Výběr kurzů – psychologie

Vyučované předměty

psychologie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2020/2021


Partnerské vztahy

Kód předmětu: YBSC072 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Partnerské vztahy jsou interdisciplinárním blokovým kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty výběru partnera, dynamiky partnerských vztahů a partnerské sexuality z pohledu antropologie, sociální, vývojové a evoluční psychologie a etologie člověka. Seminář si klade za cíl představit ucelený přehled o vývoji partnerských vztahů a faktorech, které mají na podobu a fungování partnerských vztahů vliv. Kurz probíhá formou semináře, předpokládá se tedy aktivní zapojení do hodiny.

Psychofyziologie a neuropsychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB038 Garant: Martinec Nováková,L. + Klapilová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Informace pro studující v programu "Studium humanitní vzdělanosti": jedná se o předmět profilujícího základu, povinně volitelný.Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.

Psychologie celoživotního vývoje

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB033 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, jazyk, rodina
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Tento přednáškový cyklus volně navazuje na přednáškový cyklus Vývojová psychologie. Nabízí studentům přehled stěžejních poznatků současné vývojové psychologie, včetně metod výzkumu užívaných v současné vývojové psychologii. Témata kursu se zaměřují na popis zákonitostí psychického vývoje v období školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Cyklus přednášek provází studenta systematickou četbou základní literatury, která je významnou oporou přípravy pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.

Psychologie osobnosti

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB034 Garant: Richterová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, komunikace, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Psychologie osobnosti je jeden z profilových kurzů psychologie.Přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

Psychologie osobnosti (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSB034K Garant: Richterová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, komunikace, sociálněvědní teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Jedná se o jeden z profilových předmětů psychologie. Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

Psychologie zdraví

Kód předmětu: YBSC061 Garant: Poláčková Šolcová,I. + Richterová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou mírou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, a těch, které lze naopak považovat za rizikové z hlediska vzniku nejrůznějších poruch a nemocí. Výuka v LS bude probíhat online v MS Teams v reálném čase, dokud nebude umožněna výuka prezenční..

Seminář experimentální psychologie

Kód předmětu: YBSC063 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V rámci tohoto semináře budou mít zájemci možnost nahlédnout pod pokličku psychologických výzkumů z různých oblastí (vývojová psychologie, evoluční psychologie, sociální kognice, neverbální chování, aj.) a na nich postavených teorií. Nebude probíhat formou teoretických či metodologických přednášek (předchozí orientace v psychologických teoriích a znalost metodologie psychologických výzkumů je tudíž vítána). Důraz je v tomto semináři kladen na vyučujícím provázené čtení, studium a kritické zhodnocení odborných článků/textů a na realizaci diskuse s cílem podpořit samostatnost studenta v aplikaci studovaných aspektů realizace výzkumu pro potřeby vlastního bakalářského výzkumu. Každý tematický blok semináře je hodnocen zvlášť. Celkové hodnocení práce studenta v semináři je váženou výslednicí práce v průběhu celého seminárního cyklu. Tento seminář je určen studentům se zájmem o psychologický výzkum. Velmi dobře navazuje na přednáškové cykly věnované metodologii výzkumu ve společenských vědách a přednáškám k základním oblastem studia v psychologii.

Seminář k vývojové psychologii

Kód předmětu: YBSC175 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Seminář volně navazuje na přednáškové cykly k vývojové psychologii- a to akcentem v problematice rozvoje jazyka a gramotnosti v perspektivách psychologického výzkumu. Poskytuje studentům konkrétní tematický a teoretický rámec pro zpracování bakalářské práce. Seminář se zaměřuje na rozšíření teoretických znalostí z oblasti studia gramotnosti ve vývojově orientované psycholingvistické perspektivě, tříbí dovednost vyhledávání relevantních zdrojů pro bakalářský výzkumný projekt a postupně rozvíjí také dovednost specifikace výzkumného problému do konkrétních kroků ve směru realizace bakalářského výzkumného projektu. Seminář je vhodný zejména pro studenty, kteří zpracovávají bakalářskou práci k tomatu vývoje a diagnostiky čtenářských a pisatelských dovedností, rozvoje pregramotnosti, vývoje a diagnostiky jazykových schopností.

Seminář kontrolované četby - Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Kód předmětu: YBSC003 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia.Kniha staví provokativním způsobem problémy filosofie a historie vědy. Přináší nové pohledy, ale také terminologii.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých

Kód předmětu: YBSC064 Garant: Lindová,J. + Prikrylová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo týmovém projektu (týkajícím se studia kognice nebo komunikace papoušků šedých). Budou samostatně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace při FHS UK, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků. Součástí kurzu bude také studium a prezentace nastudované literatury na seminárních schůzkách.Kurz je otevřen pouze pro studenty, kteří absolvují současně, nebo dříve absolvovali, Praktikum ze srovnávací psychologie.Vzhledem k povaze kurzu, tj. individuální samostatné a praktické práce v laboratoři, bude i v ZS20/21 probíhat podobně jako v jiných letech. Některé projekty jsou vhodné spíš pro studenty, kteří mohou do laboratoře pravidelně docházet, jiné jsou absolvovatelné i při částečné práci z domova.

Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB037 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, metodologie
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Náplní kurzu je přehled jednotlivých technik a metod vědecké psychologie. Cílem kurzu je naučit studenty vytvořit výzkumnou otázku případně testovatelnou hypotézu, zvážit techniky, kterými budou sbírána data, analytické postupy relevantní pro psychologii. Výuka bude probíhat online v reálném čase v prostředí MS Teams, dokud nebude umožněna prezenční výuka.

Vývojová psychologie (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSB032K Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích současné vývojové psychologie. Témata kursu reprezentují klíčové teoretické modely a fenomény pro porozumění zákonitostem psychického vývoje člověka v období raného až předškolního věku.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám