Kreativní modul

Smyslem Kreativního modulu je v rámci bakalářského studijního programu napomáhat humanitně zaměřeným studujícím chápat, hledat a rozvíjet tvořivost. Pestrá nabídka kurzů věnovaných literatuře („tvůrčímu psaní“), vizuálnímu umění, hudbě, tanci, divadlu a filmu se snaží udržovat v rovnováze vyrovnané zastoupení předmětů teoretických – jak poznatkových, tak kritických – i praktických, vyžadujících určitou živou fyzickou aktivitu.


Kreativní modul otevírá, případně prohlubuje cesty vedoucí ke svobodnějšímu nakládání se znaky, ať už se jedná o klasická starší média, nebo o nová média elektronická, podporuje zájem o procesy oceňování původních i nově vznikajících znaků v komunikaci a zprostředkovává aktivní přístup k umění a kultuře. Sledování postupů umělecké praxe také posiluje uvědomování si mnohovrstevnatosti lidské osobnosti a nároku na žádoucí celistvost její racionální i emocionální složky. Obecně pak kurzy podporují zlepšování vyjadřovacích a poznávacích schopností, přispívají ke zvyšování motivace a posilují vztah ke kulturnímu dědictví.


Vzhledem ke spíše iniciační povaze svého obsahu a cíle nepoužívá vůči studentům při jejich tvořivě-praktických a vědecko-teoretických činnostech a projektech Kreativní modul žádné zásadní mechanismy kontroly a donucování. Žádný z kurzů tedy není povinný – z různorodé nabídky by však měl každý studující absolvovat alespoň jeden libovolný kurz a následně se jej pokusit sám pro sebe zhodnotit v co možná největší obecnosti. Některé kurzy původně vypisované kreativním modulem se pro svou obsahovou a metodologickou blízkost s historií nebo filosofií staly profilovými kurzy v nabídkách těchto modulů. U studentů, kteří se chtějí odborně profilovat v tématech umění, vizuální kultury a kulturní politiky, je ovšem běžné, že podíl počtu kurzů vypisovaných v rámci Kreativního modulu v jejich kurikulu úměrně roste. Řada kurzů také poskytuje úvod do problematiky digitálních médií, fotografie, reklamy či galerijního provozu a jejich absolvování, případně vypracování vlastní kvalifikační práce na tato témata, zvyšuje úspěšnost přestupu na magisterské programy s odpovídajícím zaměřením.

Bakalářské práce

Rozvíjení praktické zkušenosti se znakovými systémy, jejich tvorbou, porozuměním a kritikou, která se opírá především o obeznámenost s posledními etapami kulturních a uměleckých dějin, podporuje odborný zájem o otázky kultury v užším smyslu, teorii a historii umění, sémiotické otázky umění a médií, témata umělecké kritiky a případně zájem o problematiku organizace a řízení kulturních institucí – jmenované oblasti jsou pravidelně zdrojem témat bakalářských prací. Všichni členové Katedry teorie umění a tvorby se podílejí na výuce Diplomního semináře I., ve kterém jsou studenti 5. semestru systematicky vedeni ke zpracování projektu své bakalářské práce, kterou v semestru následujícím dokončují pod vedením zvoleného pedagoga.


Mgr. Aleš Svoboda

koordinátor Kreativního modulu


Poslední změna: 4. září 2023 23:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám