Organizace studia

Předměty

Z hlediska studijního plánu jsou předměty na Fakultě humanitních studií rozděleny do tří skupin: povinné, povinně volitelné a volitelné.

Povinné předměty

Povinné předměty jsou ty, jejichž splnění je nezbytné pro vaše úspěšné studium. V přehledu zapsaných předmětů ve Studijním informačním systému (SIS) jsou tyto kurzy označeny zelenou barvou. Na rozdíl od volitelných a povinně volitelných předmětů si je nemusíte zapisovat sami, do rozvrhu vám je zapíše Sekretariát programu SHV podle doporučeného průběhu vašeho studijního plánu (). Pokud by vám zápis některého z povinných kurzů v daném semestru nevyhovoval, máte možnost kontaktovat během období pro registraci kurzů Sekretariát programu SHV s žádostí o změnu zápisu. Povinné předměty jsou často náročnější než předměty dvou zbývajících skupin, a bývají proto ohodnoceny více kredity (→ Kreditový systém).


Ve chvíli, kdy máte povinný předmět zapsaný, je třeba jej splnit nejpozději do konce daného úseku studia. Na každý atest máte v souladu se Studijním a zkušebním řádem () tři pokusy. V případě, že se vám nepodaří povinný kurz v daném úseku studia splnit (ať už vyčerpáte všechny tři pokusy, či nikoli), bude vám předmět zapsán znovu, čímž získáte další tři pokusy a čas na jeho splnění do konce nového úseku studia. Povinný předmět lze opakovaně zapsat pouze jednou, a to v úseku studia (ročníku) bezprostředně následujícím po úseku studia prvního zápisu předmětu. Pokud se vám ani při opakovaném zápisu nepodaří povinný předmět splnit, bude vám studium ukončeno nehledě na to, kolik jste získali kreditů, doporučujeme proto povinné zkoušky zbytečně neodkládat, abyste v případě neúspěšného pokusu měli prostor využít i pozdější termíny zkoušek.


Nejvíce povinných kurzů se nachází v prvním ročníku, v pozdějších fázích studia již bude podoba vašeho rozvrhu z většiny závislá na vašem výběru.

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty si studující zapisují dle vlastních preferencí a jejich plněním určují profilaci svého studia. Tento typ předmětů zahrnuje podkategorii profilových povinně volitelných předmětů, přičemž takto označeny jsou kurzy z oblasti společenských věd, filosofie a historie, jež prohlubují základní znalosti v daném oboru, a připravují tak na příslušnou oborovou část státní zkoušky.


Ve svém studijním plánu máte uvedeny minimální počty kreditů, jež je třeba naplnit v kategorii profilových povinně volitelných předmětů a v kategorii povinně volitelných předmětů (→ Studijní plány). Nesplnění povinně volitelného předmětu nemůže samo o sobě vést k ukončení studia, přesto je vhodné vybírat si tyto kurzy s rozvahou a zapisovat si pouze ty, o něž máte skutečný zájem, neboť účastnit se jich chtějí i vaši kolegové a kolegyně a jejich kapacita není neomezená. Zapsaný povinně volitelný předmět je možné splnit nejpozději do konce zkouškového období letního semestru daného úseku studia, v němž je předmět registrován. Není-li v SIS stanoveno jinak, opakovaný zápis ze strany studujících není v případě nesplnění povolen.


Předmět považovaný v rámci vašeho studia za povinně volitelný poznáte tak, že je ve Studijním informačním systému (SIS) označen oranžovou barvou.

Přehledný seznam všech bakalářských povinně volitelných kurzů vyučovaných v aktuálním semestru je k dispozici na webu fakulty.

Volitelné předměty

Volitelné předměty, označené ve Studijním informačním systému černou barvou, jsou zpravidla ty, jež si studující zapisují mimo svůj studijní program, a to buď z nabídky dalších programů Fakulty humanitních studií či z programů jiných fakult Univerzity Karlovy. Tuto kategorii předmětů mohou studující naplnit zcela dle svých představ – v bakalářském studijním plánu není určen minimální počet kreditů, naopak je stanoven maximální počet kreditů, jenž může být započten při kontrole studia před státní závěrečnou zkouškou do celkového počtu 180 kreditů potřebných pro řádné završení studia (→ Studijní plány). Celkový počet kreditů potřebných pro řádné završení studia je považován za minimální počet, tj. je možné studium ukončit např. s 200 kredity.

Přednáška a seminář

Pokud jde o průběh výuky, lze kurzy rozdělit na přednášky a semináře.


Přednášky jsou postaveny na výkladu, proto v nich zpravidla neprobíhá obsáhlejší diskuze. Při tomto způsobu výuky hovoří zejména vyučující, díky čemuž jsou přístupné většímu počtu posluchačů. Přednášky slouží většinou jako opora pro samostudium, jehož samozřejmou součástí je práce s předepsanou literaturou, proto na nich nebývá účast zpravidla povinná a vyučující obvykle nevedou prezenci. Poctivá účast na přednáškách sama o sobě nezaručuje úspěšné složení atestace, to ovšem neznamená, že není zapotřebí na ně docházet.


Semináře probíhají v menším počtu účastníků a na rozdíl od přednášek předpokládají aktivní zapojení studentů a studentek do výuky. Vyučující obvykle požadují pravidelnou přípravu před každou hodinou, například přečtení textů či přípravu prezentace, a není také výjimkou, že je v rámci semináře povolen pouze omezený počet absencí.

Zápis předmětů

Povinné kurzy, jež jsou ve vašem studijním plánu doporučeny ke splnění v daném semestru, vám budou vždy před zahájením výuky zaregistrovány Sekretariátem programu SHV. Sami si tedy budete zapisovat pouze povinně volitelné a volitelné předměty. Registrace kurzů na Fakultě humanitních studií probíhá elektronicky přes Studijní informační systém (SIS) v sekci „Zápis předmětů a rozvrhu“ (→ Studijní informační systém).


Pro studující FHS se zápis předmětů odehrává ve dvou fázích – v první má každý možnost registrace jen několika kurzů, na nichž mu záleží nejvíce, ve druhé si pak může doplnit další kurzy až do celkového limitu. Podrobné vysvětlení obou fází, stejně jako návod, jak postupovat při registraci předmětů v SIS, a termíny obou fází naleznete na fakultním webu v záložce „Studenti“ → „Registrace předmětů“.

Jak uspět při zápisu

Je dobré ověřit si, kdy začíná a kdy končí období registrace kurzů, (→ Harmonogram akademického roku) neboť zápis kurzů, stejně jako jeho zrušení, je možné pouze v tomto období.


Před samotnou registrací kurzu je vhodné si ve Studijním informačním systému (SIS) přečíst sylabus předmětu, v němž naleznete jeho anotaci, vstupní požadavky (například úroveň jazykové kompetence či znalosti daného tématu nebo doporučení, aby kurz navštěvovali jen studující konkrétního studijního programu či specializace) a informace o formě atestu, způsobu výuky a rekvizitách. Anotace povinně volitelných bakalářských předmětů naleznete mimo SIS také na webu programu Studia humanitní vzdělanosti v sekci „Studium“ → „Přehled povinně volitelných kurzů“.


Za semestr je doporučené získat 30 kreditů.


Nemějte obavy v případě rychlého naplnění kapacity vámi vybraného kurzu nebo přetížení systému. Období pro registraci je dlouhé a studující se během něj z předmětů často odhlašují. Je na místě si před koncem registračního období zrušit zápis kurzů, o něž nemáte zájem, a uvolnit tak místo dalším kolegům a kolegyním.

V případě dotazů či potíží spojených s registrací kurzů kontaktujte, prosím, Sekretariát programu SHV ().


Pokud se vám nepodařilo zapsat si kurz, o nějž máte velký zájem, můžete požádat vyučující o dodatečný zápis. O tuto výjimku je nezbytné požádat nejpozději v týdnu po skončení registrace předmětů, doporučujeme však učinit tak co nejdříve.

Prerekvizity a korekvizity

Některé předměty je možné si zapsat pouze za podmínky, že máte již splněný (prerekvizita) nebo současně zapsaný (korekvizita) jiný kurz. Je tomu tak proto, že tyto kurzy kladou nárok na předchozí obeznámenost s tématem, získanou například v rámci úvodních oborových předmětů. Pokud se s předmětem pojí rekvizity, naleznete je uvedené ve Studijním informačním systému (SIS) v pravém horním rohu po kliknutí na detail předmětu.

Kontrola zápisu

Během registračního období mají zapsané předměty pouze „předběžný status“, do „závazného zápisu“ se po jeho skončení překlopí pouze v případě, že pro to nenastanou žádné překážky. Existuje-li překážka v zápisu, například v podobě nesplněné korekvizity, kurz nezíská status řádně zapsaného předmětu, a není jej tedy možné atestovat. Ověření, že žádná překážka při zápisu nenastala, lze provést ve Studijním informačním systému (SIS) prostřednictvím záložky „Zápis předmětů“ → „Kontrola“. Při jakékoli změně v zápisu předmětů doporučujeme zopakovat jmenovanou kontrolu, abyste předešli případným zbytečným nedorozuměním.

Zápis předmětů z jiných fakult

Prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) je možné zapisovat si i kurzy jiných fakult Univerzity Karlovy jako volitelné předměty, a rozšiřovat si tak obzory v rámci diskurzů, o něž se zajímáte. Nabídka dostupných kurzů se vám při zápisu zobrazí po přepnutí na příslušnou fakultu. Při tomto, tzv. křížovém, zápisu je třeba zohlednit následující aspekty:


 • Každá fakulta spouští zápis předmětů v jiný den, je proto zapotřebí sledovat termíny na webových stránkách fakult, obvykle v sekci „Harmonogram akademického roku“.

 • Fakulty zpravidla umožňují studujícím vlastních oborů registraci v přednostním termínu, a je tedy nutné orientovat se dle termínu otevření zápisu pro studující z jiných fakult.

 • Také na ostatních fakultách jsou některé předměty záměrně opatřeny rekvizitami.

 • Při křížovém zápisu se můžete setkat s tzv. čekací listinou. Jedná se o nástroj v SIS, jenž po naplnění kapacity předmětu umožňuje dalším zájemcům zařadit se do pořadníku, z něhož jsou automaticky přesouváni na místa těch, již se z předmětu odhlásili. Je třeba mít na paměti, že v případě automatického zápisu přes čekací listinu může odhlášení z kurzu provést pouze vyučující. Své pořadí na listinách je možné průběžně sledovat v SIS v sekci „Čekací listina“.

Kreditový systém

Studující na vysoké škole získávají za splněné předměty ECTS kredity. Jedná se o mezinárodně uznávanou jednotku (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System), jež měří množství odvedené práce a času potřebných ke splnění průběžných požadavků a atestace předmětu. Kreditové ohodnocení jednotlivých kurzů naleznete v detailu předmětu ve Studijním informačním systému (SIS) a ve studijním plánu. Množství kreditů získaných za předmět je vždy pevně dané a nezávislé na tom, s jakou známkou jste jej splnili.


Jeden kredit má na evropských vysokých školách hodnotu 25 až 30 hodin věnovaných studiu, přičemž práce studujících za jeden rok by měla pro řádný průchod studiem odpovídat přibližně 60 kreditům. Pro úspěšné absolvování tříletého bakalářského studia je zapotřebí získat nejméně 180 kreditů, z nichž určitý podíl musí tvořit kredity získané za povinné a povinně volitelné předměty (→ Studijní plány). Během studia je také nutné dbát na to, zda má studující dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia, jímž je v případě Fakulty humanitních studií ročník. Přesné hodnoty uvádí tabulka níže.


Počet kreditů nutných pro postup do dalšího ročníku:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. - 6. ročník

Standardní počet kreditů

60

120

180

180

Minimální počet kreditů

50

100

150

160

Atesty a známkování

Pro úspěšné zakončení předmětu a získání kreditů je vždy třeba splnit určitý atest. Na Fakultě humanitních studií se setkáte se čtyřmi typy atestů:


 • Zkouška (Zk)

 • Zápočet (Z)

 • Klasifikovaný zápočet (KZ)

 • Kolokvium (Kv)


Zkouška nejčastěji spočívá v ústním nebo písemném prověření znalostí studujících, přičemž za její úspěšné složení bývá zpravidla uděleno více kreditů než za zbylé typy atestů. Zápočet si lze představit jako zkoušku menšího rozsahu, jsou jím však také často zakončeny předměty, jejichž splnění je podmíněno aktivitou v hodinách nebo odevzdáním seminární práce. Od klasifikovaného zápočtu se liší tím, že za jeho složení nezískává student či studentka známku, nýbrž pouze zápočet. Kolokvium zpravidla zahrnuje rozpravu s vyučující/m, a to například nad prostudovanými texty či vypracovanou esejí. Jmenované charakteristiky jsou pouze orientační, závazné informace k atestaci předmětu se vždy dozvíte z jeho anotace ve Studijním informačním systému (SIS) a na úvodní hodině přímo od konkrétních vyučujících.


Forma závěrečného hodnocení se na různých vysokých školách liší. Na FHS lze získat následující hodnocení:


 • „Výborně“ (1)

 • „Velmi dobře“ (2)

 • „Dobře“ (3)

 • „Neprospěl/a“ (4)


Hodnocení 1–3 znamená, že studující atestaci úspěšně zvládl, v případě hodnocení 4 je pro splnění předmětu a získání kreditů nutné pokus o atestaci opakovat.

Úsek studia, ročník, semestr, zkouškové období

Úsekem studia je na Fakultě humanitních studií jeden akademický rok. Ten je dále možné rozdělit na dva semestry, zimní a letní, přičemž každý z nich je zakončen zkouškovým obdobím. Zimní zkouškové období trvá od ledna do února, to letní pak počíná v květnu, je přerušeno letními prázdninami a končí v září (→ Harmonogram akademického roku).


Právě v průběhu letního zkouškového období je nejdůležitější věnovat pozornost tomu, abyste na jeho konci měli dostatečný počet kreditů a splněné veškeré studijní povinnosti pro postup do dalšího úseku studia. To, zda splníte tzv. kontrolu pro postup do dalšího úseku studia, si můžete ověřit ve Studijním informačním systému (SIS) prostřednictvím záložky „Výsledky zkoušek – prohlížení“ → „Kontroly“ → „Provést kontrolu“. Splnění kontroly umožňuje zápis do dalšího úseku studia, který je pro pokračování studia nutné provést každý letní semestr.

Podmínky pro postup do dalšího ročníku

Pro úspěšný postup do dalšího úseku studia je stěžejní průběžné plnění dvou podmínek:


 • Získat minimální počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia (→ Kreditový systém). Tato podmínka je rozhodující zejména v prvním ročníku – pro postup do druhého ročníku studia je nutné získat minimálně 50 kreditů.

 • Absolvovat povinné předměty navázané na aktuální úsek studia (→ Studijní plány). Povinné předměty je vždy třeba splnit nejpozději v úseku studia bezprostředně následujícím po tom, kdy vám byly zapsány poprvé. Každý povinný předmět, jenž vám byl zapsán v prvním ročníku a neatestovali jste jej úspěšně, je tedy nutné splnit v rámci opakovaného zápisu nejpozději do konce druhého ročníku. Při každém zápisu máte k dispozici tři pokusy, dohromady tak můžete vyčerpat na splnění povinného kurzu až šest pokusů.


Plnění těchto studijních povinností doporučujeme věnovat důslednou pozornost, neboť nedodržení kterékoli z nich je důvodem pro ukončení studia ze strany fakulty.

Přihlašování na zkoušky

Pro účast na zkoušce, jejíž termíny jsou vypsané ve Studijním informačním systému (SIS), je nezbytné se přihlásit nejprve na vámi zvolený termín. Vyučující mají povinnost přizpůsobit kapacitu termínů obsazenosti předmětu a zároveň vypsat minimálně tři termíny během zkouškového období. Vypsané termíny je možné zobrazit v detailu konkrétního předmětu pomocí odkazu „Termíny zkoušek“ nebo z hlavní stránky SIS kliknutím na záložku „Termíny zkoušek – přihlašování“ → „Zapsat“. Pokud je termín, o nějž máte zájem, plný, věnujte pozornost datu, do něhož je možné se ze zkoušky odhlásit, neboť je pravděpodobné, že se během tohoto období některý ze zapsaných kolegů a kolegyň odhlásí, a místo se tak uvolní. Pokud se studujícím i přese všechno nepodaří na termín zkoušky přihlásit, je v odůvodněných případech možné požádat vyučující o zápis nad limit. Po vypršení lhůty na odhlášení se vaše přihláška stává závaznou a lze ji zrušit pouze ze závažných důvodů po domluvě s vyučující/m.

Formy studia

Studium v prezenční formě

V rámci fakult Univerzity Karlovy se jedná o nejrozšířenější formu studia. Jak napovídá její název, od studujících v prezenční formě se očekává, že budou po celý semestr docházet na přednášky a semináře, jejichž výuka zpravidla probíhá s týdenní frekvencí.

Studium v distantnční formě

Vedle prezenčního studia nabízí fakulta také studium v distanční formě – zapíší-li se studující do této formy studia, mají možnost absolvovat většinu kontaktní výuky prostřednictvím víkendových soustředění, což je vhodné zejména pro ty, již ve všední dny pracují nebo z jiného důvodu nemohou pravidelně docházet na fakultu. Je třeba si však uvědomit, že čím méně času stráví studující fyzicky (a duchem) na výuce, tím více času a energie bude muset investovat do samostudia. Pokud to možnosti studujících distančního studia dovolují, je přínosné zařadit mezi zapsané předměty také alespoň jeden z povinně volitelných či volitelných kurzů s běžnou výukou či navštívit některé přednášky pro prezenční studující.

Nejčastější dotazy týkající se formy studia

 • Distanční studium a „status studenta“: Pokud je studující vysoké školy mladší 26 let, stát za něj hradí zdravotní pojištění nezávisle na formě studia a stejně tak se na něj nebo jeho rodiče vztahují různé daňové a sociální výhody.

 • Distanční studium a ubytovací stipendium: Podle platného Stipendijního řádu Univerzity Karlovy nelze stipendium na podporu ubytování vyplácet studujícím v jiné než prezenční formě studia (→ Stipendijní řád UK).

 • Změna formy studia: Pokud chcete změnit formu studia, kterou jste uvedli v přihlášce, je možné tak učinit při zápisu do studia, případně i později v jeho průběhu, a to vždy před začátkem nového ročníku po splnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia. Žádost o změnu formy můžete podat na Studijním oddělení (→ Často kladené dotazy).

 • Nahrávky z přednášek: Všichni studující mají k dispozici rozsáhlou databázi nahrávek, jež mohou být obzvláště užitečné pro studenty a studentky v distanční a kombinované formě. K dispozici jsou jak tzv. audiokonzervy, čili zvukové záznamy přednášek pronesených na půdě fakulty, dostupné skrze platformu Moodle (), tak nahrávky přednášek, jež bývají často doplněny o videozáznam či prezentaci na webu Streamserver UK. Mimo to umisťují někteří vyučující nahrávky svých přednášek na stránky YouTube, přičemž odkazy na ně naleznete na webu fakulty v sekci „Veřejnost“ → „Záznamy přednášek“.

Státní zkoušky

Na bakalářském programu Studium humanitní vzdělanosti má státní zkouška celkem čtyři části:


 • Evropské dějiny v kontextech (EDK)

 • Filosofie v kontextu humanitních věd (FKHV)

 • Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP)

 • Obhajoba bakalářské práce


První tři z nich je možné si v rámci Studijního informačního systému (SIS) zapsat již v průběhu studia v návaznosti na atestaci příslušných úvodů a po získání 16 kreditů z příslušné skupiny profilových povinně volitelných předmětů (→ Studijní plány). Výhodou tohoto přístupu je, že studující může v závěru studia soustředit svůj čas a energii na přípravu bakalářské práce.


Bakalářskou práci píší studující v jimi zvolené disciplíně, obvykle spojené s jejich profilací, a jedná se o hlavní výstup z celého studia. Většina studujících na Fakultě humanitních studií se s podporou vyučujících věnuje ve své práci tématu, jež si volí sami, alternativně je však možné zvolit si z nabídky témat poskytnuté vyučujícími, již naleznete v SIS v záložce „Témata prací“.

Studijní oddělení

Kancelář Studijního oddělení naleznete při hlavním vstupu do budovy po pravé straně ve dveřích 1.01. S oddělením jste se již seznámili, neboť má na starosti přijímací řízení, jímž jste úspěšně prošli, vedle toho však také organizuje zápis do studia, tvoří rozvrhy, vyřizuje žádosti studujících, přerušení studia, individuální studijní plány či ukončení studia včetně závěrečných zkoušek a s tím spojené promoce absolventů. Více o záležitostech, s nimiž se na Studijní oddělení můžete obrátit, stejně jako kontakt na jeho pracovnice a pracovníky, naleznete na fakultním webu v sekci „Studenti“ → „Studijní oddělení“.

Často kladené dotazy

Základní informace k vybraným otázkám studia a specifickým situacím, v nichž se můžete ocitnout, naleznete tematicky zpracované na webu fakulty v sekci „Studenti“ → „Často kladené dotazy“. Důrazně doporučujeme jednotlivá témata projít, a získat tak dobrou představu o pravidlech studia a vlastních možnostech v rámci něj.

Sekretariát programu SHV

Vedle vlastního Studijního oddělení jsou součástí oddělení i tajemníci a tajemnice jednotlivých studijních programů. Na bakalářském programu jsou sdruženi pod názvem Sekretariát programu SHV a naleznete je v kanceláři 1.08. Bližší informace a kontakty na ně jsou uvedené na webu v sekci „Studenti“ → „Sekretariát programu SHV“. Tajemníci a tajemnice zajišťují mimo jiné státní závěrečné zkoušky, obhajoby bakalářských prací a správu předmětů, do níž patří zejména registrace povinných a nabídka povinně volitelných kurzů. Veškeré dotazy týkající se zápisu předmětů, směrujte na tajemníky a tajemnice, dotazy na podmínky atestace jednotlivých předmětů však, prosím, směrujte přímo na vyučující konkrétních kurzů.

Stipendia

Fakulta i univerzita poskytují různé druhy stipendií pro finanční podporu studujících. To, za jakých podmínek vám může být stipendium vyplaceno, upřesňují Stipendijní řád Univerzity Karlovy () a Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (). Podrobnosti ohledem jednotlivých forem stipendia naleznete na webu fakulty v sekci webu fakulty v sekci „Studenti“ → „Často kladené dotazy“.


Poslední změna: 13. září 2023 23:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám