Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Hlavní web programu

Web pro uchazeče

Garantka programu:doc. Monika Bosá, Ph.D.

Forma studia: prezenční nebo kombinovaná


Program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích vznikl společně s Fakultou humanitních studií UK, tedy v roce 2001, přičemž impulsem pro jeho založení byla potřeba pozdvihnout úroveň přístupu k člověku jako lidské bytosti v oblasti sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Dnes je již dobrou praxe v oblasti metod přímé péče, podpory a provázení klienta/pacienta v České republice standardem, záměrem studijního programu však nadále zůstává, skrze citlivé řízení organizací, rozvinout podmínky pro dobrou praxi také v multidisciplinárním týmu sociálních a a zdravotních služeb a prostřednictvím supervizorů a supervizorek přispět k podpoře pracovníků. Vzhledem k současným výzvám v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče a jejich řízení, považujeme za důležité zaujmout kritický přístup k jejich poznání a řízení, aby bylo možné reagovat na měnící se sociální potřeby. Vycházíme přitom z hodnot sociální práce definovaných v Prohlášení o etických zásadách globální sociální práce, které v roce 2018 vydala Mezinárodní asociace škol sociální práce.


Absolventi a absolventky programu se nacházejí na pozicích vrcholového nebo středního managementu v organizacích zdravotních a sociálních služeb, ve státní správě i neziskových organizacích, jako manažerky a manažeři kvality, lektoři a projektoví manažeři. Jako supervizorky a supervizoři se podílejí na profesním růstu pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, podporují reflexi náročné práce s klienty a interpersonálních vztahů v týmech, jakožto i rozvoj dobré praxe. Díky častému kontaktu s absolventy a absolventkami víme, že na dobu svých magisterských studií vzpomínají v dobrém, přičemž nejvíce oceňují kvalitu vyučujících a partnerské zacházení, líbí se jim však také propojení sociální a zdravotní tematiky, které jim dává nový vhled do souvislostí jejich práce, jsou nadšeni ze svých kolegyň a kolegů ve studiu, se kterými často uzavírají dlouhodobá přátelství, vítají blokovou formu výuky a důraz, který je v ní kladen na aplikaci teoretických poznatků do života konkrétních organizací.


Více jak třetina absolventek a absolventů během studia nebo krátce po jeho ukončení mění svého dosavadního zaměstnavatele, posouvají se na vyšší manažerské pozice, ve kterých nesou také vyšší odpovědnost, řídí více lidí, ale také dosahují vyšších příjmů. Ze zpětné vazby víme, že se uchází o pozice, na které by si před zahájením studia netroufli. Studenti a studentky supervize se mnohdy osamostatňují a orientují se postupně na vlastní praxi v supervizi – tato zpětná evaluace nás přirozeně těší. Všichni vyučující v programu si uvědomují, že vysokoškolské vzdělávání ve 21. století nemůže být jen cyklickým předáváním znalostí, budováním konstantních dovedností a vytvářením neměnných postojů. Svět se překotně mění a bez schopnosti orientovat se v něm díky autenticky přijatým a pochopeným hodnotám a schopnosti pracovat s informacemi ověřenými v praxi je stále obtížnější se uplatnit a uspět. Přáli bychom si, aby si naše studentky a studenti vzali za svůj projekt stát se dobrými manažery a supervizory v sociálních službách, měli možnost přijímané informace prověřovat ve vlastní praxi a přetavit je do vlastních poznatků a postojů, proto jim k tomu dáváme mnoho příležitostí.


Nároků, které to přináší, je samozřejmě podstatně více, než když mají studující jen sedět v lavici a následně memorovat před zkouškou připravené zápisky. Malé procento zapsaných studentek a studentů nárok investovaného času a energie do tohoto projektu zrání neunese, většina z nich však dokáže úspěšně integrovat náročné studium do svého profesního i soukromého života. Kromě toho také dokáží čerpat z široké škály možností, které se jim po dobu studia dostává. Z těch hlavních jmenujme především přístup k odborným textům nacházejícím se v celosvětových databázích, studium vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojení se do studijních programů mobility v Evropě i v ostatních kontinentech, účast na výzkumných projektech, participace na mezinárodních konferencích. Studentky a studenti, kteří mají ve vztahu ke studiu jasně formulovaná očekávání, jsou schopni v průběhu dvou let aktivního učení a také promyšleného zpracování diplomové práce získat pro svůj profesní život vysokou přidanou hodnotu.Poslední změna: 4. září 2023 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám