Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: jazyk)


Četba filosofických textů k matematice a logice

Kód předmětu: YBFC246 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
AnotaceKurz představuje metodologii genderové analýzy při studiu náboženství na komparativních případech vybraných náboženských systémů. Odkazuje k různým možným interpretacím pojmu náboženství (zejména jako spirituálního hledání nebo jeho institucionalizované podoby – případně mocenského působení). Podrobněji tematizuje náboženství indická (jako příklad systémů cyklických a nemonoteistických, především hinduismus a buddhismus) a lineární a monoteistická (judaismus, křesťanství, islám). Upozorňuje na nezbytnost exegeze a na pluralitu interpretací. Průběžně se v kurzu diskutuje otázka genderových archetypů (a z nich vyplývajících stereotypů), kulturních a sociálních kontextů a jinakostí. U každého z probíraných systémů je rozebírána specifická podoba feministické teologie či obecněji spirituality i jejich společná východiska.

Neverbální komunikace

Kód předmětu: YBSC161 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk, komunikace
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je věnován tématům současné teoretické sémiotiky ve vztahu k oblasti kognitivních věd, biosémiotiky a filosofie mysli. Základní náplni kursu jsou - vedle tematických přednášek - diskuse nad texty T. Deacona.

Neverbální komunikace

Kód předmětu: YBSC161 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk, komunikace
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Sémiotika hudby: znak, hudba a tělo. Náplní kursu je představení vybraných sémiotických přístupů k hudbě. V seminářích se zaměříme na diskusi nad vybranými texty.

Praktikum ze srovnávací psychologie

Kód předmětu: YBSC065 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Současná komplexní společnost je charakteristická značnou heterogenitou, s níž je spojen vznik a existence mnoha různorodých sociálních uskupení. Subkultury mládeže představují jeden z význačných konceptů, který umožňuje tuto heterogenitu a z ní vzešlé kolektivity zkoumat. Kurz se bude zabývat výkladem konceptů, skrze něž lze těmto formacím (subkulturám, post-subkulturám, neo-kmenům, scénám) porozumět. Na příkladech subkultur jako je punk, techno, hip hop, emo, metal, hardcore, straight edge, graffiti, skinheadi, gothici nebo skejťáci bude pojednáván jednak vývoj uvažování o subkulturních formacích (od deviace přes třídní ukotvení až po otázku vkusu) a jednak hlavní analytické koncepty subkulturního stylu, identity a autenticity, společně s koncepty hierarchizace, rezistence, ideologie či praxe. Na jejich základě se pak bude kurz věnovat tématům genderu v subkulturách, reakcí dominantní společnosti, politizace subkultur, vyrůstání a stárnutí v subkulturách či globalizace a specifik subkultur v post-socialistických státech.

Praktikum ze srovnávací psychologie

Kód předmětu: YBSC065 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V priebehu semestra sa bude tento kurz zaoberať tým, ako môže súčasné umenie poskytnúť priestor na kritickú diskusiu a ako umelci*kyne pracujúci v týchto umeleckých formách poskytujú prostredníctvom svojej práce diskurz, ktorý odráža témy súčasnej filozofie a teórie. Tento predmet poskytne prehľad kľúčových teoretických prác na tému antiimperializmu, komunity, diaspóry, tela a technológie, kyberfeminizmu, glitch feminizmu, biopolitického umenia, ekofeminizmu, antropocénu, čierneho ekofeminizmu, radikálnej starostlivosti, nového materializmu a queer teórie. Prednášky budú doplnené o diskusie, spojené s kritickým čítaním teoretických textov a konkrétnymi prípadovými štúdiami zo súčasného umenia a premietania diel umenia pohyblivého obrazu.

Sociální psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036K Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Anotace: Oblast občanské společnosti je v České republice velmi různorodá a to jak z hlediska teorií, reálné situace v praxi, organizačních forem i aktivit, které se na ně váží. Předmět by měl dát studujícím vhled do teoretických východisek oboru i do praktického fungování a jednání organizací občanské společnosti. Předmět je rozdělen do třech blokových částí: Úvod do studia organizované občanské společnosti, akademické dovednosti pro studium a základy práva pro občanskou společnost. Jednotlivé bloky budou uspořádány vždy tak, že studující se nejdříve dozvědí patřičné informace a na ně naváže beseda s několika hosty představujícími různé typy organizací občanské společnosti. Tak budou mít možnost se seznámit s formami OOS, jejich jednáním i reflexí jednotlivých aktérů a v neposlední řadě i s problémy, se kterými se organizace i jednotlivci setkávají v kontextu nejen české občanské společnosti. Atestace Vypracování rešerše a následná týmová diskuze a prezentace na zvolené téma. Témata: 1) Úvod do studia organizované občanské společnosti 2) Akademické dovednosti pro studium 3) Základy práva pro občanskou společnost

Sociální psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036K Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu a doplňuje i Redakci překladu Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, které nepřetržitě usilují o naši pozornost. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se péče, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a s chutí se hlouběji potápějí pod jeho povrch.

Srovnávací psychologie

Kód předmětu: YBSC059 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je: rozvoj obecných výzkumných dovedností studentů. Důraz je kladem na přímé formy učení a vlastní zkušenost studenta v průběhu blokové interaktivní výuky.Předmět je vyučován blokově ve formátu intenzivní čtyřdenní série přednášek, seminářů (50 % časové dotace kurzu) a projektové výuky orientované k tématu grantové gramotnosti studenta (50 % časové dotace kurzu). V cyklu seminářů a přednášek se student seznámí se základními tématy z oblasti obecných výzkumných dovedností a kompetencí. V projektové části výuky pracuje student v týmu (cca 4 – 5 studentů) a připravuje grantovou žádost v rámci fiktivní výzvy mezinárodní grantové agentury. Cílem projektové části je podpora grantové gramotnosti studentů doktorské formy studia, ale i podpora kompetencí v oblasti týmové spolupráce a kooperace. Témata přednáškové, seminární a projektové části předmětu: • Prezentační dovednosti. • Zvládání času, organizace času, plánování a práce s časem v doktorském studiu. • Individuální studijní plán a rozvaha projektu výzkumu. • Grantové výzvy v doktorském studiu a jejich vyhledávání. • Publikování, vědecká a tvůrčí činnost v rámci doktorského studia - principy, postupy a nástroje. • Tvorby výstupů vědecké a tvůrčí činnosti. • Poster jako základní forma prezentace výsledků vědecké práce - výroba a prezentace • Dizertační práce - příprava, psaní a obhajoba. • Etické otázky současného systému publikování ve vědě. • Školitel a jeho role v doktorském studiu. • Řešení náročných situací v průběhu doktorského studia- návody, postupy, krizový plán.

Srovnávací psychologie

Kód předmětu: YBSC059 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je určen výhradně pro studenty TVP. Tento předmět si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů v oblasti zkoumání sexuality člověka. V rámci kurzu je akcentován psychologický přístup ke studiu lidské sexuality, nicméně respektuje, že pochopení a teoretické uchopení jednotlivých konceptů vyžaduje fúzi poznatků z oblasti biologických, medicínských a sociálně-kulturních věd. V první části předmětu je student seznámen s metodologickými specifiky a historickými aspekty výzkumu sexuality a jsou mu poskytnuty základy biologických dějů nutných k pochopení fungování sexuální reakce, motivace a kognice. V následujících částech získává komplexní znalosti o stěžejních fenoménech a jejich výzkumu v rámci následujících tematických oblastí: průběh lidské sexuální reakce a poruchy jejího fungování, koncept genderové identity a sexuální orientace, psychologické aspekty související s výskytem pohlavních chorob, variabilita sexuálního chování a jeho proměny v průběhu života, variabilita v sexuálních preferencích a výzkum psychiatrických poruch souvisejících se sexualitou, konceptualizace společensky významných témat souvisejících se sexualitou a výzkum nových trendů v sexuálním chování a fungování. V průběhu předmětu bude kladen důraz na vliv empirické evidence na teoretické uchopení zkoumaných fenoménů či terapie psychických poruch. Nebudou opomenuty ani etické aspekty sexuologických témat.

Úvod do studia jazyka I.

Kód předmětu: YBEC105 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu a doplňuje i Redakci překladu Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, které nepřetržitě usilují o naši pozornost. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se péče, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a s chutí se hlouběji potápějí pod jeho povrch.

Základní otázky logiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB002 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámení s výchozími myšlenkami logiky (včetně matematické) a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice od antiky až po moderní matematickou logiku. Půjde jednak o procvičení návyků kalkulu, jednak o seznámení se s filosofickými otázkami logiky. Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem YBFB004.

Základní otázky logiky I. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB004 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I. YBFB002, je dobré si oba kurzy zapsat souběžně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními (matematickými) logickými myšlenkami a jejich souvislostmi.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám