Historická sociologie

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

FB:Historická sociologie FHS UK

Garant programu:doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná


Historickou sociologii nelze chápat jako hybridní spojení historie a sociologie, jedná se o studijní program vycházející z předpokladu, že obecným předmětem sociologie je historická, časoprostorově determinovaná, sociální realita. V souladu s touto premisou lze historickou sociologii definovat jako specifickou teoretickou a metodologickou perspektivu zaměřenou na dlouhodobé sociální procesy, jakož i na analýzu rozdílů a podobností různých dějinných období. Klíčovým tématem historické sociologie je modernizace, dalšími jsou pak otázky sociální změny, civilizační analýzy, náboženské a kulturní plurality, utváření států a národů, formování světového systému, integračních a dezintegračních procesů a globalizačních trendů. Historická sociologie dnes představuje velmi rozmanitý a vnitřně diferencovaný obor, který se snaží rozvíjet obecnou teorii, má řadu teorií speciálních, rozbíhá se do řady specializovaných směrů a rozvíjí výzkum i na empirické úrovni – její studium není úzce oborově orientované a není ani založeno na jedné teorii či metodě. V teoretické části je zdůrazňována multiparadigmatičnost oboru, ve výzkumné oblasti zase pluralita metodologických přístupů. Typické jsou pro ni interdisciplinární přesahy do jiných oborů, v prvé řadě do historie, ovšem také do antropologie, politologie a ekonomie.


Cílem studijního programu Historická sociologie na Fakultě humanitních studií je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Potřeba porozumět těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou přípravu vysokoškolských studujících. Průběh studia historické sociologie je rozčleněn do tří základních bloků, ve kterých studenti a studentky nabývají specifické znalosti a dovednosti. První blok, který lze označit jako teoreticko‑historický, nabízí kurzy věnované obecným teoretickým koncepcím historické sociologie a civilizacionistiky. Druhý blok – metodologicko‑výzkumný – seznamuje studující se základními přístupy a problémy sociologické a historické metodologie. Třetí blok má pak charakter výběrový a specializační, tj. studující se mohou zaměřovat na teorii sociální změny a modernizačních procesů, historickou sociologii kultury a každodennosti, sociální procesy a občanskou společnost nebo historické sociologii politiky a mezinárodních vztahů.


Takto koncipovaná výuka by měla – jak z hlediska úrovně znalostí, tak i z hlediska praktického osvojení potřebných dovedností – připravit studující na jejich budoucí povolání, ať už je budou vykonávat v oblasti akademické (badatelské), či mimoakademické (úřady, agentury, vzdělávací instituce, poradenské firmy, redakce apod.).


Absolventi a absolventky oboru jsou všestranně zaměření a kvalitně vzdělaní jedinci, kteří disponují širokou škálou znalostí a dovedností, jsou otevření, flexibilní a schopní reagovat na aktuální potřeby a požadavky, které před společnost klade soudobý vývoj, dokáží uvažovat o nejrůznějších společenských jevech, problémech a tématech v širších historických i teritoriálních souvislostech, sestavovat a řídit odborné projekty, shromažďovat a vyhodnocovat specializované poznatky, analyzovat data kvantitativní i kvalitativní povahy a vytvářet zprávy, expertizy, posudky a odborné studie.Poslední změna: 4. září 2023 14:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám