Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: teorie umění)


Četba textů z estetiky 20. století

Kód předmětu: YBFC153 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě a diskusi kratších textů z estetiky 20. století (Danto, Bullough, Beardsley ad.). Hlavními tématy budou ontologie uměleckého díla a otázka "co je umění?".Literatura:Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Pavel Mervart 2011.Zahrádka, P.(ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky, Barrister & Principal 2011.Bullough, E., "'Psychická distance' jako faktor umění a estetický princip", Estetika 32, 1995, s. 10-30.

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YBKC184 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Soudobá pojetí estetické recepce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB055 Garant: Matysová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz bude věnován představení problematiky jedné z myšlenkových linií estetiky 20.století, která se zaměřila na výklad průběhu a podoby estetické recepce, zejména jde-li o setkání s uměleckými díly. Přednostně se budeme zabývat koncepcemi, které byly ovlivněny fenomenologickými východisky, zejména dílem Romana Ingardena, a které se se soustředí na proces výstavby estetického objektu v průběhu recepce uměleckého díla a hledání specifičností vlastní estetickým zkušenostem jako takovým v jejich odlišnosti od zkušeností s jinými druhy objektů. Hlavními otázkami tedy bude, proč se zaměřovat právě na zkušenost diváka, čtenáře apod. na místo kupříkladu určování objektivních vlastností daných artefaktů? Co odlišuje estetickou zkušenost od praktických či teoretických zájmů? Jak se liší vnímání děl hodnotných a brakových?Projdeme díly nejvýznamnějších zástupců několika současných estetických škol, přičemž započneme u českého strukturalismu (Mukařovský, Jankovič) s jeho kořeny v Saussurově lingvistice, ruském formalismu (Šklovskij, Tyňanov) i jeho souvislostmi s myšlenkami Tartuské školy (Lotman, Uspenskij) či sémiotiky (Eco). Dále postoupíme k pojetí procesu čtení literárních děl v Kostnické škole (Jau3, Iser), kde obrátíme k jedné z polemických debat, která vznikla mezi těmito mysliteli kontinentální tradice s představiteli té angloamerické. A to ohledně otázky, nakolik jsou naše interpretace umění ovlivněny našimi historickými, jazykovými, kulturními zvyklostmi, a rovněž otázky, nakolik jsou jisté mechanismy literatury přítomné již v běžném jazyce (Fish, Ricoeur, Rorty aj.).

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Teorie fotografie

Kód předmětu: YBKC018 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Fotografie je exemplem moderního technického obrazového média, které prodělalo řadu proměn nejen po stránce technologické, ale i po stránce epistemologické či diskursivní. Fotografie není pouhá technologie, ale je to především koncept vnímání, poznání a zobrazování. Diskuse kolem fotografie se vedly o otázce pravdivosti, realističnosti, demokratičnosti, autenticity apod. nebo naopak o problémech konvenčnosti, manipulativnosti, pasivity atd. Řada filosofů, teoretiků kultury, umělců či kritiků uvažovala o společenské roli fotografie, o její úloze v rámci proměny dějinné epistémé, o jejích kladech či záporech, o její moci, o jejím vztahu s divákem atd. Tyto teoretické diskuse budeme shrnovat a konfrontovat v rámci sledování charakteristických pojmů, popř. stereotypů, s nimiž se odborná i laická veřejnost k fotografii vztahuje.

Úvahy nad současnou architekturou

Kód předmětu: YBKC185 Garant: Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 20. století, architektura, teorie umění
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V kursu se budou sledovat rozmanité varianty současné světové architektury a vliv, který na tuto architekturu měli soudobí myslitelé od filosofie přes sociologii po např. lingvistiku.Jednotlivé hodiny budou zohledňovat jak různé texty tak i částečně prezentací obrazových materiálů (fotografií, půdorysů, vizualizací atd.) o jednotlivých architektech a dílech.Postupně si tak představíme některé zajímavé myšlenkové směry, jež ovlivnili světově nejuznávanější architekty současnosti. V průběhu kurzu se budeme zabývat směry jako například dekonstrukce a dekonstruktivismus (Eisenman), regionalismus (Frampton), manhattanismus (Koolhaas), postmoderna a postmoderní architektura (Venturi) atd.

Vznešeno & abjekce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB053 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V první části se studující seznámí s některými klasickými i současnými koncepcemi vznešena (Burke, Kant, Schopenhauer, Karalis...) , ve druhé s koncepcemi odporu (Kolnai…) a abjekce (Kristeva). Tématem třetí bude společný výskyt příslušných fenoménů v literatuře dvacátého století (Lovecraft, Ligotti).Podmínkou atestace je průběžná účast na seminářích (prezenčních i distančních). Studující, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit distančních seminářů, napíšou (nejlépe po dohodě se mnou) práci (cca 4-5 normostran)k některému z probíraných témat.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám