PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.

PhDr. Marie Kratochvílová, Ph. D.


Oborové zaměření: redakční práce


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Na FHS UK:


Vede kurzy, jejichž cílem je poznání a osvojení si práce nakladatelského redaktora:

1) Základy redakční práce: od rukopisu ke knize (0YBQ0019)

2) Redakční práce – Seminář ke kurzu Základy redakční práce (YBQ024)


Na ně navazují i knihy Kontrolované četby: Lawrence Lessig: Svobodná kultura, Adrian Jones: Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese.


Vede agendu publikací FHS UK – organizuje jejich vydání a spolupracuje s externími nakladateli i autory a recenzenty, vede agendu ISBN, rediguje publikace vydáváné FHS UK, spolupracuje s grafiky a tiskárnami, kontroluje správnost nakladatelských smluv, komunikuje s distributory a prodejci.

Organizuje vydávání a distribuci časopisů FHS UK: Lidé města, Dějiny-teorie-kritika.


Vzdělání


2014 – Ph. D. Disertační práce: Autorství mezi etikou, právem a technologií

1986 – PhDr. Disertační práce: Laterna magika jako specifická kulturní instituce

1985 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury, státní zkouška

1978 – Lidová škola pro pracující, pantomima

1971 – Střední průmyslová škola filmová v Čimelicích, maturita


Zaměstnání


2009–dosud – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, vědeckopedagogický pracovník

2008–2009 – AniFest, Institut animované tvorby, ředitelka

1995–2008 Akademie múzických umění v Praze

Založila a vedla Nakladatelství AMU. Redakčně a organizačně se podílela na vydání cca 230 knižních titulů. Z nich nejvýznamnější: Kristin Thompsonová, David Bordwell: Dějiny filmu, Eva Stehlíková (ed.), Jiří Cieslar: Alfréd Radok mezi filmem a divadlem, Robert Silverio: Postmoderní fotografie, Solomon Volkov: Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče, Jan Císař: Přehled dějin českého divadla Božena Brodská: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do r. 1945. Řídila měsíčník Acta Academica Informatorium.


Externí spolupráce s Literárními novinami a A2.


1989–1995 Československý (Český) rozhlas, literární redakce (externí spolupráce)

Autorka pořadů Schůzky s literaturou (např. s Emanuelem Fryntou, Ivanem Vyskočilem, Janem Vodňanským, Janem Vladislavem, Prolínání slov – o překladu antického dramatu Oidipus – od řeckého originálu po první inscenaci v HaDivadle v Brně a dalších), četby na pokračování (kupř. z díla polského filosofa Josefa Tischnera, Paměti Dmitrije Šostakoviče), medailony literárních časopisů a jejich redakcí (Revolver revue, Proglas, Prostor, Kritický sborník).


1993–1994 Městská knihovna v Praze, divadelní a filmové oddělení, odborná lektorka (částečný úvazek)


1988–1992 Národní divadlo – propagace, redaktorka programů baletu a opery ND, ročenky ND


1978–1988 Národní divadlo – Laterna magika, tajemnice uměleckého souboru. Spolupráce s Evaldem Schormem, Ladislavem Helgem, Milenou Honzíkovou, Antonínem Mášou aj.


1971–1978 Filmové studio Barrandov, asistentka produkce, asistentka režie, zástupce vedoucího výroby. (Filmy např.: Na samotě u lesa, Dvojí svět hotelu Pacifik, Stíny horkého léta, Zpívající film, Zlatá svatba aj.)


Autorka:


Disertační práce: Autorství mezi etikou, právem a technologií, 2014

Práce zaměřená souvislosti autorství a důsledků vývoje nových technologií a s nimi přicházejícími změnami etických paradigmat. Zajímá se o autora jako osobu, o etickou stránku autorství a jeho společenské ochrany, o pravidla slušnosti a poctivosti. Sleduje dvě paralelní linie, které od chvíle, kdy se vůbec autorství objevilo, existují trvale vedle sebe: jednou z nich je ochrana autorských práv a zavedení copyrigtu a druhá jeho zrušení za účelem zpřístupnění vědění veřejnosti.


Editorka a redaktorka:


Jan Sokol: Dluh života. FHS UK Praha 2016.

Jan Bouzek: Mezi archeologií a historií. FHS UK Praha 2015.

Lucie Černá (ed.), Jan Kašpar, Jan Štern: Být ovádem obce. Fragmenty ze života Zdeňka Pince. FHS UK, Praha 2010.

Jitka Hlaváčková: Sochař Jiří Seifert. Arthouse Hejtmánek ve spolupráci s FHS UK 2019.


Řada prací FHS UK Miloš Sládek: Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty, 2013; Hana Gruntová Kolingerová: Biografie Galerie Benedikta Rejta, 2013; Stanislava Boušková, Vladimír Tax (eds.): The Relativity of Proximity and Remoteness: Communication from the Perspective of Culture and Linguistics, 2014; Ingrid Strobachová: Hra, sen, báseň. Tělo mocné i nemocné, 2014; Václav Hájek: Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie, 2015; Petr Wohlmuth: Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, 2015; Markéta Zandlová: Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku, 2015; Anetta Jedličková: Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva, 2015; Miroslav Vaněk a Přemysl Houda (eds.)


Střípky mozaiky: Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie, 2016 – v tisku (na redakci se podíleli studenti Semináře ke kurzu Základy redakční práce).


Řada prací Etnické komunity (eds. Mirjam Moravcová a Dagmar Bittnerová)


Řada prací katedry Řízení a supervize v sociálních zařízeních (např. Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kol.: Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu, 2011)


Spolupráce s Nakladatelstvím Karolinum (např. Zuzana Jurková a kol. Pražské hudební světy, 2013; Jiří Pešek, Oliver Rathkolb a kol.: Soudobé dějiny v pohybu. Rakouský výzkum dějin 20. století, 2015;)


Spolupráce s dalšími externími nakladatelstvími TOGGA (např. Ladislav Benyovszky: Světasvit), TORST (např. Pavel Juráček: Deník I–III, Jaromír Zemina: Via Artis, via vitae), ACADEMIA (Ian Buruma: Vražda v Amsterodamu), PAVEL MERVART (např. Miloš Havelka: Úvahy a kritika, Zdeněk Kratochvíl: Alternativy (dějin) filosofie), HOST (Adrian Johns: Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese).


Poslední změna: 17. září 2020 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám