Teoreticko-výzkumná psychologie

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

Garantka programu: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

Forma studia: prezenční


Magisterský program Teoreticko‑výzkumná psychologie připravuje odborníky a odbornice především pro výkon samostatné vědecké a tvůrčí práce v oboru psychologie. Studium tohoto programu systematicky rozvíjí poznání a buduje znalosti základních teoretických disciplín psychologie – vývojové, sociální, kognitivní, evoluční, srovnávací psychologie a psychologie osobnosti, ale i teoretické znalosti specifických témat teoretické psychologie jakými jsou psychologie jazyka, psychopatologie, mezikulturní psychologie, psychometrika, pedagogická psychologie apod. Odborné zaměření programu vhodně dotváří semináře a kurzy z oblasti přípravy a konstrukce psychodiagnostických metod a etiky psychologického výzkumu. Program výrazně akcentuje provázanost základních teoretických znalostí psychologie s výzkumem, který tuto oborovou znalost zakládá. Teoreticko‑výzkumná psychologie systematicky rozvíjí znalosti z oblasti metodologie kvantitativně i kvalitativně orientovaného psychologického výzkumu, přičemž základní a ucelené poznatky z oblasti metodologie psychologického výzkumu jsou v průběhu studia rozšiřovány o metodologické otázky vybraných specifických témat psychologického výzkumu. Teoretické základy metodologie psychologického výzkumu vytváří v průběhu studia našeho programu podmínky pro praktické ovládnutí metod a postupů, které jsou relevantní v současném psychologickém výzkumu pro administraci, analýzu, zhodnocení či počítačem asistované zpracování výzkumných dat. Součástí studia jsou proto také dvousemestrální Výzkumné praxe na partnerských pracovištích, kde je realizován psychologický výzkum a povinná zkušenost studenta s účastí na psychologickém výzkumu.


Studium rozvíjí základní i pokročilé výzkumné dovednosti, včetně dovedností v oblasti podávání žádostí o grantovou podporu pro tvůrčí a vědeckou činnost. Rozvíjí kompetence v oblasti tvorby vhodných výstupů uplatnitelných v domácím i mezinárodním vědeckém prostředí, primárně na poli základního výzkumu, orientuje však studující i na poli aplikovaného výzkumu rozvojem dovedností transferu poznatků získaných v akademickém prostředí. Jeho nezbytnou a významnou součástí je výuka tzv. obecných výzkumných dovedností, které zahrnují především dovednosti z následujících oblastí: akademického čtení a psaní pro potřeby publikace výsledků výzkumu, prezentačních dovedností, akademického psaní a prezentačních dovedností v angličtině či statistiky. Svými nároky v jednotlivých předmětech reflektuje studijní plán charakter současné mezinárodní psychologické vědy. Z tohoto důvodu je v rámci odborné přípravy akcentována angličtina jako jazyk komunikace současné vědy a výzkumu.


Cílem programu je vytvářet a rozvíjet prostředí pro kvalitní a systematickou přípravu odborníků na poli teoreticky a výzkumně orientované psychologie, a to 1) pro výkon praxe ve státních, neziskových či komerčních institucích s potřebou psychologického výzkumu; 2) pro adekvátní a cílenou přípravu k pokračování v doktorských stupních studia psychologie či příbuzných oborů.


Jedinečnost tohoto navazujícího magisterského programu spočívá v nové koncepci studia psychologie, uchopené odlišným způsobem než u stávajících oborově spřízněných programů na Univerzitě Karlově. Odlišností se tento program nesnaží vymezit nebo vydělit, naopak jeho cílem je rozšířit nabídku dosavadní podoby studia psychologie v magisterských programech (akcentujících přípravu psychologa a psycholožek k výkonu poradenské a klinické praxe) o přípravu zdůrazňující teoretickou a vědeckovýzkumnou orientaci psychologické profese. Absolventi a absolventky studijního programu mohou nacházet uplatnění ve školském, zdravotnickém, neziskovém, akademickém či dokonce marketingovém prostředí, všude tam, kde je třeba rozumět psychologickému výzkumu a jeho výsledkům či realizovat psychologický výzkum nebo vyhodnocovat jeho výsledky.


Poslední změna: 4. září 2023 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám