Jak v klidu studovat (a předejít komplikacím)

Přechod ke studiu na vysoké škole je velkou životní změnou, jež s sebou kromě mnoha nových příležitostí může přinášet i momenty napětí, stresu nebo zklamání z výsledku zkoušky, a pro některé studující může být obzvláště náročné skloubit studijní povinnosti s rodinnou situací nebo zdravotním stavem. Univerzita Karlova i Fakulta humanitních studií berou na tyto záležitosti ohled a snaží se všem studujícím zajistit bezproblémový průchod studiem. Pokud se během něj ocitnete v situaci, s níž si nebudete vědět rady, můžete se vždy obrátit na vyučující a další zaměstnance či příslušné orgány fakulty a univerzity.

Předcházení komplikacím

Potíže způsobené špatným plánováním či nedostatečnou informovaností dokáží studium značně znepříjemnit, pozitivní však je, že většině problémů je možné vcelku snadno předcházet. Je na každém studujícím, jaký systém práce a organizaci povinností zvolí, nicméně šance na klidné a úspěšné studium se rozhodně zvýší, pokud do svého přístupu ke studiu zakomponuje následující principy:


 • Pracujte průběžně: S materiály, jež je třeba prostudovat či zpracovat ke zkoušce, pracujte průběžně již během semestru, a to i v případě, že tím není podmíněna příprava na jednotlivé hodiny. Pokud se studující věnuje povinné a doporučené literatuře průběžně, smyslu textů porozumí zpravidla výrazně lépe a s menšími obtížemi, než při uspěchaném čtení velkého množství podkladů na konci semestru.

 • Docházejte na přednášky: Pravidelná účast na přednáškách poskytuje příležitost k bližšímu seznámení se s daným oborem a pochopení podstatných souvislostí, jež výrazně usnadní následné samostudium

.

 • Ptejte se: Pokud vám není na přednášce něco jasné, požádejte vyučující o vysvětlení. Narazíte-li v literatuře na kapitolu, jíž nerozumíte, zeptejte se při první příležitosti na hodině nebo využijte možnosti konzultací. Nebojte se vznést dotaz v případě, že cítíte nejasnosti ohledem studijních povinností spojených s daným předmětem.

 • Neodkládejte zkoušky: Termíny zkoušek zbytečně neodkládejte, rozložte si je v delším časovém horizontu a využijte veškeré možnosti, jež se vám dávají k dispozici.

Komunikace s vyučujícími

Pokud máte dotaz týkající se obsahu výuky nebo atestace předmětu, nemějte obavy a kontaktujte příslušné vyučující s žádostí o konzultaci. Promluvit si o tom, co vám na přednášce nebo ve studijních materiálech nebylo jasné, poradit se stran atestace nebo tvorby seminární práce, diskutovat nad tématem, které vás při průchodu studiem zaujalo a případně projít možnosti, jak jej zakomponovat do ročníkové či bakalářské práce, k tomu všemu můžete využít prostor, jejž skýtají konzultační hodiny.


Konzultační hodiny a kontakty na vyučující naleznete ve Studijním informačním systému (SIS) nebo, v případě interních zaměstnanců, na fakultním webu.

Kam se obrátit v případě studijních potíží

 • Vyučující: Máte-li dotaz či problém týkající se konkrétního kurzu (například jeho plnění, docházky či nahlížení do výsledků testů), pokuste se nejprve kontaktovat příslušné vyučující (→ Komunikace s vyučujícími). Pokud se jedná o předmět, na němž se podílí více vyučujících, obraťte se na garanta předmětu, jehož jméno naleznete ve Studijním informačním systému (SIS) v detailu kurzu.

 • Garant studijního programu SHV Mgr. Martin Vrabec, Ph.D:  Setkáte-li se ve studiu s vážnými obtížemi, je možné jej kontaktovat na e-mailové adrese s žádostí o konzultaci.

 • Poradny Centra Carolina: Na pomoc těm, jež se v průběhu studia dostanou do nelehké situace, se na celouniverzitní úrovni zaměřuje Centrum Carolina. Poradny se věnují především podpoře studujících s psychickými problémy nebo osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, obrátit se na ně však mohou všichni studující, které postihnou v průběhu studia komplikace. Podrobné informace o činnosti poraden lze nalézt na webu centra.

Zohledenění znevýhodnění ve studiu

 • Speciální / specifické potřeby: Fakulta vytváří podmínky pro úspěšné studium studujících s různými specifickými potřebami. Cílem je odstraňovat překážky ve studiu tak, aby studující zvládl nároky studia oboru, do něhož se zapsal. Zažádat si o status studujícího se specifickými potřebami lze kdykoliv v průběhu studia. Rozhodnutí, zda a kdy konkrétní uznanou podporu uplatnit, si studující řídí sám, podle svých aktuálních potřeb. S ohledem na nejrůznější situaci vám mohou být umenšeny překážky ve studiu například cestou přizpůsobení studijních podmínek, vytváření specifických studijních materiálů, alternativních forem atestace, drobných úprav prostoru, případně spoluprací se studijním asistentem. V případě jakýchkoliv otázek, či žádosti o možnost být podpořen jako studující se specifickými potřebami se obracejte na proděkanku pro vnitřní vztahy PhDr. Danu Bittnerovou, CSc. skrze e-mailovou adresu dana.bittnerova@fhs.cuni.cz.

 • Zdravotní obtíže: V případě závažných zdravotních obtíží – což se samozřejmě týká i zdraví psychického – vám může fakulta ulevit stanovením individuálního studijního plánu, případně prostřednictvím přerušení studia, a to kdykoli během akademického roku. Podrobnosti, jak v těchto případech postupovat, můžete nalézt na fakultním webu v oddíle „Často kladené dotazy“. Obě tato řešení můžete kdykoli konzultovat se Studijním oddělením (→ Studijní oddělení). Zkušenosti ostatních studujících a jejich doporučení, jak postupovat v případě, že se po psychické stránce necítíte dobře, si můžete přečíst na fakultním blogu.

 • Tíživá ekonomická nebo sociální situace: Pokud se během studia nacházíte vy nebo vaše rodina ve finanční tísni, může vám univerzita poskytnout sociální stipendium nebo ubytovací stipendium ve zvýšené výměře (→ Stipendia), nepříznivá finanční situace se také může stát důvodem pro snížení nebo prominutí poplatku za delší studium. Sociálně znevýhodněným studenům je na fakultě rovněž k dispozici půjčovna elektronických zařízení (→ Technická podpora pro studující).

 • Rodičovství: Pokud jste rodičem dítěte do tří let či se jím v průběhu studia stanete, je možné využít tzv. uznanou dobu rodičovství. Ta zakládá nárok na individuální studijní plán, úlevy na vybraných poplatcích a případně na možnost přerušení studia kdykoli během roku.Poslední změna: 13. září 2023 22:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám