Rámcové požadavky na bakalářskou práci

V bakalářské práci má student/ka prokázat, že splnil/a základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru (tj. schopnost jasně formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod a postupů, zrealizovat plánované postupy, přiměřeně zdokumentovat a shromáždit potřebná data a poznatky, samostatně interpretovat dosažené výsledky, formulovat jednoznačné a podložené závěry, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem).


Bakalářská práce začíná úvodem, který podává vymezení problému, formuluje hlavní hypotézy nebo výzkumné otázky, přibližuje použité výzkumné metody, sumarizuje strukturu celé práce a případně vymezuje lokaci badatele/ky. Práce dále obsahuje teoretickou či rešeršní část, věnovanou shrnutí současného stavu znalostí v rámci zadaného tématu. Teoreticky zaměřené práce se dále strukturují podle povahy tématu. Jedná-li se o práci empirickou, následuje část věnovaná vlastnímu výzkumu (analýzám) a jejich výsledkům, která zahrnuje diskusi použité metodologie (metodiky), zvolených a realizovaných postupů. Získané výsledky jsou kriticky zhodnoceny a zařazeny do širšího teoretického kontextu v závěrečné diskusní části.


Práce musí zahrnovat odkazy na relevantní domácí a zahraniční literaturu – vlastní myšlenky musí být jednoznačně odlišeny od převzatých. Studující nemůže v bakalářské práci použít materiál z již jinde publikovaných výzkumů nebo materiál získaný mimo dobu, kdy pracoval na bakalářské práci. Na takový materiál může pouze odkázat.


Jazyk práce

Bakalářské práce na FHS UK se běžně píší v českém jazyce. Pokud svou práci chcete psát v jiném než českém jazyce, je třeba požádat proděkana pro pregraduální studia o schválení. Gramatická a stylistická správnost je považována za samozřejmou součást bakalářské práce.


Poslední změna: 5. březen 2019 12:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám