PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Gabriela Seidlová Málková


Oborové zaměření: pedagogická psychologie, vývojová kognitivní psychologie, psychologie jazyka


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Gabriela Seidlová Málková vystudovala psychologii a speciální pedagogiku (Mgr.) a pedagogickou psychologii (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UK v Praze (1966-2001), v roce 2007 ukončila doktorské studium oboru Pedagogické psychologie na PedF UK v Praze. Přednáší a badatelské činnosti se věnuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze.


Ve výzkumu se věnuje otázkám raného vývoje gramotnosti v psycholingvistické perspektivě; srovnávacímu výzkumu v oblasti vývoje gramotnosti, významu fonologických schopností pro rozvoj počátečního čtení a psaní, dále pak otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména fenoménu tzv. zprostředkovaného učení. Intenzivně se věnuje i otázkám implementace poznatků základního výzkumu do odborné praxe, nejvíce v oblasti tvorby diagnostických nástrojů a intervenčních programů pro rozvoj počátečního čtení a psaní.  


Nejvýznamnější grantové aktivity v posledních letech


2008 – 2012 Marie Curie ITN: project PITN-215961 – ELDEL– Rozvoj gramotnosti v evropských jazycích/ Enhancing Literacy development in European Languages (www.eldel.eu), senior scientist


2010-2011 GAČR Czech Science foundation project “Fonologické a syntaktické  uvědomování v předškolním věku /Phonological awareness and Syntactic Awareness in Preschool Age”-P407/10/2057 , hlavní řešitel


2013- 2015 GAČR Czech Science Foundation “Porozumění čtenému- typický vývoj a jeho rizika / Reading comprehension - typical development and its risks . GA13-20678S, spoluřešitel


2013- 2014 GAČR Czech Science Foundation „Trénink fonematického povědomí a znalosti písmen- jejich vývojová souvislost a vliv na rozvoj počáteční gramotnosti/Phoneme awareness and letter knowledge training -its developmental relationship and impact to early literacy“ –  GA13-25625S, hlvaní řešitel


COST IS1401 “Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European Literacy Network “- členka sítě a zástupce pro Českou republiku; Early Literacy Network ELN 2015- 2018 http://www.is1401eln.eu/en/


Členství v mezinárodních vědeckých organizacích:


- Členka Society for Scientific Studies of Reading (http://www.triplesr.org/)

- Členka vědecké rady uskupení SILE - International Symposium for Educational Literacy

- Členka Evropské sítě badatelů v oblasti gramotnosti  „Early Literacy Network“ ELN


Publikační činnost


A) články- Jimp  


CARAVOLAS, M.,LERVAG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., HULME, CH. (2013)  Different Patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent ortographies. Psychological Science 24 (9) doi: 10.1177/0956797612473122 (http://pss.sagepub.com/content/early/2013/06/06/0956797612473122.full)


CARAVOLAS, M.,LERVAG, A., MOUSIKOU, P., EFRIM, C., LITAVSKÝ, M., ONOCHIE-QUANTILLAS, E., SALAS, N., SCHOFFELOVA, M., DEFIOR, S., MIKULAJOVA, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., HULME, CH. (2012) Common Patterns of Prediction of Literacy Development in Different Alphabetic Orthographies. Psychological Science, 23 (5), doi 10.1177/0956797611434536.


SMOLÍK, F., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2011). Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech. Československá psychologie, 55, 5, 448-458.


B) články-  Jrec


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (submitted). Spelling skills of Czech primary school children in relation to the method of literacy instruction. Journal of Language and Cultural Education.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2016). Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností – přehled poznatků. E-Psychologie, 10(4).


RICHTEROVÁ, E., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G (submitted). Specific language impairment in the long-term perspective — the importance of reading skills. Health Psychology Report.


RICHTEROVÁ, E., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (in press). Čtenářské profily dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s vrstevníky s typickým vývojem jazykových schopností. E-psychologie.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2012) Vývoj slabičného uvědomováni v předškolním věku. Pedagogika, 62(1-2), 97-110.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., KUCHARSKÁ, A. (2012) Čtenářská gramotnost- předpoklady rozvoje počateční gramotnosti. Pedagogika 62 (1-2),1-9.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., BARTLOVÁ, A.. (2010) Interkulturní výzkum poznávacích procesů v díle Michaela Colea. Pedagogický časopis/ Journal of Pedagogy. (1), 64-84. ISSN: 1338-1563


C) Monografie/kapitoly v knize


CARAVOLAS, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., (in press) The development of phoneme awareness and letter-sound knowledge: A training study of Czech preschool children. M-F Morin, D. Alamargot, & C. Gonçalves (Eds.). Perspectives actuelles sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture [Contributions about learning to read and write]. Éditions de l’Université de Sherbrooke.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Togga, Praha.ISBN 978-80-7476-093-8.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G, SMOLÍK, F., (2014) Diagnostika jazykových schopností. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-4239-7


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G, KUCHARSKÁ, A. (2015). Porozumění čtenému a jeho prekurzory- dílčí studie. In.  KUCHARSKÁ, A, SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H.  ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E. Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu Pedagogická fakulta UK v Praze, p. 127-139.


ŠPAČKOVÁ, K., KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojová dynamika čtení- dekódování. In.  KUCHARSKÁ, A, SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H.  ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E. Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu Pedagogická fakulta UK v Praze, p.57-84.


KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. ŠPAČKOVÁ, K., (2015). Porozumění čtenému- vývojová dynamika a jeho předpoklady. In.  KUCHARSKÁ, A, SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H. ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E. Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu Pedagogická fakulta UK v Praze, p. 85-126.


SMOLÍK, F., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G.(2014)  Vývoj jazykových schopností dítěte předškolního věku. Grada , Praha  ISBN 978-80-247-4240-3.


SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G, CARAVOLAS, M. (2013) Baterie testů fonologických schopností, BTFS. Národní ústav pro vzdělávání. Praha. ISBN 978-80-7481-012-1


BRUMOVSKÁ, T., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. , T (2010). Mentoring .Výchova k profesionálně vedenému dobrovolnictví, Portál, Praha 2010. ISBN: 978-80-7367-772-5Poslední změna: 31. leden 2017 10:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám