Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: středověk)


Čechy a Anglie

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB032 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz věnovaný problémům pozdního středověku usiluje o pohled na české dějiny v širších evropskýchsouvislostech. Osou výkladu jsou vztahy mezi Čechami a Anglií na prahu husitské revoluce jako prvníhočlánku evropské reformace.

Dějiny každodennosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.

Dějiny každodennosti II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040K Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.

History of Western Medicine from Antiquity to the Middle Ages

Kód předmětu: YBHC173 Garant: Doyle,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, středověk
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will introduce methods and topics for the study of pre modern Western medicine, that is medicine practiced primarily in Western Europe from the time of the Roman Empire to the establishment of prestigious medical faculties at Universities throughout Europe. The history of medicine is not just the history of great doctors, but is also the history of the diseases that every human suffered, from deadly pandemics such as the Black Death to the natural processes of birth, aging and death.

Magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a novověké kultuře II. (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC214K Garant: Jirsová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk, středověk
Rozvrh: čt 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se soustředí na pojetí magie, čarodějnictví, kouzelnictví a spřízněných fenoménů v evropské středověké a (převážně raně) novověké kultuře, navazuje na úvodní kurz představující vývoj evropské magie od konce antiky po raný novověk. Pokračování je určeno zájemcům o hlubší poznání studovaných jevů. Zaměříme se detailněji na vybrané jevy, kterými jsme se již zabývali v prvním semestru, ale představena budou i nová témata. Půjde např. o démony, ďábla a démonologii, posedlost a exorcismus, pojetí magie ve středověkých textech (Mnichovský rukopis, Canon episcopi, Picatrix, aj.), magii a čarodějnictví v českých zemích ve středověku a raném novověku, magii v české lidové kultuře 19. století, spiritismus a okultismus, roli magie v některých psychologických směrech, vztah mezi magií a šamanismem, aj. Hlubší pohled na jednotlivá témata přispěje k poznání povahy magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské kultuře

Město jako obraz (evropský středověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB023 Garant: Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: architektura, město, středověk
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět zaměřený na studium materiálního a prostorového obrazu evropských středověkých měst, jejich urbanistických konceptů, topografie apod. jako obrazu minulosti 4. -15. století v historickém, společenském a kulturním kontextu.Předmět primárně zaměřený na práci s dobovými obrazovými prameny - tedy i relikty středověké architektury a středověké organizace sídelního prostoru. Atestace kurzu Město jako obraz 1. Po konzultaci s vyučující zvolit v průběhu února až dubna individuální téma, které bude odpovídat zaměření kurzu (neodkládejte konzultace na poslední chvíli!)2. Ke zvolenému tématu vypracovat krátký projekt a poslat do konce dubna (!!!) v elektronické podobě na mailovou adresu vyučující (seznam obrazových pramenů, badatelské otázky a cíle, metody, výběr literatury, osnova práce). Počítejte s tím, že projekt budete ve vlastním zájmu opakovaně konzultovat, neodkládejte jeho odeslání na poslední chvíli.3. Podle projektu vypracovat souvislý text (ve Wordu) s poznámkovým aparátem (podmínka) a obrazovou přílohu s kompletními popiskami v ppt prezentaci. Ppt prezentace Vám zároveň poslouží k představení a obhajobě Vaší práce, takže si do ní můžete vepsat i důležitá historická data. Pokud si nebudete něčím jistí - využijte možnost konzultace. Ve zkouškovém období už ale konzultace probíhat nebudou! Pokud práci nebudete potřebovat konzultovat, tak ji můžete předložit až ve zkouškovém termínu, ke kterému se nahlásíte. Rozsah práce není předem stnoven, určíte si ho sami tím, jak si stanovíte téma a otázky v projektu. Proto doporučuji výběr včas konzultovat. 4. Ve zkouškovém termínu svoji práci předložíte v elektronické podobě ve Wordovém dokumentu s poznámkovým aparátem a v ppt prezentaci s popiskami. Posuzuje se i formální úprava: titulní strana ve Wordovém dokumentu i v ppt prezentaci, seznam pramenů i literatury (chápejte rozdíl mezi pramenem a literaturou!), kompletní bibliografické údaje, kompletní popisky obrazové dokumentace (mj. i odkazy na zdroje, ze kterých jste je získali). K obhajobě práce ve zkouškovém termínu se budou moci hlásit jen ti studenti, kteří splní podmínky a termíny bodu 1. a 2. (tedy nejpozději do konce dubna). Osnova projektu: 1. Téma - 2. seznam obrazových i dalších pramenů (hstorické prameny pocházejí z doby, kterou chcete zkoumat - viz Texty k historickému semináři ve studijních materiálech předmětu) - 3. stanovení badatelských otázek a cílů práce - 4. návrh metod práce s prameny (viz Texty k historickému semináři ve studijních materiálech předmětu) nebo při konzultaci - 5.návrh metod práce s literaturou - 6. návrh osnovy práce - 7. seznam literatury, s jejíž pomocí budete pracovat s obrazovými prameny (lze konzultovat) Pokud nebudete mít vlastní téma, může být téma atestační práce z tohoto předmětu vybráno tak, aby posloužilo jako příprava na státní zkoušku z historie (vyberte si relevantní témata a literaturu ze seznamu ke SZ EDK) nebo jako podklad k budoucí rozsáhlejší práci (např. bakalářské). V případě jakýchkoli nejasností, využívejte možnosti konzultací, buď osobních v domluveném termínu na fakultě nebo prostřednictvím MST.Při obvyklém postupu se podle schváleného projektu vypracuje text s poznámkovým aparátem. Obrazová příloha s popiskami bude v samostatné v ppt prezentaci. Při obhajobě se promítá prezentace a komentuje se s pomocí textu studie. Práce začíná úvodem do problematiky, stanovením otázek a cílů, které chcete sledovat, případně i přehledem dosavadního zpracování vybraného tématu. Následuje vlastní studie, která bude primárně založena na práci s obrazovými prameny (architektura - urbanismus - topografie ...). Rozsah práce není předem stanoven, musí však odpovídat projektu.Literaturu k vybranému tématu doporučím individuálně při konzultaci projektu. Literatura uvedená v seznamu tohoto kurzu je obecně zaměřená.Při atestaci kurzu se hodnotí nejen výsledná práce, ale i příprava projektu. Chápu, že se vám takto stanovené podmínky atestace mohou zdát náročné, ale mým cílem je naučit vás pracovat s obrazovými prameny jako zdroji historického poznání. Práce tedy nemusí být ve výsledku dlouhá, ale metodicky zakotvená a odpovídat projektu.Práci a s ní související výzkum je možné zaměřit i z pohledu památkové péče, ochrany kulturního dědictví nebo z pozice současnosti (jako retrospektivu) - jaká problematika /témata související se středověkými městy je /jsou v současnosti aktuální. Upozorňuji, že projekty a atestační práce, které nebyly konzultovány do konce dubna k atestu nepřijímám!

Panovnický dvůr a dvorská kultura

Kód předmětu: YBHC167 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek uvádí do problematiky středověkých dvorů a dvorské kultury širších evropských souvislostech. Důraz je kladen na interpretaci písemných (kroniky, listiny, účty, etc.) i hmotných pramenů (zejm. rezidenční architektura) v rámci jednotlivých širších témat (struktura dvora, rezidence, cestování, korunovace, etc.). Zvláštní pozornost je věnována Pražskému hradu a dvoru českých, popř. římských králů a císařů.

Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB046 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin středověkého Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Středověk v nás

Kód předmětu: YBHC180 Garant: Nodl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška je věnována problematice modernosti středověkého světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, svobody, rozvoje státu, proměn eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města a mnoha dalších aspektech bude ukázáno, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.

Vybrané problémy českých dějin I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB030 Garant: Tuček,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk, česká národní identita
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na vybrané problémy českých středověkých a částečně raně novověkých sociálních, hospodářských i politických (se zvláštním zřetelem k mocenským systémům) dějin. Cílem kurzu je seznámit posluchače především s odborným pojmoslovím v návaznosti na probíraná témata a se specifiky studia historických jevů různého charakteru.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám