Výběr kurzů

Vyučované předměty

ostatní

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020


Aerobik A

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti.

Aerobik B

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako funkční silově-vytrvalostní trénink - Total Body Training (TBW).Důraz je kladen na kontinuální zátěž kardiovaskulárního systému a funkční posilování.

Aplikace mezinárodního humanitárního práva

Kód předmětu: YBQC116 Garant: Smejkal,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika
Rozvrh: pá 9:30 - 12:20, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6) - sudé týdny
Mezinárodní humanitární právo (synonyma jsou "válečné právo", "právo ozbrojeného konfliktu") je součástí mezinárodního práva veřejného a zabývá se právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem zmírňovat jejich následky, tj. učinit vše pro předcházení či alespoň zmírnění utrpení obětí a to jak nezúčastněných civilistů tak přímých účastníků nepřátelství. MHP je dnes stále častěji skloňováno v médiích, v odborných diskusích i mezi veřejností a proto je i základní orientace v této oblasti užitečnou výbavou každého absolventa humanitních oborů.

Čítárna II.

Kód předmětu: YBEC088 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století.Pozornost se zaměřuje na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus.Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání.Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky).Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu evidovat, registrovat a podle potřeby pak systematicky analyzovat.

Kultura mluveného slova (Čítárna I.)

Kód předmětu: YBEC092 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který má posluchače připravit na souvislou četbu esejistických textů v kursu Čítárna II (viz příslušnou stránku předmětu).

Pilates

Kód předmětu: YBKC169 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 15:00 - 16:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Pilates je komplexní cvičební program, zahrnující 1) funkční aktivaci hlubokých vrstev svalů, které zajišťují stabilizaci páteře, pánve a kloubů, a 2) funkční zapojení povrchovějších vrstev svalů. V rámci Pilates tak dochází k bezpečnému a efektivnímu tréninku svalové síly, vytrvalosti, flexibility, koordinace a rovnováhy. Využívá se zásobníku Pilates-cviků v nejrůznějších modifikacích, s různými pomůckami (pro snadnější dosažení neutrálního postavení páteře, pánve a kloubů nebo pro ztížení cviku) a v nejrůznějších pozicích (stoj, sed, leh). Přínosem cvičení je posílení a vytvarování svalů, zlepšení mechanismu zapojovaní svalů do pohybu (zefektivnění pohybových stereotypů), zlepšení funkčnosti, stability a pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení držení těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, zlepšení koordinace, flexibility a rovnováhy, odbourání stresu a psychického napětí, nácvik správného dýchání, zvýšení schopnosti kontroly pohybů.

Pojednání o cestování: Inspirující cesty

Kód předmětu: YBQC115 Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem tohoto kurzu je představit cesty některých inspirativních osob, jako je řecký historik Herodotus, benátský obchodník Marco Polo, francouzský antropolog Claude-Lévi-Strauss a další. V kurzu se budeme zabývat významem setkání těchto "jedinečných cestovatelů" s různými kulturami a budeme klást důraz na některé filozofické aspekty jejich cest. Vybrané texty výše zmíněných autorů jsou interpretovány v rámci evropské tradice cestovatelství a kulturního styku s lidmi jiných kultur. Součástí kurzu jsou také projekce dokumentárních filmů a diskuse ve třídě.

Slow Toning

Kód předmětu: YBKC171 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 15:00 - 16:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Slow Toning je lekce kompenzačního charakteru (typ cvičení BODY+MIND), kombinující posilování, protahování a uvolňování. Cvičení je koordinačně nenáročné, vhodné i pro osoby, které mají jen malou zkušenost s prvky využívanými v aerobiku. Probíhá v pomalejším tempu, aby všechny pohyby mohly být provedeny vědomě a kontrolovaně: důraz je kladen na správnou techniku cvičení, aktivaci adekvátních svalových skupin a zejména hlubokého stabilizačního systému. Cílem je postupné odstraňování svalových dysbalancí a oprava chybných pohybových stereotypů. Nejpodstatnější složku lekce představuje posilovaní s vahou vlastního těla (týká se svalů s tendencí k ochabování), posilovací cviky jsou pak kombinovány s prvky protahovacími (týká se svalů s tendenci ke zkracování) a mobilizačními (základní pohyby v kloubech a páteři, zvyšující prokrvení vazů, chrupavek resp. meziobratlových destiček, podporující výživu kloubů a snižující mechanické tření v kloubech). Asi 50-60% hodiny se cvičí ve stoje, ve zbylém čase na podložce.

Sociolingvistika

Kód předmětu: YBEC101 Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.

Základy redakční práce: od rukopisu ke knize

Kód předmětu: YBQC033 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jednosemestrální kurz si klade za úkol seznámit posluchače bakalářského studia se základy práce odborného nakladatelského redaktora: od rukopisu k vydané knížce či elektronické publikaci.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám