Distanční studium

Základní informace


  • Distanční forma studia umožňuje studujícím absolvovat většinu kontaktní výuky prostřednictvím víkendových soustředění na fakultě, nedílnou součást přípravy na zkoušky pak tvoří přednášky povinných kurzů ve formě záznamů.


  • Studium je kombinací prezenční a dálkové formy studia, přičemž prezenční složka je realizována zejména účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.


  • Formu distančního studia mohou zvolit především ti, již nemají možnost ve všední dny pravidelně docházet na fakultu, ať už z pracovních či jiných důvodů.

    Uvažovat o této formě studia z důvodu nedostatku času na studium obecně by však nebylo moudré. Je nutné mít na mysli, že čas, který nestrávíte přes týden osobně na výuce, bude nutné nahradit domácí přípravou, čtením a zpracováváním literatury či sledováním nahrávek – zkrátka samostudiem. V tomto ohledu distanční studium vyžaduje větší sebekázeň a důkladnější organizaci času než prezenční studium, které je i tak samo o sobě pro mnohé studenty náročné.


  • Pokud vám to okolnosti dovolí, vřele doporučujeme zařadit mezi zapsané předměty také alespoň jeden z široké škály povinně volitelných či volitelných kurzů s běžnou výukou či navštívit některé přednášky pro prezenční studující.


  • Záznamy prezenčních přednášek povinných kurzů jsou k dispozici zde (odkaz).


Kontakt


PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D

Koordinátor pro studující distanční formy

Konzultační hodiny v SIS


Letní škola pro 1. ročník distančního studia

Letní škola pro posluchače distanční formy studia proběhla 16. září 2023 v Aule Jana Sokola.

Program LŠ 2023

1.

Studijní povinnosti a postup ve studiu oboru SHV (Martin Vrabec)

2.

Harmonogram distančního studia v ZS 2023/24 (Tomáš Kunca)

3.

Studium společenských věd v rámci oboru SHV (Klára Bártová)

4.

Diskuse a konzultace


Přednášející

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D., garant oboru SHV

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D., koordinátor distanční formy studia SHV

Mgr. Klára Bártová, Ph.D., vedoucí společenskovědního modulu SHV


Záznamy z Letní školy 2023


Studijní povinnosti a průchod studiem pro studenty 1. ročníku

Studijní povinnosti a průchod studiem pro pokročilé studenty


Prezentace společenskovědního modulu


Společenskovědní modul pro 1. ročník distančního studia

Společenskovědní modul pro 2. ročník distančního studia


Změna formy studia

Postup pro změnu formy studia se dozvíte v sekci často kladených dotazů – vizte bod Forma studia.


Poslední změna: 12. únor 2024 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám