Vnitřní struktura bakalářské práce

Titulní strana

Musí obsahovat stejné údaje jako desky a navíc jméno a tituly vedoucí/ho práce a název oboru, kde je práce předkládána k obhajobě (viz příloha 1). Stručný a výstižný název práce by měl být česky a neměl by obsahovat odborné zkratky.


Čestné prohlášení

Povinnou součástí bakalářské práce je podepsané čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně. Všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Toto prohlášení a souhlas budou signovány vlastnoručním podpisem.


Poděkování

Na začátku práce za formálním prohlášením může být podle uvážení autora/ky uvedeno poděkování. Text poděkování má být zarovnán k dolnímu okraji stránky.


Obsah

Bakalářská práce MUSÍ mít jasnou strukturu a členění kapitol, doporučujeme:


OBSAH

ABSTRAKT

1. ÚVOD

2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Podkapitola první úrovně

2.2.1. Podkapitola druhé úrovně

2.2.1.1. Podkapitola třetí úrovně

……..

3. EMPIRICKÁ ČÁST

4. ZÁVĚR

LITERATURA (BIBLIOGRAFIE)

PŘÍLOHY

Obsah práce musí být úplný (včetně všech příloh) s uvedením počátečních stránek kapitol (a podkapitol). V MS Word lze vytvořit Obsah automaticky, pokud s nadpisy kapitol pracujeme jako s formátem „Nadpis“.


Abstrakt

Výstižný souhrn práce (15 řádků v české a anglické verzi). Není povinný, nicméně je doporučený.


Klíčová slova

Maximálně 10 nejdůležitějších pojmů, zpravidla na stejné straně jako abstrakt.


Vlastní text

Parametry vlastního textu, jeho rozsah, členění, umístění obrázků, grafů a tabulek závisí na požadavcích zpracovávaného tématu. Vlastní studie zahrnující empirický výzkum by měla rámcově respektovat výše zmíněné schéma (viz Obsah).


Literatura

Obsahuje literaturu, resp. odkazy citované v textu v abecedním pořadí podle jmen autorů.


Přílohy

V případě, že nelze nebo není žádoucí všechny obrazové, grafické a jiné doplňkové materiály umístit přímo do textu, stanou se součástí Příloh. Část Přílohy musí začínat seznamem přiložených materiálů. V textu by měly být na materiály v Přílohách odkazy. Pokud by svým rozsahem přílohy (po přidání k vlastní práci) znesnadňovaly manipulaci s textem, budou součástí zvláštního svazku. Obrázky v přílohách by měly být číslovány v pravém horním rohu (Obr. 1; Tab. 1) a zrcadlo (plocha potištěné oblasti) by měla odpovídat ploše vlastního textu práce (obrázky by neměly přesahovat plochu vymezenou tabelátory).
Poslední změna: 5. březen 2019 12:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám