Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: metodologie)


Historická laboratoř

Kód předmětu: YBHC118 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.

Historický seminář - Úvod do studia dějepisu

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB029 Garant: Himl,P. + Tuček,J. + Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz studující seznámí se základy historického výzkumu v jeho teorii i praxi, představí jeho metody, techniky, práci s informačními zdroji a zásady jejich interpretace. Dané problémy budou představeny jak z hlediska základních principů historické vědy (např. místo historiografie mezi společenskými vědami, možnosti a meze historického poznání, vztah mezi tzv. „historickou realitou“, historickým pramenem a subjektem historika), tak i z perspektivy vybraných disciplín.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC054 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere jeden z (pokud možno) pražských hudebních světů, který bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém vlastním hudebně-etnografickém výzkumu, který průběžně realizuje v rámci domácí přípravy ve „svém“ terénu.

Příprava a zpracování empirického výzkumu I.

Kód předmětu: YBQC111 Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Základy přístupu k empirickému sociologickému výzkumu, především pojetí konceptu výzkumu, předmětu, cíle, specifikace pojetí prostřednictvím vztahového rámce, definici hypotéz, operacionalizace, výber vzorku a metod výzkumu. Východisko - základní současná paradigmata sociologického zkoumání. Studenti zpracovávají samostatný vztahový rámec pro téma, které většinou využijí při přípravě bakalářské práce.

Seminář k Úvodu do sociologie

Kód předmětu: YBSC152 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představuje úvod do sociologického poznání na základě četby knihy Petra L. Bergera a Thomasa Luckmanna „Sociální konstrukce reality" a eseje Vaclava Havla "Moc bezmocných". Předmětem kurzu je osvětlení základního chápání sociologie vědění a zároveň sociologie jako vědní disciplíny. Zaměřuje se na tři bloky: sociální realita každodenního života, společnost jako objektivní realita, společnost jako subjektivní realita. Cílem kurzu je také umístění problému sociální konstrukci reality v dnešní společnosti a diskuze kolem současných společenských problémů.

Seminář k tvorbě bibliografické rešerše ve filosofii

Kód předmětu: YBFC136 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jelikož seminář bude úzce tematicky zaměřen zejména na odbornou literaturu týkající se Platóna a Nového zákona, je určen pro studenty, kteří absolvovali některý z takto tematicky zaměřených kursů, ať už na FHS či jinde, a současně uvažují o tom, že by z této oblasti psali bakalářskou práci. Seminář je dále určen zejména pro studenty nastupující do třetího či vyššího ročníku; studenti, kteří nastupují do ročníku druhého, absolvují již povinný diplomní seminář příští rok s podobným obsahem. Cílem semináře je především předat určité praktické dovednosti a kompetence (sestavování bibliografií, používání bibliografických pomůcek, práce s oborovými slovníky a encyklopediemi, elektronické zdroje), které studentům usnadní přípravu a zpracování bakalářské práce. V druhé polovině semestru bude práce probíhat formou individuálních konzultací jak věcného tak i technického rázu (pomoc s instalací a používáním volného bibliografického softwaru).

Sociologická reflexe společnosti

Kód předmětu: YBSC164 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je úvodem do sociologického vnímaní a poznávaní sociální reality. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sociologického pozorování skutečnosti a možnosti jeho využití pro další vědecké a výzkumné poznání v rámci sociálních věd. Kurz obsahuje praktické workshopy a terénní pozorování s využitím vizuální metod, a také četbu odborných textů věnovaných problému.

Sociologická reflexe společnosti (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC164K Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz je úvodem do sociologického vnímaní a poznávaní sociální reality. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sociologického pozorování skutečnosti a možnosti jeho využití pro další vědecké a výzkumné poznání v rámci sociálních věd. Kurz obsahuje praktické workshopy a terénní pozorování s využitím vizuální metod, a také četbu odborných textů věnovaných problému.

Terénní antropologická praxe - tvorba odborného textu

Kód předmětu: YBSC144 Garant: Novotná,H. + Bittnerová,D. + Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs navazuje na Terénní antropologická praxe II.: analýza dat. Prakticky studentům představí finální fázi terénního výzkumu, tvorbu odborného textu. V rámci kurzu se studenti seznámí s jednotlivými stádii jeho tvorby (maketa textu, pracovní text, jeho revize, editace), která aplikují při finálním zpracování zanalyzovaných dat získaných terénním výzkumem. Cílem kurzu je publikace výsledných odborných antropologických (etnografických) textů.

Terénní antropologická praxe: analýza a interpretace dat

Kód předmětu: YBSC145 Garant: Novotná,H. + Heřmanský,M. + Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je studenty prakticky seznámit se základy kvalitativní analýzy dat (transkripce rozhovorů, druhy kódování, analytická indukce ad.). Studenti budou pracovat s daty sebranými při terénním výzkumu, která budou systematicky zpracovávat s cílem zodpovědět zvolený výzkumný problém.

Základy statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQC041 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představení základních metod a postupů, které umožňují zpracovávat data získaná z výzkumů: z dotazníků i z tabulek (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky, jak zjišťovat, zda mezi získanými daty existuje závislost - pomocí korelací, regresí, chí-kvadrát testu, jak zjišťovat, zda rozdíl mezi průměry u dvou či více souborů je statisticky významný - především pomocí t-testů a analýzy rozptylu). Výpočty jsou prováděny v programu SPSS a Excel.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám