Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: literatura)


Antika a/nebo křesťanství. Literatura pozdního Říma a motivy soumraku civilizace

Kód předmětu: YBEC177 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je uvést studující do základů ekonomie a představit jim různé ekonomické přístupy k otázkám ochrany životního prostředí. Kurz představuje myšlenky neoklasické ekonomie a environmentální ekonomie a zároveň přináší kritické pohledy heterodoxních ekonomických přístupů, zejména ekologické ekonomie.

Cibulský seminář dějin evropského ducha XIII.

Kód předmětu: YBEC178 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. Semináře se věnují převážně fenomenologii a existencialismu, tématu svobody, odpovědnosti a úzkosti (přednáška Existencialismus je humanismus doplněná o ukázky z dramatu Mouchy), teorii intersubjektivity (pohledu druhého) a tělesnosti v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a teorie emocí (strach) v Nástinu teorie emocí. Některé fenomény budou předvedeny v kontextu románu Neviditelný Jaroslava Havlíčka (panoptikon u M. Foucaulta). Pro doplnění odkážeme i na teorii intersubjektivity u E. Husserla. Podmínky: aktivní účast, společná četba textů a rozbor textů (Existencialismus je humanismus) a krátký, písemný rozbor vybraného úryvku. Pokud budete mít zájem o známku výborně, můžete poslat krátkou, vlastní interpretaci nebo esej týkající se tématu, nebo vystoupit s referátem přímo v semináři.

Cibulský seminář dějin evropského ducha XIII.

Kód předmětu: YBEC178 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50
Úvod do fenomenologie v jejích klasických a současných podobách s důrazem na aktualitu tohoto filosofického směru ve vztahu k otázkám současnosti, jako je např. ekologická krize. Po obecném úvodu o stavu fenomenologického bádání dnes v Evropě i v zámoří v úvodních dvou sezeních kurzu následuje výklad některých základních pojmů na základě textů Maurice Merleau-Pontyho a exkurs o jeho pokusu o filosofii přírody. Na to naváže představení současných fenomenologických koncepcí ve vztahu k ekologické problematice, které z díla Merleau-Pontyho vycházejí (Abram, Toadvine, Bannon, Booth, Barbaras). Seznam literatury: Abram, D., Kouzlo smyslů. Přel. J. Zemánek, M. Melechovská, Praha, DharmaGaia, 2013Abram D., Stávat se zvířetem. Přel. J. Zemánek. Brno, Host 2023.Bannon, B., From Mastery to Mystery. A Phenomenological Foundation for an Environmental Ethic. Athens, Ohio University Press, 2014.Barbaras, R., Introduction a une phénoménologie de la vie. Paris, Vrin, 2008.Barbaras, R., Appartenance, Vers une cosmologie phénoménologique. Louvain, Peeters, 2019.Booth, R., Becoming a Place of Unrest. Environmental Crisis and Ecophenomenological Praxis. Athens, Ohio University Press 2021. Merleau-Ponty, M., Oko a duch a jiné eseje. Přel. O. Kuba. Praha, Obelisk 1971Merleau-Ponty, M., Struktura chování. Přel. J. Pechar a kol. Praha, Filosofia 2008Merleau-Ponty, M., Svět vnímání. Přel. K. Gajdošová. Praha, OIKOYMENH 2008, 2013Merleau-Ponty, M. Primát vnímání a jeho filosofické důsledky. Přel. J. Halák. Praha, Togga 2011Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání. Přel. J. Čapek. Praha, OIKOYMENH 2013Merleau-Ponty, M., Proměna vnímání a zkušenost pravdy. Podklady ke kandidatuře na College de France. Přel. J Halák. Praha, OIKOYMENH 2017Merleau-Ponty, M., Řeč, dějinnost, příroda. Shrnutí přednášek z College de France (1952-1960). Přel. J. Halák. Praha, OIKOYMENH 2018Toadvine, T., Eco-phenomenology after the End of Nature, in: Transforming Politics with Merleau-Ponty: Thinking Beyond the State, ed. JeromeMelançon, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers (2021), str. 127-144.

Czech Exilic Literature and Textual Practices in the 17th Century

Kód předmětu: YBEC185 Garant: Urbánek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je představit a následně přivést studenty k poučené četbě Dantovy Božské komedie, jejíž znalost je důležitá nejen pro porozumění primárně filosofických textům. ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. V tomto běhu se zaměříme na Dantovo Purgatorio, které bude představeno na pozadí koncepce sedmi kapitálních či smrtelných hříchů, jak je vymezuje Tomáš Akvinský ve své Summa Theologica. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu moderního západního člověka, to jest svému vlastnímu údělu.

Dílo Rolanda Barthesa

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB092 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s ústředními staršími i současnými přístupy (historické) antropologie ke zkoumání vězení. Od "totální instituce" E. Goffmanna či "panoptikonu" coby ztělesnění disciplinární technologie moci M. Foucaulta a následné kritice tohoto konceptu se postupně přesuneme k výzkumům vězeňských subkultur, genderovým historicky i sociálně-antropologicky orientovaným analýzám vězení a postkoloniálním výzvám.

Evropská literární kultura I.

Kód předmětu: YBEC151 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this course is to elucidate the process of civilization and globalization as the widening, deepening, and speeding of worldwide interconnectedness in all aspects of social life, from economics to politics, finance, culture, and crime. Globalization is therefore also about connectivity. In this course we explain different theories of globalization, historical waves of development of globalization and various aspects of globalization processes.

Filosofie a básnictví (Dante - Purgatorio)

Kód předmětu: YBFC249 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět se zaměří na přístupy moderního dějepisectví, „sousedící“ s historickou antropologií, které podobně jako ona tematizovaly mocenskou, kulturní či jazykovou podmíněnost historiografie a přicházely s alternativami psaní dějin. I když tyto přístupy nevycházejí ze společné metodologie, necharakterizuje je pouze snaha o alternativnost za každou cenu. Reagují na nezpochybňované předpoklady moderního dějepisectví, jako jsou ztotožnění sociálních faktů a jejich významu s politickou reprezentací, smysl sociální praxe určovaný sociálně dominantními aktéry a diskurzy, racionalita lidského jednání či referencialita a mocenská neutralita jazyka a textů.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
anotace nebyla vyplněna

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. V přednáškové části kurzu budou představeny významné teoretické koncepty, metody a poznatky ze studia neverbální komunikace v kontextu etologie člověka, sociální psychologie a dalších oborů. Kurz je veden částečně seminární formou. Podmínkou atestace je přítomnost na seminářích, úspěšné absolvování závěrečného testu v termínu poslední přednášky a osobní participace na praktických a výzkumných částech kurzu.

Literární tvorba

Kód předmětu: YBKC025 Garant: Jonák,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V německé filosofii 19. a 20. století dochází v souvislosti s rozvojem absolutního idealismu kritickynavazujícího na transcendentalismus Kantův a dále pak v souvislosti s rozvojem nových filosofických úsilífenomenologických a hermeneutických, k postupné proměně vidění celku a povahy danosti světa člověku,proměně, jež, kromě jiného, vyúsťuje v proměnu ve vidění bytostného určení člověka vůbec. Kurz sledujevybrané kapitoly tohoto vývoje na motivu vlastní „danosti“ (Gegebenheit).

Medieval Literature in Bohemia

Kód předmětu: YBEC182 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s evidence-based psychologií zdraví a akcentovat význam psychologie a psychologického výzkumu v souvislosti se zlepšováním zdraví (fyzického i mentálního) a zdravotní péče v populaci. Předmět se bude zaměřovat na poznatky s ohledem na zjištění vztahů mezi psychickou a zdravím jedince. Klíčové koncepty psychologie zdraví budou představeny spolu s dosavadními poznáními. Důraz bude kladen na způsob získávání dat a poznatky z šetření. Výukové bloky: Zdraví nemoc, Emoce a prožívání, Stres, Resilience, Wellbeing, Burn-out, Sociální opora, Nerovnosti ve zdraví

Medieval Literature in Bohemia

Kód předmětu: YBEC182 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Studenti se v rámci předmětu seznámí s výkladem pojmu Public Relations a s jeho významem v praxi neziskových organizací. Pozornost bude věnována především tomu, jak navazovat a budovat vztahy s veřejností v organizacích občanské společnosti. Studenti poznají řadu konkrétních příkladů z praxe. V rámci praktických skupinových cvičení si studenti rozvinou kompetence, které jsou na pracovním trhu nejžádanější, a to schopnost komunikovat a kooperovat.

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBFC134 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Sociální hnutí jsou významnými aktéry v oblasti sociální změny. V kurzu budeme na sociální hnutí pohlížet sociologickou perspektivou, v rámci které definujeme, co jsou sociální hnutí a jak se projevují v moderní společnosti a současné době. Kurz představí hlavní teoretické proudy ve zkoumání sociálních hnutí (nová sociální hnutí, teorie mobilizace zdrojů, rámování), které bude aplikovat na vybraná konkrétní hnutí (environmentální, feministická, studentská apod.). Specificky se zaměří na vliv globalizace na sociální hnutí, a dále na jejich vztah k subkulturám, kontrakultuře a nerovnostem. Představí také metodologii výzkumu sociálních hnutí.

Svět staroseverské literatury II.

Kód předmětu: YBEC147 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Mezikulturní psychologie se zabývá vědeckým zkoumáním lidského chování a duševních procesů v rámci jednotlivých kultur s cílem identifikovat univerzality, podobnosti a rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami. Kurz se bude zabývat tématy mezikulturní psychologie: pojedná zvláště o teoriích kulturních odlišností, kulturních rozdílnostech a univerzalitách v chování, výchově, socializaci a v psychických procesech (kognitivních, motivačních, afektivních). Prostor bude věnován meziskupinovým procesům a konfliktům založených na postojích (stereotypy, předsudky, etnocentrismus, soužití majority s minoritou, multikulturní společnost).

Svět staroseverské literatury II.

Kód předmětu: YBEC147 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška poskytne posluchači základní přehled o fungování vztahů mezi organismy, populacemi, životním prostředí a jejich vzájemné interakci. Součástí kurzu bude i nástin využití ekologických principů pro praktickou ochranu přírody a udržitelný rozvoj. Na tento předmět bude navazovat “Krajinná ekologie a přírodní zdroje” a “Světové biomy a biotopy České republiky”, a Základy ekologie těmto předmětům poskytnou potřebnou teoretickou bázi.

Women in Medieval England and Their Literature

Kód předmětu: YBEC184 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura, středověk
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět představuje témata týkající se postavení, chápání a zobrazení žen ve středověkých textech. Jednotlivá témata pojednává jednak obecně, přehledově, jednak na konkrétních ukázkách studenty seznamuje s texty psanými pro ženy, o ženách nebo ženami samotnými. Soustředí se především na díla anglické středověké provenience a ty zasazuje do kontextu pro problematiku zásadních středověkých textů kontinentálních.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám