Výběr kurzů – filosofie

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024


Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBFC253 Garant: Pětová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB068 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři budeme číst první knihu Aristotelova spisu O částech živočichů. Jde o úvodní metodologický text k Aristotelově zoologii, po jehož přečtení Ch. Darwin napsal: „Sotva kdy jsem četl něco zajímavějšího, i když jsem ještě nepřečetl více než čtvrtinu samotné knihy. Z citací, které jsem dříve viděl, jsem měl o Aristotelových zásluhách vysoké mínění, ale ani v nejmenším jsem netušil, jak obdivuhodný muž to byl. Doposud byli mými dvěma bohy Linné a Cuvier, i když každý velmi odlišným způsobem, ve srovnání se starým Aristotelem však byli jen pouhými školáky.“ Pracovní texty budou vyvěšovány v SISu u našeho předmětu.

Četba filosofických textů k matematice a logice

Kód předmětu: YBFC246 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář komentované četby filosofických textů k matematice a logice. Cílem kurzu je promýšlení otázek matematiky a logiky vedené pomalou a pečlivou četbou zvoleného textu. Kurz je vypisovaný v obou semestrech a lze si jej zapisovat opakovaně.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce FKHV (Filosofická antropologie).

Dílo Rolanda Barthesa

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB092 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška bude věnována dílu Rolanda Barthesa od Nulového stupně rukopisu po Světlou komoru.

Duše v antice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB093 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáškový kurz bude sledovat vývoj představ o duši a lidské psychice v archaické a klasické době antického Řecka. Postupovat budeme od homérských eposů (tj. nejstarší literatury) až k Aristotelovi, který o duši napsal první teoretický spis. Pozornosti se dostane nejen různým teoriím básníků a filosofů, nýbrž i konceptům z prostředí lékařského, náboženského a lidového. Kurz je určen jak těm, kteří se zajímají o antickou filosofii, tak také zájemcům o nejstarší dějiny psychologie. Složení zkoušky bude podmíněno úspěšným napsáním písemného testu, nebo vypracováním a obhájením eseje na dané téma.DOPORUČENÁ LITERATURA:Platón, FaidónPlatón, TimaiosAristotelés, O dušiBartoš, H. Očima lékaře, Pavel Mervart 2006.Chlup, R. (ed.) Pojetí duše v náboženských tradicích světa. DharmaGaia 2007.Vítek, T. Duše, tělo a smrt od Homéra po Platóna, Herrmann & synové 2022.

Dvě století s hlavonožci

Kód předmětu: YBFC247 Garant: Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář se zabývá proměnami lidského vztahu k hlavonožcům coby „pozemským jiným“ v uplynulých dvou stoletích. Sleduje jejich líčení v beletrii (od Victora Huga přes H. G. Wellse až po Chinu Miévilla), přihlíží k historii jejich vědeckého zkoumání (od Williama E. Hoyla) a v závěru se snaží objasnit jejich význam pro filosofickou reflexi (Peter Godfrey-Smith).

Estetika v kontextu filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB088 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět „Estetika v kontextu filosofie“ má za cíl poskytnout základní orientaci v tématech filosofické estetiky. Kurz je koncipován jako dvousemestrální. V prvním semestru se zaměříme na čtyři „pilíře“ filosofické estetiky (Platón, Aristotelés, I. Kant a G. W. F. Hegel), dotkneme se však i dalších estetických koncepcí. Předmět může mj. posloužit těm studentům, kteří se chystají na zkoušku z „Úvodu do filosofie“ či na atest „Filosofie v kontextu humanitních věd“ (FKHV).

Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do fenomenologie v jejích klasických a současných podobách s důrazem na aktualitu tohoto filosofického směru ve vztahu k otázkám současnosti, jako je např. ekologická krize. Po obecném úvodu o stavu fenomenologického bádání dnes v Evropě i v zámoří v úvodních dvou sezeních kurzu následuje výklad některých základních pojmů na základě textů Maurice Merleau-Pontyho a exkurs o jeho pokusu o filosofii přírody. Na to naváže představení současných fenomenologických koncepcí ve vztahu k ekologické problematice, které z díla Merleau-Pontyho vycházejí (Abram, Toadvine, Bannon, Booth, Barbaras). Seznam literatury: Abram, D., Kouzlo smyslů. Přel. J. Zemánek, M. Melechovská, Praha, DharmaGaia, 2013Abram D., Stávat se zvířetem. Přel. J. Zemánek. Brno, Host 2023.Bannon, B., From Mastery to Mystery. A Phenomenological Foundation for an Environmental Ethic. Athens, Ohio University Press, 2014.Barbaras, R., Introduction a une phénoménologie de la vie. Paris, Vrin, 2008.Barbaras, R., Appartenance, Vers une cosmologie phénoménologique. Louvain, Peeters, 2019.Booth, R., Becoming a Place of Unrest. Environmental Crisis and Ecophenomenological Praxis. Athens, Ohio University Press 2021. Merleau-Ponty, M., Oko a duch a jiné eseje. Přel. O. Kuba. Praha, Obelisk 1971Merleau-Ponty, M., Struktura chování. Přel. J. Pechar a kol. Praha, Filosofia 2008Merleau-Ponty, M., Svět vnímání. Přel. K. Gajdošová. Praha, OIKOYMENH 2008, 2013Merleau-Ponty, M. Primát vnímání a jeho filosofické důsledky. Přel. J. Halák. Praha, Togga 2011Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání. Přel. J. Čapek. Praha, OIKOYMENH 2013Merleau-Ponty, M., Proměna vnímání a zkušenost pravdy. Podklady ke kandidatuře na College de France. Přel. J Halák. Praha, OIKOYMENH 2017Merleau-Ponty, M., Řeč, dějinnost, příroda. Shrnutí přednášek z College de France (1952-1960). Přel. J. Halák. Praha, OIKOYMENH 2018Toadvine, T., Eco-phenomenology after the End of Nature, in: Transforming Politics with Merleau-Ponty: Thinking Beyond the State, ed. JeromeMelançon, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers (2021), str. 127-144.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. Semináře se věnují převážně fenomenologii a existencialismu, tématu svobody, odpovědnosti a úzkosti (přednáška Existencialismus je humanismus doplněná o ukázky z dramatu Mouchy), teorii intersubjektivity (pohledu druhého) a tělesnosti v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a teorie emocí (strach) v Nástinu teorie emocí. Některé fenomény budou předvedeny v kontextu románu Neviditelný Jaroslava Havlíčka (panoptikon u M. Foucaulta). Pro doplnění odkážeme i na teorii intersubjektivity u E. Husserla. Podmínky: aktivní účast, společná četba textů a rozbor textů (Existencialismus je humanismus) a krátký, písemný rozbor vybraného úryvku. Pokud budete mít zájem o známku výborně, můžete poslat krátkou, vlastní interpretaci nebo esej týkající se tématu, nebo vystoupit s referátem přímo v semináři.

Filosofická antropologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024 Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V zimním semestru 2023/24 bude tématem přednášky pojetí smrti ve filosofické antropologii na příkladu vypracování Maxe Schelera, Paula Ludwiga Landsberga a Helmutha Plessnera.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBFC127 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je určen k rozvoji chápání při práci s texty a myšlenkami, ale také k osobnostnímu růstu, rozvíjení osobností i kolektivu studujících. Mezi přínosy patří interaktivnost, bezpečí, skutečnější setkávání se s druhými i se sebou, ale i některá pochopení potřebná na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapie se v kursu totiž podporuje pochopení a uvědomění si i sdílení obsahů textů a filosofických myšlenek ve vlastním prožitku a zkušenosti účastnících se. Důrazem na uvědomění kurs spojuje oblasti filosofie a psychologie, resp.osobního růstu, popř. další. Texty/motivy jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty. Pro absolvování je potřebná dostatečná fyzická i pracovní účast, které zde ale neunavují, nýbrž nabíjejí.Faktický maximální počet účastnících se je zřejmě asi 14.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz FtZG II navazuje na FtZG I. Pravidelná účast je potřebná. V kursu budeme střídat jednak experimentální techniky sebezkušenosti v práci s filosofickými motivy (a jejich komunikaci) a jednak doplňování těchto experimentů teorií (a to jak z hlediska filosofie, tak i gestalt přístupu).Kurs podporuje uvědomění si vlastního prožívání, zkušenosti i dovedností účastníků při práci s texty, s filosofickými motivy a myšlenkami. A pokud možno i vzájemné spolupráci. To vše slouží jednak lepšímu kontaktu s požadavky studia, jednak i pochopení souvislostí "běžného života" a filozofického myšlení (a některých psychologických motivů z rámce gestalt přístupu). Texty jsou věnovány otázkám svobody, kontaktu, vzájemné spolupráce a rozhovoru, vztahům Já-Ty-ono a dalším tématům.

Filosofie a básnictví (Dante - Purgatorio)

Kód předmětu: YBFC249 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je představit a následně přivést studenty k poučené četbě Dantovy Božské komedie, jejíž znalost je důležitá nejen pro porozumění primárně filosofických textům. ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. V tomto běhu se zaměříme na Dantovo Purgatorio, které bude představeno na pozadí koncepce sedmi kapitálních či smrtelných hříchů, jak je vymezuje Tomáš Akvinský ve své Summa Theologica. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu moderního západního člověka, to jest svému vlastnímu údělu.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.

Goethe, Nauka o barvách – četba a interpretace

Kód předmětu: YBFC252 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní semináře je četba a interpretace Goethovy Nauky o barvách (1810), jež je vedena s cílem porozumět jeho pojetí přírody (Natur) a fenoménu. V tomto semestru (ZS 2023/24) předpokládám zvládnutí předmluvy, úvodu a výkladu fyziolockých barev. Četba bude probíhat na základě pracovního překladu a německého originálu. Znalost němčiny se nepožaduje. Podmínkou atestace je aktivní účast.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB061 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ (I Z DŮVODU POVINNÝCH PREZENTACÍ REFERÁTŮ PŘÍMO V HODINĚ). Hannah Arendt: Banalita zlaAnotace:V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu Hannah Arendt, kdy hlavním tématem bude banalita zla, problém, zda jsou radikální a banální zlo v rozporu (R.J. Bernstein), důležitost svědectví přeživších a otázka viny. Tyto texty budeme doplňovat svědectvími i filmovými dokumenty: Primo Levi, Z. Bauman, K. Jaspers, D. Huberman, G. Agamben, T. Snyder, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, V. Frankl, S. Venezia aj. Podmínky splnění: účast plus společná (cca 6 lidí) prezentace referátu z knihy o holokaustu (dám na výběr).

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.Od LS 2021 vzhledem k pokročilosti četby zápis podmíněn mejlovou dohodou s vyučujícím.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Hermann Schmitz – Prostor přítomnosti

Kód předmětu: YBFC248 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 20:00, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se seznámíme s projektem „nové fenomenologie“ Hermanna Schmitze (1928– 2021). Jako pracovní text nám poslouží Schmitzův spis Prostor přítomnosti (Der Spielraum der Gegenwart, 1999), v němž Schmitz s odstupem shrnul svůj desetisvazkový Systém filosofie (System der Philosophie, 1964–1980). Budeme se Schmitzem zkoumat souhru konvenční společné reality s hlubšími a méně diferencovanými vrstvami prožívání. Společnou četbu a diskusi pasáží jmenovaného spisu (pracovovní překlad do češtiny bude k disposici) budu prokládat přednáškovými exkursy o celku Schmitzova projektu.

Hume a Kant o morálce

Kód předmětu: YBFC251 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Záměrem kurzu je představit a vzájemně porovnat Humeovu a Kantovu představu o základech a konkrétních podobách morálky.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz bude probíhat seminární formou. Těžiště práce spočívá v četbě literárních děl a jejich následné literární vědou poučené interpretaci. Výrazná suma práce bude tedy spočívat na důsledné přípravě na semináře. Kurz bude probíhat prezenční formou v nové budově Fakulty humanitních studií. Podmínkou atestace bude vypracovat závěrečnou interpretaci v rozsahu do 5 normostran.

J.G. Herder: Filosofie lidskosti v období raného romantismu

Kód předmětu: YBFC250 Garant: Vostárek, A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se bude věnovat Herderově filosofii, výkladu jeho pojetí lidskosti a řeči. Poté, co bude téma uvedeno do kontextu zejména v souvislosti s Ideou všeobecných dějin ve světoobčanském pohledu od I. Kanta, zaměří se především na výklad stěžejních pojmů Herderovy filosofie. K tomu bude využito zejména jeho dvou děl, které byly nejspíše i dobově nejpopulárnější (Esej o původu řeči, Ideje k filosofii dějin lidstva). Závěr kurzu pak cílí především na to, jak Herder svým myšlením ovlivnil nejen své současníky. Podmínky splnění kurzu:Úvaha na vybrané téma v rozsahu 3-5 ns.

Je křesťanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBFC189 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu ideou dobra. Pojem morální náboženství použil poprvé Jan Patočka v přednáškovém cyklu Platon a Evropa. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Kurz bude atestován podle pravidel Úvodní kurzy a cykly (viz UKC v Moodle v Historickém modulu).V zimním semestru školního roku 2021/22 bude výuka kurzu prováděna klasickou formou, pokud nenastane nějaká změna.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus, a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou, a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Kurz je důležitým doplnkem a rozvinutím výkladů o vědě jakožto epistémé, tedy výkladu kurzu Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti (UHVSV).Bližší podrobnosti najdete v Moodle v podatelnně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs souvicí s Kořeny evropské tradice I., který je v tomto semestru paralelní, a je věnován řecké tradici. KET II se bude věnovat hebrejské tradici. Pojítkem je téma platónského motivu péče o duši v (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení. Budeme se tedy věnovat především hebrejskému myšlení, tedy druhému kořenu evropské tradice a jeho vývoji v evropských dějinách. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Literatura: stejně jako v KET I.

Mediální sémiotika

Kód předmětu: YBEC186 Garant: Češka,J. + Gvoždiak,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: viz SIS
Předmět si klade za cíl diskusní formou představit problémy média (v širokém slova smyslu), jeho roli při utváření významu v komunikaci, jeho vztahu k tradičně vymezovaným teoriím znaku a významu, na jedné straně založeným na existenci (resp. hypotéze) kódu, na straně druhé na intencionalitě (resp. jejich úloze v rámci teorie významu). V základních rysech se pokouší postihnout vliv média, kanálu a materiální složky znaku na způsoby, jakým znakům a jejich komplexům rozumíme, na jejich roli v komunikačním procesu. Pozornost věnuje jak teoretickým presupozicím takového typu uvažování, tak praktickým ukázkám aktuálního vlivu média jakožto technologie na lidské chování a rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu psaní, o němž uvažuje jako podstatném faktoru při formování identity kultury i jejích členů.

Myšlení fenoménů současnosti I.: Máme naději?

Kód předmětu: YBFC254 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáškový cyklus & dílna o estetické revoltě vůči krutosti rozumu (více viz Cíle předmětu).Prý to s námi nevypadá dobře: žijeme v době hromadného vymírání, více a více z nás nepřeklene den bez antidepresiv či pravidelných terapií a ti z nás, na něž neutěšený stav světa doléhá, jsou vysmíváni coby tající sněhové vločky neschopné se zocelit v ohni života. A přesto současný britský filozof Timothy Morton, jenž obavy o neblahý kurz budoucnosti sdílí, považuje za „rozumné (a ekologické) takovým nářkům odolat.“ Náš multimediální a mezioborový přednáškový cyklus & tvůrčí dílna se o takové odolávání pokusí: ve stopách současné filozofie, umění a popkultury budeme společně pojmenovávat slabá i silná místa nejaktuálnějších témat současnosti, jimiž současný svět žije a kterými se snaží zastavit své vlastní krvácení. Důraz budeme klást na vstřícnou srozumitelnost a nebudeme se zdráhat stavět na nejsoučasnějších videoklipech, filmech, básních, hudbě, umění či popkultuře, která nás spojuje. Proto, abychom v druhém kroku tvůrčím způsobem formulovali své vlastní „věty o naději,“ tedy takový vzdor, postoje či návrhy řešení, které navzdory klimatickým i společenským krizím vydobývají nám dědicům budoucnosti „právo na radost“ a odmítají se poddat plíživému pesimismu.

Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB084 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace Platónových dialogů Euthyfrón, Obrana Sókrata a Kritón.

Platónovy dialogy IV. (Timaios, Kritias, Alkibiadés I.)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB094 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V dalším díle platónských intepretací se zaměříme především na dialog Timaios a nedokončený Kritias, které představují patrně nejvlivnější, nejpopulárnější a též nejčastěji dezinterpretované Platónovy texty vůbec. Hlavním tématem Timaia je vcelku tradiční platónské motiv, a sice nalezení teoretického fundamentu, na němž by bylo možno vystavět dokonalou obec: na rozdíl od Ústavy je ovšem tento základ nalezen v celkové struktuře a řádu kosmu. Podobně jako v Ústavě byla duše obec v malém, je v Timaiovi lidská duše zmenšenou duší světa, se kterou sdílí věčný řád a harmonii: mezi člověkem-mikrokosmem a vesmírem makrokosmem je pak celá řada jemných analogií či korespondencí, jež Platón v dialogu pečlivě rozpracovává. Na Timaia těsně navazuje dialog Kritias slavný svým podáním o válce mezi Atlantidou a starobylými Athénami. Jelikož je dialog nedokončený, obsahuje pouze stručnou zprávu o božském založení Atlantidy a Athén, a zejména srovnání jejich topografického, geografického a politického uspořádání, které předurčuje výsledek jejich válečného střetu. Motiv ztracené Atlantidy pak představuje specifický rys západní spirituality, a sice nostalgii po ztraceném zlatém věku klasické kultury.Na závěr semestru, pokud zbude čas, se zaměříme na dialog Alkibiadés, jehož tradiční podtitul je O přirozenosti člověka a shrnuje se v něm většina hlavních témat platónské filosofie, které zprostředkovává přijatelným, přehledným, ač v některých případech částečně zjednodušujícím způsobem: v tomto ohledu byl již od antiky brán jako vhodná brána do Platónova myšlení. V rámci našeho výkladu bude tematizován jednak problém obce a jejího náležitého řízení či vedení založeného na vědění (EPISTÉMÉ) a umění (TECHNÉ); a jednak problém péče o sebe, sebepoznání a SÓFROSYNÉ, jako podmínky každé politické činnosti. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost, tedy absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů.

Platónovy dialogy IV. (Timaios, Kritias, Alkibiadés I.) (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB094K Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
V dalším díle platónských intepretací se zaměříme především na dialog Timaios a nedokončený Kritias, které představují patrně nejvlivnější, nejpopulárnější a též nejčastěji dezinterpretované Platónovy texty vůbec. Hlavním tématem Timaia je vcelku tradiční platónské motiv, a sice nalezení teoretického fundamentu, na němž by bylo možno vystavět dokonalou obec: na rozdíl od Ústavy je ovšem tento základ nalezen v celkové struktuře a řádu kosmu. Podobně jako v Ústavě byla duše obec v malém, je v Timaiovi lidská duše zmenšenou duší světa, se kterou sdílí věčný řád a harmonii: mezi člověkem-mikrokosmem a vesmírem makrokosmem je pak celá řada jemných analogií či korespondencí, jež Platón v dialogu pečlivě rozpracovává. Na Timaia těsně navazuje dialog Kritias slavný svým podáním o válce mezi Atlantidou a starobylými Athénami. Jelikož je dialog nedokončený, obsahuje pouze stručnou zprávu o božském založení Atlantidy a Athén, a zejména srovnání jejich topografického, geografického a politického uspořádání, které předurčuje výsledek jejich válečného střetu. Motiv ztracené Atlantidy pak představuje specifický rys západní spirituality, a sice nostalgii po ztraceném zlatém věku klasické kultury.Na závěr semestru, pokud zbude čas, se zaměříme na dialog Alkibiadés, jehož tradiční podtitul je O přirozenosti člověka a shrnuje se v něm většina hlavních témat platónské filosofie, které zprostředkovává přijatelným, přehledným, ač v některých případech částečně zjednodušujícím způsobem: v tomto ohledu byl již od antiky brán jako vhodná brána do Platónova myšlení. V rámci našeho výkladu bude tematizován jednak problém obce a jejího náležitého řízení či vedení založeného na vědění (EPISTÉMÉ) a umění (TECHNÉ); a jednak problém péče o sebe, sebepoznání a SÓFROSYNÉ, jako podmínky každé politické činnosti. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost, tedy absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů.

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBFC134 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti a intersubjektivity ve vybraných literárních dílech (Guy de Maupassant, H. James, P.Levi, B. Stoker - Dracula aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla, M. Merleau-Pontyho, G. Agambena, H. Arendt, M. Foucaulta či D. Trigga. Doporučená literatura:M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání (vybrané pasáže).E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II (vybrané pasáže).

Politická filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie (zhruba od Platóna po Machiavelliho). Zápočet proběhne formou znalostního testu témat přednášek a povinné literatury. Na kurz navazuje v LS kurz Politická filosofie II. Odkaz na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10145

Propedeutika, hermeneutika, rétorika – cvičení

Kód předmětu: YBFC199 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro zimní semestr 2022 uplatněn zejména pro texty, které jsou součástí doporučené literatuty kurzu Úvod do humanitních všd a studia vzdělanosti (UHVSV). Kurz se řídí pravidly podatelny UKC v Moodlu. Studenti využijí pro tento kurz i texty, které zpracovali jako referáty či reflexe v kurzu UHVSV. Počet účastníků není limitován, zejména na počátku semestru se předpokládá účast studentů, kteří se potřebují naučit zpracovávat základní odborné texty. Později bude kurz sloužit k procvičení této dovednosti, takže počet účastníků prezenční výuky posléze poklesne.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBFC135 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. ¦

Rétorika u Platóna a Aristotela

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB095 Garant: Synek,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Podrobná četba a interpretace klasických textů s využitím sekundární literatury.

Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon

Kód předmětu: YBFC214 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro posluchače kombinované studia. Seminář se bude věnovat výkladu klíčových pasáží dialogu "Obrana Sókrata" a "Faidón", který by studentům měl napomoci v samostatné četbě obou dialogů.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu většinou mimo školní budovu ve Frýdlantu v předpokládaných termínech Praha 11.-12.11. 2023 českyFrýdlant 26.-28.4.2024 česky a anglickyFrýdlant 29.8. - 1.9. 2024 česky a anglickySemináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czJe nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu většinou mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech Praha 11.-12.11. 2023 českyFrýdlant 26.-28.4.2024 česky a anglickyFrýdlant 29.8. - 1.9. 2024 česky a anglickyySemináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz Je nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Súčasné umenie v kontexte filozofie a súčasnej teorie

Kód předmětu: YBFB097 Garant: Tomková,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: slovenština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V priebehu semestra sa bude tento kurz zaoberať tým, ako môže súčasné umenie poskytnúť priestor na kritickú diskusiu a ako umelci*kyne pracujúci v týchto umeleckých formách poskytujú prostredníctvom svojej práce diskurz, ktorý odráža témy súčasnej filozofie a teórie. Tento predmet poskytne prehľad kľúčových teoretických prác na tému antiimperializmu, komunity, diaspóry, tela a technológie, kyberfeminizmu, glitch feminizmu, biopolitického umenia, ekofeminizmu, antropocénu, čierneho ekofeminizmu, radikálnej starostlivosti, nového materializmu a queer teórie. Prednášky budú doplnené o diskusie, spojené s kritickým čítaním teoretických textov a konkrétnymi prípadovými štúdiami zo súčasného umenia a premietania diel umenia pohyblivého obrazu.

Téma člověka a společnosti v britské filosofii

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB072 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem přednášky je představit posluchačům širokou paletu tematizací člověka a společnosti, jak byly kultivovány v myšlení britské provenience 17. a 18. století, a zpřístupnit jim alespoň některé významné či zlomové fenomény, v nichž se člověk a společnost ukazují myslitelům. Přednášky jsou koncipovány tak, aby poskytly posluchačům přístup k textům a idejím relevantním jak pro státní zkoušku z Filosofie v kontextu humanitních věd (Tematický okruh A – Jednání, svoboda a druzí, tematický okruh E – Člověk), tak inspiraci pro případnou bakalářskou práci. Cílem kurzu není podat jakýsi přehled názorů, ale inspirovat k samostatnému, kritickému myšlení.

Téma člověka a společnosti v britské filosofii – seminář

Kód předmětu: YBFC210 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:30 - 18:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je kultivovat kompetenci ve filosofické (dílem i kontextuální) četbě vybraných textů z okruhu tematizací člověka a společnosti, jak se ukazují v myšlení britské provenience 17. a 18. století. Výběr textů je koncipován tak, aby poskytl posluchačům přístup k textům a idejím relevantním jak pro státní zkoušku z Filosofie v kontextu humanitních věd (Tematický okruh A – Jednání, svoboda a druzí, tematický okruh E – Člověk), tak inspiraci pro případnou bakalářskou práci. Cílem kurzu je inspirovat k samostatnému, kritickému myšlení, které není možné bez kompetence zpřítomnit „myšlení druhých“.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Teorie obrazu

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB035 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: média, vizualita
Rozvrh: pá 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Podíl obrazů na komunikaci zaznamenal v moderní době výrazný kvantitativní nárůst. Obraz zasahuje do všech úrovní sociální interakce a proměňuje ji. Veřejný prostor i komunikace se díky obrazu stává iluzivním, virtuálním, mocensky manipulovaným, ale též hravým, kreativním apod. Obraz v širokém slova smyslu je třeba podrobovat interpretaci a kritice a nespokojovat se s jeho prvoplánovým sdělením (za ním se většinou skrývá podprahová, manipulující informace). Studium obrazu je součástí mediální gramotnosti, což je v současnosti nezbytná složka porozumění kulturnímu dění.

Tvořivost a osobnost

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB042 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Témata:1. Tvořivost v historických modelech poznání - magický, mytický, reflexivní, triadický (moderna), pluralitní2. Pojetí subjektu v lineárním a pluralitním modelu poznání. Subjekt jako metastruktura (biologie, osobnost, societa), 3. Ontogeneze subjektu v struktuře senzorických interakcí.4. Estetický základ myšlení a jednání. 5. Metaforický základ získávání zkušenosti a myšlení. Vztah metaforického a vědeckého myšlení. 6. Sociální proces iniciace a uplatnění tvořivosti7. Znak a realita v lineárním a pluralitním modelu poznání. Proces inovace znaku.8. Umění jako nástroj transcendence – subjekt a societa. 9. Obraznost jako nástroj strukturování personální interakce (poznání prostřednictvím obrazu), 10. Obraz jako nástroj sociability (koordinace prostřednictvím obrazových forem), 11. Vizuální umění a historický vývoj obrazových forem., 12. Od autorství k portfoliu. Autorství podle postmoderny.13. Tvořivost jako holistický přístup k životu.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophie Studenten

Kód předmětu: YBFC212 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung Auszüge deutscher philosophischer Texte zum Themenkreis Argumentation und Logik sowie ggf. für diesen Themenkomplex geeignete Videos. Des Weiteren werden wir kleinere literarische und historiographische Texte lesen, um etwaige Unterschiede innerhalb des Deutschen im Hinblick auf Gattung und Zeitgeist ausfindig machen zu können. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2

Uvedení do křesťanské filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB071 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je uvedením do křesťanské filosofie či - obecněji a přeněji řečeno - myšlení, a to prostřednictvím interpretace Janova evangelia. Na semináři bude přečtena a okomentována první část Janova evangelia Jn 1,1 — 10, 42. Vyložen bude jednak Prolog (nejčastěji interpretovaná a zřejmě též „nejfilosofičtější“ část Nového zákona, a dále větší část tzv. Knihy znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků (proměnění vody na víno (Jn 2); uzdravení syna královského služebníka (Jn 4); uzdravení ochrnutého (Jn 5); nasycení pěti tisíc (Jn 6); chůze po vodě (Jn 6); uzdravení slepého od narození (Jn 9)). Na sedmý zázrak, vzkříšení Lazara (Jn 11) se již v tomto semestru nedostane a zahájíme jím semestr letní. Všechny zázraky jsou přestaveny jako SÉMEIA, tj. znamení Ježíšovy moci a poslání. Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. V semináři bude — vzhledem k rozsahu textu — užíván dvojí způsob výkladu: některé pasáže (Prolog, rozmluva s Nikodémem, nasycení pěti tisíců a řeč o chlebu z nebe) budou probrány velmi podrobně v podstatě metodou line-by-line komentáře, k jiným pasážím (zejména 7. a 8. kapitola) bude poskytnut spíše narativní komentář, tj. výklad se soustředí na větší celky a text bude celkově spíše pouze shrnut. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.V případě zhoršení epidemické situace, zdravotní indispozice přednášejícího či jiných okolností bude seminář pokračovat zde:https://www.youtube.com/user/2007ulysses/featured

Vizuální sémiotika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB039 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Základní otázky logiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB002 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámení s výchozími myšlenkami logiky (včetně matematické) a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice od antiky až po moderní matematickou logiku. Půjde jednak o procvičení návyků kalkulu, jednak o seznámení se s filosofickými otázkami logiky. Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem YBFB004.

Základní otázky logiky I. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB004 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I. YBFB002, je dobré si oba kurzy zapsat souběžně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními (matematickými) logickými myšlenkami a jejich souvislostmi.

Základní pojmy filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB001 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky.

Základní pojmy filosofie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB001K Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I.

Kód předmětu: YBFC138 Garant: Kalva,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:30 - 18:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý.Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám