Výběr kurzů

Vyučované předměty

psychologie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2021/2022


Evoluční psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB035K Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Kvalitativní metody empirického výzkumu

Kód předmětu: YBSC183 Garant: Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.

Kvalitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC183K Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.

Psychofyziologie a neuropsychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB038 Garant: Martinec Nováková,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Informace pro studující v programu "Studium humanitní vzdělanosti": jedná se o předmět profilujícího základu, povinně volitelný.Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.

Psychologie celoživotního vývoje

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB033 Garant: Klůzová Kráčmarová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, jazyk, rodina
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento přednáškový cyklus volně navazuje na přednáškový cyklus Vývojová psychologie. Nabízí studentům přehled stěžejních poznatků současné vývojové psychologie, včetně metod výzkumu užívaných v současné vývojové psychologii. Témata kurzu se zaměřují na popis zákonitostí psychického vývoje v období školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Cyklus přednášek provází studenta systematickou četbou základní literatury, která je významnou oporou přípravy pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.

Psychologie osobnosti

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB034 Garant: Richterová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, komunikace, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Psychologie osobnosti je jeden z profilových kurzů psychologie.Přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

Psychologie zdraví

Kód předmětu: YBSC061 Garant: Klůzová Kráčmarová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou mírou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, a těch, které lze naopak považovat za rizikové z hlediska vzniku nejrůznějších poruch a nemocí.

Seminář experimentální psychologie

Kód předmětu: YBSC063 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V rámci tohoto semináře budou mít zájemci možnost nahlédnout pod pokličku psychologických výzkumů z různých oblastí (vývojová psychologie, evoluční psychologie, sociální kognice, neverbální chování, aj.) a na nich postavených teorií. Nebude probíhat formou teoretických či metodologických přednášek (předchozí orientace v psychologických teoriích a znalost metodologie psychologických výzkumů je tudíž vítána). Důraz je v tomto semináři kladen na vyučujícím provázené čtení, studium a kritické zhodnocení odborných článků/textů a na realizaci diskuse s cílem podpořit samostatnost studenta v aplikaci studovaných aspektů realizace výzkumu pro potřeby vlastního bakalářského výzkumu. Každý tematický blok semináře je hodnocen zvlášť. Celkové hodnocení práce studenta v semináři je váženou výslednicí práce v průběhu celého seminárního cyklu. Tento seminář je určen studentům se zájmem o psychologický výzkum. Velmi dobře navazuje na přednáškové cykly věnované metodologii výzkumu ve společenských vědách a přednáškám k základním oblastem studia v psychologii.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých

Kód předmětu: YBSC064 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo týmovém projektu (týkajícím se studia kognice nebo komunikace papoušků šedých). Budou samostatně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace při FHS UK, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků. Součástí kurzu bude také studium a prezentace nastudované literatury na seminárních schůzkách.Kurz je otevřen pouze pro studenty, kteří absolvují současně, nebo dříve absolvovali, Praktikum ze srovnávací psychologie. Vstup (i zápis) kurzu bude umožněn po absolvování zmíněných praktik a odevzdání schváleného projektu, který v rámci praktik vypracujete. Pokud máte o tento kurz zájem, zapiště si tudíž nejprve Praktika ze srovnávací psychologie a přednášku Srovnávací psychologii.

Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB037 Garant: Hejtmánek,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, metodologie
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu je přehled jednotlivých technik a metod vědecké psychologie. Cílem kurzu je naučit studenty vytvořit výzkumnou otázku případně testovatelnou hypotézu, zvážit techniky, kterými budou sbírána data a analytické postupy relevantní pro psychologii.

Vybrané otázky výzkumu v pedagogické psychologii

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB043 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství
Rozvrh: viz SIS
Seminář Vybrané otázky výzkumu v pedagogické psychologii seznamuje studenty s vybranými tématy z oblasti pedagogické psychologie a to přednostně tak,aby mohl studentům se zájmem o tuto problematiku nabídnout orientaci v relevantní odborné literatuře a zdůraznit metody výzkumu specifické pro tuto oblast výzkumu. Seminář navazuje a rozšiřuje dílčí znalosti získané v kurzu Vědecko výzkumná propedeutika, Psychologie celoživotního vývoje. Velmi vhodně seminář doprovází záměr studenta zpracovat bakalářskou práci z oboru pedagogické psychologie.

Vývojová psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB032K Garant: Schöffelová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích současné vývojové psychologie. Témata kursu reprezentují klíčové teoretické modely a fenomény pro porozumění zákonitostem psychického vývoje člověka v období raného až předškolního věku.

Základy datové analýzy v psychologickém výzkumu

Kód předmětu: YBSC185 Garant: Hejtmánek,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz má za cíl připravit studenty na tu část psychologického výzkumu, která se týká práce s daty – od sběru až ke kvalitní komunikaci výsledků. Budeme probírat, jak si dobře naplánovat sběr dat, jak a kam data ukládat, jak je správně formátovat a předzpracovat. Poté si ukážeme, jak a v čem data analyzovat a jak kvalitně a srozumitelně reportovat výsledky, a to v kvalitativním (rozhovory, kazuistiky) i kvantitativním (dotazníky, experimenty) psychologickém výzkumu. Kurz je primárně určen pro studenty píšící bakalářskou práci v psychologii. Je však také určen pro studenty se zájmem o psychologický či behaviorální výzkum v akademické i komerční sféře, a pro studenty stojící o úvod do datové analýzy v oblasti psychologie. Kurz probíhá blokovou formou a je zaměřen prakticky - během přednášek je po studentech vyžadována práce s dodanými daty. Atestace se sestává z aktivní účasti na přednáškách, průběžného plnění úkolů a vypracování závěrečného projektu z kvalitativní či kvantitativní sekce – analýza a report rozhovoru či analýza a report experimentálních dat v rozsahu 3-5ti normostran.

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBSC188 Garant: Čábelková,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT033 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je seznámit se s základními metodami analýzy dat, třídění a zobrazování dat (např. kontingenční tabulky, grafy, průměry a konfidenční intervaly), dále seznámit se s základními statistickými indikátory (např. průměr, medián, modus, směrodatná odchylka, rozdělaní), naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských a diplomových pracích.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám