Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2021/2022

(Klíčové slovo: náboženství)


Česká a evropská religiozita raného novověku

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB058 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Přednáška rozdělená do dvou semestrů podává základní informace o vývoji české religiozity v evropském kontextu v období raného novověku, zejména v 17. - 18. století, v souvislosti s procesy konfesionalizace a rekatolizace, později s nástupem osvícenství a josefinských náboženských reforem. Důraz je kladen nejen na církevní zbožnost, její vývoj a vztahy se státem a dalšími kolektivními reprezentacemi, ale rovněž na zbožnost lidovou a pololidovou a možnosti jejich studia.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBFC189 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu ideou dobra. Pojem morální náboženství použil poprvé Jan Patočka v přednáškovém cyklu Platon a Evropa. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Kurz bude atestován podle pravidel Úvodní kurzy a cykly (viz UKC v Moodle v Historickém modulu).V zimním semestru školního roku 2021/22 bude výuka kurzu prováděna klasickou formou, pokud nenastane nějaká změna. Přednášky nicméně budu dávat k dispozici v textové formě, a budu je ukládat do Moodlu (Kurzy E. Pincové, který najdete v Historickém modulu).

Řecké náboženství: rituál

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB069 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs seznamuje se základy, povahou a historickým pozadím starořeckých státních kultů se zvláštním důrazem na rituální stránku.

Uvedení do křesťanské filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB071 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs je uvedením do křesťanské filosofie či - obecněji a přeněji řečeno - myšlení, a to prostřednictvím interpretace Zjevení Janova. V rámci kursu budou představeny základní koncepty křesťanské filosofie, a to na pozadí či v kontrastu k tradici antické filosofie: zejména bude předvedeno nové rozumění vztahu člověka a Boha, přeznačení konceptu času, který je chápán ve vztahu k věčnosti, nově nastolená otázka lidské svobody v dějinách a též problém dějin jako takový, včetně fenoménů jako je historicismus, chiliasmus či eschatologie. Pozornost bude též věnována i subtilnějším problémům, jako je problém nové kosmologie, psychologie, a též dílčích psychologický fenoménů jako svědomí, tíseň či trpělivost. Na semináři bude v ZS probrána a okomentována první část novozákonní knihy Zjevení Janovo (kapitoly 1-11) s důrazem na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. Pozornost bude věnována svébytnému literárnímu žánru apokalypsy, paralelám ke starším židovským apokalyptickým textům, náboženským, politickým a kulturním reáliím a konečně komplikovanému náboženskému symbolismu. K Apokalypse budeme přistupovat z nejrůznějších metodický perspektiv (historistický, preteristický, idealistický či futuristický výklad), a to se zvláštním zřetelem k jeho dějinnému působení. Vůdčí bude pro nás zejména augustinovské a tomistické čtení, které do značné míru určilo způsoby jeho interpretace, jež následně ve značné míře spoluurčila duchovní a kulturní ráz Evropy. V případě zhoršení epidemické situace, zdravotní indispozice přednášejícího či jiných okolností bude seminář pokračovat zde:https://www.youtube.com/user/2007ulysses/featured

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám