Výběr kurzů

Vyučované předměty

ostatní

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020


Aerobik A

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti.

Aerobik B

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako funkční silově-vytrvalostní trénink - Total Body Training (TBW).Důraz je kladen na kontinuální zátěž kardiovaskulárního systému a funkční posilování.

Čítárna

Kód předmětu: YBEC088 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století.Pozornost se zaměřuje na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus.Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání.Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky).Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu evidovat, registrovat a podle potřeby pak systematicky analyzovat.

Pilates

Kód předmětu: YBKC169 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 15:00 - 16:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Pilates je komplexní cvičební program, zahrnující 1) funkční aktivaci hlubokých vrstev svalů, které zajišťují stabilizaci páteře, pánve a kloubů, a 2) funkční zapojení povrchovějších vrstev svalů. V rámci Pilates tak dochází k bezpečnému a efektivnímu tréninku svalové síly, vytrvalosti, flexibility, koordinace a rovnováhy. Využívá se zásobníku Pilates-cviků v nejrůznějších modifikacích, s různými pomůckami (pro snadnější dosažení neutrálního postavení páteře, pánve a kloubů nebo pro ztížení cviku) a v nejrůznějších pozicích (stoj, sed, leh). Přínosem cvičení je posílení a vytvarování svalů, zlepšení mechanismu zapojovaní svalů do pohybu (zefektivnění pohybových stereotypů), zlepšení funkčnosti, stability a pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení držení těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, zlepšení koordinace, flexibility a rovnováhy, odbourání stresu a psychického napětí, nácvik správného dýchání, zvýšení schopnosti kontroly pohybů.

Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce

Kód předmětu: YBQC048 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: redakční práce
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář navazující na přednášku Základy redakční práce. Atest: 75% účast, průběžné plnění zadaných cvičení.Samostatná práce s textem: analýza z hlediska gramatického, stylistického, genologického. Základní orientace v problematice publicistických a literárních žánrů. Tvůrčí přístup k řešení problémů souvisejících s redigováním a korigováním textu.Doporučení: Bylo by vhodné, kdyby si zapsaní studenti na seminář nosili svůj notebook nebo tablet.Sylabus1. Typografická pravidla a jejich uplatnění v korekturách. Poznámky pro zlom. Interpunkce. Uvozovky, závorky, čárky. 2. Korektorské značky. Základní pojmy z oblasti redakční a nakladatelské práce.3. Vymezení žánru textu. Redakční zpracování odborného textu, beletrie, žurnalistického textu.4. Stylistika, struktura a jazyková korektura odborného textu.5. Redakční práce na překladu.6. Knižní publicistika. Časopisecká publicistika.7. Populárně naučná literatura.8. Řeč a psané slovo. Přepis rozhovoru, jeho úprava (žurnalistika versus odborná práce). Přepis vyprávění.9. Novinový článek. Formální úprava článku, struktura. Vědecký článek.10. Editace historických a starších textů, redakční zásady práce s archivními materiály.Vědecké a čtenářské vydání.11. Poznámkový aparát. Bibliografie. Norma ISO 690. Anotace. 12. Tvorba rejstříků. Jmenný, věcný, smíšený. Tiráž.LiteraturaPovinná:Magincová, D., Příručka nakladatelského redaktora, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2003.Pistorius, V., Jak se dělá kniha. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003.Doporučená:Bratková, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, 2008. Dostupné (online) z: www: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf (cit. 26. 1. 2016).Editor a text. Úvod do praktické textologie. Red. R. Havel a B. Štorek, ed. J. Fleišman a M. Kosák. Litomyšl: Paseka, 2006.Pokorný, M. - Pokorná, D., Redakční práce. Jak připravit text k publikování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011.Woll, T., Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002.Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů s poznámkami a úvodním slovem. (Eds.: Jan Kříž, Irena Holcová, Veronika Nerudová).

Slow Toning

Kód předmětu: YBKC171 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 15:00 - 16:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Slow Toning je lekce kompenzačního charakteru (typ cvičení BODY+MIND), kombinující posilování, protahování a uvolňování. Cvičení je koordinačně nenáročné, vhodné i pro osoby, které mají jen malou zkušenost s prvky využívanými v aerobiku. Probíhá v pomalejším tempu, aby všechny pohyby mohly být provedeny vědomě a kontrolovaně: důraz je kladen na správnou techniku cvičení, aktivaci adekvátních svalových skupin a zejména hlubokého stabilizačního systému. Cílem je postupné odstraňování svalových dysbalancí a oprava chybných pohybových stereotypů. Nejpodstatnější složku lekce představuje posilovaní s vahou vlastního těla (týká se svalů s tendencí k ochabování), posilovací cviky jsou pak kombinovány s prvky protahovacími (týká se svalů s tendenci ke zkracování) a mobilizačními (základní pohyby v kloubech a páteři, zvyšující prokrvení vazů, chrupavek resp. meziobratlových destiček, podporující výživu kloubů a snižující mechanické tření v kloubech). Asi 50-60% hodiny se cvičí ve stoje, ve zbylém čase na podložce.

Úvod do Čítárny (Kultura mluveného slova)

Kód předmětu: YBEC092 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura, redakční práce
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kombinovaný kurs (přednáška/seminář), který má posluchače připravit na souvislou četbu esejistických textů v kursu Čítárna (viz příslušnou stránku předmětu).

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám