Výběr kurzů

Vyučované předměty

psychologie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2022/2023


Evoluční psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB035 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Introduction to Brain

Kód předmětu: YBSC196 Garant: Pfaus,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The aim of this course is to introduce you students to the brain. The emphasis on neural mechanisms, structures, and concepts is designed to prepare you for upper-level courses in neuroscience, but also for a general study of psychology. The material is drawn from subdisciplines in neuroscience: neuroanatomy, neurophysiology, neuropharmacology, and neuroendocrinology. Our ultimate interest is behavior and how we understand it on the basis of the biological mechanisms of the brain. This course will prepare you for the course that follows it, called Brain and Behavior, and upper level courses like Psychofyziologie a neuropsychologie (by Lenka Martinec Nováková), the Neurobiology of Motivation or Hormones and Behavior.

Kvantitativní metody empirického výzkumu

Kód předmětu: YBSC177 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.

Kvantitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC177K Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.

Mentoring pro děti a dospívající

Kód předmětu: YBSC170 Garant: Brumovská,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Tento kurz seznamuje studenty s mentoringem jako předmětem výzkumu v sociálních vědách. Teoretická východiska kurzu ukazují význam mentoringu pro vývoj dětí a dospívajících. Aplikace fenoménu mentoring v sociálních a pedagogických službách v ČR a v zahraničí jsou také předmětem semináře. Studenti se seznámí s kličovými texty výzkumu v této oblasti, a s teoretickými koncepty, které osvětlují principy a přínosy tohoto fenoménu. Seminář je vhodný pro studenty pokročilé v práci s textem, výzkumnými metodami sociálních věd a v práci s anglickými texty. Literatura ke kurzu je obsáhlejší a v převážné většině v angličtině. Studenti budou aktivně spolupracovat během semestru v rámci úkolů, které budou během semináře aktivně vypracovávat a následně presentovat. Očekává se také aktivní zapojení studentů do diskuse.

Neverbální komunikace

Kód předmětu: YBSC161 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk, komunikace
Rozvrh: po 8:30 - 9:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je veden částečně seminární formou. Podmínkou atestace je přítomnost na seminářích, úspěšné absolvování závěrečného testu v termínu poslední přednášky a osobní participace na výzkumu dle výběru z nabídky, která bude zveřejněna v průběhu kurzu.Účast na výzkumu: podmínkou je účastnit se výzkumů v celkové délce 3 hodin nebo v celkovém počtu 4 výzkumy. V průběhu kurzu budete dostávat odkazy na výzkumy, kterých se můžete zúčastnit. Mohou být offline i online. Pokud se budete chtít zúčastnit výzkumu mimo mou nabídku, je potřeba nechat si ji schválit.

Praktikum ze srovnávací psychologie

Kód předmětu: YBSC065 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Blokový kurz, který je přípravou pro laboratorní práci v oblasti komunikace a kognice papoušků šedých. Kurz má teoretickou stránku – úvod do probíhajících výzkumných projektů Laboratoře pro studium kognitivních schopností ptáků, a praktickou stránku – představení provozu, studovaných papoušků a přístrojového vybavení, základní trénink experimentálních a behaviorálních výzkumných technik a trénink manipulace s pokusnými zvířaty. Součástí kurzu je vypracování projektu vlastního zapojení do probíhajícího výzkumu s papoušky (v rámci předmětu Studium kognitivních schopností papoušků šedých, který si studenti zapisují současně). Kurz Studium kognitivních schopností papoušků šedých si můžete zapisovat sami, nebo počkat po absolvování praktika na zapsání vyučujícím. V případě zájmu a odevzdání uznatelného projektu za Praktikum ze srovávací psychologie o něj určitě nepřijdete. Současně s praktikem je potřeba si zapsat také přednáškový kurz Srovnávací psychologie.Kurz je určen především pro vážné zájemce o následnou samostatnou práci v naší laboratoři.Kurz probíhá formou víkendového bloku 8. a 9.10. v areálu Stanice přírodovědců na Andělu.

Primatologie - člověk a jeho nejbližší příbuzní

Kód předmětu: YBSC193 Garant: Valentová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Studium primátů nám může poskytnout cenné informace pro pochopení evoluce lidského chování. Hlavním cílem kurzu je ukázat rozdíly a podobnosti mezi lidmi a jejich nejbližšími příbuznými. V rámci kurzu si nejprve projdeme systém primátů od poloopic po člověka, kdy důraz bude kladen především na charakteristiku nám nejvíce příbuzných primátů - lidoopů. V dalších částech kurzu pak budeme rozebírat způsob života různých zástupců primátů a srovnávat ho se způsobem života lidí. Například se blíže podíváme se na různé reprodukční a sociální systémy primátů a na to, kde podobné systémy nacházíme u lidí. Dále se budeme zabývat otázkou kognice. Blíže se podíváme například na způsoby nástrojového chování nebo na způsoby komunikace primátů a rozvoj jazyka u lidí. Jedním z témat bude i otázka zvířecí kultury, kdy si srovnáme kulturu, kterou můžeme pozorovat u primátů a u lidí. Jedna z přednášek bude věnována i důvodům ohrožení primátů a možnostem jejich ochrany. Přednášky budou doplňovány odborně komentovanými videoukázkami ze života primátů.

Sociální psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036 Garant: Šipošová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: čt 11:30 - 12:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Sociální psychologie patří mezi základní obory psychologie jakožto samostatné vědecké disciplíny. Cílem sociální psychologie je porozumět, vysvětlit a umět anticipovat chování člověka a skupiny, a chování skupin, ať už malých či velkých. Sociální psychologie pracuje s řadou metod, kterým kurz věnuje pozornost (královskou cestou k porozumění chování člověka je v tomto oboru experiment). Tematickou základnu tvoří uzavřené a otevřené kapitoly sociální psychologie, které netvoří nikterak jednotný celek a reflektují replikační krizi a mediální bulvarizaci psychologie a jednotlivých klíčových postav (Milgram, Tajfel, Zimbardo, Jenis, Adorno, Lewin, Bandura ad.). Pojítkem předmětu je nahlížení a postupné nabalování fenoménů a teoretických konceptů, které se studenti budou v rámci kurzu učit rozpoznávat a to i v každodenním životě. Sociální psychologie není mrtvá historizující věda, ale nesmírně živá perspektiva jak porozumět světu kolem nás a jak v něm aktivně participovat. Předmět staví na studiu předepsané literatury, maximální možné účasti na přednáškách a na seminární práci studentů v průběhu semestru.

Sociální psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB036K Garant: Šipošová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Sociální psychologie patří mezi základní obory psychologie jakožto samostatné vědecké disciplíny. Cílem sociální psychologie je porozumět, vysvětlit a umět anticipovat chování člověka a skupiny, a chování skupin, ať už malých či velkých. Sociální psychologie pracuje s řadou metod, kterým kurz věnuje pozornost (královskou cestou k porozumění chování člověka je v tomto oboru experiment). Tematickou základnu tvoří uzavřené a otevřené kapitoly sociální psychologie, které netvoří nikterak jednotný celek a reflektují replikační krizi a mediální bulvarizaci psychologie a jednotlivých klíčových postav (Milgram, Tajfel, Zimbardo, Jenis, Adorno, Lewin, Bandura ad.). Pojítkem předmětu je nahlížení a postupné nabalování fenoménů a teoretických konceptů, které se studenti budou v rámci kurzu učit rozpoznávat a to i v každodenním životě. Sociální psychologie není mrtvá historizující věda, ale nesmírně živá perspektiva jak porozumět světu kolem nás a jak v něm aktivně participovat. Předmět v kombinované formě studia staví na studiu předepsané literatury.

Srovnávací psychologie

Kód předmětu: YBSC059 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je souborem tematicky zaměřených přednášek věnujících se problematice kognitivních schopností živočichů. Především se jedná o témata úzce se vztahující k lidské kognici, tedy homologické nebo analogické kognitivní schopnosti k lidským. Konkrétně se zde zabýváme komunikačními schopnostmi, konceptuálním chováním, numerickými schopnostmi či pamětí. Specifickou kapitolou je sociální kognice, teorie mysli a sebeuvědomění. Vedle teoretických poznatků jsou studenti seznámeni také s metodickým zázemím studia těchto kognitivních schopností zvířat.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých

Kód předmětu: YBSC064 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo týmovém projektu (týkajícím se studia kognice nebo komunikace papoušků šedých). Budou samostatně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace při FHS UK, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků. Součástí kurzu bude také studium a prezentace nastudované literatury na seminárních schůzkách.Kurz je otevřen pouze pro studenty, kteří absolvují současně, nebo dříve absolvovali, Praktikum ze srovnávací psychologie. Vstup (i zápis) kurzu bude umožněn po absolvování zmíněných praktik a odevzdání schváleného projektu, který v rámci praktik vypracujete. Pokud máte o tento kurz zájem, zapiště si tudíž nejprve Praktika ze srovnávací psychologie a přednášku Srovnávací psychologii.

Úvod do psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB003 Garant: Hejtmánek,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 8:30 - 9:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Psychologie je věda o vnějším a vnitřním světě člověka. Přestože je často spojovaná s klinickou praxí, poznatky z psychologie jsou denně využívány ve všech odvětvích lidské činnosti. Správné pochopení lidského chování a vnitřního světa každého z nás pomáhá nejen terapeutům, ale i pedagogům, spisovatelům či kriminalistům. Znalostí psychologie pak využívají statistici, lékaři, konstruktéři vesmírných lodí či trenéři, kteří chtějí ze svých atletů dostat co nejvíc.V sérii přednášek vám bude představena psychologie a její místo mezi vědami ve 21 století. Podíváme se, kam se psychologie posunula za 130 let své existence a jakými tématy se dnes zabývá. Společně prozkoumáme biologickou podstatu našeho chování a jak těchto znalostí využívá farmaceutický či potravinářský průmysl, jak funguje podstata vnímání okolního světa a jak ji můžeme ovlivnit optickými klamy. Dále se budeme bavit o tom, jaký efekt má spánek na naše chování, jakým způsobem náš mozek ukládá informace, a jak se učíme mluvit a rozumět od kolébky až po hodiny angličtiny na střední škole. Dále se budeme zabývat vnitřním světem emocí, lidskou osobností, jak se naše povaha liší od ostatních, a jakým způsobem se náš život formuje od narození až do stáří. Posledními tématy bude chování člověka jako člena společnosti, jak se naše chování proměňuje ve větších skupinách, a na závěr se pak podíváme na různá duševní onemocnění, se kterými se lidé potýkají.Předmět je koncipován jako série semi-popularizačních přednášek doplněných o samostudium povinné literatury. Po studentech je vyžadováno průběžné čtení z přednášky na přednášku.

Úvod do psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB003K Garant: Hejtmánek,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem přednáškového cyklu je prezentovat a vysvětlit základní teoretické otázky psychologie jako vědní disciplíny, a to s důrazem na vývoj psychologického myšlení, terminologii a problémy obecné psychologické povahy. Přednáškový cyklus usiluje prezentovat a postupně propojovat poznatky vycházející z rozdílných tradic výzkumu v psychologii a tím ukazovat bohatost paradigmatických přístupů inspirujících současnou psychologii a psychologický výzkum. KURZ NENÍ URČEN PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU!

Vývojová psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB032 Garant: Schöffelová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích současné vývojové psychologie. Témata přednášená v rámci tohoto kurzu zahrnují klíčové teoretické modely poznatky pro porozumění zákonitostem psychického vývoje člověka v období raného až předškolního věku.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádosti o zápis nad limit akceptujeme až po první hodině. Pokud se vám na kurz nepodařilo zapsat, tak prosím přijďte na první hodinu. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny. Zároveň mějte prosím na paměti, že je kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku. TENTO KURZ NENÍ URČEN PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU (viz prerekvizity), proto jejich žádosti o zápis do kurzu nebude vyhověno.

Základy mezikulturní psychologie

Kód předmětu: YBSC160 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Mezikulturní psychologie se zabývá vědeckým zkoumáním lidského chování a duševních procesů v rámci jednotlivých kultur s cílem identifikovat univerzality, podobnosti a rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami. Kurz se bude zabývat tématy mezikulturní psychologie: pojedná zvláště o teoriích kulturních odlišností, kulturních rozdílnostech a univerzalitách v chování, výchově, socializaci a v psychických procesech (kognitivních, motivačních, afektivních). Prostor bude věnován meziskupinovým procesům a konfliktům založených na postojích (stereotypy, předsudky, etnocentrismus, soužití majority s minoritou, multikulturní společnost).

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám