu, rozvíjet slovní zásobu, adekvátnost vyjadřování i přesnost porozumění.


Vedle angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny je na fakultě možné osvojit si také základy čínštiny, staroseverštiny a norštiny. Tyto předměty jsou zaměřeny nejen na jazyk, ale stejným dílem se věnují i kultuře příslušné oblasti, aby studenti mohli tuto specifickou jazykovou dovednost využívat při svém pozdějším odborném zacílení, např. v bakalářské práci či profesní profilaci.


Posilování jazykových kompetencí v češtině

Mnozí studenti pociťují potřebu dále prohlubovat svou zdatnost v češtině, aby se dovedli bezchybně vyjadřovat písemně i ústně. Této potřebě vycházejí vstříc kurzy Posilování jazykových kompetencí v mateřštině a také semináře Nácvik anglického překladu a Redakce textu, které studenty nejen zasvěcují do překladatelských dovedností, ale především jim na kontrastu angličtiny a češtiny umožňují pronikat do ústrojnosti jazyka a nahlížet své vlastní jazykové návyky v nové perspektivě, a tím je kultivovat a dále rozvíjet. S těmito předměty jsou úzce provázány i teoretičtěji pojímané semináře, jako je např. Úvod do studia jazyka, které dávají hlouběji nahlédnout do jazykových principů a jejich provázanosti s naším životem.


Výuka jazyků je koncipována tak, aby studenty vedla k samostatnosti úsudku a k cílevědomosti ve studiu. Proto každému umožňuje rozvíjet jazykové dovednosti podle vlastního individuálního zaměření. V tomto směru jsou velmi užitečné individuální konzultace s pedagogy, v nichž studenti mohou podle svých potřeb probírat konkrétní jazykové problémy, na které narazili při seminárních pracích nebo bakalářském překladu.Poslední změna: 22. duben 2024 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám