Výběr kurzů

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024

(Profilové předměty Společenské vědy - Psychologie)


Evoluční psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB035 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this course is to elucidate the process of civilization and globalization as the widening, deepening, and speeding of worldwide interconnectedness in all aspects of social life, from economics to politics, finance, culture, and crime. Globalization is therefore also about connectivity. In this course we explain different theories of globalization, historical waves of development of globalization and various aspects of globalization processes.

Sociální psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento kurz seznamuje studující se sociologickým uvažování o sociálních problémech a sociálních procesech, které formují naše osobnosti, instituce, společnost. Jednotlivé přednášky kurzu jsou zaměřeny na základní vybraná sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými koncepty a jejich aplikací. V průběhu přednášek bude věnována pozornost jedné z hlavních sociologických otázek: jaká je role jedinců ve společnosti a jak společnost ovlivňuje individuální životy jedinců?Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.

Sociální psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036K Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Anotace: Oblast občanské společnosti je v České republice velmi různorodá a to jak z hlediska teorií, reálné situace v praxi, organizačních forem i aktivit, které se na ně váží. Předmět by měl dát studujícím vhled do teoretických východisek oboru i do praktického fungování a jednání organizací občanské společnosti. Předmět je rozdělen do třech blokových částí: Úvod do studia organizované občanské společnosti, akademické dovednosti pro studium a základy práva pro občanskou společnost. Jednotlivé bloky budou uspořádány vždy tak, že studující se nejdříve dozvědí patřičné informace a na ně naváže beseda s několika hosty představujícími různé typy organizací občanské společnosti. Tak budou mít možnost se seznámit s formami OOS, jejich jednáním i reflexí jednotlivých aktérů a v neposlední řadě i s problémy, se kterými se organizace i jednotlivci setkávají v kontextu nejen české občanské společnosti. Atestace Vypracování rešerše a následná týmová diskuze a prezentace na zvolené téma. Témata: 1) Úvod do studia organizované občanské společnosti 2) Akademické dovednosti pro studium 3) Základy práva pro občanskou společnost

Sociální psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036K Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Úvod do studia jazyka volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu a doplňuje i Redakci překladu Otevírá nové pohledy na jazyk jako takový, ukazuje smysl jazykových jevů v nových souvislostech tak, abychom mohli zahlédnout ústrojnost jazyka i některé zkušenosti, jež jsou v jeho vrstvách uloženy. Tato vnímavost bystří porozumění pro nesčetné analogie jazykových kategorií s mimojazykovými jevy, které se nás bezprostředně dotýkají, a posiluje naši schopnost odolávat mnohým manipulačním vlivům, které nepřetržitě usilují o naši pozornost. Jazyk je nástrojem humanitních studií, a proto se péče, již mu věnujeme, uplatní nejen při práci na bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (např. při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při komunikaci s druhými, při jednáních či vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení a vyžaduje systematickou práci v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Je určen zvídavým studentům, kteří si s jazykem rádi hrají a s chutí se hlouběji potápějí pod jeho povrch.

Úvod do psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB003K Garant: Hejtmánek,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Psychologie je věda o vnějším a vnitřním světě člověka. Přestože je často spojovaná s klinickou praxí, poznatky z psychologie jsou denně využívány ve všech odvětvích lidské činnosti. Správné pochopení lidského chování a vnitřního světa každého z nás pomáhá nejen terapeutům, ale i pedagogům, spisovatelům či kriminalistům. Znalostí psychologie pak využívají statistici, lékaři, konstruktéři vesmírných lodí či trenéři, kteří chtějí ze svých atletů dostat co nejvíc. V sérii přednášek vám bude představena psychologie a její místo mezi vědami ve 21 století. Podíváme se, kam se psychologie posunula za 130 let své existence a jakými tématy se dnes zabývá. Společně prozkoumáme biologickou podstatu našeho chování a jak těchto znalostí využívá farmaceutický či potravinářský průmysl, jak funguje podstata vnímání okolního světa a jak ji můžeme ovlivnit optickými klamy. Dále se budeme bavit o tom, jaký efekt má spánek na naše chování, jakým způsobem náš mozek ukládá informace, a jak se učíme mluvit a rozumět od kolébky až po hodiny angličtiny na střední škole. Dále se budeme zabývat vnitřním světem emocí, lidskou osobností, jak se naše povaha liší od ostatních, a jakým způsobem se náš život formuje od narození až do stáří. Posledními tématy bude chování člověka jako člena společnosti, jak se naše chování proměňuje ve větších skupinách, a na závěr se pak podíváme na různá duševní onemocnění, se kterými se lidé potýkají. Předmět je koncipován jako série semi-popularizačních přednášek doplněných o samostudium povinné literatury. Po studentech je vyžadováno průběžné čtení z přednášky na přednášku.KURZ NENÍ URČEN PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU!

Vývojová psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB032 Garant: Schöffelová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích současné vývojové psychologie. Témata přednášená v rámci tohoto kurzu zahrnují klíčové teoretické modely poznatky pro porozumění zákonitostem psychického vývoje člověka v období raného až předškolního věku.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny, na emailové žádosti o zápis nad limit nebudeme reagovat.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám