Rámcové požadavky bakalářské práce


V bakalářské práci má student/ka prokázat, že splnil/a základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru.


Tím se rozumí schopnosti:


  • jasně formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl,

  • charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod a postupů,

  • zrealizovat plánované postupy, přiměřeně zdokumentovat a shromáždit

    potřebná data a poznatky,

  • pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem,

  • samostatně interpretovat dosažené výsledky, formulovat jednoznačné

    a podložené závěry a prezentovat je v souladu s akademickými standardy.


Bakalářská práce začíná úvodem, který podává vymezení problému, formuluje hlavní hypotézy nebo výzkumné otázky, přibližuje použité výzkumné metody, sumarizuje strukturu celé práce a případně vymezuje lokaci badatele/ky.


Dále práce obsahuje teoretickou či rešeršní část věnovanou shrnutí současného stavu znalostí v oblasti pojednávané otázky. Teoreticky zaměřená pojednání se poté strukturují dle povahy tématu. Jedná-li se o práci empirickou, následuje část věnovaná vlastnímu výzkumu (analýzám) a jeho výsledkům, která zahrnuje diskusi použité metodologie (metodiky), zvolených a realizovaných postupů. Získané výsledky jsou kriticky zhodnoceny a zařazeny do širšího teoretického kontextu v závěrečné části.


Práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu – vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých (resp. citovaných). Studující nemůže v bakalářské práci použít materiál z již jinde publikovaných výzkumů nebo materiál získaný mimo dobu, kdy pracoval na bakalářské práci. Na takový materiál může pouze odkázat.


Jazyk bakalářské práce


Běžným jazykem pro psaní bakalářských prací na Fakultě humanitních studií je český jazyk. Pokud svou práci plánujete psát v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je zapotřebí požádat o schválení. Žádosti posuzuje proděkan pro studium. Gramatická a stylistická správnost je považována za samozřejmou součást bakalářské práce.Poslední změna: 15. červen 2023 21:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám