Výběr kurzů – historie

Vyučované předměty

Disciplína historie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2022/2023


Cibulský seminář dějin evropského ducha XII.

Kód předmětu: YBEC170 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 19:00 - 21:00
Seminář je trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos.Koná se o středečních večerech od půl sedmé v soukromé prostoře na Cibulkách, u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce.Čteme důležité knihy, a to opravdu pomalu.

Čechy a Anglie

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB032 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz věnovaný problémům pozdního středověku usiluje o pohled na české dějiny v širších evropskýchsouvislostech. Osou výkladu jsou vztahy mezi Čechami a Anglií na prahu husitské revoluce jako prvníhočlánku evropské reformace.

Česká a evropská religiozita 19. a 20. století II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB007 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství, česká národní identita
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Výklad náboženských dějin českých zemí v evropském kontextu ve 20. století, od první světové války až po odstranění státních zásahů do církevního života v 90. letech 20. století. Sledovány jsou sekularizační procesy a reakce na ně v rovině státně-církevních vztahů, vývoje církevních společenství a necírkevní religiozity.

Československo 1948-68 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB015 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, česká národní identita
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška se zaměří na události, procesy a situace, které měly zásadní nebo dokonce zlomový charakter pro komunistické ovládnutí Československa, představy společnosti o socialismu a její srážku se stalinistickou realitou. Podíváme sena dopad změn SSSR v ČSR po Stalinově a Gottwaldově smrti 1953, na různé fáze chruščovovského „tání“ a opětovného „přimrzání. Položíme si otázku po charakteru „zázračných 60. let“. Téma završíme problematikou „pražského jara“ jako iluze i jako celoevropsky významného experimentu, přičemž jeho traumatický konec nebyl o nic méně významný jako pokus sám. Tematizován je stát i jeho společnost. Cílem kursu je ukázat též mezinárodní dimenzi, podmíněnost a kontext těchto momentů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

Dějiny každodennosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.

Dějiny kosmologie II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB061 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 15:40, místnost YT231 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) - sudé týdny
Kurz je koncipován jako dvousemestrální (přihlásit se v následujícím semestru na druhou část kursu není povinností; zápis do druhé části kursu v LS však bude podmíněn absolvováním první části kursu v ZS), jeho cílem je přiblížit vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až do radikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století (tzv. kopernikánská revoluce), kdy se zrodila moderní věda. V letním semestru budou posluchači seznámeni s vývojem kosmologických představ a astronomie ve středověku a v raném novověku.

Dějiny peněz

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB033 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny.

Dějiny rodiny v evropské společnosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB018 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs rozvíjí a prohlubuje poznatky, získané v rámci kursu Dějiny rodiny I. Zaměřuje se zejména na otázku dostupnosti sňatku jako zásadního předpokladu populačního růstu v tradiční společnosti a snaží se postihnout všechny faktory, které dostupnost sňatku podstatně ovlivňovaly (protoindustrializace, míra ilegitimity, šance ovdovělých osob na další sňatek, administrativní překážky sňatku). Ze zorného pole historicko-antropologického představuje téma rodinných a životních cyklů v tradiční venkovské společnosti a charakterizuje jednotlivé fáze životního cyklu. Na závěr kurs pojednává o procesu přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a o proměně reprodukčního procesu v průběhu 19. století.

Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury II

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB063 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek podává přehled dějin stavebního podnikání ve 20. století v širších evropských souvislostech. Na příkladu stavebních dějin je sledována proměna předmoderní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována možnosti užití tradičních (předmoderních) technologií při restaurování historických budov.

Evropská literární kultura IV.

Kód předmětu: YBEC122 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jak mluvit o literatuře 20. století, kdy se směrem k přítomnosti znejasňují obrysy kánonu, kdy jsme zahlcováni tolika "nepřebranými" jmény a směry? Přednášející, který není arogantní polovzdělanec a/nebo akademický bafuňář, ví, že musí VOLIT - že jeho výběr bude jeho výběrem osobním. Nebude to tedy žádná "přehledovka", nýbrž vybrané kapitoly o jménech a směrech, kterým jsem opravdu nějak hlouběji badatelsky věnoval.

Fenomén motorismu

Kód předmětu: YBHC161 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Výuka se zaměří na vývoj motorismu v českých zemích ve středoevropském kontextu od konce 19. století do 80. let 20. století. Motorismus bude zkoumán jako mnohovrstevný fenomén v kontextu modernizace a jednotlivé přednášky se zaměří na vybrané otázky vlivu motorismu na společnost, zejména na proměny společenského přijímání motorismu, automobilovou dopravu, mototuristiku, automotokluby, provoz na silnicích i kulturní kontexty. Posluchači budou dále seznámeni s domácí i zahraniční odbornou literaturou k tématu.

Historická antropologie I.

Kód předmětu: YBHC143 Garant: Storchová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět směřuje k vymezení základních koncepcí a metod historické antropologie. Seznámí studenty se základními směry a školami v historicko-antropologickém bádání, jejich metodologickými a metodickými postupy a pojmy.Témata: 1. Historická antropologie – teoretické a konceptuální předpoklady oboru2. Historie a kulturní antropologie: interdisciplinarita a vzájemný vliv3. Historická antropologie – vývoj oboru I. (70. léta až 2000)4. Historická antropologie – vývoj oboru II. (po roce 2000)5. Historie mezi kulturou a biologií 6. Historická antropologie a analýza symbolického jednání7. Historická antropologie středověku a raného novověku8. Historická antropologie moderní doby9. Historičtí aktéři: koncept aktérské svéhlavosti a sociálního pole10. Historická antropologie a dějiny žen11. Historická antropologie a dějiny genderu12. Historická antropologie a historický narativismus13. Historická antropologie a literární věda: Nový historismus

Každodennost holokaustu: úvod do současného bádání

Kód předmětu: YBHC139 Garant: Baloun,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dějiny každodennosti, menšina
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V kurzu se seznámíme s různými aktuálně používanými teoretickými a konceptuálními přístupy ke studiu holokaustu s důrazem na každodennost. Rozmanité mikrohistorické studie, aplikace postupů gender history, dějin rodiny či materiálního obratu rozvíjené v současné době na poli studií holokaustu (holocaust studies) přitom významně navazují na starší badatelské diskuze z 80. a 90. let 20. století. Z toho důvodu si rovněž přiblížíme debaty mezi funkcionalisty a intencionalisty a rovněž o jedinečnosti holokaustu. Z hlediska sledovaných témat se nevyhneme významu tzv. periferií, prostituci či sexuální směně, roli diváků či přihlížejících, spolu-pachatelství ze strany nacistickým Německem okupovaných obyvatel zemí západní, střední, jižní i východní Evropy apod.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs souvicí s Kořeny evropské tradice I., který je v tomto semestru paralelní, a je věnován řecké tradici. KET II se bude věnovat hebrejské tradici. Pojítkem je téma platónského motivu péče o duši v (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení. Budeme se tedy věnovat především hebrejskému myšlení, tedy druhému kořenu evropské tradice a jeho vývoji v evropských dějinách. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Literatura: stejně jako v KET I.

Kosmologie a kosmogonie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB009 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs mapuje základní formy a invarianty starořeckých kosmogonií a kosmologií od nejstarší doby až do klasické epochy. V centru pozornosti stojí jak vzájemné shody a rozdíly, tak motivy, které za vytvářením kosmologických a kosmogonických modelů světa stály, a otázky, které měly zodpovídat.

Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB011 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci.Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky,nebo referát na hodině.ZAČÁTEK KURZU: 23.2.2023Odkaz na MS Teams (pouze pro kombinované studenty): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a31xGhhfZCS88wg2NFb3vOuBDDYtZxSpR_N-0jAvxQlw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=86e5bf3a-f939-4fa5-af8b-042b9ed2a7b0&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Kulturní a sociální dějiny pracovního prostředí

Kód předmětu: YBHC159 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s širší problematikou pracovního prostředí. Teorie pracovního prostředí, techniky a technologií byla vždy rozkročena mezi různými vědami; svým způsobem na tomto poli funguje jistá „nomadičnost“. Obecně řečeno, člověk je během svého vývoje vystaven tlaku prostředí nejen přírodního, nýbrž i „umělého“, v našem případě pracovního, popřípadě „sídelního“ (tzv. bytová otázka). Součástí přednášek budou i moderní dějiny techniky. Atestace bude založena na aktivitě studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, v neposlední řadě na seminární práci.

Magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a raně novověké kultuře

Kód předmětu: YBSC189 Garant: Jirsová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk, středověk
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se soustředí na pojetí magie, čarodějnictví, kouzelnictví a spřízněných fenoménů v evropské středověké a raně novověké kultuře, na odlišné pojetí těchto jevů v oficiálním církevním učení a v kontextu lidové zbožnosti integrující staré pohanské vlivy s křesťanstvím. Téma bude pojednáno na základě několika interpretačních přístupů vycházejících z moderní historiografické literatury, porovnání jejich různých perspektiv tak, aby bylo možné konstruovat alespoň částečný obraz magie a čarodějnictví, jehož stopy nacházíme v dobových pramenech, folklórních rituálech a kolektivní i individuální imaginaci. Studenti budou seznámeni např. s historicko-antropologickým přístupem R. van Dülmena, kladoucím důraz i na sociální kontext raně novověkého čarodějnictví, s komparativním a mikrohistorickým pojetím C. Ginzburga, který do svého výkladu lidového původu evropského čarodějnictví kromě pohledu historického vtělil i rovinu lingvistickou, religionistickou a etnologickou. Široce pojatý interdisciplinární výklad středověké magie R. Kieckhefera poslouží k uvedení do problematiky a vymezení vývoje čarodějnictví v období středověku, ve kterém se etabloval církevní konstrukt čarodějnického sabatu, jehož kořeny ovšem dle Ginzburga nevyrůstají jen z církevní démonologie, ale opět se kruhem vrací i k potlačovaným a přesto přežívajícím lidovým představám. Seminář je koncipován mezioborově, pracuje s tématem z perspektivy historiografie, antropologie, kulturních dějin, etnolingvistiky.

Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB025 Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět zaměřený na studium moderních měst, architektury a urbanismu 19. -20. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Vhodný také jako příprava k některým okruhům státní zkoušky z historie

Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století) (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB025K Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, architektura, město
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět zaměřený na studium moderních měst, architektury a urbanismu 19. -20. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Vhodný také k přípravě podkladů k některým okruhům státní zkoušky z historie.

Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB035 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je analyzovat východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, kde se Češi ocitli v postavení státotvorného národa a čeští Němci v pozici menšiny. Kurz podává výklad kontrastu kulturní a národněpolitické identity Čechů a českých Němců, krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru. Tyto fenomény sleduje na pozadí měnícího se vztahu Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i „zdola“ (pohledem elit i řadových příslušníků). Dále kurz analyzuje identitu češství a evropanství a jejich vzájemnou provázanost. V závěru se věnuje objektivním podmínkám i subjektivnímu myšlení a jednání (změnám identit) v tzv. druhé republice. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB036 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:30 - 9:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je podat kauzální výklad postavení (daného legislativou i postavení faktického) židovské menšiny v Rakousku, v Rakousku-Uhersku a v Československé republice (v první a v tzv. druhé), respektive diferencujícího se poměru většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům. Dále kurz sleduje krystalizaci asimilantské i národněžidovské identity, hierarchizaci jejích komponentů v modernizující se, etnicky (národnostně) různorodé společnosti. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB010 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška je určena všem zájemcům o evropské kulturní dějiny převážně 18. století. Věnuje se rozdílům a shodám ve vývoji jednotlivých států a společností Evropy, zaměřuje se na otázku komunikace mezi lidmi a státy, studuje pohled na druhého a proces modernizace společnosti v raném novověku. Pozornost je věnována zvláště vzdělanosti a vzdělávání lidí této doby v jednotlivých zemích, vztahům mezi církví a společností, stejně jako mezi státem a společností. Představuje dobové snahy o určité "intelektuální sjednocení" Evropy formou nadstátní instituce "Republiky učených" i "Republiky vědců" a pojetí kosmopolitismu a individualismu v osvícenské době. Kurz se snaží posluchačům přinést nový pohled na tyto aspekty evropských dějin i formou analyzování nové zahraniční literatury k dané problematice a společným rozborem vybraného pramenného materiálu.Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky,nebo referát na hodině.ZAČÁTEK KURZU: 22.2.2023

My a oni: Evropa a „evropanství“ v raném novověku – seminář

Kód předmětu: YBHC179 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je koncipován jako seminář/cvičení k přednášce My a Oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku. Zaměříme se v něm na práci s texty, jak s odbornou literaturou, tak edicemi pramenů či prameny "v původní podobě" - reprodukcemi tištěných či rukopisných pramenů. Předmětem zájmu v tomto semestru budou především dobové cestopisy. Seminář by měl sestávat z pracovních setkání, v nichž hlavní slovo bude dáno studentům. Semináře se ale mohou účastnit i zájemci o danou problematiku, kteří nenavštěvují přednášku, neboť práce v hodinách nebude nutně závislá na látce probírané v přednášce.Atest bude plněn průběžnou prací na semináři/referáty, popřípadě kontrolním rozborem úryvku textu/pramene na závěrečné atestační hodině. Více si o něm povíme na úvodním setkání.Knihy k práci na semináři:Klusáková Luďa, Obraz druhého v historické perspektivě, Praha 1997Klusáková Luďa, Pojetí prostoru v historické perspektivě, Praha 2012Hroch Miroslav, Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, Praha 2016 Klusáková Luďa, Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003 Lenderová, Milena, Cestování a „obraz druhého“. Obraz Čechů ve francouzských cestovních denících 19. století, in: Studie k sociálním dějinám 4 (11), 1999, s. 9-51. Pánek Jaroslav, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 – 1552, Praha 2003 Hojda Zdeněk a kol., Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, 2014 HOLÝ, Martin. Zrození renesančního kavalíra: výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620). Praha: Historický ústav, 2010 KUBEŠ, Jiří. Náročné dospívání urozených: kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013 Kubeš Jiří (ed.), Kryštof Václav z Nostic. Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004 Polišenský Josef (ed.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989 Bejblík Alois (ed.), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zakusil a po šťastném do vlasti navrácení sám Léta Páně 1599 sepsal, Praha 1977 Hrubý František, Urbánková-Hrubá Libuše (ed.), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy Kounické rodiny v letech 1550-1650, Brno 1987 Fučíková Eliška (ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze…., Praha 1989 Storchová Lucie, Ratajová Jana, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha, Scriptorium, 2009 Storchová Lucie, Ratajová Jana, Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století, Praha , Scriptorium, 2011

Němčina (nejen) pro historiky

Kód předmětu: YBHC164 Garant: Himl,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V 17. – 19. století byla němčina jedním ze zemských jazyků v českých zemích (ať už ho definujeme jakkoliv). Po velkou část tohoto období převažovala jakožto jazyk správy a jazyk dominantních kulturních vlivů. Na jejím pozadí a v konkurenci s ní se utvářela moderní čeština ve své funkci administrativní, vědecké i literární. Pochopení minulosti středoevropského prostoru proto není bez němčiny možné. Kurz má napomoci odhalit a zpřístupnit německojazyčné kulturní dědictví a umožnit studujícím práci s německojazyčnými zdroji. Jeho cílem je zprostředkovat pasivní, recepční kompetence pro čtení a interpretování historických pramenů a částečně také sekundární literatury. Aktivní ovládání němčiny není nezbytně vyžadováno, výhodou přesto bude to, pokud se studující s tímto jazykem již setkali, případně mají obecné lingvistické povědomí z jiných jazyků.

Nesoučasná současnost aneb Jak jsou tu jednotlivé časové vrstvy minulosti s námi

Kód předmětu: YBHC178 Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Žijeme v sociokulturním poli, které samozřejmě mnohdy vnímáme jako „přítomné“, toto pole však vzniklo dějinně, kulturní sedimentací. Kurz ukazuje, v návaznosti na Koselleckovu teorii současné nesoučasnosti a v návaznosti na Assmannovo pojetí paměti, jak lze číst historické vrstvy (a) ve vzorcích chování, (b) v souborech artefaktů, (c) v kulturních institucích, (d) ve formách myšlení, se kterými se „zde“ a „nyní“ každodenně setkáváme. Do (částečně chaotické) nynější rozmanitosti souborů těchto artefaktů a behaviorálních a myšlenkových forem můžeme vnášet určité sjednocení tím, že je interpretujeme tak, jak se dějinně ustanovovaly. Tato interpretace může být jak (a) každodenní, implicitní aktérská, tak (b) soustavná, explicitní badatelská. Naše „zde“ a „nyní“ v jednotlivých sférách sociokulturního pole tak může být buď ambivalencí různých časových vrstev, nebo jejich souladem. Kurz by chtěl ukázat, jak tyto vrstvy „číst“ a popřípadě i propojovat.

Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB060 Garant: Wohlmuth Markupová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, paměť
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz přímo navazuje na předmět Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I., ve kterém si studujícíosvojili teoreticko-metodologické znalosti orální historie. V letním semestru se na základě konkrétních výzkumných cvičení naučí praktické zvládnutí této metody: od technické přípravy na rozhovor po jeho natočení, zpracování nahrávky, pořízení přepisu i jeho analýzy a interpretace. Kurz je tedy vhodný zejména pro studující, kteří absolvovali první díl předmětu v zimním semestru a kteří by se rádi profilovali právě v orální historii a soudobých dějinách.

Politiky paměti

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB023 Garant: Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: paměť, sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je profilujícím povinně-volitelným předmětem v oboru sociokulturní antropologie.Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy společenských věd (předně sociokulturní antropologie, sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. tomu, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).

Politiky paměti (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB023K Garant: Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: paměť, sociálněvědní teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je profilujícím povinně-volitelným předmětem v oboru sociokulturní antropologie.Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy společenských věd (předně sociokulturní antropologie, sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. tomu, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).

Prostor a čas v malbě 19. a 20. století

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB020 Garant: Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Obsahem přednášek je sledování změn vnímání a zobrazování prostoru v malbě daného období tj. konstrukce i destabilizace iluzivního prostoru, perspektiva a její varianty, neiluzivní prostor vytvářený v rámci dvojrozměrné plochy, časová složka podílející se na vytváření myšlenkového prostoru díla; aktivní úloha tvůrce na jedné straně a pozorovatele na straně druhé; přiřazení konkrétních výtvarných umělců k výtvarným směrům či hnutím; vazby a souvislosti malířské tvorby daného období s ostatními výtvarnými obory; vazby a souvislosti výtvarné tvorby daného období s dalšími uměleckými obory (architektura, literatura, hudba, film). Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu (upozornění a pozvánka k připojení budou pravidelně zasílány na e-mail). V případě trvání opatření během zkouškového období proběhne ústní část atestace on-line v prostředí MS Teams.

Průmyslová revoluce kolem nás. Relikty industriální krajiny 19. a počátku 20. století v Praze a nejbližším okolí

Kód předmětu: YBHC140 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Formou sedmi terénních exkurzí budou studenti seznámeni s významnými zásahy industriální kultury a moderních technologií doby průmyslové revoluce do charakteru Prahy a jejího nejbližšího okolí.Kurz bude probíhat v návaznosti na vývoj epidemické situace. Pravděpodobně bude proto zahájen až v průběhu března. Přihlášení studenti budou informováni formou hromadných e-mailů.

Rusko proti Evropě: kapitoly z ruských kulturních dějin od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi

Kód předmětu: YBEC174 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Ruská agrese na Ukrajině jen odhalila, co někteří věděli, ale mnozí vědět nechtěli: Problémy a protiklady v samotném utváření a přetváření ruské identity. Přednáška nabídne přehled ruských kulturních dějin od počátků, s důrazem na tyto body: etnogeneze východoevropského prostoru; slovanské pohanství; byzantské základy pravoslaví a jeho ruská verze; Kyjevská Rus coby evropský stát;teorie "Moskva třetí Řím" a z ní plynoucí ambice ruského státu; slavjanofilství a západnictví, velkoruský šovinismus a ruská sebekritikaUkrajina a Bělorusko coby samostatné identity (a jejich ruské popírání);revolucionářství, bolševismus a stalinismus; postsovětský nacionalismus; ruská přítomnost mimo Rusko.

Seminář kontrolované četby – Křen: Historické proměny češství 

Kód předmětu: YBHC154 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia. Kniha je čtivým a zároveň odborně přesným výkladem transformace historického povědomí o české identitě od zemského (středověk a baroko) k etnickému pojetí národa v 19. a 20. století. Jedná se o vhodnou formu přípravy ke zkoušce z evropských dějin v kontextech.

Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB046 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin středověkého Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Situovaný motorismus v lidovém narativu

Kód předmětu: YBHC160 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem přednášek je seznámit studenty s idejemi, představami a názory na motorismus nejen ve venkovském prostředí, které vytvářelo pro tuto oblast praktické lidské činnosti specifické podmínky. Obecně budou analyzovány možnosti a limity uživatelů v dané oblasti. Jedná se o jistý druh „lidového autosalonu“. Do tohoto „narativu“ náleží rovněž získávání poznatků, faktů a zkušeností terénním výzkumem. Atestace bude založena na aktivitě studentek a studentů, na jejich vstupu do rozprav, v neposlední řadě na seminární práci.

Soudobá evropská kultura a její politická dimense II.

Kód předmětu: YBHC176 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kultura je oponentem, multiplikátorem i nástrojem jak demokratické, tak autoritativní nebo totalitní politiky. Je to dějepisné téma, spojené s formováním a obranou občanské společnosti. Současná Evropa (včetně imperiálně agresivního Ruska) ukazuje mimořádnou aktuálnost této problematiky. Diskurzivní pole kultury se přitom od počátku 21. století velmi proměňuje, mj. v důsledku přesunu řady aktivit a diskusí na internet, resp. v situaci, kdy internet nejednou zůstává (až do vypnutí státem) poslední platformou svobodné reference a diskuse. Zároveň se ale právě internet nebo také „sociální media” (opět vedle řady tradičnějších forem kulturní či kulturně politické prezentace, a to včetně veřejných performací) stala polem různě artikulované nenávisti, resp. snah o umlčení nebo zastrašení v širokém smyslu slova „nekýžených“ kulturních konceptů, názorů, argumentů. Seminář předpokládá způsobilost studentů číst texty/sledovat videa nebo živé diskuse alespoň v jednom cizím jazyce. Jeho cílem je ukázat na konkrétních, co možná široce kontextualizovaných, v semináři studenty referovaných a následně společně diskutovaných kauzách význam, historické zázemí i komplikovanou situaci života evropské kultury naší doby.

Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB059 Garant: Wohlmuth Markupová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz si klade za cíl studující seznámit se základní problematikou studia soudobých dějin v evropském kontextu. Hlavní pozornost přitom nebude přikládána tradičním politickým či událostním dějinám, ale především představení jednotlivých témat, problémů a konceptů, které procházejí soudobými dějinami napříč dekádami a zeměmi zejména v evropském kontextu. Zvláštní místo bude v nadnárodním měřítku věnováno například studené válce jakožto historicko-sociálnímu vývojovému procesu, soupeření supervelmocí a kontextualizaci rozpadu východního bloku. V československém kontextu bude pozornost věnována kupříkladu roku 1968 s přesahem do zahraničí, sociokulturnímu rozměru tzv. normalizace či disentu, nezávislým iniciativám, nezávislé hudební československé kultuře jakož i diskuzím o českém post-socialismu a transformaci po roce 1989.

Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost) (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB059K Garant: Wohlmuth Markupová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz si klade za cíl studující seznámit se základní problematikou studia soudobých dějin v evropském kontextu. Hlavní pozornost přitom nebude přikládána tradičním politickým či událostním dějinám, ale především představení jednotlivých témat, problémů a konceptů, které procházejí soudobými dějinami napříč dekádami a zeměmi zejména v evropském kontextu. Zvláštní místo bude v nadnárodním měřítku věnováno například studené válce jakožto historicko-sociálnímu vývojovému procesu, soupeření supervelmocí a kontextualizaci rozpadu východního bloku. V československém kontextu bude pozornost věnována kupříkladu roku 1968 s přesahem do zahraničí, sociokulturnímu rozměru tzv. normalizace či disentu, nezávislým iniciativám, nezávislé hudební československé kultuře jakož i diskuzím o českém post-socialismu a transformaci po roce 1989.

Středověk v nás

Kód předmětu: YBHC180 Garant: Nodl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška je věnována problematice modernosti středověkého světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, svobody, rozvoje státu, proměn eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města a mnoha dalších aspektech bude ukázáno, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení.

Tendence poválečného výtvarného umění

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB027 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, výtvarné umění
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednášky volně navazují na kurz Etapy (výtvarné) moderny. Opět není kladen hlavní důraz na samotnou faktografii, více jde o zpřístupnění motivů a cílů výtvarného umění ve druhé polovině 20. století. Ve spletité situaci různých uměleckých projevů se hledají spojující linie i klíčové body obratu.V případě zrušení prezenční výuky bude kurz probíhat v prostředí MS Teams.

Transkulturní a globální mikrohistorie

Kód předmětu: YBHC158 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je věnován dynamické a vitální oblasti tzv. transkulturních dějin. Jde o poměrně mladou bouřlivě se rozvíjejí oblast historického studia, která reaguje na skepsi vůči pěstování dějin převážně v národních interpretačních rámcích. Kurz se zaměří na zkoumání různých forem překračování geografických, sociokulturních a jiných hranic, ať již formou mobilit, překládání, výměny apod. V centru pozornosti tak budou transkulturní interakce, propojení a interdependence v minulosti a možnosti, jak je studovat a jak dávat hlas jednotlivým lidem a jejich různým životním zkušenostem v předmoderním světě.Bude nás mj. zajímat otázka, jak propojit předmoderní středoevropské dějiny s globálními dějinami. Bude nás zajímat, které prostory lze nahlížet jako vysoce transkulturní (jako například hraniční zóny, lázně, tržní a obchodní prostory apod.). Zaměříme se na historické jednotlivce, jež lze označit za transkulturní aktéry či světoběžníky, kteří se uměli adaptovat ve více (často výrazně odlišných) kulturních prostředích.Během kurzu se seznámíme s řadou kultovních historických kniha a jejich aktérů, ať již je to mlynář Domenico Scandella, čínský cestovatel Hu uvězněný ve Francii, kartograf Hassan al Wazzan, osmanský křesťan Eliáš z Babylonu nebo bigamistka Mimi von Born.V dubnu 2023 bude mít kurz expertní návštěvu - paní dr. Alenu Drieschovou z University of Cambridge.

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář

Kód předmětu: YBHC135 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Semináře navazují na přednášku Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti.Seminář bude věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů a podle potřeby bude doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. V semináři budeme vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednáškám Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti a kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci z příslušného oboru, a to formou kolokvií za využití základní literatury ke kurzu. Literatura, zejména vybrané kapitoly zařazené v Čítance:SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8.BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X.HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9.

Veřejná morálka a mravnostní kriminalita na přelomu raného novověku a moderní doby

Kód předmětu: YBHC175 Garant: Himl,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Těžiště kurzu bude ležet na době zhruba mezi lety 1780 a 1850, v němž se (po)osvícenské právní reformy dotkly i "mravnostních deliktů". V této době se vyvíjela nová "buržoazní" morálka, která se postupně odvracela od výlučně náboženského zakotvení, současně ale stavěla na kritice morální výstřelků předmoderních elit a zároveň na strachu z revoluce. Kurz se zaměří jak na morální normativní představy, obsažené v právních textech a v polemických spisech, tak na obranné strategie obviněných, resp. deliktentů a delikventek v jednotlivých případech. Na základě četby sekundární literatury se soustředíme na genderový řád, prostituci, stejnopohlavní vztahy a manželské procesy.

Vybrané kapitoly z moderních hospodářských dějin

Kód předmětu: YBHC177 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Účelem volitelného předmětu je rozšířit znalosti z českých hospodářských dějin 19. a 20. století. K hospodářským dějinám bude přistupováno jako k integrální součást kulturních dějin. Výuka se zaměří na představení hlavních etap vývoje českého hospodářství. Hospodářský vývoj bude sledován v kontextu rozvoje a modernizace české společnosti. Stranou pozornosti nezůstanou ani významné osobnosti podnikání v různých sektorech ekonomiky a národohospodářské teorie. V rámci vybraných kapitol se budou přednášky věnovat procesu industrializace, rozvoji dopravy, vytváření finančního sektoru, podnikání, hospodářskému cyklu, řízenému hospodářství, socializaci hospodářství, hospodářským reformám, apod. Kurs není koncipován chronologicky, nýbrž věcně, tematicky.

Vybrané problémy českých dějin I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB030 Garant: Tuček,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk, česká národní identita
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na vybrané problémy českých středověkých a částečně raně novověkých sociálních, hospodářských i politických (se zvláštním zřetelem k mocenským systémům) dějin. Cílem kurzu je seznámit posluchače především s odborným pojmoslovím v návaznosti na probíraná témata a se specifiky studia historických jevů různého charakteru.

Vybrané problémy českých dějin II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB031 Garant: Tuček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, česká národní identita
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na vybrané problémy českých moderních sociálních, hospodářských i politických dějin se zvláštním zřetelem k problému formování moderního českého národa. Cílem kurzu je seznámit posluchače především s odborným pojmoslovím v návaznosti na probíraná témata a se specifiky studia historických jevů různého charakteru. Po dobu omezení prezenční výuky bude využíván MS Teams v čase dle běžného rozvrhu.

Vývoj obyvatelstva českých zemí v 19. a 20. století

Kód předmětu: YBHC157 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs se zaměří na vývoj obyvatelstva českých zemí na pozadí hospodářského, sociálního, politického a kulturního vývoje v 19. a 20. století. Přiblíží proměny v početnosti a rozmístění obyvatel, v jejich demografické skladbě (tj. věkové a sociální resp. profesní struktuře), které byly odrazem prodlužování délky lidského života a razantních modernizačních změn ve společnosti. Výklad nastíní úmrtnostní poměry (příčiny úmrtnosti, charakteristika typických nemocí) a podá přehled nejvýznamnějších mortalitních krizí (epidemie, války). Dále bude sledovat základní trendy v pohybu obyvatelstva, tj. vytváření migračních proudů, které odrážely (ekonomické, sociální i politické) podmínky života lidí. Pozornost je věnována jak migraci vnitřní (přesun venkovského obyvatelstva do měst, obyvatelstva hospodářsky upadajících regionů do oblastí, jež se rychle rozvíjely a poskytovaly příležitosti k obživě a pracovnímu uplatnění), tak migrací vnější, kdy vystěhovalectví směřovalo do periferních evropských oblastí či mimo kontinent (Amerika). Výklad dále nastíní demografické dopady obou válek a základní trendy poválečného vývoje.

Vznik a prvá desetiletí rekreačních aktivit jako specifického projevu procesu modernizace české společnosti v 19. a 20. století

Kód předmětu: YBHC131 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmětem kurzu bude teorie vysvětlující formování rekreačních aktivit obyvatel velkých průmyslových v přírodě (zejména turistiky, závodního sportu a zakládání vilových a chatových rekreačních kolonií) jako specifický projev komplexní modernizace společnosti v období industrializace, v 19. a v prvých desetiletích 20. století. Teorie vysvětluje, jak a proč se rekreační aktivity, do té doby provozované téměř výlučně aristokraty, postupně stávaly v průmyslových městech standardní součástí života příslušníků všech společenských vrstev. Teoretická část bude doplněna konkrétními příklady studia vilových a vilo chatových rekreačních kolonií 19. a 20. století v okolí Prahy.

Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB012 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na problematiku zrodu moderního úřednictva v osvícenství, zejména v době Josefa II. Věnuje se především střednímu úřednictvu habsburské monarchie, přičemž sleduje i evropský kontext, srovnává normy s praxí. Představuje koncepty byrokratizace a centralizace společnosti, pokouší se zodpovědět otázku formování nové osvícensko-úřednické elity, její identity, vzdělanostních, kulturních a rodinných strategií a vzorců chování. Studenti jsou seznamováni s pramenným materiálem a sami se pokoušejí zkoumat mikrohistorické případy úřednických kariér a každodenního života nižšího a středního úřednictva. Kurz se věnuje rovněž komunikaci mezi úřady a „občany“, pracovním podmínkám úředníků, šikaně i korupci a jejímu řešení.Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky,nebo referát na hodině.ZAČÁTEK KURZU: 23.2.2023

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám