Obhajoba bakalářské práce

Pozvánka k obhajobě

Pozvánka k obhajobě bude zveřejněna v SIS nejpozději tři pracovní dny před konáním Vaší obhajoby (na hlavní stránce v SIS pod ikonou „Pozvánky na státní zkoušky a obhajoby“). V harmonogramu akademického roku jsou spolu s termíny odevzdání uvedeny i údaje o termínech konání státnic. Vždy se jedná o relativně dlouhé časové období, které bude blíže určeno podle počtu odevzdaných prací. Konkrétní rozpis obhajob je sestavován s ohledem na časové možnosti učitelů, student si svůj termín vybrat nemůže.


Posudky na práci

Oponent/ka a vedoucí práce vypracují posudky předložené práce, v nichž výslovně uvedou, zda doporučují, resp. nedoporučují, práci k obhajobě a navrhnou stupeň její klasifikace, případně bodové ohodnocení. Vedoucí práce ve svém posudku zhodnotí i aktivitu studenta/ky během řešení úkolu na práci. Posudky na Vaši bakalářskou práci budou ke stažení v SIS nejpozději tři pracovní dny před konáním Vaší obhajoby.

Posudky najdete touto cestou: „Témata prací (Výběr práce)“ → „Moje práce“ → „Detail“ – „Nahrané soubory k práci“.

K vyhledání pozvánky k obhajobě a posudků na práci můžete rovněž využít Návod na vyhledání posudků a pozvánky k obhajobě.


Obhajoba bakalářské práce

Na obhajobu bakalářské práce je vyčleněno cca 60 minut. Vlastní obhajoba práce se děje rozpravou, během níž uchazeč/ka seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Autor/ka tak prokazuje schopnost ústní prezentace svých výsledků a jejich obhájení před komisí. Délka vlastní prezentace je stanovena na 10, maximálně 15 minut. V této části obhajoby student nereaguje na posudky, kterým bude věnován prostor později. Poznámky jsou u obhajoby povoleny. Také je možné využít prezentaci v powerpoint (po předchozí dohodě). Následuje představení posudků vedoucí/ho práce a oponenta/tky, nemůže-li být některý z autorů/ek posudků přítomen/a, je posudek přečten. Autor/ka práce poté reaguje na připomínky obsažené v posudcích, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby. Následuje jednání komise bez přítomnosti řešitele/-ky a posléze vyhlášení výsledku obhajoby.


Podmínky pro připuštění k obhajobě

Pokud Vám tři pracovní dny před obhajobou bude chybět některá ze souborných zkoušek, resp. prvních tří částí státní závěrečné zkoušky, když nebude dodržena podmínka minimálního počtu kreditů (tj. 180 ECTS) či nebude splněna jiná podmínka stanovená SZŘ UK (viz Čl. 9 Státní zkoušky), obhajoba práce nemůže proběhnout. Svou práci budete moci obhájit až po splnění zbylých studijních povinností v následujícím termínu dle harmonogramu akademického roku.Poslední změna: 13. leden 2021 21:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám