Obhajoba bakalářské práce

Pozvánka k obhajobě


Pozvánka k obhajobě bude zveřejněna ve Studijním informačním systému nejpozději tři pracovní dny před konáním vaší obhajoby (naleznete ji v modulu "Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby").


V Harmonogramu akademického roku jsou spolu s termíny odevzdání uvedeny i údaje o termínech konání státních zkoušek. Vždy se jedná o relativně dlouhé časové období, které bude blíže určeno podle počtu odevzdaných prací. Konkrétní rozpis obhajob je sestavován s ohledem na časové možnosti učitelů, studující si svůj termín vybrat nemohou.


Posudky práce


Oponent/ka a vedoucí práce vypracují posudky předložené práce, v nichž výslovně uvedou, zda doporučují, resp. nedoporučují, práci k obhajobě, přičemž navrhnou stupeň její klasifikace, případně bodové ohodnocení.


Vedoucí práce ve svém posudku hodnotí také aktivitu studenta/ky během řešení práce. Posudky k vaší bakalářské práci budou ke stažení v SIS nejpozději tři pracovní dny před konáním obhajoby.


  • Posudky najdete v modulu „Témata prací (Výběr práce)“ → „Moje práce“ → „Detail“ – „Nahrané soubory k práci“.


Obhajoba bakalářské práce


Na obhajobu bakalářské práce je vyčleněno přibližně 60 minut. Vlastní obhajoba probíhá rozpravou, během níž řešitel/ka seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Autor/ka tak prokazuje schopnost ústní prezentace svých výsledků a jejich obhájení před komisí.


Délka vlastní prezentace je stanovena na 10 minut (maximálně 15 minut). V této části obhajoby student nereaguje na posudky, kterým bude věnován prostor později. Poznámky jsou u obhajoby povoleny. Také je možné využít elektronickou prezentaci (po předchozí dohodě).


Následuje představení posudků vedoucí/ho práce a oponenta/-tky; nemůže-li být některý z autorů posudků přítomen, je posudek přečten. Autor/ka práce poté reaguje na připomínky obsažené v posudcích, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby. Následuje jednání komise bez přítomnosti řešitele/-ky a posléze vyhlášení výsledku obhajoby.


Podmínky pro připuštění k obhajobě


Ověřit si, zda podmínky pro přistoupení k obhajobě splňujete, můžete prostřednictvím kontrolní funkce v SIS:


Kontrola splněných povinností v SIS


Obhajoba práce nemůže proběhnout, pokud tři pracovní dny před obhajobou:


  a. 

bude chybět některá ze souborných zkoušek (tj. prvních tří částí SZZ),

  b. 

nebude dodržena podmínka minimálního počtu kreditů (tj. 180 ECTS) či

  c. 

nebude splněna jiná podmínka stanovená SZŘ UK (viz Čl. 9 Státní zkoušky).


Svou práci v takovém případě budete moci obhájit až po splnění zbylých studijních povinností v následujícím termínu dle harmonogramu akademického roku.

Poslední změna: 17. leden 2024 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám