Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: fenomenologie)


Být na způsob těla: Heideggerovy Zollikonské semináře

Kód předmětu: YBFC211 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Martinu Heideggerovi lze filosoficky vytýkat ledasco, ale speciálně ve fenomenologii mu lze snad nejdůvodněji vytýkat absenci pojednání těla a tělesnosti. Tradičně je tato výtka přičítána zejména Jean-Paul Sartrovi, a dokonce samotný Heidegger zmiňuje během rozhovoru se švýcarským psychoanalytikem Medardem Bossem, který je zařazený do souboru tzv. Zollikonských seminářů, které společně vedli mezi léty 1959-1969, že mu Sartre předhazuje, že „tělo pojednal špatně“. Heidegger se nikdy nepustil do popisu fenoménu těla, neboť tělo nelze nežli popisovat, protože nedokončil svou analýzu bytí ve světě a nikdy se k ní již nevrátil. Jak se tedy sám mohl zabývat posléze v Zollikonských seminářích fenoménem těla relevantně, tzn. se zaměřením na „samotnou záležitost“ viděnou od bytí ve světě? Neprotiřečí si? Anebo jaký status a relevanci tedy mají potom jeho výklady fenoménu tělesnosti v Zollikonských seminářích, když je provádí zjevně bez „dostatečného vypracování základních rysů existenciálního bytí ve světě“? Ovšem ještě předtím, než Heidegger začal provádět spolu s Bossem Zollikonské semináře, které byly určené nefilosofům z řad klinických psychologů, psychiatrů a mediků, nad kterými měl tedy trvalou převahu co do kompetence a znalosti, se Heidegger přeci jenom nadvakrát pustil do výkladu, ba možná „vysvětlování“ pojmu tělo, a to v kontextu svých interpretací Nietzscheho převážně posthumního díla, zejména zápisů obsažených ve svévolně vytvořeném souboru nazvaném Vůle k moci: Pokus přehodnocení všech hodnot. Zde lze však mít oprávněné pochybnosti, zda se jedná opravdu o Heideggerův náhled na pojetí těla, nebo zda pouze podává svůj výklad Nietzschova domnělého pojetí těla a tělesnosti. Heidegger provedl svůj výklad Nietzschovy myšlenky vůle k moci v ohledu umění (přednáška ze zimního semestru 1936/37) a poznání (přednáška z letního semestru 1939). V obou přednáškách se výkladově letmo dotkne pojmu tělo.

Fenomenologie raného Heideggera

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Zájemci také mohou na přednášku navázat doprovodným seminářem (četbou), který po hodině přednášky bezprostředně navazuje.

Filosofie přírody a fenomenologie

Kód předmětu: YBFC224 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V čem se stýkají filosofie přírody a fenomenologie? Fenomenologie se věnuje analýze a interpretaci zkušenosti, kdežto filosofie přírody je přece zasvěcena tomu, co tu bylo i nezávisle na naši a jakékoli jiné zkušenosti, samo od sebe. Jak je ale možné zakoušet, co bylo, je samo od sebe? Úvod do četby vybraných pasáží z díla Maurice Merleau-Pontyho.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Příspěvky k filosofii (Ze spatření)

Kód předmětu: YBFC256 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška uvede do četby Heidegerova druhého hlavního díla "Příspěvky k filosofii" s podtitulem "Ze spatření".

Vědění, umění a rozumění: Heidegger a Dilthey

Kód předmětu: YBFC143 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky). Poslední tři přednášky kurzu budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám