• Studium

Studium

Základní informace

Milí studenti, vítejte na stránce věnované studiu v bakalářském oboru Studium humanitní vzdělanosti.


Obecné informace o studiuNajdete tady všechny základní informace o studijních povinnostech, nabídce a registraci kurzů, prezenční a kombinované formě studia, studiu v zahraničí a dalších možnostech, které vám fakulta nabízí. Všechny tyto informace jsou těsně propojené s "modulární strukturou" studia, o které se můžete dozvědět v další záložce Moduly.


Zápis do studia

Letní škola

Základní studijní povinnosti

Imatrikulace

Promoce


Zápis do studia


  • Mysleli jste si, že studium začíná dnem úspěšného složení přijímací zkoušky? Není tomu tak: uchazeč se stává studentem teprve dnem zápisu na univerzitu. Při zápisu vydá fakulta studentovi výkaz o studiu. Průkaz studenta vydá studentovi univerzita podle pravidel stanovených opatřením rektora.

  • Zápis do studia se koná zpravidla začátkem září a všichni přijatí uchazeči na něj budou pozvaní doporučeným dopisem. Den zápisu se také zveřejní na webových stránkách fakulty.

  • Pokud se uchazeč nemůže dostavit k zápisu, může místo sebe poslat jinou osobu, které poskytne ověřenou plnou moc.

  • Kromě toho je možné si požádat o přidělení náhradního termínu zápisu: ten se zpravidla koná v polovině září. Podrobnosti zveřejní fakulta na svých webových stránkách.


Letní škola a předletní škola

Letní škola"Předletní školu" – první seznámení s duchem studia na naší fakultě – pořádáme zpravidla už v polovině června. Nově přijatí studenti bakalářského studia se na ní mohli těšit na setkání s profesorem Janem Sokolem a docentem Zdeňkem Pincem – zakladateli a nyní proděkany naší fakulty, kteří zajímavou a poutavou formou povyprávějí všem novým studentům o FHS a jejím unikátním modelu bakalářského vzdělání s liberálním kurikulem a důrazem na samostatné studium.


Na tzv. "letní škole", která se obvykle koná ve druhé polovině září, se pak nově přijatí studenti dozví základní informace o průběhu studia a studijních povinnostech na FHS UK.


Základní studijní povinnosti

V průběhu bakalářského studia je studující povinen získat 180 kreditů.Předepsané počty kreditů reflektují reálnou podobu studia prezenčního a kombinovaného, proto jsou stanoveny odlišně pro každou z forem. Zbývající kredity do plného počtu 180 získá student absolvováním dalších povinně-volitelných a volitelných předmětů v rámci UK. Obsah studia je členěn do dvou segmentů, teoretického a aplikačního, a dále do celkem šesti modulů: teoretický segment zahrnuje moduly společenskovědní, historický a filosofický, aplikační segment moduly komunikativní, kreativní a kvalifikační. Za nabídku a kvalitu vypisovaných předmětů odpovídá vedoucí příslušného modulu.

Co jsou ECTS kredity

Kredity jsou „jednotky“ vyjadřující význam daného předmětu pro studijní obor a míru zátěže studenta v daném předmětu. Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, kolokvium nebo zápočet.


Kreditní systém (ECTS – European Credit Transfer System) byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999. Cílem je sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii tak, aby byl srovnatelný. Výhodou tohoto mezinárodního systému je to, že umožňuje studovat část studia v zahraničí bez ztráty potřebných kreditů, které jsou třeba k ukončení semestru na mateřské fakultě.


Povinné předměty a studijní povinnosti

Soupis povinných předmětů a státních závěrečných zkoušek ke stažení - platný od akademického roku 2018/2019.


1. Povinné předměty a souborné zkoušky

Povinnosti, které musí student absolvovat, kopírují modulární strukturu studia. Ve čtyřech z šesti modulů je vypsána souborná zkouška, jejímž úspěšným absolvováním student získává vždy 10 kreditů: Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (společenskovědní modul), Evropské dějiny v kontextech (historický modul), Filosofická antropologie (filosofický modul) a Ověření jazykové kompetence (komunikativní modul). Prerekvizitou souborných zkoušek jsou úvodní kurzy: Úvod do antropologie, Úvod do ekonomie, Úvod do filosofie, Úvod do psychologie, Úvod do sociologie, Úvod do historie.


2. Vypracování bakalářské práce

Za přípravu a vypracování bakalářské práce student získá prostřednictvím předmětu Příprava a vypracování bakalářské práce 20 kreditů.


Povinně-volitelné předměty

V povinně-volitelných předmětech musí student získat úhrnem minimálně 56 kreditů (24 v kombinované formě studia). Nabídka povinně volitelných předmětů rovněž vychází z modulární struktury studia a tematicky se vztahuje k povinným zkouškám.


Volitelné předměty

Studenti si také mohou vybírat z bohaté nabídky volitelných předmětů. Nabídku všech předmětů najdete ve Studijním informačním systému (SIS).


Imatrikulace

Imatrikulace (foto: www.iforum.cuni.cz)


  • Univerzita Karlova udržuje tradici slavnostních přechodových rituálů, imatrikulací a promocí. Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů. Probíhá začátkem října v Karolinu (Ovocný trh 3/5 Praha 1).


Promoce

Promoce


  • Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib (latinský) a přijímá od promotora diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.

  • Promoce FHS UK se konají třikrát do roka, a to zpravidla v dubna, v září a v listopadu. Pokud absolvujete státní závěrečné zkoušky v termínu leden/únor, budete pozváni na dubnový termín; pokud je absolvujete v termínu červen, půjdete na promoci v září; a v případě, že studium abolvujete v září, budete pozváni na termín v listopadu.

  • Absolventi bakalářského studia na FHS UK mají promoce v Sále architektů na Matematicko-fyzikální fakultě, Malostranské náměstí 25.


Poslední změna: 19. září 2018 14:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám