Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2021/2022

(Klíčové slovo: fenomenologie)


Být na způsob těla: Heideggerovy Zollikonské semináře

Kód předmětu: YBFC211 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Martinu Heideggerovi lze filosoficky vytýkat ledasco, ale speciálně ve fenomenologii mu lze snad nejdůvodněji vytýkat absenci pojednání těla a tělesnosti. Tradičně je tato výtka přičítána zejména Jean-Paul Sartrovi, a dokonce samotný Heidegger zmiňuje během rozhovoru se švýcarským psychoanalytikem Medardem Bossem, který je zařazený do souboru tzv. Zollikonských seminářů, které společně vedli mezi léty 1959-1969, že mu Sartre předhazuje, že „tělo pojednal špatně“. Heidegger se nikdy nepustil do popisu fenoménu těla, neboť tělo nelze nežli popisovat, protože nedokončil svou analýzu bytí ve světě a nikdy se k ní již nevrátil. Jak se tedy sám mohl zabývat posléze v Zollikonských seminářích fenoménem těla relevantně, tzn. se zaměřením na „samotnou záležitost“ viděnou od bytí ve světě? Neprotiřečí si? Anebo jaký status a relevanci tedy mají potom jeho výklady fenoménu tělesnosti v Zollikonských seminářích, když je provádí zjevně bez „dostatečného vypracování základních rysů existenciálního bytí ve světě“? Ovšem ještě předtím, než Heidegger začal provádět spolu s Bossem Zollikonské semináře, které byly určené nefilosofům z řad klinických psychologů, psychiatrů a mediků, nad kterými měl tedy trvalou převahu co do kompetence a znalosti, se Heidegger přeci jenom nadvakrát pustil do výkladu, ba možná „vysvětlování“ pojmu tělo, a to v kontextu svých interpretací Nietzscheho převážně posthumního díla, zejména zápisů obsažených ve svévolně vytvořeném souboru nazvaném Vůle k moci: Pokus přehodnocení všech hodnot. Zde lze však mít oprávněné pochybnosti, zda se jedná opravdu o Heideggerův náhled na pojetí těla, nebo zda pouze podává svůj výklad Nietzschova domnělého pojetí těla a tělesnosti. Heidegger provedl svůj výklad Nietzschovy myšlenky vůle k moci v ohledu umění (přednáška ze zimního semestru 1936/37) a poznání (přednáška z letního semestru 1939). V obou přednáškách se výkladově letmo dotkne pojmu tělo.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál. Od LS 2021 zápis vzhledem k pokročilosti četby podmíněn mejlovou domluvou s vyučujícím.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. Semináře se věnují převážně fenomenologii a existencialismu, tématu svobody, odpovědnosti a úzkosti (přednáška Existencialismus je humanismus doplněná o ukázky z dramatu Mouchy), teorii intersubjektivity (pohledu druhého) a tělesnosti v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a teorie emocí (strach) v Nástinu teorie emocí. Některé fenomény budou předvedeny v kontextu románu Neviditelný Jaroslava Havlíčka. Pro doplnění odkážeme i na teorii intersubjektivity u E. Husserla. Podmínky: aktivní účast, společná četba textů a rozbor textů (Existencialismus je humanismus) a závěrečné, společné kolokvium. Pokud budete mít zájem o známku výborně, můžete poslat krátkou, vlastní interpretaci nebo esej týkající se tématu, nebo vystoupit s referátem přímo v semináři.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám