• O programu

O programu

Bakalářské Studium humanitní vzdělanosti (SHV) zprostředkuje základní znalosti jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie, ekonomie), tak v historii a filosofii. V těchto disciplínách sice neposkytuje znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studiích, nicméně náhradou za to učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích, a přináší tak studujícím nadhled, který je ve specializovaných studiích jen obtížné získat. Tento studijní program klade také důraz na rozvoj jazykových kompetencí, jeho nejvýraznějším rysem je ovšem do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Vhodnou volbou z rozsáhlé nabídky předmětů (vedle výše zmíněných také např. dějiny a teorie umění, management, ekologie, vizuální tvorba atd.) se student může v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k navazujícímu magisterskému studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, v oblasti public relations, médií atd.Široká nabídka kurzů na bakalářském stupni je strukturována do 6 tzv. modulů, přičemž u 4 z nich (filosofický, historický, společenskovědní, komunikativní) existují povinné předměty a/nebo minimální počty kreditů z tzv. profilových povinně volitelných kurzů (tj. kurzů zajišťujících základní znalosti daného oboru či disciplíny), které je třeba splnit pro úspěšné absolvování studia. Podmínkou úspěšného průchodu studiem je průběžné zohledňování dvou doplňujících se úloh. Na jedné straně je třeba zapisovat si povinně volitelné kurzy (a docházet na ně) s ohledem na nutnost splnit všechny studijní povinnosti (a seznamovat se tak se všemi páteřními disciplínami SHV), na druhé straně je však rovněž nezbytné zvolit si jednu z těchto disciplín (popř. některou z doplňujících) jako svou hlavní, v níž bude student či studentka psát závěrečnou bakalářskou práci. Tuto volbu by měli studující provést nejlépe již koncem druhého semestru, a to s ohledem na další průběh studia, který si mají plánovat právě podle svého hlavního teoretického zaměření. Ke konkrétnějšímu vymezení tématu bakalářské práce by měli dospět v průběhu třetího a čtvrtého semestru a v této době by již rovněž měli komunikovat s vyučujícími, kteří budou vedoucími jejich bakalářských prací.

Garant studijního programu:

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

Kontakt:

martin.vrabec@fhs.cuni.cz

Poslední změna: 21. červen 2020 17:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám