Výběr kurzů

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020

(Profilové předměty Filosofie)


Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025K Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofie a sémiotika gesta

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB043 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Nástin dějin uvažování o problematice gestikulace v dějinách západního myšlení od Platóna po Merleau-Pontyho s přesahy do psychologie, lingvistiky a rétoriky.Doporučená literatura (dostupná v českých překladech nebo v angličtině):Platon, Kratylos.Lucretius, O přírodě.Sv. Augustin, O učiteli, O velikosti duše.Hobbes, T., Leviathan.Condillac, E. B., Esej o původu lidského poznání.Diderot, D., Dopis o hluchoněmých.Desloges, P., A Deaf Person’s Observations about An Elementary Course of Education for the Deaf, in: H. Lane (ed.), The Deaf Experience. Classics in Language and Education, Wahington, Gallaudet University Press 2006Mallery, G., Sign Language among North-American Indians Compared to That Among Other People and Deaf-Mutes (1882), Mouton, Hague 1972Itard, J.-M., Report on the Progress of Victor of Aveyron (1806), in: L. Malson, Wolf Children, London 1972Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání.Podmínky atestace: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu.

Filosofie pozdního novověku - Hegel, Marx

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB018 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude zaměřen na vrcholné postavy německého dialektického myšlení, tedy Hegela a Marxe, a na jejich specifickou recepci v 19. i 20. století. Důraz bude kladen na změnu obrazu člověka, která mezi těmito autory probíhá. Jako přechod umožňující konfrontaci poslouží Ludwig Feuerbach.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2019/20 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB048 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě, které budeme doplňovat a konfrontovat s knihami od Ericha Fromma Anatomii lidské destruktivity, Philipa G. Zimbarda Luciferův efekt aj. Součástí semináře bude projekce film Das Experiment. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. E. Fromm, Anatamie lidské destruktivity, Portál, Praha 2019.

Heideggerův „Bytí a čas“

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Introduction to Kierkegaard

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB054 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V tomto přednáškovém kurzu se posluchači seznámí s dánským filosofem, teologem, spisovatelem a kritikem moderní doby, S. Kierkegaardem. Cílem kurzu je představit klíčové představy, jimiž Kierkegaard ovlivnil filosofické myšlení: pojetí člověka jako syntézy, pojem existence, existenciální nálady, kritika současnosti, teorie stádií existence a další.

Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB049 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se studující seznámí se základními myšlenkami Merleau-Pontyho fenomenologické koncepce vnímání a tělesnosti. Čteny a komentovány budou klíčové pasáže spisu Fenomenologie vnímání. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).

Michel Foucault: figury moci

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB051 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. M. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994.

Mladší předsokratici

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB007 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je zaměřen na představení a analýzu myšlení hlavních zástupců filosofického mylení 6. a 5. stol. př. n. l. ve starém Řecku, které budou podrobně demonstrovány na jejich vybraných představitelích. Ke zkoušce je zapotřebí: a) znalost přednášek; b) přehledová znalost knihy od Kirka, Ravena a Schofielda; c) orientační obeznámenost s českým výborem ze zlomků předsókratiků (K. Svoboda).

Politická filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět má charakter historického úvodu do novověké politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s hlavními etapami, idejemi a texty novověkého politického myšlení od 16. do 19. století a jeho specifikami vzhledem ke starší době. Výklad navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně.

Politická filosofie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029K Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět má charakter historického úvodu do novověké a moderní politické filosofie. Kombinovaná forma studia vyžaduje značné množství samostudia, kterou přednáška nemůže nahradit. Kurz tematicky navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně. Zkouška má podobu ONLINE TESTU ze znalosti povinné literatury.

Skutky apoštolské II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB044 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je otevřen i studentům, již neabsolvovali první část četby. Vzhledem k tomu, že druhá polovina Skutků apoštolských představuje samostatný celek, jsou vítání též studenti, již neabsolvovali předcházející semestry četby. Seminář se zaměří na četbu a komentář pasáží pojednávajících tři velké misijní cesty apoštola Pavla (první misijní cesta na Kypr a do nitra Malé Asie (Sk 13-14), druhá do Evropy s Pavlovou zastávkou v Athénách (Sk 15-18), třetí do Efesu a opět do Evropy (Sk 19-20). Závěr semináře pak bude věnován Pavlovu zatčení v Jeruzalémě, soudnímu procesu před římskými prokurátory, Pavlovu odvolání k císaři a příchodu do Říma (Sk 28). V rámci semináře bude probrána řada známých a slavných motivů (Pavlova řeč na Areopagu, nepokoje v Efesu, Pavlovo ztroskotání na moři apod.), jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl pomoci odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem: z tohoto důvodu bude věnována velká pozornosti zmíněným antických náboženským i kulturním reáliím.

Soudobá pojetí estetické recepce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB055 Garant: Matysová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz bude věnován představení problematiky jedné z myšlenkových linií estetiky 20.století, která se zaměřila na výklad průběhu a podoby estetické recepce, zejména jde-li o setkání s uměleckými díly. Přednostně se budeme zabývat koncepcemi, které byly ovlivněny fenomenologickými východisky, zejména dílem Romana Ingardena, a které se se soustředí na proces výstavby estetického objektu v průběhu recepce uměleckého díla a hledání specifičností vlastní estetickým zkušenostem jako takovým v jejich odlišnosti od zkušeností s jinými druhy objektů. Hlavními otázkami tedy bude, proč se zaměřovat právě na zkušenost diváka, čtenáře apod. na místo kupříkladu určování objektivních vlastností daných artefaktů? Co odlišuje estetickou zkušenost od praktických či teoretických zájmů? Jak se liší vnímání děl hodnotných a brakových?Projdeme díly nejvýznamnějších zástupců několika současných estetických škol, přičemž započneme u českého strukturalismu (Mukařovský, Jankovič) s jeho kořeny v Saussurově lingvistice, ruském formalismu (Šklovskij, Tyňanov) i jeho souvislostmi s myšlenkami Tartuské školy (Lotman, Uspenskij) či sémiotiky (Eco). Dále postoupíme k pojetí procesu čtení literárních děl v Kostnické škole (Jau3, Iser), kde obrátíme k jedné z polemických debat, která vznikla mezi těmito mysliteli kontinentální tradice s představiteli té angloamerické. A to ohledně otázky, nakolik jsou naše interpretace umění ovlivněny našimi historickými, jazykovými, kulturními zvyklostmi, a rovněž otázky, nakolik jsou jisté mechanismy literatury přítomné již v běžném jazyce (Fish, Ricoeur, Rorty aj.).

Strukturální poetika vyprávění

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB032 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Umění a vizuální kultura

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB036 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Současnost je označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V rámci semináře budou probrány základní platónské pojmy a koncepty, a to v kontextu třech stěžejních Platónových děl: nejprve se zaměříme na (byť možná pseudoplatónský) Sedmý list, který jednak problematiku semináře situuje do rámce Platónova života, ovšem zejména v pasáži 341C-344D předvede, co je věcí filosofie (to pragma auton), a jaký je vlastní statut Platónových dialogů. Následně v dialogu Menón ukážeme na otázce po arété sílu Sókratova umění vývratu (elenchos), a vyložíme též celou řadu souvisejících konceptů (epistémé, doxa, anamnésis). Převážná část semináře bude ovšem věnována výkladu stěžejního Platónova díla, a sice Ústavy, jejíž text bude systematicky probrán tak, aby seminář co nejvíce usnadnil její samostatnou četbu: větší důraz bude položen na problém konstrukce ideální obce, na Platónovu ontologii, jak je vyložena v trojici slavných podobenství (slunce, úsečka a jeskyně) na konci VI. a na začátku VII. knihy, a konečně na knihu X. s její kritikou MIMÉSIS a (mimetického) umění obecně. Kurs je koncipován jako zcela elementární, vhodný pro studenty druhého semestru, nepředpokládá žádné zvláštní znalosti, pouze zájem a dobrou vůli. Kurs by měl napomoci při přípravě na zkoušku Úvod do filosofie, jakož i na další povinné zkoušky, jako je zkouška souborná či státní

Vznešeno & abjekce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB053 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V první části se studující seznámí s některými klasickými i současnými koncepcemi vznešena (Burke, Kant, Schopenhauer, Karalis...) , ve druhé s koncepcemi odporu (Kolnai…) a abjekce (Kristeva). Tématem třetí bude společný výskyt příslušných fenoménů v literatuře dvacátého století (Lovecraft, Barron).

Základní otázky logiky II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB003 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
(POZOR: Protože kurz bude poměrně náročný – vzorečky, logický kalkul – lze očekávat, že se v něm během registračního období uvolní nějaká místa, i když teď vypadá plný. Kdo bude mít zájem ještě v třetím týdnu, může mi napsat. T. H.) Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je řeč, analýza, kalkul, význam atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky.

Základní otázky logiky II. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB005 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II., lze ho však absolvovat samostatně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek.

Základní pojmy filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB047 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky. – V letním semestru se budeme zaměřovat především na novověkou problematiku.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám