Výběr kurzů

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020


Anglický gotický román

Kód předmětu: YBFC152 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude věnován základním rysům tzv. gothic fiction, zejména v Anglii. Romány, kterým se budeme věnovat, budou zahrnovat všechna základní klasická díla tohoto žánru (H. Walpole, C. Reeves, A. Radcliffe, M.G. Lewis, Ch. Maturin, M. Shelley aj.).Doporučená literatura:Velká většina rozebíraných děl vyšla v dobrých českých překladech v edici Anglický gotický román v nakladatelství Odeon v sedmdesátých letech. Jedná se o následující svazky:1. H.Walpole, Otrantský zámek/ C. Reeve, Starý anglický baron/ W. Beckford, Vathek/ A. Radcliffe, Sicilský román. Praha, Odeon 1970.2. M. G. Lewis, Mnich, Praha, Odeon 1971.3. A. Radcliffe, Záhady Udolfa, Praha, Odeon 1978 (dva svazky)4. Ch. Maturin, Poutník Melmoth, Praha, Odeon 1972.Dotkneme se též následujících titulů, dostupných v mnoha edicích v angličtině.A. Radcliffe, The Italien.A. Radcliffe, Romance from the Forest.M. Shelley, Frankestein.M. Shelley, Matilda.W. Godwin, Caleb Williams.Ze základní sekundární literatury lze doporučit:R. Kealey, The Romantic Novel in England, Harvard UP 1972.Požadavky k atestaci: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu, přečtení zadaných úryvků.

Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér

Kód předmětu: YBFC151 Garant: Kružík,J. + Holeček,T. + Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurs proběhne blokově ve dnech 12. 2. 2019 - 14. 2. 2019 vždy od 10:00 – 17:00 v Jinonicích a to v těchto učebnách:středa 12.2.2020 10.00-17.00 1036 čtvrtek 13.2.2020 10.00-17.00 1036 pátek 14.2.2020 10.00-17.00 1037 Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.

Četba textů z estetiky 20. století

Kód předmětu: YBFC153 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě a diskusi kratších textů z estetiky 20. století (Danto, Bullough, Beardsley ad.). Hlavními tématy budou ontologie uměleckého díla a otázka "co je umění?".Literatura:Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Pavel Mervart 2011.Zahrádka, P.(ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky, Barrister & Principal 2011.Bullough, E., "'Psychická distance' jako faktor umění a estetický princip", Estetika 32, 1995, s. 10-30.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
POZOR! Protože původní plán konzultací k referátům je neuskutečnitelný, posouvám termín pro odevzdání referátu (shrnutí prvních 11 kapitol spisu Pravidla pro vedení rozumu, s ohledem na jistotu, intuici, dedukci, absolutní versus relativní a indukci) až do konce zkouškového období. Až mi pošlete referát, udělím Vám atestaci. Nicméně jakmile to půjde, vypíšu konzultační hodiny přes celé léto a podzim, abyste si třeba i dodatečně mohli přijít o referátech se mnou promluvit, případně je opravit a atestaci si vylepšit.Naskenovaný text je v SIS pro zapsané k dispozici, abyste jej nemuseli hledat.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025K Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofie a sémiotika gesta

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB043 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Nástin dějin uvažování o problematice gestikulace v dějinách západního myšlení od Platóna po Merleau-Pontyho s přesahy do psychologie, lingvistiky a rétoriky.Doporučená literatura (dostupná v českých překladech nebo v angličtině):Platon, Kratylos.Lucretius, O přírodě.Sv. Augustin, O učiteli, O velikosti duše.Hobbes, T., Leviathan.Condillac, E. B., Esej o původu lidského poznání.Diderot, D., Dopis o hluchoněmých.Desloges, P., A Deaf Person’s Observations about An Elementary Course of Education for the Deaf, in: H. Lane (ed.), The Deaf Experience. Classics in Language and Education, Wahington, Gallaudet University Press 2006Mallery, G., Sign Language among North-American Indians Compared to That Among Other People and Deaf-Mutes (1882), Mouton, Hague 1972Itard, J.-M., Report on the Progress of Victor of Aveyron (1806), in: L. Malson, Wolf Children, London 1972Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání.Podmínky atestace: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu.

Filosofie pozdního novověku - Hegel, Marx

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB018 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude zaměřen na vrcholné postavy německého dialektického myšlení, tedy Hegela a Marxe, a na jejich specifickou recepci v 19. i 20. století. Důraz bude kladen na změnu obrazu člověka, která mezi těmito autory probíhá. Jako přechod umožňující konfrontaci poslouží Ludwig Feuerbach.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2019/20 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB048 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě, které budeme doplňovat a konfrontovat s knihami od Ericha Fromma Anatomii lidské destruktivity, Philipa G. Zimbarda Luciferův efekt aj. Součástí semináře bude projekce film Das Experiment. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. E. Fromm, Anatamie lidské destruktivity, Portál, Praha 2019.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L. + Vrabec,M. + Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Heideggerův „Bytí a čas“

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Hölderlinovský seminář

Kód předmětu: YBFC168 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Budeme společně číst a komentovat Hölderlinův román Hyperion aneb eremita v Řecku. V LS 2020 začneme od 1. dopisu 1. dílu. Dle potřeby a dle zájmu účastníků budeme „odbočovat“ k vybraným Hölderlinovým básním a dalším jeho textům. Budeme se snažit jednak sledovat román v celé jeho neobyčejné komplikovanosti a komplexnosti a jednak zahlížet specifické filosofické myšlení, jež lze snad označit za „myšlení osudu“ a které v dopisech románu „prosvítá“, aniž by v něm bylo soustavně a s konečnou platností zformulováno.

Introduction to Kierkegaard

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB054 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V tomto přednáškovém kurzu se posluchači seznámí s dánským filosofem, teologem, spisovatelem a kritikem moderní doby, S. Kierkegaardem. Cílem kurzu je představit klíčové představy, jimiž Kierkegaard ovlivnil filosofické myšlení: pojetí člověka jako syntézy, pojem existence, existenciální nálady, kritika současnosti, teorie stádií existence a další.

Je křestanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBQC045 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC164 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB049 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Původní anotace: V semináři se studující seznámí se základními myšlenkami Merleau-Pontyho fenomenologické koncepce vnímání a tělesnosti. Čteny a komentovány budou klíčové pasáže spisu Fenomenologie vnímání. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Nyní: Výuka probíhá formou distančních seminářů (Jitsi Meet - PontyFV, ve stejném čase jako dříve kontaktní - středa 11:00 - 12:20). Vzhledem k situaci zvyšujeme maximum na 5 neúčastí. Pokud se někdo nemůže připojit nebo mu distanční výuka nevyhovuje, může využít možnost náhradní atestace (viz výše).

Michel Foucault: figury moci

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB051 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. M. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994.

Mladší předsokratici

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB007 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je zaměřen na představení a analýzu myšlení hlavních zástupců filosofického mylení 6. a 5. stol. př. n. l. ve starém Řecku, které budou podrobně demonstrovány na jejich vybraných představitelích. Ke zkoušce je zapotřebí: a) znalost přednášek; b) přehledová znalost knihy od Kirka, Ravena a Schofielda; c) orientační obeznámenost s českým výborem ze zlomků předsókratiků (K. Svoboda).

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBFC166 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Oikoumenou časem a prostorem IV.

Kód předmětu: YBFC167 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Počátky kritické teorie

Kód předmětu: YBFC146 Garant: Ritter,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář věnovaný myšlenkovým zdrojům kritické teorie se soustředí zejména na diskusi mezi Walterem Benjaminem a Theodorem Adornem ve třicátých letech 20. století. Prostřednictvím interpretace relevantních textů těchto autorů i jejich korespondence budeme sledovat vyvstávání Adornovy kritické teorie v návaznosti na Benjaminovo myšlení a v konfrontaci s ním.

Politická filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět má charakter historického úvodu do novověké politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s hlavními etapami, idejemi a texty novověkého politického myšlení od 16. do 19. století a jeho specifikami vzhledem ke starší době. Výklad navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně.

Politická filosofie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029K Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět má charakter historického úvodu do novověké a moderní politické filosofie. Kombinovaná forma studia vyžaduje značné množství samostudia, kterou přednáška nemůže nahradit. Kurz tematicky navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně. Zkouška má podobu ONLINE TESTU ze znalosti povinné literatury.

Pozornost a osud

Kód předmětu: YBFC169 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Systematicky orientovaná přednáška bude vycházet hlavně z fenomenologie 20. století a bude mapovat způsoby zacházení s pozorností a tváře světa, které se nám otvírají, když se snažíme domýšlet nedefinitivní a nesamostatný charakter čehokoli určitého. Promyslíme, nakolik a proč lze nejzazší souvislost, která se nám při takovém počínání ukazuje, výstižně označit českým slovem „osud“ s jeho poměrně širokou škálou významových odstínů.

Propedeutika, hermeneutika, rétorika v kurzech ÚKC - cvičení

Kód předmětu: YBQC046 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2019 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí.

Předsókratici – Četba a komentář vybraných zlomků

Kód předmětu: YBFC148 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem semináře bude lepší pochopení pramenných textů předsokratovských filosofů, na nichž je založen doprovodný přednáškový cyklus. Hlavní náplní bude četba a rozbor vybraných autentických textů a jejich kontextů. Zápočet bude udělen za pravidelnou účast, vypracování referátu a znalost základních textů z výboru zlomků K. Svobody.

Rozšiřující seminář k interpretaci textů

Kód předmětu: YBFC150 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář formálně i věcně navazuje na Proseminář k interpretaci textů. Obsahem semináře vedeného v hermeneutické perspektivě bude seznámit se prostřednictvím filosofických textů (Platón, Aristotelés, Descartes a další) s problémem reflektovaného čtení a základním smyslem a úkolem interpretace. Cílem semináře bude osvojit si schopnost porozumět a toto porozumění patřičným způsobem artikulovat právě především formou interpretace jak v psané, tak v mluvené podobě.

Seminář kontrolované četby - Descartes: Vášně duše

Kód předmětu: YBFC004 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia.V první části semináře se studující seznámí s bezprostředním kontextem Descartova spisu Vášně duše: s autorovou myšlenkou metody, jeho fyzikou, první filosofií a projektem vlády nad vlastní přirozeností. Ve druhé části se věnují základním myšlenkám spisu: učení o původu afektů, jejich klasifikaci a koncepci rozumného přístupu k lidské afektivitě jako takové.1

Skutky apoštolské II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB044 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je otevřen i studentům, již neabsolvovali první část četby. Vzhledem k tomu, že druhá polovina Skutků apoštolských představuje samostatný celek, jsou vítání též studenti, již neabsolvovali předcházející semestry četby. Seminář se zaměří na četbu a komentář pasáží pojednávajících tři velké misijní cesty apoštola Pavla (první misijní cesta na Kypr a do nitra Malé Asie (Sk 13-14), druhá do Evropy s Pavlovou zastávkou v Athénách (Sk 15-18), třetí do Efesu a opět do Evropy (Sk 19-20). Závěr semináře pak bude věnován Pavlovu zatčení v Jeruzalémě, soudnímu procesu před římskými prokurátory, Pavlovu odvolání k císaři a příchodu do Říma (Sk 28). V rámci semináře bude probrána řada známých a slavných motivů (Pavlova řeč na Areopagu, nepokoje v Efesu, Pavlovo ztroskotání na moři apod.), jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl pomoci odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem: z tohoto důvodu bude věnována velká pozornosti zmíněným antických náboženským i kulturním reáliím.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech 15.-15.5.2020, 27.-30.8.2020. V zimním semestru je kurz 17.-18.10.2020 zcela výjimečně ve školní budově.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu termínech 15.-15.5.2020, 27.-30.8.2020. V zimním semestru je kurz 17.-18.10.2020 zcela výjimečně ve školní budově.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Soudobá pojetí estetické recepce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB055 Garant: Matysová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz bude věnován představení problematiky jedné z myšlenkových linií estetiky 20.století, která se zaměřila na výklad průběhu a podoby estetické recepce, zejména jde-li o setkání s uměleckými díly. Přednostně se budeme zabývat koncepcemi, které byly ovlivněny fenomenologickými východisky, zejména dílem Romana Ingardena, a které se se soustředí na proces výstavby estetického objektu v průběhu recepce uměleckého díla a hledání specifičností vlastní estetickým zkušenostem jako takovým v jejich odlišnosti od zkušeností s jinými druhy objektů. Hlavními otázkami tedy bude, proč se zaměřovat právě na zkušenost diváka, čtenáře apod. na místo kupříkladu určování objektivních vlastností daných artefaktů? Co odlišuje estetickou zkušenost od praktických či teoretických zájmů? Jak se liší vnímání děl hodnotných a brakových?Projdeme díly nejvýznamnějších zástupců několika současných estetických škol, přičemž započneme u českého strukturalismu (Mukařovský, Jankovič) s jeho kořeny v Saussurově lingvistice, ruském formalismu (Šklovskij, Tyňanov) i jeho souvislostmi s myšlenkami Tartuské školy (Lotman, Uspenskij) či sémiotiky (Eco). Dále postoupíme k pojetí procesu čtení literárních děl v Kostnické škole (Jau3, Iser), kde obrátíme k jedné z polemických debat, která vznikla mezi těmito mysliteli kontinentální tradice s představiteli té angloamerické. A to ohledně otázky, nakolik jsou naše interpretace umění ovlivněny našimi historickými, jazykovými, kulturními zvyklostmi, a rovněž otázky, nakolik jsou jisté mechanismy literatury přítomné již v běžném jazyce (Fish, Ricoeur, Rorty aj.).

Strukturální poetika vyprávění

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB032 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Umění a vizuální kultura

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB036 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Současnost je označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty

Kód předmětu: YBQC114 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz navazuje na přednášku Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti. Přestože povinná přednáška se zimním semestren skončila, seminář pokračuje i v letním semestru. Seminář bude věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů a podle potřeby bude doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. V semináři budeme vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednáškám Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti a kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci z příslušného oboru, a to formou kolokvií za využití základní literatury ke kurzu. Literatura:SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8.BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X.HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9.Další studijní materiály: Elektronická Čítanka studijních textů ke kurzům (přednášce a seminářům) je uložena v Moodle.Video-nahrávky přednášek jsou k dispozici na FB.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V rámci semináře budou probrány základní platónské pojmy a koncepty, a to v kontextu třech stěžejních Platónových děl: nejprve se zaměříme na (byť možná pseudoplatónský) Sedmý list, který jednak problematiku semináře situuje do rámce Platónova života, ovšem zejména v pasáži 341C-344D předvede, co je věcí filosofie (to pragma auton), a jaký je vlastní statut Platónových dialogů. Následně v dialogu Menón ukážeme na otázce po arété sílu Sókratova umění vývratu (elenchos), a vyložíme též celou řadu souvisejících konceptů (epistémé, doxa, anamnésis). Převážná část semináře bude ovšem věnována výkladu stěžejního Platónova díla, a sice Ústavy, jejíž text bude systematicky probrán tak, aby seminář co nejvíce usnadnil její samostatnou četbu: větší důraz bude položen na problém konstrukce ideální obce, na Platónovu ontologii, jak je vyložena v trojici slavných podobenství (slunce, úsečka a jeskyně) na konci VI. a na začátku VII. knihy, a konečně na knihu X. s její kritikou MIMÉSIS a (mimetického) umění obecně. Kurs je koncipován jako zcela elementární, vhodný pro studenty druhého semestru, nepředpokládá žádné zvláštní znalosti, pouze zájem a dobrou vůli. Kurs by měl napomoci při přípravě na zkoušku Úvod do filosofie, jakož i na další povinné zkoušky, jako je zkouška souborná či státní

Úvod do současné německé mediální filosofie

Kód předmětu: YBFC147 Garant: Ritter,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit současné německé myšlení o médiích a medialitě, které je filosoficky relevantní s ohledem na otázku zprostředkovanosti lidské existence a světa. Kurz bude mít podobu seminární četby, jejímž prostřednictvím se seznámíme s významnými německými představiteli teorie a filosofie médií z doby nedávno minulé a současné. Reflexe mediality na jedné straně vyvolává obtížné metodologické otázky, na straně druhé otevírá nové možnosti, jak pojmout tradiční filosofická témata, zejména ontologii a epistemologii.

Vědění a umění: Heidegger a Dilthey

Kód předmětu: YBFC143 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky, Věk obrazu světa). Poslední tři přednášky budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.

Vznešeno & abjekce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB053 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V první části se studující seznámí s některými klasickými i současnými koncepcemi vznešena (Burke, Kant, Schopenhauer, Karalis...) , ve druhé s koncepcemi odporu (Kolnai…) a abjekce (Kristeva). Tématem třetí bude společný výskyt příslušných fenoménů v literatuře dvacátého století (Lovecraft, Ligotti).Podmínkou atestace je průběžná účast na seminářích (prezenčních i distančních). Studující, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit distančních seminářů, napíšou (nejlépe po dohodě se mnou) práci (cca 4-5 normostran)k některému z probíraných témat.

Základní otázky logiky II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB003 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
(POZOR: Protože kurz bude poměrně náročný – vzorečky, logický kalkul – lze očekávat, že se v něm během registračního období uvolní nějaká místa, i když teď vypadá plný. Kdo bude mít zájem ještě v třetím týdnu, může mi napsat. T. H.) Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je řeč, analýza, kalkul, význam atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky.

Základní otázky logiky II. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB005 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II., lze ho však absolvovat samostatně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek.

Základní pojmy filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB047 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky. – V letním semestru se budeme zaměřovat především na novověkou problematiku.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám