doc. Martin Nodl, Ph.D.

Narozen 9. listopadu 1968 v Náchodě.


Kontakt a konzultační hodiny: viz SIS.


Vyučované kurzy: viz SIS.


Studium:

1988–1995

Filosofická fakulta Karlovy Univerzity, Praha

2009–2011

Externí doktorské stadium na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

2011

Obhajoba doktorské práce Dekret kutnohorský, získaný titul Ph.D.

2019

Habilitace na Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity, Praha


Zaměstnání

1993–1995

Nadace Heinricha Bölla

1995–

Editor historické literatury v nakladatelství Argo

1997–2001

Vědecký pracovník v Ústavu pro klasická studia AV ČR

2001–2004

Vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy AV ČR

2001–

Vědecký pracovník Centra medievistických studií AV ČR

2011–

Vědecký pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Badatelský zájem

 • Dějiny a teorie historiografie

 • Sociální dějiny pozdního středověku

 • Dějiny mentalit a každodenního života


Badatelské projekty

2000–2002

Project Grantové agentury ČR 400/0015400 Sociální svět středověkého města

2009–2011

Project Grantové agentury AV ČR IAA 800090901 Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (spoluřešitel)

GAČR 22-18972K Pohané a křesťané. Christianizace v Českém a Polském království ve středověku


Činnost v odborných orgánech

2001–2003

Člen komise III. Humanitní a sociální vědy při Grantové agentuře AV ČR

2006–2008

Člen komise III. Humanitní a sociální vědy při Grantové agentuře AV ČR

1997–

Člen ediční rady časopisu Listy filologické

2003–

Člen ediční rady časopisu Soudobé dějiny

2004–

Šéfredaktor, posléze výkonný redaktor časopisu Dějiny-Teorie-Kritika

2009–

Spoluvydavatel časopisu Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder

2009–

Člen ediční rady časopisu Studie mediaevalia Bohemica

2015–

Člen ediční rady časopisu Forum historiae, Bratislava

2016–

Člen ediční rady časopisu Studia z dziejów średniowiecza, Gdansk

2022- 

Člen vědecké rady Centra Studiów Mediewistycznych, Lublin


Bibliografie

Monografie

 • Tři studie o době Karla IV., Praha 2006.

 • Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007.

 • Dekret kutnohorský, Praha 2010.

 • Středověk v nás, Praha 2015.

 • Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen, Köln-Weimar-Wien 2017

 • Średniowiecze w nas, Gdańsk 2019

 • Na vlnách dějin, Praha 2020.


Editor

 • Josef Válka a jeho dílo perspektivou dějin historiografie a historické kultury, (edd.) Martin Nodl, Vladimír Urbánek, Praha 2022

 • Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages, (edd.) František Šmahel, Martin Nodl, Václav Žůrek, Leiden 2022

 • Ve stavu ochromení a útlumu. Sondy do období tzv. normalizace humanitních věd v Československu 1969‒1989, (edd.) Martin Nodl, Jan Wiendl, Praha 2020 (Slovo a smysl, 17(35)/2020)

 • Medievistika a marxismus: společné osudy? (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2020 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XXII)

 • Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2019

 • Středověké město: politické proměny a sociální inovace, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2019 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XX)

 • Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) PAWEŁ KRAS, MARTIN NODL, Warszawa 2017

 • Středověk a univerzitní vzdělanost, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVIII)

 • Právní kultura ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVII)

 • Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, (edd.) KRZYSZTOF BRACHA, MARTIN NODL, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVI)

 • Karel IV. v soudobých kronikách, (edd.) MARIE BLÁHOVÁ, ZUZANA LUKŠOVÁ, MARTIN NODL, Praha 2016

 • 9. Memoria et damnatio memoriae ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV)

 • Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2014

 • Jeden den ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2014

 • Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, (edd.) PAWEŁ KRAS, MARTIN NODL, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV)

 • Moc a její symbolika ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, Colloquia mediaevalia Pragensia 13, Praha 2011

 • Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL (edd.), Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009.

 • Rituál smíření. konflikt a jeho řešení v středověku, (edd.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Brno 2008.

 • Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (ed.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Colloquia mediaevalia Pragensia 9, Praha 2007.

 • Zbožnost středověku, (ed.) MARTIN NODL ve spolupráci s Krzysztofem Brachou, Janem Hrdinou a Pawłem Krasem, Colloquia mediaevalia Pragensia 6, Praha 2007.

 • Antropologické přístupy v historickém bádání, (edd.) MARTIN NODL, DANIELA TINKOVÁ, Praha 2007.

 • Sociální svět středověkého města, (ed.) MARTIN NODL, Colloquia mediaevalia Pragensia V, Praha 2006.

 • Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2004.

 • L’inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, (edd.) PAVLA HORSKÁ, MARTIN NODL, Cahiers du CeFRes 29a/2004, Praha 2004.

 • Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002.


Časopisecke studie a kapitoly v knihách (do roku 2015)

 • Potřebujeme sociální a hospodářské dějiny středověku? Český časopis historický 120/2022, s. 409-426.

 • Dědictví a tradice – Martin Luther a Thomas Müntzer ve východoněmecké politice dějin, Nový Orient 76/2022, s. 103-111.

 • Ticho včerejška, ticho dneška, Heroine 2022, č. 6, s. 108-111.

 • Dětství ve středověku, in: Velké dějiny zemí koruny české. Dětství, (ed.) Milena Lenderová, Praha-Litomyšl 2022, s. 27-107, 540-552.

 • Korona Polska jako instrument polityki Jana Luksemburskiego, in: Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej, Warszawa 2022, s. 175-190.

 • Předbělohorský velkostatek jako laboratoř marxismu, in: Josef Válka a jeho dílo perspektivou dějin historiografie a historické kultury, (edd.) Martin Nodl, Vladimír Urbánek, Praha 2022, s. 13-31.

 • Josef Válka a jeho dílo perspektivou dějin historiografie a historické kultury (společně s Vladimír Urbánek), in: Josef Válka a jeho dílo perspektivou dějin historiografie a historické kultury, (edd.) Martin Nodl, Vladimír Urbánek, Praha 2022, s. 9-12.

 • Royal Wedding and Divorces, in: Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages, (edd.) František Šmahel, Martin Nodl, Václav Žůrek, Leiden 2022, s. 53-100.

 • Introduction (společně s František Šmahel a Václav Žůrek), in: Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages, (edd.) František Šmahel, Martin Nodl, Václav Žůrek, Leiden 2022, s. 1-8.

 • Šmahelův Jan Žižka a české dějepisectví , in: František Šmahel, Jan Žižka, Praha 2021, s. 269-285.

 • „Dějiny pod dohledem“: polské dějiny dějepisectví v letech 1945–1990: přehled bádání posledního dvacetiletí, Český časopis historický 118/2020, s. 712-724.

 • Čas pozdního středověku a čas moderního světa aneb esej o nečekaném návratu, in: Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, (edd.) Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger, Martin Wihoda, Brno 2020, s. 585-594.

 • Husitství jako raně buržoazní revoluce, in: Marxismus a medievistika: společné osudy?, (edd.) Martin Nodl, Piotr Węcowski, Praha 2020 (Colloquia mediaevalia Pragensia XXII), s. 159-179.

 • Medievistika a marxismus: úvodní zamyšlení (společně s Piotr Węcowski), in: Marxismus a medievistika: společné osudy?, (edd.) Martin Nodl, Piotr Węcowski, Praha 2020 (Colloquia mediaevalia Pragensia XXII), s. 7-13.

 • Sexuální morálka a královská autorita, Český časopis historický 118/2020, s. 599-618.

 • Předměstí středověkých měst: městské předpolí versus středověké město, in: Rudolfovo číslo: Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé (ed.) Irena Loskotová, Praha 2021, s. 97-111.

 • Počátky Tábora: dějiny, paměť a konstrukce události, Listy filologické 143/2020, s. 439-466.

 • Normalizace české medievistiky, Slovo a smysl 17(35)/2020, s. 45-54.

 • Úvodem: normalizace společenských a humanitních věd v Československu (společně s Jan Wiendl), Slovo a smysl 17(35)/2020, s. 11-13.

 • Středověká prosopografie: Jaroslav Mezník na svébytné cestě, Časopis Matice moravské138/2019, s. 353-366.

 • Staroměstská radnice jako místo volby českých králů a symbol zemského majestátu, in: Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století, (edd.) Pavlína Cermanová, Pavel Soukup, Praha 2019, s. 276-304.

 • Husitská reformace mezi zrozením nové zbožnosti, (ne)reformovatelností staré víry a „dechristianizací", in:Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) Martin Nodl, František Šmahel, Praha 2019, s. 191-216.

 • Čechy a české země ve 14. a 15. století (společně s Františkem Šmahelem), in: Dějiny Česka.(edd.) Jan Klápště, Ivan Šedivý, Praha 2019, s. 70-99.

 • Chudí a bohatí: možnosti a meze studia spodních sociálních vrstev v pozdně středověkých městech, in: Středověké město: politické proměny a sociální inovace, (ed.) Martin Nodl, Praha 2019 (Colloquia mediaevalia Pragensia XX), s. 189-206.

 • Tragický konec české poznámky, Dějiny – teorie – kritika16/2019, s. 89-108.

 • Táborský komunismus: ke genezi pojmu v historiografii 19. a 20. století, Český časopis historický117/2019, s. 906-934.

 • Christianizace jako badatelské téma (společně s František Šmahel), in: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) Martin Nodl, František Šmahel, Praha2019, s. 7-8.

 • Dětské korunovace: blasfemie rituálu, in: Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku, (edd.) Peter Bystrický, Pavol Hubáček, Bratislava2019, s. 51-64.

 • Krev boží, krev boží, krev boží! Odosobněná smrt v husitské revoluci, Dějiny a současnost 2019, č. 4, s. 26-29.

 • Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58/2018, s. 286-309.

 • Náboženská tolerance z nutnosti v jagellonských monarchiích: Čechy a Polsko, in: Jagiellonowie i ich swiat: centrum i peryferie w systemie wladzy Jagiellonow, (edd.) Boźena, Czwojdrak, Jerzy Sperka, Piotr Węcowski, Krakow 2018, s. 199-210.

 • Puri Bohemi Jeronýma Pražského: k podobám českého národního vědomí a nacionalismu, in: Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice, (ed.) Ota Pavlíček, Praha 2018, s. 35-47.

 • Corporative Interests Versus Nationalism: Prague University at the Turn of the 15th Century, in: Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe, (edd.) Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michal Tomaszek, Przemyslaw Tyszka, Leiden 2018, s. 335-363.

 • Člověčenství v českých středověkých městech, in: Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, (edd.) Oldřich Chládek, Tomáš Petráček, Veronika Stachurová-Kucrová, Praha 2018, s. 719-727.

 • Živá a mrtvá minulost Františka Grause, in: František Graus, Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017, s. 408–417.

 • Populační nesoběstačnost středověkého města, in: Stredoveké mesto a jeho obyvatelia, (ed.) Martin Štefánik, Bratislava 2017, s. 253–260.

 • Kolik je Husa v Lutherovi, Dějiny a současnost 2017, č. 9, s. 10–13.

 • Praga mater arcium. Translacio studii a pražská univerzita, in: Středověk a univerzitní vzdělanost, (ed.) Martin Nodl, Praha 2017 (Colloquia mediaevalia Pragensia XVIII), s. 119–134.

 • Uprázdněný polský trůn a jeho cizí dědicové: legitimizace vlády Ludvíka z Anjou a Vladislava Jagiella, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, (edd.) Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 172–195.

 • 600 lat sporu o Jana Husa – próba bilansu (společně s Pawel Kras), in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) Pawel Kras, Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 13-52.

 • Mezi autoritou a poslušností: eklesiologie versus praktické náboženství, in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) Pawel Kras, Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 111-127.

 • Král požádaný. Symbolická komunikace Zikmunda Korybutoviče, in: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie, (ed.) Miriam Hlaváčková, Bratislava 2016, s. 193–213.

 • Moře očima suchozemců, in: W epoce żaglowców: morze od Antyku do XVIII wieku, (edd.) Beata Możejko, Ewa Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 98–105.

 • Geneza czeskiej reformacji, Studia z dziejów średniowiecza 20/2016, s. 59–84.

 • Karel IV. obnovitel a zakladatel, in: Karel IV. v soudobých kronikách, (edd.) Marie Bláhová, Zuzana Lukšová, Martin Nodl, Praha 2016, s. 13–29.

 • Jan Hus a pražská univerzita, in: Jan Hus. Życie i dzieło W 600 rocznicę śmierci, edd. A. Paner – M. Hintz, Gdańsk 2016, s. 73–83.

 • Kalich v paměti Jednoty bratrské, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, (edd.) Ota Halama, Pavel Soukup, Praha 2016, s. 201–214.

 • The Hussites and the Bohemian Reformation, in: From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), (edd.) Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Turnhout 2016, s. 17–46.

 • Sny českého středověku a sen Karla IV., in: Sny mezi obrazem a textem, (edd.) Tomáš Borovský, Radka Nokkala Miltová, Praha 2016, s. 28–38.

 • Zaniklý svět rukavic. Kosmas, Gall Anonym a knížecí gesta, in: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, (edd.) Ivana Boháčová, Petr Sommer, Praha 2015, s. 397-407.

 • Clandestinum matrimonium, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, (edd.) Antoni Gąsiorowski, Galina Rutkowska, Warszawa-Poznań 2015, s. 370-381.


Poslední změna: 13. prosinec 2022 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám