Výběr kurzů – jazyky

Vyučované předměty

cizí jazyky a překladatelství

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024


Academic Reading and Writing

Kód předmětu: YBEC119 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT233 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz je úvodem do několika klíčových oblastí akademického projevu, zaměřených na psaní odborného textu. Budeme zkoumat, jak je akademické psaní odlišné od jiných stylů písemného projevu v angličtině a jak správně strukturovat esej. Zaměříme se také na některá specifika slovní zásoby a gramatiky, používání sekundárních zdrojů, citací, odkazů a bibliografie.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBEC074 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Smyslem semináře, který si studující zapisují každý semestr po celou dobu svého studia, je poskytnout doktorandům příležitost prezentovat, diskutovat a konzultovat projekty svých disertačních prací a zároveň jim otevřít možnost participovat na badatelské práci kolektivu filosofického pracoviště fakulty.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBEC075 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kromě diskusí o aktuálních problémech české i zahraniční historické vědy představují hlavní osu kurzu prezentace konkrétních doktorských projektů. U studentů a studentek na počátku doktorského studia se pozornost soustředí především na cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze a otázky, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, strukturu disertace, formální rovinu odborného textu atd. U pokročilejších účastníků se v rámci semináře čtou a diskutují již hotové části disertace.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBEC008 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
Kromě diskusí o aktuálních problémech české i zahraniční historické vědy představují hlavní osu kurzu prezentace konkrétních doktorských projektů. U studentů a studentek na počátku doktorského studia se pozornost soustředí především na cíle projektu, konceptuální rámce, výchozí teze a otázky, zvolená metodologie, nosnost pramenů pro zvolený projekt, strukturu dizertace, formální rovinu odborného textu atd. U pokročilejších účastníků se v rámci semináře čtou a diskutují již hotové části dizertace.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBEC080 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Smyslem Doktorského semináře je poskytnout studentům příležitost prezentovat a ve vzájemné diskusi dále rozvíjet řešení problematiky svých disertačních prací. Seminář je zároveň i výchozím místem pro utváření případných badatelských týmů pro získávání a řešení společných výzkumných projektů. Doktorského semináře se kromě studentů a hlavního přednášejícího budou účastnit pozvaní školitelé a další akademičtí pracovníci. Každý student by měl alespoň jednou za semestr prezentovat stav a vybrané dílčí téma své práce. V 1. semestru by měl představit základní záměr a předpokládaný způsob řešení a postup své disertační práce. V dalších semestrech by měl podrobněji prezentovat přístup a způsob řešení (metodu) a případně přednést vybrané dílčí výsledky. V posledním roce studia se předpokládá, že student bude na semináři prezentovat i výsledky a závěry své disertační práce.Seminář se bude podle témat disertačních prací a aktuální potřeby doplňovat přednáškami školitelů a dalších akademických pracovníků. Atestační podmínky: Pravidelná účast na semináři; plnění pravidelné prezentace stavu a témat disertační práce a plnění dalších zadaných úkolů, které vyplynou z diskusí a práce v semináři.

AJ - Upper-Intermediate

Kód předmětu: YBEC009 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem doktorského semináře je poskytnout prostor k podrobnějšímu rozboru a prezentaci jednotlivých doktorských projektů. Seminář má tak zajistit studentovi kritickou zpětnou vazbu formou diskuse a pomoct nalézt možné řešení problémových bodů. Během semináře se budou rozebírat metodologické, výzkumné a jiné otázky. Seminář má obohatit dosavadní pracovní zkušenosti studentů a současně posílit jejích prezentační a argumentační schopnosti.Povinnou součástí Doktorského semináře I. a II. je návštěva přednášek v rámci Historicko-sociologických konfrontací. Program seminářů tak obohatí přednášky a diskuse s domácími a zahraničními odborníky.

AJ - Upper-Intermediate II.

Kód předmětu: YBEC153 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Smyslem Doktorského semináře je poskytnout studentům příležitost prezentovat a ve vzájemné diskusi dále rozvíjet řešení problematiky svých disertačních prací. Seminář je zároveň i výchozím místem pro utváření případných badatelských týmů pro získávání a řešení společných výzkumných projektů. Doktorského semináře se kromě studentů a hlavního přednášejícího budou účastnit pozvaní školitelé a další akademičtí pracovníci. Každý student by měl alespoň jednou za semestr prezentovat stav a vybrané dílčí téma své práce. V 1. semestru by měl představit základní záměr a předpokládaný způsob řešení a postup své disertační práce. V dalších semestrech by měl podrobněji prezentovat přístup a způsob řešení (metodu) a případně přednést vybrané dílčí výsledky. V posledním roce studia se předpokládá, že student bude na semináři prezentovat i výsledky a závěry své disertační práce.Seminář se bude podle témat disertačních prací a aktuální potřeby doplňovat přednáškami školitelů a dalších akademických pracovníků. Atestační podmínky: Pravidelná účast na semináři; plnění pravidelné prezentace stavu a témat disertační práce a plnění dalších zadaných úkolů, které vyplynou z diskusí a práce v semináři.

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBEC081 Garant: Hvorecká, I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem doktorského semináře je poskytnout prostor k podrobnějšímu rozboru a prezentaci jednotlivých doktorských projektů. Seminář má tak zajistit studentovi kritickou zpětnou vazbu formou diskuse a pomoct nalézt možné řešení problémových bodů. Během semináře se budou rozebírat metodologické, výzkumné a jiné otázky. Seminář má obohatit dosavadní pracovní zkušenosti studentů a současně posílit jejích prezentační a argumentační schopnosti.Povinnou součástí Doktorského semináře I. a II. je návštěva přednášek v rámci Historicko-sociologických konfrontací. Program seminářů tak obohatí přednášky a diskuse s domácími a zahraničními odborníky.

Czech Exilic Literature and Textual Practices in the 17th Century

Kód předmětu: YBEC185 Garant: Urbánek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem semináře je představit a následně přivést studenty k poučené četbě Dantovy Božské komedie, jejíž znalost je důležitá nejen pro porozumění primárně filosofických textům. ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. V tomto běhu se zaměříme na Dantovo Purgatorio, které bude představeno na pozadí koncepce sedmi kapitálních či smrtelných hříchů, jak je vymezuje Tomáš Akvinský ve své Summa Theologica. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu moderního západního člověka, to jest svému vlastnímu údělu.

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC085 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz bude sledovat „didaktickou“ část Goethova základního teoretického díla a krátké texty doprovodné. Cílem je získat přehled nejen o Goethově teorii barev, nýbrž též o pojetí přírody (Natur) jako takovém, o pojetí fenoménu (Phänomen), stupňování (Steigerung) a zpodobování (gestalten). Předpokladem atestace je aktivní účast.

Četba staroseverských textů pro pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC176 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Náplní semináře je četba a interpretace Goethovy Nauky o barvách (1810), jež je vedena s cílem porozumět jeho pojetí přírody (Natur) a fenoménu. V tomto semestru (ZS 2023/24) předpokládám zvládnutí předmluvy, úvodu a výkladu fyziolockých barev. Četba bude probíhat na základě pracovního překladu a německého originálu. Znalost němčiny se nepožaduje. Podmínkou atestace je aktivní účast.

Četba staroseverských textů pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC086 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ (I Z DŮVODU POVINNÝCH PREZENTACÍ REFERÁTŮ PŘÍMO V HODINĚ). Hannah Arendt: Banalita zlaAnotace:V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu Hannah Arendt, kdy hlavním tématem bude banalita zla, problém, zda jsou radikální a banální zlo v rozporu (R.J. Bernstein), důležitost svědectví přeživších a otázka viny. Tyto texty budeme doplňovat svědectvími i filmovými dokumenty: Primo Levi, Z. Bauman, K. Jaspers, D. Huberman, G. Agamben, T. Snyder, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, V. Frankl, S. Venezia aj. Podmínky splnění: účast plus společná (cca 6 lidí) prezentace referátu z knihy o holokaustu (dám na výběr).

Čínština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC087 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) / pá 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The students will learn about the biopsychosocial model of health and illness. We will explore the social and psychological determinants of good physical and mental health. Through experience the students will learn about the promotion of health behavior.At the seminar the students will have to journal their own health behavior in a selected topic. Through discussions the students will formulate hypotheses about the difficulties people face when maintaining health behavior. The students will have to write an essay of 3-5 pages long in their own selected topic. The students will form groups and plan an awareness day or an intervention program in the selected topic and present to the participants of the seminar. The planned activities on this seminar will be lecturing, reading, writing, discussing key topics of health behavior, and student presentations.

Čínština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC017 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Early English Language and Literature

Kód předmětu: YBEC169 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Fortsetzung des Kurses Interkulturelle Phänomenologie II. Was ist der Mythos? Welche Ansätze zu seiner Interpretation gibt es? Wie sind Mythen unterschiedlicher Kulturen zu interpretieren?

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBEC089 Garant: Doyle,C.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The lecture provides an introduction to the history, theory, and methodology within the anthropology of art. It starts out by discussing terminological issues and the difference between art-historical and art-anthropological approaches. After introducing earlier anthropological studies on art, the lecture focuses on key debates within this sub-discipline, including: differences between material culture and art, questions of agency, primitivism, aesthetics, and iconography, as well as art and technology. Following, newer art-anthropological research will be discussed in the context of art as a commodity, the collection and display of modern and contemporary art, art’s circulation in global art worlds, as well as the provenance and restitution politics of art.

Francouzština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC090 Garant: Holovská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Studijní předmět seznámí studenty se základními badatelskými a teoretickými přístupy, jež se uplatňují v historickosociologickémzkoumání kultury a každodennosti. Důraz při tom bude položen na pokročilý analytický vhled dozkoumaných problémů a na historicko-komparativní perspektivu. Za aktivní účasti studujících doktorského studia sekurz zaměří na taková témata, jaká představují koncepty expresivních, komunikačních a performativních forem,technik, praxe, rutiny, procedur, habitů, sociální a kulturní manifestace. Budou rovněž probírány historické příkladystudia každodennosti určitých sociálních skupin, tříd a vrstev. Zvláštní pozornost bude věnována vývojisociokulturních aspektů konsumerismu a materiální kultury.

Francouzština pro středně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC181 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Z hlediska kulturních či historických věd nelze nalézt populaci, která by vykazovala jakousi „přirozenou“ (tj. kulturně neutrální) plodnost. Namístě je tedy klást otázky po způsobech, jimiž je demografické chování (demografické jevy: narození, sňatek, úmrtí v jejich vzájemné konfiguraci) kulturně ovlivněno, resp. modelováno. Na zřeteli je nutno mít jak otázky metodologické (kulturně-analytický zájem o lokální společenstva a lokální populace vyvažuje obvykle makroanalytickou perspektivu demografie), tak materiálové (jednotlivá témata). Kulturně-historický a etnologický zájem o demografické jevy lze pak použít i v mezioborové diskusi např. s evoluční antropologií. Nápadným rysem moderní (západní) společnosti je regulace plodnosti („velká transformace“ 19. stol. [Livi Bacci 2003; Andorka – Horská – Head-König 1998] a „druhá transformace“ od 60. let 20. stol.; Esping-Andersen – Billari 2015; Lesthaeghe 2010]). Samo toto omezení (manželské, partnerské) plodnosti je možné chápat (analyzovat) jak jako symptom, tak jako faktor (vývoje) moderní kultury. Naše rozbory vyjdou od kulturnědějinného výkladu uvedených transformací a od sledování jejich difuze z evropského ohniska jejich počátků.Milé kolegyně, milí kolegové, pokyny a studijní materiály k tomuto kurzu jsou a budou zpřístupňovány v Moodle.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC015 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Železnice představuje jednu z nejdůležitějších a nejzásadnějších inovací 19. století, stala se impulsem pro rozvoj industrializace a modernizaci společnosti. Nástup železniční dopravy vedl k proměnám vnímání času a vzdáleností. Jednotlivé přednášky se zaměří na vliv železnice na změny ve společnosti, každodennost z pohledu cestujících i zaměstnanců, život na železnici i s železnicí a v neposlední řadě i železnici v kultuře a umění.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC091 Garant: Holovská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z minulosti environmentální antropologie. Pozornost je věnována zejména kulturní ekologii a ekosystémovému přístupu tzv. ekologické antropologie.

Italština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC165 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student připraví ve spolupráci se školitelem a eventuálně i dalšími členy týmu či doktorandy vědeckou odbornou akci, a to jak z pohledu organizačního tak zejména vědeckého. Bude dbát o adekvátní komunikaci s dalšími účastníky, spolupráci v týmu, přípravu odborného programu tak, aby co nejlépe vyhovoval zvolenému tématu akce i skladbě jejich účastníků.Cílem tohoto předmětu je připravit doktorandy tak, aby byli schopni samostatně zajistit odborné akce zejména po obsahové stránce a aby byli také schopni dohlížet na jejich organizační zajištění.Od začátku zimního semestru do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, s využitím Universitou podporované platformy MS Teams. Studenti budou o detailech vždy informováni e-mailem.

Italština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC109 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: italština
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami hudby ve 20. a na počátku 21. století. Nepůjde ovšem o historický přehled, vybraný materiál poslouží k demonstraci toho, jakou roli má hudba ve společnosti, jak se v ní odrážejí společenské proměny, co od hudby očekává její publikum, jak se proměňují měřítka k ní vztahovaná. Pozornost bude věnována evropské vážné hudbě, ale také souvisejícím hudebním oblastem, jako je hudba populární, improvizovaná či hudba mimoevropských kultur.

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBEC143 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
This seminar is intended for doctoral students of Anthropology in various stages of their research. On the one hand, it is conceived as a discussion of their "work in progress", on the other hand, it also provides junior doctoral students with audience for shaping their pre-fieldwork research projects.The seminar will entail, among other things, the presentations of doctoral research projects, the presentations of research methodologies, work on enhancing academic skills and expert advice on publishing (book reviews and articles writing etc.).

Latina pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC112 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: latina
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář se bude zabývat morálním náboženstvím, které vzniklo na platonském základě a v prvních stoletích prostupovalo křesťanskou teologii. Tento motiv nevedl k vytvoření církevně koncipovaného náboženství, ale provází křesťanství jako menšinový proud v celých dějinách. Tento motiv ale má v období tzv. osového věku několik paralel v mimoevropských moudrostních systémech. Východiskem pro práci semináře budou rozpracované these podle přednášek doc. Pince v minulých letech. Forma semináře je diskuse nad připravenými thesemi a otázkami. Způsob atestace: Předpokladem je aktivní účast, studenti dostanou možnost zpracovat si samostatné texty na jednotlivých ukázkách motivů morálního náboženství, které by eventuálně byly součástí plánované publikace. Den a čas konání: Seminář bude „blokový“, jednou měsíčně v neděli (konkrétně po domluvě účastníky).

Medieval Cultural Pluralism

Kód předmětu: YBEC183 Garant: Pacovský,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.Navzdory tomu, že se jedná o kurz, v němž jsou představovány základy biologické psychologie a spřízněných disciplín, důrazně nedoporučuji jeho zapsání studujícím v 1. ročníku bakalářského studia.*** Na žádosti o zápis nad limit budu reagovat pouze u studujících navazujícího magisterského studia. ***

Medieval Literature in Bohemia

Kód předmětu: YBEC182 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 13:00 - 14:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem předmětu je seznámit studenty s evidence-based psychologií zdraví a akcentovat význam psychologie a psychologického výzkumu v souvislosti se zlepšováním zdraví (fyzického i mentálního) a zdravotní péče v populaci. Předmět se bude zaměřovat na poznatky s ohledem na zjištění vztahů mezi psychickou a zdravím jedince. Klíčové koncepty psychologie zdraví budou představeny spolu s dosavadními poznáními. Důraz bude kladen na způsob získávání dat a poznatky z šetření. Výukové bloky: Zdraví nemoc, Emoce a prožívání, Stres, Resilience, Wellbeing, Burn-out, Sociální opora, Nerovnosti ve zdraví

Nácvik anglického překladu

Kód předmětu: YBEC007 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: viz SIS
Seminář je určen studentům druhého ročníku, kteří mají zájem profilovat se v sociokulturní antropologii. V přímé návaznosti na přednášky z Úvodu do sociokulturní antropologie bude s ohledem na současné trendy a teoreticko-epistemologické základy antropologie rozšiřovat, problematizovat a podrobovat konstruktivní kritice zde probíraná témata.

Němčina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBEC014 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je určen pouze pro posluchače kombinované studia. Seminář se bude věnovat výkladu klíčových pasáží dialogu "Obrana Sókrata" a "Faidón", který by studentům měl napomoci v samostatné četbě obou dialogů.

Němčina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBEC093 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia. Kniha je velmi čtivým a zároveň odborně velmi přesným výkladem dějin světového dějepisectví 20. století, zaměřeným především na francouzské, německé a anglosaské dějepisectví. Autor ukazuje, jak bylo původní přesvědčení o objektivitě historicko-vědního poznání, které vzniklo v historismu 19. století, narušováno noetickými kritikami od 90. let 19. století, a zejména pak od 60. let 20. století. Pozornost věnuje zejména průniku kulturního a lingvistického konstruktivismu a relativismu do historické vědy.

Němčina pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC094 Garant: Körner-Beneš,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 14:30 - 15:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento předmět plní v rámci studia integrační roli tím, že propojuje jednotlivé směry antropologických bádání. Zčásti přednáškovou a především pak seminární formou pojednává tematická pole a (analytické) kategorie, sdílené společně různými antropologickými disciplínami, zejména kulturní a sociální antropologií, biologickou antropologií, antropologií filosofickou a antropologií historickou, nahlíží je však z disciplinárně specifických teoretických východisek a pomocí různých (empirických, interpretativních) metod. Tento předmět tak zakládá způsobilost studentů, kteří se svým individuálním plánem a tématem disertační práce přihlašuje právě k určité antropologické disciplíně, vnímat badatelsky zpracovávanou problematiku v kontextu obecné antropologie.Příkladem takových témat může být:- adaptace (evoluční, kulturní)- lidská agresivita a mechanismy její kontroly- chování, jednání, aktérská intencionalita, subjektivita, osoba- kultura (subkultura, kontrakultura, exkluze a integrace, marginalizace- identita, identitotvorné procesy- zkušenost, přirozený svět- náboženství, (existenciální) vazba ke „smyslu“, „základu“; rituál, religiozita- tělo, tělesnost- jazyk, znakové systémy- rodina, příbuzenství, dům ve vztahu k demografickému chování.Na těchto příkladech je zároveň ukazována pluralita možných metod a jejich antropologického badatelského uchopení od empiricko-kvantitativních po kvalitně interpretační, právě tak i postupů, diachronně i synchronně analytických

Němčina pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC013 Garant: Pacovský,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento předmět plní v rámci studia integrační roli tím, že propojuje jednotlivé směry antropologických bádání. Zčásti přednáškovou a především pak seminární formou pojednává tematická pole a (analytické) kategorie, sdílené společně různými antropologickými disciplínami, zejména kulturní a sociální antropologií, biologickou antropologií, antropologií filosofickou a antropologií historickou, nahlíží je však z disciplinárně specifických teoretických východisek a pomocí různých (empirických, interpretativních) metod. Tento předmět tak zakládá způsobilost studentů, kteří se svým individuálním plánem a tématem disertační práce přihlašuje právě k určité antropologické disciplíně, vnímat badatelsky zpracovávanou problematiku v kontextu obecné antropologie.Příkladem takových témat může být:- adaptace (evoluční, kulturní)- lidská agresivita a mechanismy její kontroly- chování, jednání, aktérská intencionalita, subjektivita, osoba- kultura (subkultura, kontrakultura, exkluze a integrace, marginalizace- identita, identitotvorné procesy- zkušenost, přirozený svět- náboženství, (existenciální) vazba ke „smyslu“, „základu“; rituál, religiozita- tělo, tělesnost- jazyk, znakové systémy- rodina, příbuzenství, dům ve vztahu k demografickému chování.Na těchto příkladech je zároveň ukazována pluralita možných metod a jejich antropologického badatelského uchopení od empiricko-kvantitativních po kvalitně interpretační, právě tak i postupů, diachronně i synchronně analytických.

Norský svět: jazyk a kultura I.

Kód předmětu: YBEC095 Garant: Vrbová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: norština
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin Skandinávie během tzv. vikingského období, zejména v oblasti Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (migrace, osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Problematika skeletového překladu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBEC030K Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán / nepravidelná výuka viz SIS
Principem této přednášky je stavět na lokální znalosti posluchačů a analýzu struktury a diversity biotopů v ČR využít jako odrazový můstek pro analýzu stavu a možností ochrany světových biomů. Přednáška souvisí se základy ekologie i se základy krajinné ekologie, a uvádí je do lokálního kontextu s globálním přesahem.Kurz také je také úvodem do problematiky ochrany přírody právě na úrovni biomů a biotopů.Zásadní součástí přednášky budou osobní zkušenosti a ukázky světových i českých biomů a biotopů a osobní reflexe jejich problematiky, včetně výběru názorných a inspirativních case studies.

Reading English Academic Texts

Kód předmětu: YBEC162 Garant: Gramskopf,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V současné filoosfii se stalo zásadním problémem, jak sjednotit každodenní představu o člověku s vědeckým poznáním. Nesporně existuje spor mezi "člověkem" jako morální, vědomou, intencionální bytostí a vědecky založeným výzkumem "homo sapiens". Budeme se věnovat a diskutovat podstatným pojetím "conditio humana", čili zásadním, podstatný či jinak významným představám o tom, "co nás dělá lidmi".

Redakce překladu I.

Kód předmětu: YBEC163 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this lecture series is to explain the function of games, sports and other leisure activities in human culture and society. The course will introduce the basic research and theoretical approaches. Huizinga’s and Caillios’s texts are a good starting point for understanding the of social and cultural function of games. Modern and postmodern Pparadigmatic types of modern and postmodern: the stranger, flâneur, tourist, pilgrimer, player, collectioner, amateur, photographer etc. The eEmphasis iswill be placed on the an advanced analytical insight into the considered issues and on the historical and comparative perspective. Particular attention will be paid given to the the development of some sports.

Short Story and Translation of Fiction in English

Kód předmětu: YBEC152 Garant: Doležalová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina, jazyková kultura
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Blokový kurz, který studenty uvádí do problematiky umění ve veřejném prostoru, zaměřuje se na jeho specifičnost, formy a společenský význam.

Svět staroseverské literatury II.

Kód předmětu: YBEC147 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška poskytne posluchači základní přehled o fungování vztahů mezi organismy, populacemi, životním prostředí a jejich vzájemné interakci. Součástí kurzu bude i nástin využití ekologických principů pro praktickou ochranu přírody a udržitelný rozvoj. Na tento předmět bude navazovat “Krajinná ekologie a přírodní zdroje” a “Světové biomy a biotopy České republiky”, a Základy ekologie těmto předmětům poskytnou potřebnou teoretickou bázi.

Španělština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC103 Garant: Vlková Hingarová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: španělšký jazyk
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jednosemestrální kurz si klade za úkol seznámit posluchače bakalářského studia se základy práce odborného nakladatelského redaktora: od rukopisu k vydané knížce či elektronické publikaci.V letním semstru navazuje Seminář k Základům redakční práce.

Španělština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC102 Garant: Vlková Hingarová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: španělšký jazyk
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má seznámit se základními principy tvorby interaktivních multimediálních aplikací. Vychází z relační analýzy obrazové složky, kterou uvádí do vztahů k složce textové, popř. zvukové. Posluchač je po absolvování kurzu schopen vytvořit storyboard a pilotní realizaci základů jeho struktury.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophie Studenten

Kód předmětu: YBFC212 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung Auszüge deutscher philosophischer Texte zum Themenkreis Argumentation und Logik sowie ggf. für diesen Themenkomplex geeignete Videos. Des Weiteren werden wir kleinere literarische und historiographische Texte lesen, um etwaige Unterschiede innerhalb des Deutschen im Hinblick auf Gattung und Zeitgeist ausfindig machen zu können. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2

Ukrainian Language and Culture

Kód předmětu: YBEC179 Garant: Holubenko,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course is for everybody who is interested in finding out about Ukraine and its people and wants to get a first insight into its rich cultural heritage. A conversation-centered approach to language acquisition gives the students a chance to take part in simple conversations with Ukrainian friends or guest speakers.

Úvod do studia jazyka I.

Kód předmětu: YBEC105 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu a doplňuje i Redakci překladu Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, které nepřetržitě usilují o naši pozornost. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se péče, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a s chutí se hlouběji potápějí pod jeho povrch.

Women in Medieval England and Their Literature

Kód předmětu: YBEC184 Garant: Petříková, K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura, středověk
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět představuje témata týkající se postavení, chápání a zobrazení žen ve středověkých textech. Jednotlivá témata pojednává jednak obecně, přehledově, jednak na konkrétních ukázkách studenty seznamuje s texty psanými pro ženy, o ženách nebo ženami samotnými. Soustředí se především na díla anglické středověké provenience a ty zasazuje do kontextu pro problematiku zásadních středověkých textů kontinentálních.

Základy redakční práce: od rukopisu ke knize

Kód předmětu: YBEC113 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jednosemestrální kurz si klade za úkol seznámit posluchače bakalářského studia se základy práce odborného nakladatelského redaktora: od rukopisu k vydané knížce či elektronické publikaci.V letním semstru navazuje Seminář k Základům redakční práce.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám