Výběr kurzů – filosofie

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2020/2021


Anglický gotický román

Kód předmětu: YBFC152 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs bude věnován základním rysům tzv. gothic fiction, zejména v Anglii. Romány, kterým se budeme věnovat, budou zahrnovat všechna základní klasická díla tohoto žánru (H. Walpole, C. Reeves, A. Radcliffe, M.G. Lewis, Ch. Maturin, M. Shelley aj.).Doporučená literatura:Velká většina rozebíraných děl vyšla v dobrých českých překladech v edici Anglický gotický román v nakladatelství Odeon v sedmdesátých letech. Jedná se o následující svazky:1. H.Walpole, Otrantský zámek/ C. Reeve, Starý anglický baron/ W. Beckford, Vathek/ A. Radcliffe, Sicilský román. Praha, Odeon 1970.2. M. G. Lewis, Mnich, Praha, Odeon 1971.3. A. Radcliffe, Záhady Udolfa, Praha, Odeon 1978 (dva svazky)4. Ch. Maturin, Poutník Melmoth, Praha, Odeon 1972.Dotkneme se též následujících titulů, dostupných v mnoha edicích v angličtině.A. Radcliffe, The Italien.A. Radcliffe, Romance from the Forest.M. Shelley, Frankestein.M. Shelley, Matilda.W. Godwin, Caleb Williams.Výuka bude probíhat v MS teams v den a hodinu určenou v rozvrhu. Kód posluchačům zašlu před začátkem semestru.Ze základní sekundární literatury lze doporučit:R. Kealey, The Romantic Novel in England, Harvard UP 1972.Požadavky k atestaci: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu, přečtení zadaných úryvků.

Aristotelés: Etika Eudémova

Kód předmětu: YBFC201 Garant: Zavřel,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz nabídne studentům možnost seznámit se s tímto klíčovým spisem nejen Aristotelovy etické filosofie, ale také evropské etiky vůbec (ve 20. století především v podobě tzv. etiky cnosti). Aristotelés v tomto textu rozvíjí především témata blaženosti, svobody, záměrnosti a ctnosti, ale také pojednává o jednotlivých ctnostech a způsobu, jak je v konkrétních situacích realizovat.

Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB068 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři budeme číst první knihu Aristotelova spisu O částech živočichů. Jde o úvodní metodologický text k Aristotelově zoologii, po jehož přečtení Ch. Darwin napsal: „Sotva kdy jsem četl něco zajímavějšího, i když jsem ještě nepřečetl více než čtvrtinu samotné knihy. Z citací, které jsem dříve viděl, jsem měl o Aristotelových zásluhách vysoké mínění, ale ani v nejmenším jsem netušil, jak obdivuhodný muž to byl. Doposud byli mými dvěma bohy Linné a Cuvier, i když každý velmi odlišným způsobem, ve srovnání se starým Aristotelem však byli jen pouhými školáky.“ Kurz bude probíhat formou videokonference přes MS Teams v čase dle rozvrhu. Pracovní texty budou vyvěšovány v SISu u našeho předmětu.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Setkání on-line proběhne v MS Teams (kód pro přihlášení do týmu: 6i2siwm) v sobotu 20. 3. 14:00 až 15:30. Na setkání vysvětlím požadavky na vypracování referátu. Referát bude možné odevzdávat prostřednictvím zadání v MS Teams až do konce semestru. K hodnocení a případnému přepracování referátu bude možné přijít na konzultaci. Zadání referátu bude přibližně toto: vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol Descartesova spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 5 normostran především s ohledem na intuici-dedukci-absolutní-relativní-indukci-paměť.

Edmund Husserl: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí

Kód předmětu: YBFC194 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 18:10 - 19:40
Seminář bude primárně věnován textu Husserlových Přednášek a dodatků k nim, jak jej Martin Heidegger vydal r. 1928 a jak je přístupný v českém překladu V. Špalka a W. Hansela. Některé části spisu (a jiné Husserlovy texty) budu referovat, jiné budeme společně studovat na sezeních. Budeme se snažit si co možná osvojit Husserlův způsob analýzy a zahlédnout nejdůležitější souvislosti, které vyzdvihuje ve své analýze vědomí času a jeho významu pro vědomí nejrůznějších speciálních záležitostí. A budeme diskutovat specifika jeho přístupu a nesamozřejmé kroky jeho postupu a ptát se po možnostech dalšího rozvíjení Husserlova přístupu i po alternativách k němu.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

Evangelium podle Marka II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB065 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs je přístupný i pro studenty, již neabsolvovali zimní semestr: na první hodině bude provedeno rozsáhlé shrnutí dosud přečteného textu. Následně pak probereme závěrečnou třetinu Markova evangelia (Mk 10, 32–16, 14), kterou tvoří pašijový příběh začínající Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma a končící zmrtvýchvstáním. V rámci semináře budou dále formou exkursů stručně probrány dva nemarkovské texty: tzv. Tajné Markovo evangelium a potom též kanonizovaný tzv. Aristónův závěr celého evangelia.V druhé polovině semináře se pak pustíme do výkladu Pavlova Listu Galatským, který spolu s Listem Římanů a oběma listy do Korinta tvoří čtveřici tzv.velkých theologických epištol, jež jsou zásadní pro pochopení Pavlova učení, zejména jeho pojetí svobody a vztahu víry a zákona. List do Galacie dále obsahuje rozsáhlou autobiografickou pasáž, která z poněkud jiné perspektivy než Skutky apoštolské, jimiž jsme se zabývali loni, ukazuje vztah Pavla a jeruzalémských apoštolů, ale i křesťanů ze židů a křesťanů z pohanů, a problémy, kterým muselo ve svých počátcích čelit podobně inkluzivní a univerzální náboženství jako bylo rodící se křesťanství.

Fenomenologie raného Heideggera

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem (četbou), který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují či chtějí. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz FtZG II v LS 2020 navazuje na zimní semestr a počítá s návazností na ZS, několik nových účastnících se můžeme přibrat. Pravidelná účast je potřebná. V kursu budeme střídat jednak experimentální techniky sebezkušenosti v práci s filosofickými motivy (a jejich komunikaci) a jednak doplňování těchto experimentů teorií (a to jak z hlediska filosofie, tak i gestalt přístupu).Kurs podporuje uvědomění si vlastního prožívání, zkušenosti i dovedností účastníků při práci s texty, s filosofickými motivy a myšlenkami. A pokud možno i vzájemné spolupráci. To vše slouží jednak lepšímu kontaktu s požadavky studia, jednak i pochopení souvislostí "běžného života" a filozofického myšlení (a některých psychologických motivů z rámce gestalt přístupu). Texty jsou věnovány otázkám svobody, kontaktu, vzájemné spolupráce a rozhovoru, vztahům Já-Ty-ono a dalším tématům.

Filosofický výklad básně Waste Land T.S. Eliota

Kód předmětu: YBFC195 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V rámci semináře přečteme a podrobně okomentujeme slavnou Eliotovu báseň Waste Land. Této básni budeme primárně rozumět jakožto náboženskému textu, v němž se autor snaží vydat počet nejen ze své osobní zkušenosti s posvátnem, nýbrž obecně z (post)křesťanské duchovnosti moderního západního člověka, která je plně ovládána fenoménem nudy (ennui) či lenosti ve smyslu theologického kapitálního hříchu acedia. V rámci semináře budeme postupovat filosofickou metodou a kombinovat intratextový a intertextový přístup, když vybrané pasáže budeme interpretovat na pozadí bible, artušovských legend, libret Wagnerových oper, Dantova Inferna a Purgatoria, a dalších textů. Krom těchto vysokých forem spirituality ovšem bude částečně pamatováno i na formy nízké, jako je např. věštění z tarotových karet madame Sosostris. Kurs bude probíhat v češtině, nicméně samotný text budeme číst v anglickém originále a paralelním českém překladu od J. Haukové a J. Chaloupeckého.

Filosofie a sémiotika gesta

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB043 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Nástin dějin uvažování o problematice gestikulace v dějinách západního myšlení od Platóna po Merleau-Pontyho s přesahy do psychologie, lingvistiky a rétoriky.Doporučená literatura (dostupná v českých překladech nebo v angličtině):Platon, Kratylos.Lucretius, O přírodě.Sv. Augustin, O učiteli, O velikosti duše.Hobbes, T., Leviathan.Condillac, E. B., Esej o původu lidského poznání.Diderot, D., Dopis o hluchoněmých.Desloges, P., A Deaf Person’s Observations about An Elementary Course of Education for the Deaf, in: H. Lane (ed.), The Deaf Experience. Classics in Language and Education, Wahington, Gallaudet University Press 2006Mallery, G., Sign Language among North-American Indians Compared to That Among Other People and Deaf-Mutes (1882), Mouton, Hague 1972Itard, J.-M., Report on the Progress of Victor of Aveyron (1806), in: L. Malson, Wolf Children, London 1972Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání.Podmínky atestace: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu. Výuka bude probíhat v MS teams v den a hodinu určenou v rozvrhu. Kód posluchačům zašlu před začátkem semestru.

Filosofie hry

Kód předmětu: YBFC197 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. M. Bachtin, R. Caillois, Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); samostatná četba krátkého textu o hře, při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).Klíčová slova: hra, fenomenologie, kultura, symbol, pravidla. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Letní semestr 2021: online přednáška zde https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f04aa218af74158bf41f329934124aa%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b687af80-aad6-4d02-92bc-85d0b23884c5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V letním semestru 2020/21: online seminář zde https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8300f09207b446cc99c0759ca0292589%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=91660ec7-a329-4bba-a598-3ff4609689b1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2020/21 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu (s přihlédnutím k jeho Pojednání o lidské přirozenosti)

Filosofie raného novověku - britský empirismus (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBFB014K Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Online soustředění proběhne dne 10. 4. 2021 v čase 13:30 - 17:00 zde https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4296b21654cb4511ac4bb32a3cde1f26%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=904c1fdc-f224-46f1-a4c6-de1adaf9a568&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Posluchači mohou navštěvovat i přednášku pro prezenční formu (středa, 15:30 - 16:50) https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f04aa218af74158bf41f329934124aa%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=b687af80-aad6-4d02-92bc-85d0b23884c5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.Kurz bude probíhat v prostředí Moodle a bude mít formu postupně zveřejňovaných audionahrávek přednášek (podcast) doplněných třemi krátkými úryvku textů k samostatné četbě. V půlce semestru bude probíhat krátký nepovinný test z dosud probrané látky.Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11954Klíč pro zápis naleznete zde v souborech ke stažení.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBFB012K Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy. Kurz bude probíhat v prostředí Moodle a bude mít formu postupně zveřejňovaných audionahrávek přednášek (podcast) doplněných třemi krátkými úryvku textů k samostatné četbě. V půlce semestru bude probíhat krátký nepovinný test z dosud probrané látky.Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11954Klíč pro zápis naleznete zde v souborech ke stažení.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.V době distančního studia bude vyučováno těmito prostředky:Moodle a internetová komunikace, prezentace, texty, zadávané úkoly,jejichž plnění bude podkladem pro atestaci.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB048 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu, které budeme doplňovat knihami o holocaustu: Primo Levi, K. Jaspers, D. Huberman, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, G. Agamben, V. Frankl aj.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); společná prezentace ve skupině studentů knihy o holocaustu (svědectví přeživších apod. dle vlastního výběru), při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. H. Arendtová, Původ totalitarismu.V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu. Seminář se doporučuje jako doprovázející, bezprostředně navazující na přenášku „Fenomenologie raného Heideggera“.

Hermeneutika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB064 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu bude nastínit základní témata Ricourovy filosofie ze 60.–80. let. Zaměříme se na vybrané texty vztahující se k hermeneutice (Le conflit des interprétations; Du texte a l’action). V druhé části semestru se seznámíme s literárně estetickými myšlenkami z knih La métaphore vive a Čas a vyprávění.

Hippokratovské lékařství a jeho tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB058 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem semináře je seznámit studenty s nejvýznamnějšími díly tzv. Hippokratovského korpusu a představit je v kontextu řecké filosofie a vědy klasického období. Číst (v českém překladu) a diskutovat budeme spisy Přísaha, O vzduchu, vodách a místech, O přirozenosti člověka, O životosprávě, O starém lékařství a další.Kurz bude probíhat formou videokonference přes MS Teams v čase dle rozvrhu.Pracovní texty budou vyvěšovány v SISu u našeho předmětu.

Hölderlin a tragédie

Kód předmětu: YBFC193 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 14:50 - 16:20
Přednáška se bude věnovat významu tragédie a tragična v Hölderlinově tvorbě a myšlení. Jeho nedokončenou tragédii Smrt Empedoklova, teoretické texty týkající se tragédie i další texty pracující s obdobnými motivy budeme sledovat jako pokusy dát výraz velmi svébytnému myšlení, které se chce rozejít s idealismem a pro které nabývá velkého významu kategorie „osudu“. Všimneme si též vztahů k některým jiným pokusům o teorii tragédie (Hegel, Schelling, Scheler, Gehlen, Szondi).

Je křesťanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBFC198 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Obsah kurzu: Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návodem, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je v tomto smyslu krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro mně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být jen moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život je dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více.Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, která platonská neboli morální nejsou (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí.Kurz v letním semestru obsahově navazuje na kurz semestru zimního. V letním semestru bude kurz probíhat distanční formou a přednášky budou nahrávány obdobně jako v kurzech Kořeny evropské tradice. V tomto semestru vzhledem k distanční výuce bude výklad pokračovat rozlišením "křesťanského platonismu" a "křesťanského aristotelismu", především ve stopách prof. Endré von Ivanky: Křesťanský platonismus. Tyto přednášky se budou konat v lichých týdnech semestru, počínaje 9. týdnem (od 1. březnem 2021). Přednáška bude nahrána obvyklým způsobem. V sudých týdnech se přednáška nekoná a úkolem studentů bude zpracovat reflexi na přednášku a obhájit ji kolokviální, seminární či korespondenční formou s Mgr. Eliškou Pincovou, v závislosti na protiepidemických opatřeních. Kurz se řídí pravidly UKC.

Koncepty „Já“ ve filosofii německého romantismu a idealismu

Kód předmětu: YBFC202 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Spolu s Fichtovou filosofií se do centra filosofického zájmu dostává pojem (absolutního) Já, který je postupně rozvíjen u autorů jako Novalis, Schelling, F. Schlegel a Hegel, a zároveň kriticky odmítán autory jako Jacobi a Hölderlin. V centru této diskuse stojí jednak specifická recepce Spinozovy filosofie a jednak dvě Kantova vypracování „Dedukce čistých rozvažovacích pojmů“ ve spise Kritika čistého rozumu, kdy záleží právě na tom, ke kterému vypracování ten který myslitel se přikloní, aby to rozhodlo o pojetí představy zvané „Já“. Přednáška postupně a systematicky seznámí s konkrétním vypracováním pojmu „Já“ u uvedených filosofů.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).V letním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru ale v důsledku přechodu na distanční formu budeme přednášky sdružovat tak, že kurzy KET III. a KET IV. výkladově splynou, tudíž každý týden bude dvojitá přednáška, která bude problematiku sledovat od prvních století křesťanského letopočtu až do krize středovwku orientačně označované velkou morovou epidemií roku 1348. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Technickou stránku (odevzdávání a opravy prací) má na starosti E. Pincová. Nahrané přednášky budou tak jako v minulých letech veřejně dostupné i pro účastníky U3V a širší veřejnost. Nahrávání a zveřejňování je studentská iniciativa a v tomto semestru ji zajišťuje, stejně jako v semestru minulém, student Rafael Berti.

Kořeny evropské tradice IV.

Kód předmětu: YBFC164 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.V letním semestru školního roku 2020/21 bude obsahově tento kurz spojen s kurzem KET III. a pro přednášky platí anotace k kurzu KET III a pokyny uvedené v Moodle v podatelně UKC. Důvody, proč výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru nejsou sloučeny v jeden nový kurz, jsou čistě administrativní. Studenti, kteří si zapíší oba kurzy, potřebují pro dvě atestace 60 bodů podle podatelny UKC, studenti, kteří si zapíší pouze jeden z kurzů, potřebují těchto bodů 30. Přednášky jsou pro oba kurzy společné.

Michel Foucault: figury moci

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB051 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Četba knihy Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. Doporučené četba: M. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Mikel Dufrenne: A priori a filosofie přírody

Kód předmětu: YBFC191 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Překladatelský seminář bude věnován studii „A priori et philosophie de la nature“ („A priori a filosofie Přírody“) z r. 1967. Po seznámení se s filosofickou problematikou řešenou v textu (problém materiálního a priori, smyslové pociťování, imaginárno, cit, příroda) se zaměříme na překlad tohoto krátkého textu. Cílem kurzu je zdokonalit se v porozumění francouzsky psaných odborných textů. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka. K dispozici bude také anglický překlad studie od Gartha Gillana.

Myšlení z hlediska celku – logický seminář

Kód předmětu: YBFC192 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Doprovodný seminář ke kurzu L. Beyovszkého Myšlení z hlediska celku; příprava na recepci filosofie se zaměřuje na úvodní představení logické terminologie, jež se v probírané tematice užívá.1. celek2. část3. výčet (logos)4. držení (schéma)5. závaznost6. zjevnost7. dokonalost8. kladení9. jednotlivost10. důvod (ratio)11. určení12. případ (modus)(Pořadí se může ještě změnit. V případě, že bude zakázána prezenční výuka, bude kurz vedený formou postupně doplňovaného blogu v MS Teams, zkouška ale bude ústní.)

Myšlení z hlediska celku – textový seminář

Kód předmětu: YBFC196 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář související s přednáškou doc. Ladislava Benyovszkého "Myšlení z hlediska celku: Příprava na recepci filosofie" je konkrétní demonstrací filosofické zkušenosti a práce na příkladu zvolených klasických textů. Prvním je text Martina Heideggera "Anaximandrův výrok". Následovat bude Plótínos Enn. VI.9[7] "O dobru, čili o Jednu"; konečně sv. Tomáš Akvinský "De ente et essentia" (čes. O jsoucnu a bytí). Seminář si smí zapsat pouze účastníci zmíněné přednášky.

Myšlení z hlediska celku; Příprava na recepci filosofie

Kód předmětu: YBFC190 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je určen posluchačům nejlépe prvního, příp. i druhého ročníku bakalářského studia jako příprava na recepci filosofické problematiky, se kterou se v průběhu studia setkávají. Nepůjde v prvé řadě o to, přisvojit si sdělované poznatky z oblasti zvané filosofie – ačkoli i to je vítáno – nýbrž především o to, učinit první kroky v tom, filosofii se učit. Ty spočívají v tom, učinit pro sebe zřejmým způsob myšlení, jež je jí vlastní.

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBFC166 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa. V letním semestru školního roku 2020/21 bude výklad soustředěn na vývoj vzdělanosti v byzantské říši, tedy více než tisícíletém období jejího trvání, počínaje Theodosiovým rozdělením říše římské na východní a západní část, a konče zánikem říše dobytím Knstantinopole 1453. Základní texty jsou kapitoly ve zmíněné knize A. Toynbeeho, jejich výčet bude uveden v podatelně UKC. Tyto výklady budou doplněny zejména ve stopách knihy prof. Růženy Dostálové: Byzantská vzdělanost. Přednášky budou nahrávány stejným způsobem jako přednášky z Kořenů evropské tradice. Kurz se řídí pravidly UKC.

Oikoumenou časem a prostorem IV.

Kód předmětu: YBFC167 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa. V letním semestru školního roku 2020/21 se soustředíme na typologii civilizací ve stopách knihy prof. Jaroslava Krejčího: Postižitelné proudy dějin, a předvedeme jeho býklad na konceptu čínské, indické a islámské civilizace. Použijeme také některé výklady z knihy K. Armstrongové: Velká transformace. Přednášky budou nahrávány obvyklým způsobem (jako KET). Kurz se řídí podle pravidel UKC (v Moodle).

Operativní obrazy II.: Automatizovaná estetika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB067 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz se zaměřuje na možnosti zkoumání vizuální formy produkce znalostí v kontextu uměleckých forem kultury rozhraní, s důrazem na počítačově-podporovanou analýzu vizuálního jazyka, a představuje význam automatizované estetiky a přínos informační vizualizace ve vědě o obraze.Pro účast v kurzu není nutné absolvování kurzu Operativní obrazy I.

Platón: Prótagorás

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB063 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři budeme číst a diskutovat Platónův dialog Prótagorás.

Politická filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět má charakter historického úvodu do novověké politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s hlavními etapami, idejemi a texty novověkého politického myšlení od 16. do 19. století a jeho specifikami vzhledem ke starší době. Výklad navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně.

Propedeutika, hermeneutika, rétorika – cvičení

Kód předmětu: YBFC199 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2021 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí. Atestace se řídí pravidly UKC. Předpokládá se aktivita studentů - tj. vypracování referátu a eventuálně jeho přednes před třídou (pokud to epidemická situace dovolí).

Rozšiřující seminář k interpretaci textů

Kód předmětu: YBFC150 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Obsahem prosemináře vedeného v hermeneutické perspektivě bude seznámit se prostřednictvím filosofických textů (Platón, Aristoteles, H.G.Gadamer) s problémem reflektovaného čtení a základním smyslem a úkolem interpretace; přičemž obecným cílem bude osvojit si schopnost porozumět a toto porozumění patřičným způsobem dále artikulovat. Kurz je tedy též vhodný pro všechny zájemce o zácvik do filosofického řemesla. Absolvování kursu předpokládá aktivní účast na hodinách a pravidelnou domácí přípravu.

Sémiotika kosmického věku. Praktická ikonologie nadřazených obrazů

Kód předmětu: YBFC204 Garant: Váša,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz se ve formě semináře bude věnovat genealogii, respektive filozoficky orientované analýze současné populární obraznosti, týkající se probíhající kosmické expanze. Seminář bude kombinovat dvě vzájemně propojené linie analýzy: na jedné straně na konkrétních příkladech exponuje mediální, obrazné a rétorické strategie jednoho z nejprogresivnějších a nejvlivnějších kulturně-technologických podniků současnosti (zaměřeno na projekty NASA, ESA, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic etc., stejně tak ale na populární vlnu současné sci-fi), jejich zastřené konotace, manipulace a implikace, čímž seminář nabídne nejen vlastní analýzu těchto aktuálních mediálních fenoménů, ale zároveň prakticky ukáže možnosti ikonologické analýzy. Na straně druhé pak seminář nabídne teoretickou i praktickou průpravu v rámci analýzy a především pak rozklíčovávání aktuálního obrazného fenoménu (silně cirkulujícího na digitálních mediálních sítích), který má „invazivní“ povahu: zdaleka se totiž neomezuje jen na populární kosmické obrazy, naopak: seminář hodlá názorně ukázat, že vlivně proniká i do tak vzdálených odvětví, jako je současná architektura, politika, design či technologické uvažování o člověku.

Slovo a řeč

Kód předmětu: YBFC200 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem předmětu je blíže seznámit studenty s „filosofií jazyka“. Jednak v širším významu, jako horizontu tázaní, který nemůže nebýt – ať už explicitně nebo implicitně – vždy již zahrnut a „spolumíněn“ v každém filosofickém bádání; jednak v užším významu jako výslovná tematická oblast filosofického zkoumání. Obsahem kursu bude sledovat, jak se v rozmanitých dějinných podobách ustanovily vůdčí otázky filosofie jazyka jakožto problémy „filosofie ideálního jazyka a „filosofie běžné řeči“, jež jsou v současnosti především artikulovány v prvním případě analytickou a v druhém případě kontinentální filosofií. V rámci kurzu bude třeba kriticky zvážit a zproblematizovat, zdali by filosofie jazyka mohla být onou společnou půdou na níž by oba tradiční způsoby myšlení a jednání mohly najít společnou řeč, která by vedla k vzájemnému porozumění a spolupráci.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v předpokládaných termínech 26.-28.2.2021 (ZRUŠENO), 28.-30.5.2021 a 26.-29.8.2021. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czJe nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech 26.-28.2.2021 (ZRUŠENO), 28.-30.5.2021 a 26.-29.8.2021. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz Je nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Strukturální poetika vyprávění

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB032 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi. S ohledem na aktuální stav bude výuka probíhat v rámci aplikace MS Teams v obvyklém čase kurzu. Zde je odkaz na online místnost:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBiOTA4OGEtYTRkYS00NzcyLWEwNDItMjE3Mzc3YzY1OTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22fe1a6cc1-aca1-4e4b-8d8d-f712f0491ee6%22%7d

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Umění a vizuální kultura

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB036 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Současnost je označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Na semináři bude probrána trojice patrně nejčtenějších Platónových textů: Obrana Sókrata, Kritón a Faidón. Výklad bude vycházet z kulturního, historického a náboženského kontextu a bude sledovat dva vzájemně se prolínající motivy: pojetí očistného (tj. filosofického) života a vztah filosofa a obce, jež ústí do specifického pochopení toho, co znamená ARÉTÉ (ctnost). V rámci výkladu tak budou především zohledněny různé polohy (platónské) zbožnosti, náležité a nenáležité podoby vztahu zákonům, problém smrti a jejího překonání, a konečně různé způsoby vztahu k sobě samému. Na závěr, pokud zbude čas, v návaznosti na rudimentární kritiku básníků podanou v Obraně Sókrata probereme dialog Ión, zejména pak Platónovu novátorskou koncepci ENTHÚSIASMOS, jakožto podmínky básnické tvorby i její recepce, a to v protikladu k TECHNÉ. Kurs je koncipován tak, aby byl přístupný studentům prvního ročníku jako příprava k Úvodu do filosofie, popř. též studentům, již se chystají na soubornou či státní zkoušku; zváni jsou ale všichni zájemci o tento typ filosofie a spirituality.

Úzkost & strach

Kód předmětu: YBFC203 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tématem semináře jsou filosofické, psychologické, sociologické a evolučně biologické pohledy na strach a úzkost (a jim blízké emoce) v jejich vzájemné odlišnosti i spjatosti. Seminář přitom kombinuje historický přístup se systematickým. Cílem je najít v rozmanitosti odlišných (někdy až vylučujících se) pohledů jednotu a lépe porozumět uvedeným způsobům tematizace i samotným fenoménům. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3–5 str.).Povinná literatura: M. Heidegger, Bytí a čas,§§ 29, 30, 40, 51, 52; S. Freud, Něco tísnivého.

Vědění a umění: Heidegger a Dilthey

Kód předmětu: YBFC143 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky, Věk obrazu světa). Poslední tři přednášky budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.

Vybrané kapitoly z estetiky II

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB066 Garant: Matysová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Vznešeno & abjekce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB053 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V první části se studující seznámí s některými klasickými i současnými koncepcemi vznešena (Burke, Kant, Schopenhauer, Karalis...) , ve druhé s koncepcemi odporu (Kolnai…) a abjekce (Kristeva). Tématem třetí bude společný výskyt příslušných fenoménů v literatuře dvacátého století (Blackwood, Ligotti).Podmínkou atestace je průběžná účast na seminářích (prezenčních i distančních). Studující, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit distančních seminářů, napíšou (nejlépe po dohodě se mnou) práci (cca 4-5 normostran)k některému z probíraných témat. V případě distančních seminářů probíhá výuka na MS Teams, semináře prezenční výuky budou rovněž zprostředkovány i na MS Teams (pokud to technické prostředky umožní).Odkaz na tým:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a583933a0e9da4bee854685d4991cd9c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=cab5b65e-8d9b-455f-98ac-5d7d86e0d337&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Základní otázky logiky II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB003 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: řečí, analýzou, kalkulem, významem atd. Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky. (Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem Základní otázky logiky II. - seminář - YBFB005).

Základní otázky logiky II. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB005 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek. (Kurz je dobré si zapsat spolu s přednáškou Základní otázky logiky II. - YBFB003).

Základní pojmy filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB047 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky. – V letním semestru se budeme zaměřovat především na novověkou problematiku.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám