PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.


Oborové zaměření: praktická a politická filosofie, dějiny idejí, dějiny náboženství


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


1978–1980 studium fyziky na MFF UK Praha

1980–1985 studium filozofie-fyziky na FF UK (i MFF UK) Praha

1986 PhDr. na FF UK Praha;         

1985–1993 vědecký aspirant a odborný pracovník na FSÚ ČSAV, později Filozofický ústav AV ČR v Praze

V letech 1987-93 účast na jarních školách filosofie přírodních věd v Dubrovníku, dále na několika konferencích, včetně Světového filosofického kongresu v Uppsale ve Švédsku

1993 CSc. v oboru filozofie, AV ČR

1992 tříměsíční studijní pobyt na London School of Economics (filosofie přírodních věd)

1992 asistent na FS ČVUT v Praze


Od r. 1993  až dosud odborný asistent na Západočeské univerzitě v Plzni; označení pracoviště se postupně měnila od Ústavu filozofie až po současnou Katedru filozofie Fakulty filozofické ZČU v Plzni; od r. 1998 jako hlavní pracovní poměr; též ve funkci zástupce vedoucího KFI.


Od r. 1993 až dosud odborný asistent na Institutu základů vzdělanosti a později Fakultě humanitních studií UK Praha; 1993-1668 vedoucí filozofického modulu, od r. 1998 vzhledem k přechodu do Plzně změna pracovního poměru na vedlejší – a externistou jsem zde dosud (2016).


V r. 1993 jsem po studijním pobytu na LSE v r. 1992 a po obhájení disertační práce „skončil“ s filosofií fyziky a přírodních věd; s tím, že je to „jen“ reduktivní forma filosofie. A že jsou důležitější věci k činnosti – učení podle znamenitých českých filosofů o pravdě a člověku (tehdy Kohák, Hejdánek; posléze Sokol a další) pro nefilosofické i filosofické obory vysokých škol. Dále jsem pak nahlédl i význam poznání (uvědomění) vlastních zkušeností i cítění. A to prvně pro skutečné chápání filosofie; a potom i jejího východiska – (vlastního) lidského života.


V letech 1993-1997 čtyřletý výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, zajištěný zahraničními lektory – psychoterapeuty. Úspěšně absolvován a pak využíván.


Tento výcvik změnil moje životní orientace osobní a do jisté míry i  filosofické. Začal jsem se věnovat praktickým tématům komunikace, vztahů, porozumění. Promítlo se do mojí životní partnerské změny a s tím změny působiště, ale také do vyučovaných předmětů: vznikly kursy

a) základní práce s rozumovou interpretací filosofického textu; a

b) propojení zkušenostní a rozumové práce s texty, žitím a sebou v kursu Filosofie (filozofické texty) a zkušenost gestaltu. Před psaním textů jsem jednoznačně a neakademicky dával přednost živému působení a fungování v kontaktu se studenty a blízkými.


V letech 2000-2014 jsem pracoval v Akademickém senátu FF ZČU v Plzni, 10 let jako předseda, později jako jednatel.


V letech 2002 – 2015 jsem absolvoval řady dílčích víkendových cvičení v Systemické práci (terapii) pod vedením belgické lektorky Rii Verlinden;

v r. 2014 řádný roční výcvik. Podněty a změny z tohoto výcviku stále vstřebávám.


Dlouhodobé akademické zájmy:


Zájem o zprostředovávání filozofických textů studentům. Propojení filosofického i psychologického rozumění s životní zkušeností, lidským porozuměním a schopností komunikace a etického jednání.


Z publikací:


MURGAŠ, J. Energy, Invariants and the Spirit of Physics. In: Thermodynamics. History and Philosophy, 1. vyd. Singapore-New Yersey – London, World Scientific 1991. s. 365-373; česky In: Filosofické otázky přírodních věd, Filos. Ústav AV ČSAV Praha 1990, s. 55-61.

MURGAŠ, J. Invariance ve fyzikální teorii. In: Vesmír, jazyk, mysl. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1993 19 NS.

MURGAŠ, J. Od filosofie k energii a zase zpět. In: Kapitoly z filosofie vědy, skripta, Vyd. ČVUT  Praha 1993, s. 57-72, ISBN 80-01-01041-4.

MURGAŠ, J. „Technika“ a „osobnost“ ve vzdělání. In: Výchova a vzdělání ve věku techniky. ZČU v Plzni 2000, s. 94-102. ISBN 80-7082-627-4.

MURGAŠ, J. Gestalt a tvořivost (se zřetelem k problematice výuky). In: Kreativita – hledání alternativ. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, s. 46-59. ISBN 80-86898-05-9.

MURGAŠ, J. Interpretace krátkých textů jako cvičení přesného čtení, myšlení a formulování. In: ZČU Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 298-311. ISBN 80-86898-60-1.

MURGAŠ, J. Dva příklady, co v textech Malé filosofie člověka "je či není" - ke kapitolám Tolerance a pluralismus, Svoboda a jednání. In: Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Praha : Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií (Praha), 2006. od s. 420-435, 15 s. ISBN 80-239-6980-3.

MURGAŠ, J. Filozofia w zglobalizowanym świecie: stosownym jest rozwijanie „filozofii gestaltu“. In:  Filozofia wobec globalizacji. Redakcja naukowa Tomasz Czakon, recenzent Marek Adamkiewicz, Wydawnictvo Uniwersytetu Ślaskiego,  Katowice 2009,  s. 71-80, ISBN 978-83-60743-23-2.

MURGAŠ, J. Základy interpretace filozofických textů I: interpretace k osvojení obsahu textu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0034-8.

MURGAŠ, J., ŽÁČKOVÁ, E. Interpretace filozofických textů s pomocí pojmových map. Metodická příručka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 116 s. ISBN: 978-80-261-0057-7.

MURGAŠ, J. Výukový experiment k myšlenkovým dovednostem studentů vysokých škol In: Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ, Plzeň : FF ZČU v Plzni (v tisku - 2016). ISSN 1211-8109.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám