Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Klíčové slovo: antika)


Antika a/nebo křesťanství. Literatura pozdního Říma a motivy soumraku civilizace

Kód předmětu: YBEC177 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je uvést studující do základů ekonomie a představit jim různé ekonomické přístupy k otázkám ochrany životního prostředí. Kurz představuje myšlenky neoklasické ekonomie a environmentální ekonomie a zároveň přináší kritické pohledy heterodoxních ekonomických přístupů, zejména ekologické ekonomie.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB068 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Sokrates.Es soll die Möglichkeit erprobt werden, einen Kern des sokratischen Denkens herauszupräparieren. Als Weggefährtinnen dieser Unternehmung werden insbesondere neuere Untersuchungen wie diejenigen von Hannah Arendt, Jeanne Hersch und María Zambrano im Mittelpunkt stehen, umrahmt von Texten Platons und Xenophons. Die grundsätzliche Frage gilt der Klärung des sokratischen Umgangs mit dem Nichtwissen, wie er sich im Verhältnis des Denkens zu existenziell-individueller sowie sozialer und politischer Haltung manifestiert.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Věda a technologie se významně podílejí na sociální a materiální organizaci moderní společnosti, včetně formování genderu a genderových vztahů. Cílem kurzu bude diskutovat vybrané roviny vzájemných vztahů mezi genderem a vědou. Kurz je organizován do čtyř vzájemně provázaných tematických bloků. V rámci prvního bloku budou analyzovány institucionální bariéry a další faktory přispívající k (nejen) genderovým nerovnostem ve vědě jako profesi. Následně budeme diskutovat existující politiky a opatření usilující o odstranění těchto nerovností a inkluzi nedostatečně zastoupených skupin, včetně jejich možných problematických míst. Třetí blok se soustředí na feministické kritiky vědy, reflexe vzájemných vztahů mezi genderem a vědou a inovacemi a konkrétních příkladů formativních účinků vědy a inovací v oblasti genderu a genderových vztahů. Hlavním předmětem závěrečného bloku budou přístupy tematizující nedostatečné zohlednění genderových a dalších lidských diferencí ve výzkumu a při utváření inovací. Soustředíme se na koncepty jako „genderové inovace“, „inkluzivní design“ nebo „designová spravedlnost“, politiky, které jsou v nich vtěleny, možné praktické kroky k jejich dosažení, jejich přínosy i možná úskalí.

Duše v antice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB093 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
What does Botticelli’s Venus have in common with the contemporary Instagram stars? How did the influential renaissance concept of “figura serpentinata” become a pornographic backbone of contemporary sexual imagery? How did Michelangelo’s infernal orgies survive into the present time, disguised as the images of destruction? While addressing these questions, the course will provide a practical introduction to iconology as it has been defined and practiced by Aby M. Warburg and Ernst Cassirer in the 1920s and 1930s. Concerning their mutually influenced methodology, the course will interpret the critical aspects of the “nameless science” by (and while) exposing and analyzing complicated genealogy of the specific spectrum of surprisingly interrelated images like selfies, underwear advertising, cloud imagery, abstract painting, war atrocities or hygiene-related illustrations.

Evropská literární kultura I.

Kód předmětu: YBEC151 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this course is to elucidate the process of civilization and globalization as the widening, deepening, and speeding of worldwide interconnectedness in all aspects of social life, from economics to politics, finance, culture, and crime. Globalization is therefore also about connectivity. In this course we explain different theories of globalization, historical waves of development of globalization and various aspects of globalization processes.

Homér jako pramen historie

Kód předmětu: YBHC181 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáškový cyklus je věnován vysvětlení základních etap a mezníků dějin v historicko-sociologické perspektivě. Cílem je předestřít základní faktografický přehled dějinných mezníků a jejich vlivu na další vývoj společnosti a vysvětlit kauzální dějinné souvislosti. Výklad bude založen konceptu vývoje a vzájemného ovlivňování civilizací s důrazem na euroatlantickou oblast. Výklad bude koncipován podle jednotlivých ústředních problémů (revoluce, odkaz antiky a osvícenství, transformace společnosti, migrace, nacionalismus apod.) jejichž význam a intepretace budou sledovány v dlouhém časovém úseku. Ve výkladu bude sledován transformační proces (společenský, kulturní, náboženský, proměna kolektivních a individuálních identit) směřující od tradiční k moderní a postmoderní společnosti. Stranou nezůstane ani stále rostoucí dohlížitelská role státu, hypertrofie práva i omezující společenské stereotypy a předsudky.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má charakter pokročilého magisterského semináře a vyžaduje od studujících aktivní týdenní četbu, přípravu podkladů pro diskuzi a přípravu prezentace.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie (zhruba od Platóna po Machiavelliho). Zápočet proběhne formou znalostního testu témat přednášek a povinné literatury. Na kurz navazuje v LS kurz Politická filosofie II. Odkaz na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10145

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz představuje obecný úvod do politické sociologie, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků: stát, moc a demokracie; sociální skupiny a sociální a politický konflikt; občanská společnost, veřejné mínění, politická kultura a komunikace.Vstup do aplikace Moodle je zdehttps://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3478#section-1

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course introduces the basic political transformation and political theory in the context of historical processes. Emphasis is placed on the reflection historicity and contextuality of the political forms. Students in the course will acquire knowledge of the theoretical assumptions, on which the historical-sociological view of politics, power, and international relations is based. They will become familiar with the basic concepts that are relevant to the area and will learn to view and analyze real political phenomena and events.

Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB084 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cíle kurzu: 1. Objasnit význam institucí při jednání a soužití lidí a okolností i prostředky, které instituce stabilizují a které umožňují jejich změny (viz podtitul kurzu: proč a jak dochází ke změnám institucí); 2. Studium přednášené látky a doporučených textů umožní studujíícím prohloubit porozumění poznávacím prostředkům, které sociologie uplatňuje při studiu současných společností, zejména jejich institucí; 3. povaha institucí, zejména v jejich současné podobě, vybízí pro jejich analýzu uplatnění víceooborových a mezioborových poznávacích přístupů; výklad nabídne diskusi k metodologickým problémům mezioborových analýz. Sociologická orientace výkladu bude využívat poznatky a diskuse k povaze současných / moderních společností; objasní představy klasiků o povaze přechodu od tradičních k moderním společnostem (Marx, Weber, Durkheim). Současné přístupy ke studiu moderních společností spíše poukazují na vyčerpanost jejich současného institucionálního rámce a hledají alternativní či postmoderní řešení. Výklad těchto otázek, které uzce souvisejí s prolémem studia institucí a jejich změn využije interpretace vybraných současných autorů (Luhmann, Habermas, Berger, Luckmann, Alexander, Giddens). Uvedené teoretické přístupy budou podpořeny analýzou problémů institucionální reflexivity ve vybraných institucích.

Platónovy dialogy IV. (Timaios, Kritias, Alkibiadés I.)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB094 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Pandemie COVID 19, sociální nerovnosti, klimatická krize, problematika plastových odpadů anebo úbytek biodiverzity vyvolávají pochybnosti, zda je udržitelná společnost, založená na neustálém ekonomickém růstu a na ekonomice maximalizující zisk. Jednou z cest jak klást otázky a hledat odpovědi je koncept nerůstu. Nerůst je jak praktickou, tak teoretickou snahou transformovat svět, který by byl udržitelnější, spravedlivější a k mimolidskému světu šetrnější. Vychází z toho, že je možné žít kvalitní života bez rostoucí materiálové výroby a spotřeby, zejména na bohatém Severu. Nerůst je o schopnosti klást si otázky např.: Kolik je dost? Proč něco vyrábíme a spotřebováváme? Jaký je smysl? Nerůst je spíše o kvalitě, než kvantitě. Kurz představuje základní uvedení do konceptu nerůstu.Atestace bude formou písemného testu s otevřenými otázkami na základě látky probrané na přednáškách.

Platónovy dialogy IV. (Timaios, Kritias, Alkibiadés I.) (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB094K Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Profilový předmět je věnován problematice sociologie rodin a zaměřuje se na rodinné formy soužití v současné společnosti. Cílem kurzu je sledovaní vývoje a proměny tradiční instituce rodiny, a také vzniku nových forem intimních vztahů. Kurz uvádí také sociologické teoretické a metodologické východiska ke zkoumání rodin, vztahů a také dalších souvisejících sociálních jevů.

Rétorika u Platóna a Aristotela

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB095 Garant: Synek,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course deals with the social phenomenon of Genocide, particularly genocidal violence. Thestructure of the course is divided into three interconnected parts. The first part deals with thephenomenon of genocide itself. The second part provides a deeper understanding of the worst cases ofgenocidal violence in the 20th century. The last part focuses on the specific types of violence, which takeplace during genocide. Lectures are accompanied by two special lessons, one guest lecture and oneinteractive lecture. The main aim of this course is to provide a better understanding of genocidal violenceat its different forms and introduce different perspectives. In other words, the main goal of the course isto persuade you, that genocide is the most extreme form of violence and when the time of genocidecomes, we have to do our best to stop it.

Řecké náboženství: rituál

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB064 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The subject is aimed at the main theoretical conceptions and representatives of historical sociology. The graduates of the studies will be familiar with the basic schools, directions and paradigms of theoretical conceptions, but also to possess a deeper understanding and insight to basic meta-theoretical assumptions, problems and theoretical dilemmas that are involved in the concepts of historical sociology.

Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon

Kód předmětu: YBFC214 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Témata:1. Tvořivost v historických modelech poznání - magický, mytický, reflexivní, triadický (moderna), pluralitní2. Pojetí subjektu v lineárním a pluralitním modelu poznání. Subjekt jako metastruktura (biologie, osobnost, societa), 3. Ontogeneze subjektu v struktuře senzorických interakcí.4. Estetický základ myšlení a jednání. 5. Metaforický základ získávání zkušenosti a myšlení. Vztah metaforického a vědeckého myšlení. 6. Sociální proces iniciace a uplatnění tvořivosti7. Znak a realita v lineárním a pluralitním modelu poznání. Proces inovace znaku.8. Umění jako nástroj transcendence – subjekt a societa. 9. Obraznost jako nástroj strukturování personální interakce (poznání prostřednictvím obrazu), 10. Obraz jako nástroj sociability (koordinace prostřednictvím obrazových forem), 11. Vizuální umění a historický vývoj obrazových forem., 12. Od autorství k portfoliu. Autorství podle postmoderny.13. Tvořivost jako holistický přístup k životu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám