Informační technologie

Během svého studia budete pracovat s několika webovými aplikacemi. Jsou jimi například celouniverzitní Studijní informační systém (SIS), Moodle či Centrální autentizační služba (CAS). Zatímco SIS slouží především k různým administrativním úkonům spojeným se studiem, v Moodle probíhá doplňková e-výuka některých kurzů. Prostřednictvím CAS potom můžete spravovat své přihlašovací údaje v rámci univerzity a také například získat přístup k celouniverzitní Wi-Fi síti Eduroam, plně využívat portál odborných zdrojů Univerzity Karlovy UKAŽ nebo si bezplatně stáhnout kancelářský balík Microsoft 365. Dále má Fakulta humanitních studií, stejně jako bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti, své oficiální webové stránky, přičemž pokud jste aktivní na sociálních sítích, můžete zároveň některé informace o dění na fakultě sledovat také jejich prostřednictvím.

Centrální autentizační služba UK

Centrální autentizační služba UK neboli CAS vám umožní:

  • nastavení hesla pro Eduroam

  • nastavení hesla do počítačů dostupných na fakultě

  • nastavení studentského e-mailu

  • přístup k elektronickým informačním zdrojům a dalším službám, které jsou studujícím UK zdarma poskytovány


Jak se přihlásit do CAS? Jako přihlašovací jméno použijte osobní číslo (UKČO), jež je možné nalézt ve webové přihlášce po umístění ukazatele myši na vaše jméno v pravém horním rohu nebo na průkaze studenta přímo pod fotografií. Heslo je stejné jako do Studijního informačního systému.

Studijní informační systém

Práce se Studijním informačním systémem (SIS) vás bude provázet po celou dobu studia od prvního zápisu předmětů až po odevzdání bakalářské práce – přihlásit se do něj lze skrze univerzitní web. Ze začátku pro vás pravděpodobně bude jeho nejdůležitější funkcí možnost procházet jednotlivé předměty, zapisovat si je, a vytvářet tak vlastní rozvrh (→ Zápis předmětů). Později se prostřednictvím něj budete moci přihlašovat k termínům zkoušek, přičemž zde najdete i jejich výsledky, a na konci každého letního semestru si v něm budete moci spustit kontrolu pro postup do dalšího úseku studia a následně se do něj i zapsat (→ Úsek studia, ročník, semestr, zkouškové období). Na konci každého semestru také prostřednictvím SIS probíhá evaluace výuky, díky níž můžete zpětně ohodnotit kurzy, které jste navštěvovali, a poskytnout tak fakultě zpětnou vazbu k výuce. Vzáložce „Osobní údaje“ v SIS průběžně věnujte pozornost tomu, zda jsou vaše kontaktní údaje (zejména e-mailová a fyzická adresa) aktuální, abyste mohli včas obdržet veškeré písemnosti z fakulty a univerzity.

Eduroam

Eduroam je mezinárodní infrastruktura pro připojení k internetu využívaná univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. Do Wi-Fi sítě Eduroam se můžete zdarma přihlásit nejen v budově fakulty a ostatních objektech univerzity, ale i na dalších akademických pracovištích jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Přístup do sítě získáte prostřednictvím Centrální autentizační služby UK (CAS) v záložce „Další účty“ → „Nastavit heslo pro eduroam realm cuni.cz“.

Moodle

Moodle funguje primárně jako nástroj pro e-výuku. Najdete zde užitečné studijní materiály k některým předmětům, například nahrávky z přednášek, e-knihy nebo prezentace. Vyučující, kteří Moodle používají, také někdy vyžadují odevzdání domácích úkolů nebo závěrečné práce nikoliv přes e-mail, nýbrž prostřednictvím tzv. „odevzdáváren“ v rámci této platformy. Tento systém je společný pro celou univerzitu a přihlásíte se do něj skrze univerzitní web pomocí stejného uživatelského jména a hesla, jejž užíváte pro vstup do SIS.

Centrální vyhledávač UKAŽ

Centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž pomáhá studujícím vyhledávat literaturu dostupnou v knihovnách univerzity a také elektronické zdroje, jež jsou studentům a studentkám Univerzity Karlovy k dispozici zdarma. Vyhledávat skrze něj je možné bez nutnosti přihlášení, získání plných textů z licencovaných databází je však umožněno jen ověřeným uživatelům spadajícím pod Univerzitu Karlovu, a to buď na základě přístupu z univerzitních počítačů, nebo prostřednictvím Centrální autentizační služby (CAS). Užití tohoto vyhledávače je nejsnazší cestou, jak z jednoho místa prohledat většinu zdrojů dostupných v rámci UK, a tento portál je proto vhodný k základní rešerši vybraného tématu i pro studenty nižších ročníků.

Microsfot 365 zdarma

Po dobu svého studia máte možnost bezplatně využívat kancelářský balíček, jenž obsahuje plné verze programů od Microsoftu (Word, Excel, Teams, PowerPoint, Outlook, atd.) a další služby včetně 1TB úložiště na OneDrive. Podrobné informace včetně návodu na instalaci najdete na univerzitním webu.

Microsoft Teams

Microsoft Teams je vedle Moodle další platformou, jíž fakulta využívá pro účely distanční výuky. Aplikace MS Teams je součástí výše zmíněného balíčku a můžete ji využívat v mobilní, desktopové nebo webové verzi. Do MS Teams se přihlásíte pomocí stejných přihlašovacích údajů, jež zadáváte při přihlašování do Centrální autentizační služby (CAS). Vyučující vás zde mohou přidávat do týmů, v rámci nichž probíhá online výuka, případně se do jednotlivých týmů můžete připojit sami skrze odkazy v anotaci předmětu ve Studijním informačním systému (SIS).

Fakultní webové stránky

  • http://www.fhs.cuni.cz/ je hlavní web Fakulty humanitních studií, kde najdete obecné informace o studiu a dění na fakultě, stejně jako kontakty na různá pracoviště, vyučující a další osoby zaměstnané v rámci fakulty. Stránky také slouží jako rozcestník pro vstup na weby jednotlivých studijních programů a do univerzitních webových aplikací.

  • www.bakalar.fhs.cuni.cz je web věnovaný bakalářskému programu Studium humanitní vzdělanosti (SHV). Na těchto stránkách naleznete podrobný přehled studijních povinností, jež se pojí s bakalářským studiem, důležité kontakty nebo například seznam aktuálně nabízených povinně volitelných kurzů a jejich anotace.

  • www.studujfhs.com jsou stránky určené zejména pro zájemce o studium na FHS. Web můžete znát z doby, kdy jste si podávali přihlášku na bakalářské studium, ovšem hodit se může i stávajícím studenům, například pokud shánějí informace o přijímacím řízení na navazující magisterské programy.

Technická podpora pro studující

V případě, že potřebujete poradit s prací v Moodle nebo MS Teams, můžete směřovat své dotazy na univerzitní Centrum pro podporu e-learningu, Fakulta humanitních studí má však také vlastní Oddělení informačních technologií, na něž se můžete obrátit s obecnými potížemi se studijní výpočetní technikou a v případě obtíží spojených se Studijním informačním systémem (SIS). V rámci oddělení je studujícím a zaměstnancům fakulty k dispozici rovněž půjčovna elektronických zařízení, kde si můžete pro studijní účely zapůjčit například notebook, čtečku, diktafon nebo kameru. Výpůjčky jsou přednostně poskytovány studujícím se speciálními potřebami a studujícím v tíživé sociální a ekonomické situaci.

Rozcestník k návodům

Rozcestník k nejdůležitějším návodům, jež se týkají obsahové i formální stránky studia, stejně jako jeho technického zajištění, naleznete na webu fakulty. Rozdělení do intuitivních kategorií umožňuje jak vyhledávání odpovědí na konkrétní otázky, tak dohledání kontaktních osob, jež jsou kompetentní k vyřešení vašich potenciálních obtíží.

Fakulta humanitních studií na sociálních sítích

Oficiální stránky nejmladší fakulty Univerzity Karlovy můžete na sociálních sítích sledovat skrze platformy Facebook, Twitter a Instagram, přičemž všechny přináší informace týkající se aktuálního dění na Fakultě humanitních studií i mimo ni, rozhovory se členy akademické obce či nabídky stáží a konferencí.

Rovněž je možné nalézt oficiální facebookové stránky FHS spravované Studijním oddělením, na nichž se obsah soustředí zejména na informace o studiu a o přijímacím řízení, nebo Instagram pro uchazeče o studium na fakultě.

Studentské ambasadorky na sociálních sítích

Ve skupinách, v nichž se na sociálních sítích sdružují studující Fakulty humanitních studií, působí studentské ambasadorky, které aktivně komunikují se Sekretariátem programu SHV, Studijním oddělením i garanty jednotlivých předmětů, a představují tak pomyslný můstek mezi fakultou a studujícími. V rámci akademického roku průběžně přidávají na komunikační kanály informace o důležitých termínech, zájmových aktivitách, studentských akcích a celkovém dění na fakultě. Můžete se na ně také obrátit, pokud si při studiu nevíte rady (→ Důležité kontakty). Podrobné informace o ambasadorkách a jejich činnosti naleznete na webu programu Studia humanitní vzdělanosti.


Ambasadorky spravují facebookové skupiny, kde najdete své spolužačky a spolužáky, kteří nastoupili do studia ve stejném roce jako vy. Do skupiny se můžete přihlásit prostřednictvím tlačítka „Přidat se ke skupině“, je však třeba mít na paměti, že skupina je soukromá, a je proto třeba nejprve počkat na schválení přístupu. Po kontrole si budete moci zobrazit nejen sdílený obsah ambasadorek a ostatních členů, ale zároveň i sami přispívat.


Hlavním komunikačním prostředkem ambasadorek je však Discord, na nějž se přihlásíte pomocí zvacího odkazu. Najdete tu kanály k jednotlivým předmětům, informace o studijních povinnostech a aktuálním dění na fakultě, prostor na otázky i chatovací kanály, kde se můžete seznámit se svými spolužáky a spolužačkami. Kontakt na ambasadorky, stejně jako další základní informace, naleznete v kanále „Začni-zde“. Součástí ambasadorského Discordu jsou také kanály, do nichž je integrován Google Disk a Google Kalendář pro snadnější orientaci v dění na fakultě.


Ambasadorský Google Disk je platforma, jež slouží jako společné úložiště důležitých informací a materiálů pro studium, v rámci níž lze jednoduše vyhledávat v případě, že vám něco uniklo nebo se o něčem potřebujete ujistit. Na tento virtuální disk získáte přístup buďto pomocí zvacího odkazu, jejž vám na požádání zašlou ambasadorky, nebo odběrem příslušného kanálu na Discordu. Materiály zde uložené jsou určeny pouze ke stažení, není tedy možné nic editovat ani přidávat.


Poslední změna: 13. září 2023 22:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám