doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Zděnek Pinc, foto Radim Špetlík


Oborové zaměření: fenomenologie, filosofie výchovy a etnologie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Narozen 10. 2. 1945 v Příbrami. Koncem šedesátých let se velmi angažoval ve studentském hnutí, byl členem Akademické rady studentů (ARS) a působil v redakci Lidových noviny, Literárních listů a Listů. Po promoci v roce 1969 byl přijat jako aspirant prof. Patočky a asistent na katedře filosofie FF UK, roku 1973 však musel fakultu opustit a pracoval jako romský kurátor, po podpisu Charty 77 jako noční hlídač a nakonec jako programátor v družstvu META. Po celá 80. léta pořádal doma filosofické večery, kam chodila řada budoucích filosofů.


V roce 1990 byl jmenován docentem filosofie a stal se vedoucím Katedry filosofie a společenských věd na Pedagogické fakultě UK, funkcionářem Akademického senátu UK a později vedl i Ústav filosofie a religionistiky na FF UK. V roce 1993 zahájil jako ředitel IZV UK ve spolupráci s fakultami UK bakalářský a tři magisterské studijní programy, které v roce 2000 převedl na nově vzniklou Fakultu humanitních studií. Zde působil jako proděkan pro studijní záležitosti až do roku 2007, od té doby má na starosti záležitosti studentů.


Byl řešitelem celé řady grantů, zvláště významný byl grant na podporu vydávání překladů dříve nedostupné filosofické literatury. Napsal velké množství esejů do Literárních novin, po roce 1990 pravidelně přispíval do časopisu Přítomnost a byl spoluvydavatelem řady Scientia et Philosophia (s doc. Fialou a prof. Neubauerem) (zdroj: Wikipedie).


Vzdělání:


Po maturitě na střední škole v Příbrami studoval divadelní vědu, sociologii a konečně filosofii na FF UK v Praze.


V roce 1990 byl jmenován docentem filosofie.


Členství:


· člen Nova Spes, Italia


· člen Filosofické jednoty


· čestný člen Bohemia Club Sofie


Ocenění:


2005 - Medaile 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Přehled publikací


Monografie:


· Pinc, Z., Počítat do pěti, Praha, 1998


· Pinc, Z., Fragmenty k filosofii výchovy, Praha, 1999


· Sokol, J. - Pinc, Z., Antropologie a etika, Praha, 2003


Studie, eseje, sborníky:


· Člověk v antické polis, in: Demokracie a ústavnost. Praha, Karolinum 1996, s.17-26


· L´educazione comme movimento esistenziale e prospettiva dell ´anima apperta, in Identita culturale e valori universali: Comenio e Vico, ed. Luciana Lepri, Roma: Armando, 1998, s. 73-85


· Tolerance a pluralismus, in: Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1-2/1996, s.21-31


· Poznámky k tělesnosti a identitě ve světle descartovských motivů, in: Filosofické dílo René Descartesa, Filosofia, FÚ AV ČR, Praha 1998, s.189-198 (kniha byla vydána na počest 650. výročí založení UK)


· Agón a filia, in: Pohyb a tělo, Praha 1998, s. 193-6


· Instinkty, pouta, informace - sborník k šedesátým narozeninám I.M. Havla, říjen 1998, 7 s.


· Tragikomické kořeny sokratického dialogu - sborník k sedmdesátým narozeninám prof. J. Peškové, FF UK 1999, 11 s.


· Školy pro další tisíciletí, Nová přítomnost, Praha 5-6/97 (německá verze jako referát na česko-durynské konferenci v Karolinu)


· První republika v pojetí Emanuela Rádla. Svědectví, 18, 1983, č. 70-71, s. 315-338. (pseud. Karel Žádný) - reprint „Emanuel Rádl náš současník“, in: Historické studie, 6, 1983, sv. 12, 52 s.


· The Idea of Czechoslovakia: Theory, History and Politics. CCES ISSN 0731-5430, Princeton, USA, vol. 10 , s. 36-45


· Češkijat filosof Jan Patočka, in: Almanach Bochemija, Sofia1998, č. 4, s. 5-7


Další

Rozhovor se Zdeňkem Pincem a Janem Sokolem u příležitosti 15. výročí založení FHS UK


Poslední změna: 14. září 2017 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám