Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: město)


Město jako obraz (evropský středověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB023 Garant: Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: architektura, město, středověk
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 4. -15. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie.Atestace kurzu Město jako obraz Blanka Altová – historický modul, konzultace po dohodě mailem v úterý po 16:00 nebo ve středu po 11.00 v 5010.altovabl@gmail.com1. Individuální výběr tématu, pramenů a metod v průběhu března a dubna pouze po konzultaci s vyučující. Zaměření na urbanismus, architekturu nebo metody výzkumu evropských středověkých měst (7.-15. stol.) s ohledem na vlastní zaměření a cíle studenta.2. Vypracování projektu na základě předchozího výběru – stanovení postupu při práci s prameny, stanovení otázek a cílů výzkumu. Po dohodě s vyučující může být vypracování náročnějšího projektu s obrazovou přílohou, poznámkovým aparátem a charakteristikou pramenů a metod konečným podkladem k atestaci (příprava na budoucí rozsáhlejší práci). Projekt je možné průběžně konzultovat v průběhu března až dubna a odevzdat nejpozději koncem dubna v elektronické podobě.3. Nebo podle schváleného projektu vypracovat práci s úvodem do problematiky, přehledem dosavadního zpravování a vlastní případovou studií. Text musí být opatřen poznámkovým aparátem a obrazovou přílohou. Rozsah práce není předem stanoven, musí však odpovídat projektu. Práce se může, ale nemusí odevzdávat s předstihem, ale až v termínu zkoušky.Ve zvoleném zkouškovém termínu student promítne krátkou prezentaci (10 min.), ve které představí své téma, prameny, postupy, otázky, cíle a závěry a svou práci obhájí v následné diskusi. Výsledná známka bude zapsána až po zhodnocení předloženého projektu, definitivní práce, její prezentace a obhajoby.

Praktikum k antropologickému terénnímu výzkumu

Kód předmětu: YBSC075 Garant: Novotná,H. + Bittnerová,D. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: metodologie, město
Rozvrh: viz SIS
Kurz je zaměřen na výuku antropologických výzkumných metod a jejich aplikaci při vlastním terénním výzkumu. V rámci pravidelné výuky se budou studenti seznamovat se zásadami etnografie (zúčastněného pozorování), s principy vytváření dat, jejich záznamu/přepisu a jejich analýzy, včetně práce se softwarem Atlas.ti. Klíčovou částí kurzu bude (kromě teoretické přípravy) vlastní výzkum, od jeho návrhu, realizace, analýzy dat, až po prezentaci výstupů. Samotný výzkum bude probíhat v několikačlenných týmech, z nichž každý bude řešit vlastní dílčí výzkumnou otázku. Výstupem z kurzu bude uspořádání studentské minikonference prezentující výsledky zkoumání.

Vybrané problémy urbánní antropologie

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB029 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Francouzská antropologie pokládá město za jeden ze tří současných nejdůležitějších problémů (světů) současné antropologie. Kurz je věnován městu jako specifickému světu vytvářenému lidmi a zpětně formujícímu jedince i skupiny lidí. Analyzuje vznik a vývoj významné subdisciplíny antropologie a přináší vstupy do nejdůležitějších témat urbánní antropologie, a to se zvláštním zřetelem k českému a středoevropskému velkoměstu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám