Výběr kurzů - klíčové slovo

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2022/2023

(Klíčové slovo: raný novověk)


Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku

Kód předmětu: YBHC125 Garant: Matoušek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Prostřednictvím relativně nového oboru archeologie bojišť třicetileté války představuje kurz obor archeologie novověku a jeho přínos k poznání novověkých dějin. V úvodu budou posluchači seznámeni s procesem formování archeologie novověku a rozdíly mezi vývojem archeologie novověku u nás a v anglosaském prostředí. Následně budou posluchači seznámeni s genezí podoboru archeologie novověkého a moderního vojenství. Těžiště kurzu bude spočívat v představení metod a nejdůležitějších výsledků archeologického výzkumu jako součástí mezioborového studia bojišť třicetileté války. Pozornost bude věnována především lokalitám v českých zemích s přihlédnutím ke stavu výzkumu v dalších evropských zemích, zejména v Německu.

Dějiny rodiny v evropské společnosti I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB017 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se základními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě a ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy. Představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem.

Město jako obraz (evropský raný novověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB051 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, raný novověk
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15.-18. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Program kurzu navazuje na témata a literaturu doporučenou ke skeletové zkoušce Evropské dějiny v kontextech. Zápis možný bez vstupních požadavků a absolvování jiných kurzů.Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.Přístup k předmětu v MS Teams:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5bf09659b2224c76b0eba59c45f78aa6%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=859061aa-921f-49b9-a693-086ef46b51a1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Konzultace pro bakalářehttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a36a92a6c1774413482ef23314d4e33c9%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=a8f75e4a-a0f8-4eeb-a70b-1e813e187bb7&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Témata:1) Renesance a baroko – charakteristika epoch z hlediska dějin architektury a urbanismu2) Ideální město renesance – vizuální a slovesné prameny. Zachované realizace3) Renesanční urbanismus (principy) v teorii a praxi. Město jako obraz světa.4) Obraz města rané italské renesance – Florencie 5) Obraz města vrcholné italské renesance – Milán 6) Proměny Říma v renesanci7) Proměny Říma v baroku8) Barokní urbanismus (principy) v teorii a praxi. Město jako divadlo světa9) Urbanismus evropských protestantských měst – vybrané příklady. Město a společnost10) Městské veduty a plány jako prameny historického poznání11) Města v itineráři Grand tours – vizuální informace, upomínky (nové umělecké žánry), cestopisy12) Pompeje, Herkulaneum, Paestum- archeologické objevy antických měst13) Praha v době manýrismu a baroka (architektura a urbanismus, veduty)Literatura: • TOMAN, Rolf, Baroko: theatrum mundi - svět jako umělecké dílo.. Praha Slovart, 2013. 568 s. ISBN:978-80-7391-710-4 (vybrané kapitoly k tématu atestační práce)• VLNAS, Vít - PŘIBYL, Petr - HLADÍK, Tomáš Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 429 s., il. ISBN:978-80-7106-970-6• BURKE, Peter Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. [Z angl. originálu přeložil]: Kropáček, Jiří. Praha : MF, 1996. 320 s. ISBN 80-204-0589-5• HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava - ŠRONĚK, Michal Urbs aurea. Prague of Emperor Rudolf II. = Praha císaře Rudolfa II. Praha : Gallery, 1997. 254 s., ISBN:80-86010-02-3• Doporučená – výběr podle tématu atestační práce:• ALBERTI, Leon Battista - Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha, 1956. 452 s. ISBN neuvedeno• PREISS, Pavel - Italští umělci v Praze. Renesance. Manýrismus. Baroko. Praha : Panorama, 1986.548 s. ISBN neuvedeno• PREISS, Pavel, Panoráma manýrismu, Praha: Odeon 1974. ISBN neuvedeno• LORENZ, Hellmut - Praha a Vídeň - srovnání dvou barokních "rezidenčních měst". Lorenz, Hellmut. In: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / Praha : Scriptorium, 2004 s. 151-162. ISBN 80-86852-06-7• SWEET, Rosemary - Cities and the Grand Tour: the British in Italy, c.1690–1820. Rosemary Sweet. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 342 s. (Cambridge Social and Cultural Histories ; 19) ISBN:978-1-107-02050-4Navazující knihy doporučené k EDK:• EVANS, Robert John Weston Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612. [Z angl. originálu přeložil]: Calda, Miloš. [Doslov napsal]:Válka, Josef. Praha : Mladá fronta, 1997.384 s., 16 s. příl. ISBN 80-204-0590-9• JANÁČEK, Josef - Rudolf II. a jeho doba. 2. vyd. Praha : Paseka, 1997. 564 s., il. (Historická paměť. Velká řada. 1.) ISBN:80-7185-119-1

Město jako obraz (evropský raný novověk) (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB024K Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15. -18. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.Město jako obraz (raný novověk) kombinovaníhttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2893693f21994bd5baa262328b500c16%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b26c46d3-31fa-4631-8e11-148aab6c6ee1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Konzultace pro bakalářehttps://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a36a92a6c1774413482ef23314d4e33c9%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=a8f75e4a-a0f8-4eeb-a70b-1e813e187bb7&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Vybraná témata dějin raného novověku

Kód předmětu: YBHC172 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: po 13:00 - 15:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) - liché týdny
Přednáškový cyklus zprostředkuje posluchačům základní orientaci ve vybraných tématech dějin 16. a 17. století s cílem lépe porozumět charakteru evropského raného novověku i pozdějšímu vývoji. Témata budou pojednána především z perspektivy obecných evropských dějin, avšak s přihlédnutím k českým dějinám, zvláště pokud měly sledované jevy v českém prostředí odlišný či specifický ráz. Kurs může posloužit jako pomoc při přípravě ke státní souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech.Témata:1) Nové pojetí světa a člověka (humanismus, renesanční přírodní filosofie, nová věda, rané osvícenství);2) Upevnění panovnické moci a prosazení absolutismu;3) Náboženský rozkol na Západě a konfesijní války (nástup reformace a její rozšíření v Evropě, katolická protireformace, náboženské války v německých zemích a ve Francii, Třicetiletá válka)4) Společenské a hospodářské struktury (stavovské uspořádání společnosti, postavení poddaných, přístup k půdě, politická a hospodářská role měst, pronikání kapitalistických vztahů do evropské ekonomiky)

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám