Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: antika)


Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Evropská literární kultura I. - Antický a biblický literární kánon

Kód předmětu: YBQC036 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
První část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). První semestr je věnován evropskému starověku.

Historie, geografie a urbanismus antického světa

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB043 Garant: Trefný,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy historického vývoje v oblasti antického Řecka a Říma, počínaje Velkou řeckou kolonizací a konče zánikem Římské říše. Součástí kurzu je přehled antické geografie a topografie, na kterou přímo naváže výklad o vzniku měst, o plánování měst a jejich urbanismu. Následuje přehledná prezentace všech architektonických řádů, které byly v těchto oblastech uplatněny. Kurz seznámí studenty s nejdůležitějšími stavbami, realizovanými v těchto řádech od období první monumentální architektury až do období pozdní antiky. Představeny jsou rovněž základní typy soukromých i veřejných staveb. 1. Přehled historie antického světa2. Topografie antického světa3. Města a urbanismus 4. Stavební řády a jejich vývoj5. Základní typy veřejných staveb a jejich vývoj6. Kultovní architektura 7. Pohřební architektura

Hmotná kultura antického světa

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB044 Garant: Trefný,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, dějiny každodennosti, výtvarné umění
Rozvrh: st 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs seznámí studenty s vývojem řeckého, etruského a římského umění. Přehled sochařské tvorby obsáhne vývoj od daidalského stylu až po sochařskou tvorbu pozdní antiky. Důraz bude kladen nejenom na skulpturu votivní ale také na skulpturu architektonickou. Pozornost bude rovněž věnována produkci keramiky a vázovému malířství, které má z hlediska studia kulturních dějin starověku nezastupitelný význam. Představen bude vývoj nástěnného malířství, resp. malířství etruské, makedonské a římské. V části věnované ostatnímu umění bude důraz kladen zejména na výrobu lamp, drobných terakot, šperkařství a kamenořezačství. Důraz bude kladen rovněž na představení uměleckých forem, které jsou zároveň významným zdrojem informací o antické každodennosti1. vývoj řeckého, etruského a římského sochařství2. sochařství a koroplastika 3. nástěnné malířství v Řecku, Etrurii, Makedonii a v Římě4. vývoj keramiky a vázové malířství5. lampy, terakoty 6. šperkařství, glyptika7. umění jako zdroj informací o každodennosti

Konec Říma, konec náš? Krize antické civilizace ve světle dobových textů

Kód předmětu: YBQC112 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Řeč o analogii mezi současnou situací Západu a krizí Říma se proměnila v klišé v ústech publicistů a demagogů. My se podíváme, co o vlastním světě soudili řečtí a římští, pohanští a křesťanští autoři onoho věku, tedy druhého až šestého století po Kristu.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice VI.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice (I. - V.) sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení.

Město jako obraz (starověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB022 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu v kontextu evropského kulturního vývoje a historie.

Platón: Symposion

Kód předmětu: YBFC071 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Hlavní náplní semináře je podrobné čtení a rozbor díla, které je věnováno úloze a významu Eróta v životě, náboženství a filosofii. V rámci dobového filosofického a náboženského kontextu jsou také sledovány typické prvky Platónova myšlení a jeho argumentace.

Platónovy dialogy VI. (Parmenidés, Kratylos)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB041 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V pokračování platónských interpretací nejprve podrobněji probereme poslední třetinu dialogu Faidros, jež je věnovaná jednak otázce po techné, které je třeba k sestavení pravdivé řeči, na níž vynikne rozdíl mezi filosofií a rétorikou, a dále otázce povahy písma a smysluplnosti řeči zapsané, a to s ohledem na statut samotných Platónových dialogů. Hlavní důraz bude ovšem položen na interpretaci dialogu Parmenidés, který je od antiky tradičně považován za Platónovo vrcholné dílo. Na pozadí portrétu eleatského filosofa Parmenida (jež je Platónem pojatá jakožto portrét filosofa při díle) budou ukázány metodické předpoklady a metafyzické důsledky tázání po arché, jež ústí v osm slavných hypotéz o Jednu (hen) a Jiném (talla), které budou probrány z části za pomocí komentované četby. Snad se nám na tomto základě nakonec podaří rozhodnut otázku, zdali je lepší oddat se filosofii nebo pěstovat koně (Parm. 126c). Zbývající čas bude věnován dvěma exkursům: jednak interpretaci první části dialogu Kratylos, která pojednává o povaze lidské řeči a původu slov; druhý exkurs představí v nejzákladnějších rysech problematiku Platónových tzv. nezapsaných nauk, kdy se pokusíme podívat na platónskou filosofii očima jeho žáků. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Skutky apoštolské I.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB050 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři bude přečtena a okomentována první část Skutků apoštolských (Sk 1, 1 – 14, 28), jež pojednává jednak o rozšíření evangelia v Jeruzalémě (dar Ducha Svatého o Letnicích, zázračné uzdravování, první perzekuce a smrt Štěpána) a jednak o šíření evangelia v Samařsku, obrácení Pavla a jeho první misijní cestu). Cílem semináře je poskytnou studentům praktickou průpravu v četbě novozákonních textů, která obnáší porozumět užitým žánrům a jejich rozdílům, být si vědom záměru, s jakým svatopisci své texty psali, chápat základní použité pojmy a problémy, které se snaží řešit; orientovat se v jejich struktuře a rozpoznat základní argumentační celky; pochopit různé způsoby argumentace; uvědomit si, na čem je založena její závaznost a platnosti, v čem spočívá rozdíl od způsobu, jak se argumentuje ve filosofických textech; rozpoznat důležitost kontextu a obecně prostředí, do něhož jsou texty psány; vyznat se na elementární rovině v náboženských a historických narážkách, které texty obsahují. V rámci semináře bude nadto probrána řada známých a slavných motivů, jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl též v neposlední řadě naznačit odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám