Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Klíčové slovo: antika)


Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér

Kód předmětu: YBFC151 Garant: Kružík,J. + Holeček,T. + Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurs proběhne blokově ve dnech 12. 2. 2019 - 14. 2. 2019 vždy od 10:00 – 17:00 v Jinonicích a to v těchto učebnách:středa 12.2.2020 10.00-17.00 1036 čtvrtek 13.2.2020 10.00-17.00 1036 pátek 14.2.2020 10.00-17.00 1037 Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.

Mladší předsokratici

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB007 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je zaměřen na představení a analýzu myšlení hlavních zástupců filosofického mylení 6. a 5. stol. př. n. l. ve starém Řecku, které budou podrobně demonstrovány na jejich vybraných představitelích. Ke zkoušce je zapotřebí: a) znalost přednášek; b) přehledová znalost knihy od Kirka, Ravena a Schofielda; c) orientační obeznámenost s českým výborem ze zlomků předsókratiků (K. Svoboda).

Předsókratici – Četba a komentář vybraných zlomků

Kód předmětu: YBFC148 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem semináře bude lepší pochopení pramenných textů předsokratovských filosofů, na nichž je založen doprovodný přednáškový cyklus. Hlavní náplní bude četba a rozbor vybraných autentických textů a jejich kontextů. Zápočet bude udělen za pravidelnou účast, vypracování referátu a znalost základních textů z výboru zlomků K. Svobody.

Skutky apoštolské II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB044 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je otevřen i studentům, již neabsolvovali první část četby. Vzhledem k tomu, že druhá polovina Skutků apoštolských představuje samostatný celek, jsou vítání též studenti, již neabsolvovali předcházející semestry četby. Seminář se zaměří na četbu a komentář pasáží pojednávajících tři velké misijní cesty apoštola Pavla (první misijní cesta na Kypr a do nitra Malé Asie (Sk 13-14), druhá do Evropy s Pavlovou zastávkou v Athénách (Sk 15-18), třetí do Efesu a opět do Evropy (Sk 19-20). Závěr semináře pak bude věnován Pavlovu zatčení v Jeruzalémě, soudnímu procesu před římskými prokurátory, Pavlovu odvolání k císaři a příchodu do Říma (Sk 28). V rámci semináře bude probrána řada známých a slavných motivů (Pavlova řeč na Areopagu, nepokoje v Efesu, Pavlovo ztroskotání na moři apod.), jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl pomoci odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem: z tohoto důvodu bude věnována velká pozornosti zmíněným antických náboženským i kulturním reáliím.

Úvod do antických studií

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB050 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem cyklu přednášek bude seznámit posluchače s hlavními sférami životních aktivit antického člověka. Hlavní pozornost bude věnována antickému Řecku tzv. formativního období (tj. době mezi 8. až 4. stoletím př. n. l.) a změnám, k nimž tehdy došlo, a to nejen ve sféře politické, ale i v jiných oblastech každodenního života. Ústní zkouška bude podmíněna znalostí obsahu přednášek a vybrané povinné literatury, již vyučující upřesní po zahájení výuky.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V rámci semináře budou probrány základní platónské pojmy a koncepty, a to v kontextu třech stěžejních Platónových děl: nejprve se zaměříme na (byť možná pseudoplatónský) Sedmý list, který jednak problematiku semináře situuje do rámce Platónova života, ovšem zejména v pasáži 341C-344D předvede, co je věcí filosofie (to pragma auton), a jaký je vlastní statut Platónových dialogů. Následně v dialogu Menón ukážeme na otázce po arété sílu Sókratova umění vývratu (elenchos), a vyložíme též celou řadu souvisejících konceptů (epistémé, doxa, anamnésis). Převážná část semináře bude ovšem věnována výkladu stěžejního Platónova díla, a sice Ústavy, jejíž text bude systematicky probrán tak, aby seminář co nejvíce usnadnil její samostatnou četbu: větší důraz bude položen na problém konstrukce ideální obce, na Platónovu ontologii, jak je vyložena v trojici slavných podobenství (slunce, úsečka a jeskyně) na konci VI. a na začátku VII. knihy, a konečně na knihu X. s její kritikou MIMÉSIS a (mimetického) umění obecně. Kurs je koncipován jako zcela elementární, vhodný pro studenty druhého semestru, nepředpokládá žádné zvláštní znalosti, pouze zájem a dobrou vůli. Kurs by měl napomoci při přípravě na zkoušku Úvod do filosofie, jakož i na další povinné zkoušky, jako je zkouška souborná či státní

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám