doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

Gabriela Málková


Oborové zaměření

pedagogická psychologie, vývojová kognitivní psychologie, psychologie jazyka


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Gabriela Málková vystudovala psychologii a speciální pedagogiku (Mgr.) a pedagogickou psychologii (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UK v Praze (1966-2001), v roce 2007 ukončila doktorské studium oboru Pedagogické psychologie na PedF UK v Praze. Přednáší a badatelské činnosti se věnuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze.


Ve výzkumu se věnuje otázkám raného vývoje gramotnosti v psycholingvistické perspektivě; srovnávacímu výzkumu v oblasti vývoje gramotnosti, významu fonologických schopností pro rozvoj počátečního čtení a psaní, dále pak otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména fenoménu tzv. zprostředkovaného učení. Intenzivně se věnuje i otázkám implementace poznatků základního výzkumu do odborné praxe, nejvíce v oblasti tvorby diagnostických nástrojů a intervenčních programů pro rozvoj počátečního čtení a psaní.


Publikační činnost

Vědecké monografie

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-093-8.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & SMOLÍK, F. (2014). Diagnostika jazykových schopností. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4239-7.


SMOLÍK, F., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2014). Vývoj jazykových schopností dítěte předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4240-3.


KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SOTÁKOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P., & RICHTEROVÁ, E. (2014). Porozumění čtenému II. – Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – východiska, témata, zdroje, kritická analýza a návrh výzkumu. Pedagogická fakulta UK v Praze. ISBN 978-80-7290727-4.


KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SOTÁKOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P., & RICHTEROVÁ, E. (2014). Porozumění čtenému I. – Typický vývoj porozumění čtenému – východiska, témata, zdroje, kritická analýza a návrh výzkumu. Pedagogická fakulta UK v Praze. ISBN 978-80-7290-726-7.


BRUMOVSKÁ, T., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2010). Mentoring. Výchova k profesionálně vedenému dobrovolnictví. Praha: Portál. ISBN: 978-80-7367-772-5.


MÁLKOVÁ, G. (2009). Zprostředkované učení. Praha: Portál. ISBN: 978-80-7367-585-1.


MÁLKOVÁ, G. (2008). Umění zprostředkovaného učení. Praha: Togga. ISBN 978-80-87258-02-6.


Části monografických publikací

BRUMOVSKÁ, T., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2020). Characteristics, quality features and dynamics in formal youth mentoring relationships: The Rhodes model revisited. Ceskoslovenska Psychologie, 64(2), 197-211.


BRUMOVSKÁ, T., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2020) The methodological issues in the assessment of quality and the benefits of formal youth mentoring interventions - the case of the Czech Big Brothers Big Sisters/Pet P. In Prieto-Flores, Ò. and Feu, J. Mentoring Child and Youth: Global Approaches to Empowerment. (pp. 110-127).  London: Routledge. ISBN 9780429345951


Seidlová Málková G.; Bártová K.; Poláčková Šolcová I. (2020) Experiment. In Novotná, H.,Špaček,O., Šťovíčková Jantulová, M. Metody výzkumu ve společenských vědách. (pp 195-217).  Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, ISBN: 978-80-7571-025-3


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & CARAVOLAS, M. (2016). The development of phoneme awareness and letter-sound knowledge: A training study of Czech preschool children. In M.-F. Morin, D. Alamargot, C. Gonçalves (Eds.), Perspectives actuelles sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture [Contributions about learning to read and write]. Éditions de l’Université de Sherbrooke.(50%); http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10227/04_SILE2015_Seidlova_Malkova.pdf?sequence=3


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & KUCHARSKÁ, A. (2015). Porozumění čtenému a jeho prekurzory – dílčí studie. In A. KUCHARSKÁ, G. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, H. SOTÁKOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, P. PRESSLEROVÁ, & E. RICHTEROVÁ (Eds.), Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu (pp. 127–139). Pedagogická fakulta UK v Praze.


ŠPAČKOVÁ, K., KUCHARSKÁ, A., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojová dynamika čtení – dekódování. In A. KUCHARSKÁ, G. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, H. SOTÁKOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, P. PRESSLEROVÁ, & E. RICHTEROVÁ (Eds.), Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu (pp. 57–84). Pedagogická fakulta UK v Praze.


KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & ŠPAČKOVÁ, K. (2015). Porozumění čtenému – vývojová dynamika a jeho předpoklady. In A. KUCHARSKÁ, G. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, H. SOTÁKOVÁ, K. ŠPAČKOVÁ, P. PRESSLEROVÁ, & E. RICHTEROVÁ (Eds.), Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu (pp. 85–126). Pedagogická fakulta UK v Praze.


Práce publikované v recenzovaných a impaktovaných odborných časopisech vydávaných v zahraničí

CARAVOLAS, M., LERVAG, A., MIKULAJOVÁ, M., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH (2019) A Cross-Linguistic, Longitudinal Study of the Foundations of Decoding and Reading Comprehension Ability, Scientific Studies of Reading, 23:5, 386-402, DOI: 10.1080/10888438.2019.1580284.


RICHTEROVÁ, E., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Specific language impairment in the long-term perspective – the importance of assessment procedures, reading skills, and communicative competence. Health Psychology Report, 3(1); (50%) https://www.termedia.pl/Specific-language-impairment-in-the-long-term-r-nperspective-the-importance-of-assessment-r-nprocedures-reading-skills-and-communicative-r-ncompetence,74,30480,0,1.html


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Spelling skills of Czech primary school children in relation to the method of literacy instruction. Journal of Language and Cultural Education, 5(1), 59–77. doi: https://doi.org/10.1515/jolace-2017-0004 ; https://www.degruyter.com/view/j/jolace.2017.5.issue-1/jolace-2017-0004/jolace-2017-0004.xml


CARAVOLAS, M., LERVAG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2013). Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science 24(9). doi: 10.1177/0956797612473122 (http://pss.sagepub.com/content/early/2013/06/06/0956797612473122.full).


CARAVOLAS, M., LERVAG, A., MOUSIKOU, P., EFRIM, C., LITAVSKÝ, M., ONOCHIE-QUANTILLAS, E., SALAS, N., SCHOFFELOVA, M., DEFIOR, S., MIKULAJOVA, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(5). doi 10.1177/0956797611434536.


HULME, C., CARAVOLAS, M., MALKOVA, G., & BRIGSTOCKE, S. (2005). Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter-sound knowledge. Cognition, 97(1), B1–B11. ISSN 0010-0277.


Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v ČR a SR

Brumovská,T. Seidlová Málková, G.  (2020). Charakteristiky, indikátory kvality a dynamika formálních mentorských vztahů: Revize teoretického modelu J. E. Rhodesové . Československá psychologie, 64(2), 197-211.


Větrovská Zemánková, A., & Seidlová Málková, G. (2020). Studie verbální produkce předškolních dětí s vývojovou dysfázií. E-psychologie (E-psychology), 14(3), 31-48.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). The Literacy Profiles of Czech Precocious Readers. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1 (3),31-53. http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2018/06/Gramotnost_03_Malkova_Seidlova.pdf


ŠPAČKOVÁ, K., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Contributions to the Research on the Relationship of Language skills and Literacy Acquisition in the Czech Literature. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1 (3), 3-12. (50%). http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2018/06/Gramotnost_03_Editorial.pdf


ŠEDINOVÁ, P., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Studie přínosů intervenčního programu pro systematickou podporu rozvoje pro-čtenářských dovedností v předškolním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1 (2). (50%). http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/22017-2/


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & STERNAL, L. (2017). Vývoj slovní zásoby bilingvního česko-německého dítěte. Listy klinické logopedie, 1(1), 25-33. (75%) http://casopis.aklcr.cz/subdom/casopis/2017/06/13/1-cislo-lkl/


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2016). Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností – přehled poznatků. E-Psychologie, 10(4), 65–75.; https://e-psycholog.eu/clanek/275 


RICHTEROVÁ, E., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2016). Čtenářské profily dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s vrstevníky s typickým vývojem jazykových schopností. E-psychologie, 10(4), 9–23; (50%); https://e-psycholog.eu/clanek/272


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2012). Vývoj slabičného uvědomování v předškolním věku. Pedagogika, 62(1–2), 97–110.


KUCHARSKÁ, A., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., (2012). Čtenářská gramotnost – předpoklady rozvoje počáteční gramotnosti. Pedagogika, 62(1–2),1–9.


SMOLÍK, F., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2011). Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech. Československá psychologie, 55(5), 448–458.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & BARTLOVÁ, A. (2010). Interkulturní výzkum poznávacích procesů v díle Michaela Colea. Pedagogický časopis/ Journal of Pedagogy, 1, 64–84. ISSN 1338-1563.


MÁLKOVÁ, G. (2008). Vztah fonematického uvědomování a znalosti písmen v počátcích rozvoje čtení a psaní. Pedagogika, 58(4), 351–378. ISSN 0031-3815.


KULHÁNKOVÁ, E., & MÁLKOVÁ, G. (2008). Fonematické uvědomování a jeho role ve vývoji gramotnosti. E-psychologie, 2(4). ISSN 1802-8853.


MÁLKOVÁ, G. (2007). Výuka dovednosti myslet podle Edwarda de Bono. Lidé města, 21(2–3), 64–73. ISSN 1212-8112.


MÁLKOVÁ, G., & MÁJOVÁ, L. (2007). Problematické aspekty evaluace Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina. Pedagogika, 57(3) 19–29. ISSN 0031-3815.


MÁLKOVÁ G. (2006). Co (ne)dokáže Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina. Československá psychologie, 50(6), 543–556. ISSN 0009-062X. (IF = 0,23)


Diagnostické testy a metodické příručky

KUCHARSKÁ, A., ŠPAČKOVÁ, K., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SOTÁKOVÁ, H. &, PRESSLEROVÁ P. (2021). Por Tex- Porozumění textu (Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol). Praha : Pedagogická fakulta Univerzita Karlova. https://e-portex.cz/testova-baterie/


SCHREURS, B., de BREE, E. , KREJČOVÁ, L., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2020) Využití IT pro rozvoj gramotnosti. ( Jak dlouhodobě udržet ve škole aplikace pro podporu gramotnosti – rozvoj plynulého čtení u žáků s obtížemi ve čtení). Available online: https://cs.aisforapp.eu/_files/ugd/684e2c_847a8dff980c45019450186c40625c07.pdf


CARAVOLAS, M., DEFIOR, S., MIKULAJOVA, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2019) Multilingual Assessment Batery of Early Literacy. www.eldel-mabel.net


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & CARAVOLAS, M. (2013 a 2017). Baterie testů fonologických schopností. Národní ústav pro vzdělávání, Praha; 1. a 2. vydání.


Grantové aktivity

 • Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku, Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Nositel: UK, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, (ID projektu: TL02000174), Trvání projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022 (hlavní řešitelka)

 • A is for App; Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School, Program: Erasmus+, Nositel: UniLeuven, Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 01.09.2018 - 31.12.2021 (hlavní řesitelka pro ČR)

 • Diagnostické markery vývojové dysfázie v českém jazykovém prostředí. Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 1.1. 2019-31.12. 2022. (vedoucí projektu).

 • Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol - testová diagnostická baterie, Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Nositel: UK, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky. Trvání projektu: 01. 01.2018 -31.12.2021 (spoluřešitelka)

 • Systematická intervence v oblasti podpory rozvoje předpokladů počátečního čtení a psaní, Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2016 - 31.12.2018 (vedoucí projektu)

 • Strengthening Europeans´ capabilities by establishing the European literacy network, Program: COST: European Cooperation in Science and Technology, Nositel: UNI_porto, Poskytovatel: COST Association, Trvání projektu: 12.12.2014 - 11.12.2018 (zástupce pro ČR)

 • Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GA13-20678S), Trvání projektu: 01.02.2013 - 31.12.2015 (spoluřešitelka)

 • Trénink fonematického povědomí a znalosti písmen- jejich vývojová souvislost a vliv na rozvoj počáteční gramotnosti, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GA13-25625S), Trvání projektu: 01.02.2013 - 31.12.2014

 • Vliv rodiny na utváření a podporu rozvoje raných čtenářských dovedností. Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2013 - 31.12.2015 (vedoucí projektu)

 • Fonologické a syntaktické uvědomování v předškolním věku, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GAP407/10/2057), Trvání projektu: 01.01.2010 - 31.12.2011 (hlavní řešitelka)

 • Tvorba předmětu Výzkumné dovednosti pro studenty doktorského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol.(ID projektu -506 B5b). Trvání projektu: 01.02.2013 - 31.12.2014 (hlavní řešitelka)

 • ELDEL– Rozvoj gramotnosti v evropských jazycích/ Enhancing Literacy development in European Languages (www.eldel.eu), senior scientist. Project No.  PITN-215961. Poskytovatel: 7RP EU PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action.  Trvání projektu:2008 – 2012 (senior scientist for WP1 work package)


Členství v redakčních radách odborných časopisů

 • od 2019 dosud: Review Editor for Frontiers: the Editorial Board of Language Sciences (specialty section of Frontiers in Communication and Frontiers in Psychology)


Členství v profesních organizacích a hodnotících orgánech

 • Členka Evropské sítě badatelů v oblasti gramotnosti  „ELN - Early Literacy Network“ https://www.eln.eu/en/

 • 2015–2012: Členka Expertního panelu Společenské vědy – 3SHVc Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Poslední změna: 7. březen 2023 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám