Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2020/2021

(Klíčové slovo: náboženství)


Antropologie náboženství

Kód předmětu: YBSC147 Garant: Horská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT211 (Troja)
Kurz je úvodním seznámením s antropologií náboženství. Výklad teoretických konceptů omezíme na nezbytné minimum; většinu kurzu budeme věnovat konkrétním tématům, která si přiblížíme nejen teoretickým výkladem, ale také prostřednictvím exkurzí a návštěv hostů. Budeme se zabývat zejména „klasickými“ tématy antropologie náboženství, jako je rituál, transové stavy, šamanismus a další. Budeme mluvit o tom, co je to náboženská zkušenost a zda a jak je možné odlišit náboženský jev či prožitek od nenáboženského. Pozornost zaměříme také na proměny religiozity v současném Západním světě (náboženství vs. spiritualita) a na diskuze o tom, jak je to se sekularizací současné společnosti. Příklady, na nichž budou tato témata ilustrována, budou převážně z oblasti současné Západní náboženské scény, nových náboženských hnutí a tzv. alternativní spirituality. Kurz předpokládá schopnost porozumět anglicky psanému textu a mluvenému projevu.

České duchovní dějiny I. – Mýty a antimýty

Kód předmětu: YBHC134 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, česká národní identita
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YTAULA (Troja)
Koncept "duchovních dějin" jako specifické disciplíny se kdysi pokusil zformulovat Zdeněk Kalista, ovšem v~době krajně nepříznivé. "Duchovní dějiny""nejsou totéž co dějiny náboženské; jsou to dějiny ducha, dějiny idejí: dějiny myšlenek, které v~různých historických epochách navzájem zápasily o~vliv v~prostoru Zemí koruny české. Náboženská otázka je ovšem jednou ze zásadních složek českých duchovních dějin (dle Masaryka vůbec otázkou hlavní). První semestr bude věnován monografickým přednáškám o hlavních zakládacích mýtech a identifikačních postavách předmoderní epochy: Kelti, Slované, české pohanství, Cyril a Metoděj, svatý Václav, svatý Prokop, Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka, Jednota bratrská, Komenský, český katolický barok. Přednášky věru nebudou pouze adorativní, nýbrž i kritické, analyzující rovněž „antimýty“, spojené s těmito figurami. PŘEDNÁŠKY BUDU NATÁČET NA VIDEO NA YOUTUBE.

Evangelium podle Marka I.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB057 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Troja)
V zimním semestru projdeme první čtyři oddíly Markova evangelia, tj. Ježíšovo vystoupení v Galileji (Mk 1, 14-3, 6), první (Mk 3,7-6, 29) a druhou (Mk 6, 30-8, 26) cestu k pohanům a též Ježíšovu cestu z Cesareje Filipovy do Jeruzaléma (Mk 8, 27-10, 52); semestr pak zakončíme před Vánoci sváteční přednáškou, a sice výkladem Vergiliovy Čtvrté eklogy. V semináři budeme – vzhledem k rozsahu textu – užívat dvojí metodu výkladu: nejdůležitější pasáže probereme velmi podrobně v podstatě metodou line–by–line komentáře, k jiným oddílům poskytnu spíše narativní komentář, tj. soustředím se na větší textové celky a příslušné perikopy spíše shrnu. Důraz při komentáři bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext Markova evangelia. Ačkoliv se jedná patrně o to nejméně metafyzické ze všech evangelií, bude východisko výkladu filosofické, tj. text budeme číst jako v západní tradici privilegovaný způsob artikulace tzv. conditio humana, tj. v antice nové položení otázky po základních danostech lidského života, a zároveň odkrytí jejího nového řešení, nového modu bytí ve světě. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Markova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec. V případě přechodu na distanční výuku bude kurs pokračovat zde https://www.youtube.com/channel/UCSL9kuxTersGLb1Vn1PbKZw?view_as=subscriber.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBFC189 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT117 (Troja)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu ideou dobra. Pojem morální náboženství použil poprvé Jan Patočka v přednáškovém cyklu Platon a Evropa. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).V zimním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Přednášky budeme nahrávat obdobně jako u kurzů tohoto typu.

Náboženství a dějiny muslimských zemí I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB008 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT003 (Troja)
Předmět seznamuje s nejdůležitějšími prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě. Výklad je věnován hlavně formování islámských náboženských a sociopolitických institucí v období prvních dvou století hidžry. V LS pokračuje výkladem o pozdějších obdobích. Kurs není totožný s příležitostně vypisovaným magisterským kursem Islám I.****Aktuální informace 25. 9. 2020. Vzhledem k množícím se žádostem o zápis nad limit upozorňuji případné zájemce, že:1. Pro absolvování kurzu budu i v případě distanční výuky vyžadovat aktivní přístup ze strany studentů, nezbytným předpokladem je rovněž zvládnutí povinné literatury;2. Pevně věřím, že zadané podmínky většinu povrchních zájemců odradí a ti se co nejdřív odhlásí, aby uvolnili místo vážnějším zájemcům. Pokud k tomu nedojde a bude trvat Váš zájem o zápis do kurzu nad limit, kontaktujte mě e-mailem 2 dny před vypršením lhůty pro zápis.Z. R. Nešpor

Platónovy dialogy II. (Theaitétos, Sofistés, Politikos)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB056 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT121 (Troja)
V pokračování platónských interpretací se tentokrát zaměříme na trojici vrcholných Platónových dialogů, jež přinášejí důležitou césuru v Platónově díle, kdy přestává být hlavním mluvčím Sókratés a na jeho místo nastupuje XENOS, HETAIROS, ANÉR FILOSOFOS (cizinec, přítel, muž filosofický). Začneme dialogem Theaitétos, který klade otázku po tom, co jest vědění (EPISTÉMÉ), nechává ji ovšem aporeticky nezodpovězenou. Odpověď na tuto otázku v následujících dvou dialozích už hledá host z Eleje, který představuje svébytnou dialektickou metodu, jež by snad mohla k vědění vést: v dialogu Sofistés je v portrétu sofisty jako „rybáře udičníka“ ukázána při díle jedna z jejích složek (tzv. diairetická metoda) a probráno její zakotvení v učení o jsoucím (TO ON); v dialogu Politikos pak je na pozadí portrétu státníka dialektická metoda dále prohloubena a následně za účelem promýšlení různých forem obecního zřízení filosoficky vytěženo umění tkaní látek a koberců. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost, tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů. V případě přechodu na distanční výuku bude kurs pokračovat zde https://www.youtube.com/channel/UCSL9kuxTersGLb1Vn1PbKZw?view_as=subscriber.

Svět staroseverské literatury

Kód předmětu: YBEC111 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT102 (Troja)
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s myšlenkovým světem středověkého Severu. Východiskem budou dochované texty, od historiografie přes ságovou literaturu až po mytologické texty, na jejichž základě se budeme ptát na tehdejší pojetí reality, náboženské představy i etické principy. Metodologickým cílem je pak kritická práce studentů s cizojazyčnou sekundární literaturou.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám