Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: náboženství)


Antropologie náboženství

Kód předmětu: YBSC147 Garant: Horská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představí základní teorie a přístupy antropologie náboženství. Je vhodný jako příprava pro SVIP, téma antropologie náboženství. Na úvod se stručně seznámíme s důležitými postavami dějin oboru. Dále budeme mluvit o tom, co je to náboženská zkušenost a zda a jak je možné odlišit náboženský jev či prožitek od nenáboženského. Budeme se věnovat tomu, jak je možné náboženství antropologicky zkoumat, představíme si metodologická specifika této oblasti výzkumu (metodologický agnosticismus/jak brát informátory „vážně“ atd.). Budeme se věnovat také proměnám religiozity v současném Západním světě (náboženství vs. spiritualita) a diskuzím o tom, jak je to se sekularizací současné společnosti. Dále se budeme věnovat „klasickým“ tématům antropologie náboženství, jako je rituál, transové stavy, šamanismus, magie a čarodějnictví. Příklady, na nichž budou tato témata ilustrována, budou převážně z oblasti současné Západní náboženské scény, nových náboženských hnutí a tzv. alternativní spirituality. Kurz předpokládá schopnost porozumět anglicky psanému textu a mluvenému projevu. Součástí kurzu budou dvě exkurze: návštěva řeholní komunity a neo-šamanského rituálu (bude upřesněno).

Česká a evropská religiozita 19. a 20. století I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB006 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výklad českých náboženských dějin v evropském kontextu v období tzv. dlouhého 19. století, od josefinských náboženských reforem po první světovou válku. Sledovány jsou státně-církevní vztahy, vývoj jednotlivých náboženských společenství a různé formy (doznívající) lidové zbožnosti i nově se objevujících náboženských alternativ.

Člověk a náboženství

Kód předmětu: YBSC056 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce. Výklad se věnuje především biblické tradici: biblická etika, zákoníci a synagoga, zaslíbení a očekávání, Ježíš z Nazareta, podobenství, vykoupení. Zamýšlí se nad rolí a proměnami křesťanství v Evropě: křesťanská církev a římská říše, středověká církev a Evropa, reformace a novověk.

Evropská reformace

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB001 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství, raný novověk
Rozvrh: st 11:00 - 13:40, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - sudé týdny
Kurs přestavuje evropskou reformaci v kontextu (západního) křesťanství. Soustřeďuje se především na rozbor věroučného myšlení reformace a jeho socio-kulturního dopadu v 16. až 18. století. Podává také základní náčrt dějin reformačních (evangelických) církví a proudů do současnosti, věnuje se otázce středověkých herezí jako předstupňů reformace, otázce poměru mezi českou reformací 15. století a evropskou reformací a otázce postupného pronikání evropské reformace do českého utrakvismu. Konečně představuje i některé historicko-sociologické a kulturně-dějinné interpretce významu reformace.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBQC109 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Platónovy dialogy VI. (Parmenidés, Kratylos)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB041 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V pokračování platónských interpretací nejprve podrobněji probereme poslední třetinu dialogu Faidros, jež je věnovaná jednak otázce po techné, které je třeba k sestavení pravdivé řeči, na níž vynikne rozdíl mezi filosofií a rétorikou, a dále otázce povahy písma a smysluplnosti řeči zapsané, a to s ohledem na statut samotných Platónových dialogů. Hlavní důraz bude ovšem položen na interpretaci dialogu Parmenidés, který je od antiky tradičně považován za Platónovo vrcholné dílo. Na pozadí portrétu eleatského filosofa Parmenida (jež je Platónem pojatá jakožto portrét filosofa při díle) budou ukázány metodické předpoklady a metafyzické důsledky tázání po arché, jež ústí v osm slavných hypotéz o Jednu (hen) a Jiném (talla), které budou probrány z části za pomocí komentované četby. Snad se nám na tomto základě nakonec podaří rozhodnut otázku, zdali je lepší oddat se filosofii nebo pěstovat koně (Parm. 126c). Zbývající čas bude věnován dvěma exkursům: jednak interpretaci první části dialogu Kratylos, která pojednává o povaze lidské řeči a původu slov; druhý exkurs představí v nejzákladnějších rysech problematiku Platónových tzv. nezapsaných nauk, kdy se pokusíme podívat na platónskou filosofii očima jeho žáků. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Skutky apoštolské I.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB050 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři bude přečtena a okomentována první část Skutků apoštolských (Sk 1, 1 – 14, 28), jež pojednává jednak o rozšíření evangelia v Jeruzalémě (dar Ducha Svatého o Letnicích, zázračné uzdravování, první perzekuce a smrt Štěpána) a jednak o šíření evangelia v Samařsku, obrácení Pavla a jeho první misijní cestu). Cílem semináře je poskytnou studentům praktickou průpravu v četbě novozákonních textů, která obnáší porozumět užitým žánrům a jejich rozdílům, být si vědom záměru, s jakým svatopisci své texty psali, chápat základní použité pojmy a problémy, které se snaží řešit; orientovat se v jejich struktuře a rozpoznat základní argumentační celky; pochopit různé způsoby argumentace; uvědomit si, na čem je založena její závaznost a platnosti, v čem spočívá rozdíl od způsobu, jak se argumentuje ve filosofických textech; rozpoznat důležitost kontextu a obecně prostředí, do něhož jsou texty psány; vyznat se na elementární rovině v náboženských a historických narážkách, které texty obsahují. V rámci semináře bude nadto probrána řada známých a slavných motivů, jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl též v neposlední řadě naznačit odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám