Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: město)


Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury II

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB063 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek podává přehled dějin stavebního podnikání ve 20. století v širších evropských souvislostech. Na příkladu stavebních dějin je sledována proměna předmoderní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována možnosti užití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov.

Město jako obraz (evropský středověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB023 Garant: Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: architektura, město, středověk
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět zaměřený na studium materiálního a prostorového obrazu evropských středověkých měst, jejich urbanistických konceptů, topografie apod. jako obrazu minulosti 4. -15. století v historickém, společenském a kulturním kontextu.Předmět primárně zaměřený na práci s dobovými obrazovými prameny - tedy i relikty středověké architektury a středověké organizace sídelního prostoru. Atestace kurzu Město jako obraz 1. Po konzultaci s vyučující zvolit v průběhu února až dubna individuální téma, které bude odpovídat zaměření kurzu (neodkládejte konzultace na poslední chvíli!)2. Ke zvolenému tématu vypracovat krátký projekt a poslat do konce dubna (!!!) v elektronické podobě na mailovou adresu vyučující (seznam obrazových pramenů, badatelské otázky a cíle, metody, výběr literatury, osnova práce). Počítejte s tím, že projekt budete ve vlastním zájmu opakovaně konzultovat, neodkládejte jeho odeslání na poslední chvíli.3. Podle projektu vypracovat souvislý text (ve Wordu) s poznámkovým aparátem (podmínka) a obrazovou přílohu s kompletními popiskami v ppt prezentaci. Ppt prezentace Vám zároveň poslouží k představení a obhajobě Vaší práce, takže si do ní můžete vepsat i důležitá historická data. Pokud si nebudete něčím jistí - využijte možnost konzultace. Ve zkouškovém období už ale konzultace probíhat nebudou! Pokud práci nebudete potřebovat konzultovat, tak ji můžete předložit až ve zkouškovém termínu, ke kterému se nahlásíte. Rozsah práce není předem stnoven, určíte si ho sami tím, jak si stanovíte téma a otázky v projektu. Proto doporučuji výběr včas konzultovat. 4. Ve zkouškovém termínu svoji práci předložíte v elektronické podobě ve Wordovém dokumentu s poznámkovým aparátem a v ppt prezentaci s popiskami. Posuzuje se i formální úprava: titulní strana ve Wordovém dokumentu i v ppt prezentaci, seznam pramenů i literatury (chápejte rozdíl mezi pramenem a literaturou!), kompletní bibliografické údaje, kompletní popisky obrazové dokumentace (mj. i odkazy na zdroje, ze kterých jste je získali). K obhajobě práce ve zkouškovém termínu se budou moci hlásit jen ti studenti, kteří splní podmínky a termíny bodu 1. a 2. (tedy nejpozději do konce dubna). Osnova projektu: 1. Téma - 2. seznam obrazových i dalších pramenů (hstorické prameny pocházejí z doby, kterou chcete zkoumat - viz Texty k historickému semináři ve studijních materiálech předmětu) - 3. stanovení badatelských otázek a cílů práce - 4. návrh metod práce s prameny (viz Texty k historickému semináři ve studijních materiálech předmětu) nebo při konzultaci - 5.návrh metod práce s literaturou - 6. návrh osnovy práce - 7. seznam literatury, s jejíž pomocí budete pracovat s obrazovými prameny (lze konzultovat) Pokud nebudete mít vlastní téma, může být téma atestační práce z tohoto předmětu vybráno tak, aby posloužilo jako příprava na státní zkoušku z historie (vyberte si relevantní témata a literaturu ze seznamu ke SZ EDK) nebo jako podklad k budoucí rozsáhlejší práci (např. bakalářské). V případě jakýchkoli nejasností, využívejte možnosti konzultací, buď osobních v domluveném termínu na fakultě nebo prostřednictvím MST.Při obvyklém postupu se podle schváleného projektu vypracuje text s poznámkovým aparátem. Obrazová příloha s popiskami bude v samostatné v ppt prezentaci. Při obhajobě se promítá prezentace a komentuje se s pomocí textu studie. Práce začíná úvodem do problematiky, stanovením otázek a cílů, které chcete sledovat, případně i přehledem dosavadního zpracování vybraného tématu. Následuje vlastní studie, která bude primárně založena na práci s obrazovými prameny (architektura - urbanismus - topografie ...). Rozsah práce není předem stanoven, musí však odpovídat projektu.Literaturu k vybranému tématu doporučím individuálně při konzultaci projektu. Literatura uvedená v seznamu tohoto kurzu je obecně zaměřená.Při atestaci kurzu se hodnotí nejen výsledná práce, ale i příprava projektu. Chápu, že se vám takto stanovené podmínky atestace mohou zdát náročné, ale mým cílem je naučit vás pracovat s obrazovými prameny jako zdroji historického poznání. Práce tedy nemusí být ve výsledku dlouhá, ale metodicky zakotvená a odpovídat projektu.Práci a s ní související výzkum je možné zaměřit i z pohledu památkové péče, ochrany kulturního dědictví nebo z pozice současnosti (jako retrospektivu) - jaká problematika /témata související se středověkými městy je /jsou v současnosti aktuální. Upozorňuji, že projekty a atestační práce, které nebyly konzultovány do konce dubna k atestu nepřijímám!

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám