Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: náboženství)


Anthropology of Ritual

Kód předmětu: YBA326 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Studies of ritual continue to be of critical interest in anthropology. This course explores anthropological approaches to ritual as a universal feature of human social life. Attention will be given to key anthropological concepts (e.g. rites of passage, liminality, anti-structure, communitas, performative aspects of ritual). Although ritual is sometimes considered as primarily related to religion, the anthropological approach requires that ritual be situated not only in religious but also in secular contexts, such as: politics and power relations, the construction of social identities and boundaries, the reproduction and invention of 'tradition' or social memory practices, globalization, commodification etc. We will also problematize the dichotomy of sacred and secular while discussing practices of today’s individualized spirituality. Special focus will be paid to the negotiation of sound dimensions of ritual practice.Requirements: Minimum 500 words annotations of 8 assigned readings (except from the 1st week) uploaded in the moodle course page, here https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8610 AND a 10 min powerpoint presentation of a selected ethnographic case of a ritual performance interpreted with the help of theoretical concepts from mandatory readings.FOR MORE DETAILS SEE THE ATTACHED SYLLABUS 2020

Cornerstones of Western Culture: Homer, Vergil, Dante

Kód předmětu: YBAJ157 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The bottom line of the seminar is to provide a hermeneutical introduction to the readings of the Homer’s Odyssey, Vergil’s Aeneis and Dante’s Divine Comedy. Traditionally, the good knowledge of these books used to be the corner stones of the culture and education in the West, however, they seem to be often obscure, over-complicated, strange and even bizarre to the mind of the modern man.The seminar especially focuses on an outline of the conceptions of the underworld and afterlife as can be found in these poets. The point of departure is the assumption there is essential unity and coherence of such vision thorough spiritual history of the West, nevertheless, there are also constant re-evaluations of the related concepts as divine justice, eternal punishment or mortal sin, founded in the metamorphosis of the relationship between the humans and gods. Beginning with the Homer’s Odyssey book XI., the emergence of the so-called moral religion can be observed, and gods become more and more involved in the human affairs and gradually ceased to be the splendid and exalted divine beings indifferent to the human categories of good and evil. Even profound change can be found in the book VI. of the Vergil’s Aenesis, and the process is finished in the catholic conception of Inferno and especially Purgatory, vividly described in the Dante’s Divine Comedy.

Česká a evropská religiozita 19. a 20. století II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB007 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství, česká národní identita
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výklad náboženských dějin českých zemí v evropském kontextu ve 20. století, od první světové války až po odstranění státních zásahů do církevního života v 90. letech 20. století. Sledovány jsou sekularizační procesy a reakce na ně v rovině státně-církevních vztahů, vývoje církevních společenství a necírkevní religiozity.

Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér

Kód předmětu: YBFC151 Garant: Kružík,J. + Holeček,T. + Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurs proběhne blokově ve dnech 12. 2. 2019 - 14. 2. 2019 vždy od 10:00 – 17:00 v Jinonicích a to v těchto učebnách:středa 12.2.2020 10.00-17.00 1036 čtvrtek 13.2.2020 10.00-17.00 1036 pátek 14.2.2020 10.00-17.00 1037 Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.

Člověk, náboženství a společnost (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB025K Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, náboženství
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách.

Je křestanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBQC045 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Prague – Edinburgh Summer School in History

Kód předmětu: YBAJ170 Garant: Kunca,T. + Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz umožní posluchačům získat plastickou představu o aktuální podobě historického diskurzu, jak je kultivován na School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh, a to v kontextu s historickými diskurzy pěstovanými na Univerzitě Karlově. Umožní jim rozšířit si jak jejich znalost historie o nová témata, tak zejména inspirovat se přístupy k historii, např. intelektuální dějiny, které jsou relevantní pro celou paletu humanitních věd. Součástí kurzu je tedy i četba metodologicky význačné práce Richarda Whatmora, What Is Intellectual History? Vyústěním kurzu bude účast na Prague – Edinburgh Summer School in History (Praha, 13. – 17. 7. 2020), která se koná na základě ERASMUS+ spolupráce mezi na School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh, a Fakultou humanitních studií UK. Kurz v tomto kontextu je nepostradatelný zejména pro posluchače, kteří uvažují o studiu na University of Edinburgh v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2020/21. Tým učitelů z Edinburghu přednese 15 přednášek a Professor Thomas Ahnert, Dr Felicity Green, Dr Esther Mijers, Dr Richard Oosterhoff and Dr Alasdair Raffe. V rámci série přednášek akademiků z Univerzity Karlovy vystoupí historici a filosofové z FHS a FFUK, profesorka Markéta Křížová, Doc. Pavel Himl, Dr. Milan Hanyš, Dr. Ondřej Váša, Dr. Tomáš Kunca, Dr. Petr Wohlmuth a Mgr. František Kalenda. Detailní rozvrh letní školy bude zveřejněn v souborech ke kurzu a zaslán zapsaným posluchačům v průběhu letního semestru.

Skutky apoštolské II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB044 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je otevřen i studentům, již neabsolvovali první část četby. Vzhledem k tomu, že druhá polovina Skutků apoštolských představuje samostatný celek, jsou vítání též studenti, již neabsolvovali předcházející semestry četby. Seminář se zaměří na četbu a komentář pasáží pojednávajících tři velké misijní cesty apoštola Pavla (první misijní cesta na Kypr a do nitra Malé Asie (Sk 13-14), druhá do Evropy s Pavlovou zastávkou v Athénách (Sk 15-18), třetí do Efesu a opět do Evropy (Sk 19-20). Závěr semináře pak bude věnován Pavlovu zatčení v Jeruzalémě, soudnímu procesu před římskými prokurátory, Pavlovu odvolání k císaři a příchodu do Říma (Sk 28). V rámci semináře bude probrána řada známých a slavných motivů (Pavlova řeč na Areopagu, nepokoje v Efesu, Pavlovo ztroskotání na moři apod.), jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl pomoci odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem: z tohoto důvodu bude věnována velká pozornosti zmíněným antických náboženským i kulturním reáliím.

Úvod do antických studií

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB050 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem cyklu přednášek bude seznámit posluchače s hlavními sférami životních aktivit antického člověka. Hlavní pozornost bude věnována antickému Řecku tzv. formativního období (tj. době mezi 8. až 4. stoletím př. n. l.) a změnám, k nimž tehdy došlo, a to nejen ve sféře politické, ale i v jiných oblastech každodenního života. Ústní zkouška bude podmíněna znalostí obsahu přednášek a vybrané povinné literatury, již vyučující upřesní po zahájení výuky.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám