Kreativní modul


Smyslem kreativního modulu v rámci bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti je napomáhat humanitně zaměřeným studentům při chápání, hledání a rozvíjení tvořivosti.


Nabízí se zde spektrum kurzů v širokém rozpětí od literárních kurzů („tvůrčího psaní“) přes kurzy vizuální až k hudbě, tanci, divadlu a filmu. Zároveň je skladba kurzů udržována v rovnováze teoretických – poznatkových či kritických kurzů a kurzů praktických, vyžadujících potřebnou míru živé fyzické aktivity.
Kreativní modul tedy otevírá, případně prohlubuje, cesty vedoucí ke svobodnějšímu nakládání se znaky, ať už se jedná o klasická starší média nebo o nová média elektronická, podporuje zájem o procesy oceňování původních i nově vznikajících znaků v komunikaci a zprostředkovává aktivní přístup k umění a kultuře. Sledování postupů umělecké praxe také posiluje uvědomění si mnohovrstevnatosti lidské osobnosti a nároku na žádoucí celistvost její racionální i emocionální složky. Obecně pak kurzy podporují zlepšování vyjadřovacích a poznávacích schopností, přispívají ke zvyšování motivace a posilují vztah k celku kulturního dědictví.


Vzhledem ke spíše iniciační povaze svého obsahu a cíle nevytváří kreativní modul žádné zásadní mechanismy kontroly a donucení účasti studentů na svých tvořivě-praktických i vědecko-teoretických činnostech a projektech. Žádný z kurzů tedy není povinný, z různorodé nabídky by však měl každý student absolvovat alespoň jeden libovolný kurz,který si pak sám pro sebe pokusí zhodnotit v co největší obecnosti. U studentů, kteří se ovšem chtějí odborně profilovat v tématech umění, vizuální kultury a kulturní politiky, je samozřejmě běžné, že podíl počtu kurzů vypisovaných v rámci kreativního modulu v jejich kurikulu úměrně roste.


Rozvíjení praxe se znakovými systémy, s jejich tvorbou, porozuměním a kritikou, opírající se především o zkušenosti s posledními etapami kulturních a uměleckých dějin, podporuje odborný zájem o otázky kultury v užším smyslu, teorie a historie umění, o sémiotické otázky umění a médií, o témata umělecké kritiky a případně organizace a řízení kulturních institucí. Všechny tyto oblasti jsou pravidelně zdrojem vzniku pestrého souboru bakalářských prací. Řada kurzů také poskytuje úvod k problematice grafického designu, reklamy, galerijního provozu a jejich absolvování, případně doplnění vlastní kvalifikační prací na tato témata zvyšuje úspěšnost přestupu na školy magisterského stupně s odpovídajícím zaměřením.


Vyučující kreativního modulu


Koordinátor kreativního modulu:Interní vyučující kurzů kreativního modulu:
Poslední změna: 17. leden 2024 15:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám