Výběr kurzů

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020

(Profilové předměty Filosofie)


Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je vysvětlovat základní pojmy fenomenologické filosofie, v návaznosti na znalosti, které studenti mají z přednášek v rámci Úvodu do filosofie. Postupně bude pro výklad základních témat uvedených v sylabu používána primární literatura z oblasti fenomenologie, tj. především texty o prostoru Jana Patočky s odkazy na Edmunda Husserla, Maurice Merleau-Pontyho a dal39 autory. Atestace za seminární práci.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. V úvodním semináři jsou studenti seznámeni s ideou fenomenologické filosofie a fenomenologickým teoretickým přístupem. Další semináře se věnují francouzské fenomenologii, jmenovitě teorii intersubjektivity v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a problematice tělesnosti ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho.

Filosofická antropologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024 Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024K Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Platónovy dialogy VI. (Parmenidés, Kratylos)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB041 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V pokračování platónských interpretací nejprve podrobněji probereme poslední třetinu dialogu Faidros, jež je věnovaná jednak otázce po techné, které je třeba k sestavení pravdivé řeči, na níž vynikne rozdíl mezi filosofií a rétorikou, a dále otázce povahy písma a smysluplnosti řeči zapsané, a to s ohledem na statut samotných Platónových dialogů. Hlavní důraz bude ovšem položen na interpretaci dialogu Parmenidés, který je od antiky tradičně považován za Platónovo vrcholné dílo. Na pozadí portrétu eleatského filosofa Parmenida (jež je Platónem pojatá jakožto portrét filosofa při díle) budou ukázány metodické předpoklady a metafyzické důsledky tázání po arché, jež ústí v osm slavných hypotéz o Jednu (hen) a Jiném (talla), které budou probrány z části za pomocí komentované četby. Snad se nám na tomto základě nakonec podaří rozhodnut otázku, zdali je lepší oddat se filosofii nebo pěstovat koně (Parm. 126c). Zbývající čas bude věnován dvěma exkursům: jednak interpretaci první části dialogu Kratylos, která pojednává o povaze lidské řeči a původu slov; druhý exkurs představí v nejzákladnějších rysech problematiku Platónových tzv. nezapsaných nauk, kdy se pokusíme podívat na platónskou filosofii očima jeho žáků. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Politická filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s vývojem antického politického myšlení a nejvýznamnějšími texty a koncepty od řeckých sofistů, přes klasické texty Platóna a Aristotela po Cicerona.

Politická filosofie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028K Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s vývojem antického politického myšlení a nejvýznamnějšími texty a koncepty od řeckých sofistů, přes klasické texty Platóna a Aristotela po Cicerona.

Skutky apoštolské I.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB050 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři bude přečtena a okomentována první část Skutků apoštolských (Sk 1, 1 – 14, 28), jež pojednává jednak o rozšíření evangelia v Jeruzalémě (dar Ducha Svatého o Letnicích, zázračné uzdravování, první perzekuce a smrt Štěpána) a jednak o šíření evangelia v Samařsku, obrácení Pavla a jeho první misijní cestu). Cílem semináře je poskytnou studentům praktickou průpravu v četbě novozákonních textů, která obnáší porozumět užitým žánrům a jejich rozdílům, být si vědom záměru, s jakým svatopisci své texty psali, chápat základní použité pojmy a problémy, které se snaží řešit; orientovat se v jejich struktuře a rozpoznat základní argumentační celky; pochopit různé způsoby argumentace; uvědomit si, na čem je založena její závaznost a platnosti, v čem spočívá rozdíl od způsobu, jak se argumentuje ve filosofických textech; rozpoznat důležitost kontextu a obecně prostředí, do něhož jsou texty psány; vyznat se na elementární rovině v náboženských a historických narážkách, které texty obsahují. V rámci semináře bude nadto probrána řada známých a slavných motivů, jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl též v neposlední řadě naznačit odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Teorie obrazu

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB035 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: média, vizualita
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Podíl obrazů na komunikaci zaznamenal v moderní době výrazný kvantitativní nárůst. Obraz zasahuje do všech úrovní sociální interakce a proměňuje ji. Veřejný prostor i komunikace se díky obrazu stává iluzivním, virtuálním, mocensky manipulovaným, ale též hravým, kreativním apod. Obraz v širokém slova smyslu je třeba podrobovat interpretaci a kritice a nespokojovat se s jeho prvoplánovým sdělením (za ním se většinou skrývá podprahová, manipulující informace). Studium obrazu je součástí mediální gramotnosti, což je v současnosti nezbytná složka porozumění kulturnímu dění.

Tvořivost a osobnost

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB042 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Představit posluchačům humanistických předmětů umělecký proces jako místo experimentální tvorby a zvýznamňování znaků. Upozornit, jaké místo v tomto procesu hraje jejich vlastní, subjektivní, jedinečná, neodvozená zkušenost. Ukázat, jakým způsobem vstupují umělecky vytvořené znaky do komunikace. Ukázat tak styčné body mezi uměním a vědou.„Proto moudrý tvoří, ale nevlastní“ Lao C´, O Tao a ctnostiTémata:1. Tvořivost v historických modelech poznání - magický, mytický, reflexivní, triadický (moderna), pluralitní2. Pojetí subjektu v lineárním a pluralitním modelu poznání. Subjekt jako metastruktura (biologie, osobnost, societa), 3. Ontogeneze subjektu v struktuře senzorických interakcí.4. Estetický základ myšlení a jednání. 5. Metaforický základ získávání zkušenosti a myšlení. Vztah metaforického a vědeckého myšlení. 6. Sociální proces iniciace a uplatnění tvořivosti7. Znak a realita v lineárním a pluralitním modelu poznání. Proces inovace znaku.8. Umění jako nástroj transcendence – subjekt a societa. 9. Obraznost jako nástroj strukturování personální interakce (poznání prostřednictvím obrazu), 10. Obraz jako nástroj sociability (koordinace prostřednictvím obrazových forem), 11. Vizuální umění a historický vývoj obrazových forem., 12. Od autorství k portfoliu. Autorství podle postmoderny.13. Tvořivost jako holistický přístup k životu.

Vizuální sémiotika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB039 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Základní otázky logiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB002 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
(POZOR: Protože kurz bude poměrně náročný – vzorečky, logický kalkul – lze očekávat, že se v něm během registračního období uvolní nějaká místa, i když teď vypadá plný. Kdo bude mít zájem ještě v druhém týdnu, může mi napsat. T. H.)Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky.

Základní otázky logiky I. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB004 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I., lze ho však absolvovat samostatně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek.

Základní pojmy filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB001 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám