Výběr kurzů

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2021/2022


Aristoteles: Metafyzika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB079 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží Aristotelovy Metafyziky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises II.

Kód předmětu: YBFC229 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cours de français (langue étrangere) destiné aux étudiants en philosophie désirant approfondir leur connaissance de la langue par la lecture, l'écriture et la discussion autour de la littérature et la philosophie. Niveau de langue exigé: B1, selon le "Cadre européen commun de référence pour les langues".Dans le cours de français, ce semestre, nous étudierons L'Aventure Ambiguë, de Cheikh Hamidou Kane

Četba Kantovy Kritiky soudnosti

Kód předmětu: YBFC230 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz bude věnován společené četbě a interpretaci Kantovy Kritiky soudnosti, konkrétně její části pojednávající o estetické soudnosti. Tématem tedy budou soudy vkusu o kráse a vznešenosti přírody i umění, teorie uměleckého génia atd.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro posluchače kombinované/distanční formy studia (v případě zbývající volné kapacity mohou posluchači prezenční formy požádat o zápis přímo vyučujícího). Setkání proběhne v sobotu 26. 3. 12:00 až 13:20. Na setkání vysvětlím požadavky na vypracování referátu. Referát bude možné odevzdávat až do konce semestru. K hodnocení a případnému přepracování referátu bude možné přijít na konzultaci. Zadání referátu bude přibližně toto: vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol Descartesova spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 5 normostran především s ohledem na intuici-dedukci-absolutní-relativní-indukci-paměť.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

Evoluční biologie a filosofie

Kód předmětu: YBFC227 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Pilotní kurz tematizující tradiční témata evoluční biologie a jejich filosofické důsledky či interpretace. Na kurzu se podílí Ivan Loginov (PřF UK), Martin Vrabec a Jakub Marek. Bližší anotace a sylabus kurzu budou zveřejněny před začátkem semestru.

Fenomenologie raného Heideggera

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Záměrem kurzu je představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Zájemci také mohou na přednášku navázat doprovodným seminářem (četbou), který po hodině přednášky bezprostředně navazuje.

Filmový seminář

Kód předmětu: YBFC221 Garant: Hanyš,M. + Váša,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: film
Rozvrh: čt 17:00 - 19:40, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři v průběhu semestru shlédneme 12 filmů, které představují stimulující látku pro myšlení v různých oblastech filosofického diskursu (estetika, ontologie, gnoseologie, etika, politická filosofie). Součástí semináře bude i diskuze a nácvik interpretace. Studenti se rozdělí do skupin a předem si ve skupině připraví interpretační komentáře k jednotlivým filmům. Téma prezentací je třeba si nechat předem schválit vyučujícími. Zpracování témat by se mělo opírat o obeznámenost s povinnou a doporučenou literaturou. Seznam filmů bude zveřejněn před začátkem registrace.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025K Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují či chtějí. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz FtZG II v LS 2020 navazuje na zimní semestr a počítá s návazností na ZS, několik nových účastnících se můžeme přibrat. Pravidelná účast je potřebná. V kursu budeme střídat jednak experimentální techniky sebezkušenosti v práci s filosofickými motivy (a jejich komunikaci) a jednak doplňování těchto experimentů teorií (a to jak z hlediska filosofie, tak i gestalt přístupu).Kurs podporuje uvědomění si vlastního prožívání, zkušenosti i dovedností účastníků při práci s texty, s filosofickými motivy a myšlenkami. A pokud možno i vzájemné spolupráci. To vše slouží jednak lepšímu kontaktu s požadavky studia, jednak i pochopení souvislostí "běžného života" a filozofického myšlení (a některých psychologických motivů z rámce gestalt přístupu). Texty jsou věnovány otázkám svobody, kontaktu, vzájemné spolupráce a rozhovoru, vztahům Já-Ty-ono a dalším tématům.

Filosofický výklad básně Waste Land T.S. Eliota

Kód předmětu: YBFC195 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V rámci semináře přečteme a podrobně okomentujeme slavnou Eliotovu báseň Waste Land. Této básni budeme primárně rozumět jakožto náboženskému textu, v němž se autor snaží vydat počet nejen ze své osobní zkušenosti s posvátnem, nýbrž obecně z (post)křesťanské duchovnosti moderního západního člověka, která je plně ovládána fenoménem nudy (ennui) či lenosti ve smyslu theologického kapitálního hříchu acedia. V rámci semináře budeme postupovat filosofickou metodou a kombinovat intratextový a intertextový přístup, když vybrané pasáže budeme interpretovat na pozadí bible, artušovských legend, libret Wagnerových oper, Dantova Inferna a Purgatoria, a dalších textů. Krom těchto vysokých forem spirituality ovšem bude částečně pamatováno i na formy nízké, jako je např. věštění z tarotových karet madame Sosostris. Kurs bude probíhat v češtině, nicméně samotný text budeme číst v anglickém originále a paralelním českém překladu od J. Haukové a J. Chaloupeckého. Oproti kursu, který běžel minulý akademický rok, se letos zaměříme ve větší míře na nepublikované části Waste Land, které byly z publikovaného textu vyřazeny na základě návrhů E. Pounda a které vydala v roce 1971 Valerie Eliot.

Filosofie existence

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB080 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předhledová přednáška uvádějící do filosofického zamyšlení nad lidskou existencí.

Filosofie hry

Kód předmětu: YBFC197 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. Kundera, M. M. Bachtin, R. Caillois, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, Platón, D. Diderot, B. Suits a další. Fenomén hry představím na konkrétních ukázkách jako je Falešný autostop Milana Kundery, herní kategorie ve Hře na oliheň, herní prvky ve středověkém mučení a popravách podle M. Foucaulta, princip masky a hraní rolí u P. Zimbarda aj. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři, společná interpretace textů (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); samostatná četba krátkého textu o hře, při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Klíčová slova: hra, fenomenologie, kultura, symbol, pravidla. V případě distanční výuky bude kurz probíhat prostřednictvím on-line přednášek v MS Teams (odkaz na název třídy a kód kurzu pošlu všem studentům mailem a vložím před začátkem výuky do anotace v SISu). V případě prezenční výuky, pro studenty, kteří se nebudou moci zúčastnit z vážnějších důvodů, bude seminář z fakulty online.(hybridní forma výuky-dle technických možností)OMLOUVÁM SE, ALE Z DŮVODU KAPACITY UČEBNY ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ.

Filosofie přírody a fenomenologie

Kód předmětu: YBFC224 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Fenomenologický původ pojmu přírody a jeho proměny. Může setkání s transcendencí přírody v době antropocénu rozkosílat naši existenci a vyústit ve formulaci etiky ve vztahu k přírodě? Od Husserla a přes Schelera a Patočku se postupně dostaneme k současnějším autorům, jako jsou Kohák, Barbaras nebo Toadvine.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Letní semestr 2022: Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V letním semestru 2021/22: výuka prezenční formou, posluchači požádají o přijetí do skupiny MS Teams Empirismus seminář, kde v Souborech najdou rozšiřující literaturu a Zadání, kam budou odevzdávat práce k atestaci. https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8300f09207b446cc99c0759ca0292589%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=91660ec7-a329-4bba-a598-3ff4609689b1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2 Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2021/22 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu (s přihlédnutím k jeho Pojednání o lidské přirozenosti).

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.

Filosofie živé přírody II.

Kód předmětu: YBFC222 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz se budě věnovat filosofickému a biologickému pojetí živé přírody, tj. otázce, jakým způsobem pojímat způsob existence rostlin a zvířat, jaké jsou základní charakteristiky všeho živého atd. Hlavním tématem letního semestru bude Uexküllova koncepce "osvětí" (Umwelt) a Heidegerrovo pojetí zířat jakožto "chudých světem" (Weltarm). Kurz bude mít formu semináře, tj. na hodinách budeme společně interpretovat vybrané texty. VZHLEDEM K NÁROČNOSTI PROBÍRANÝCH TEXTŮ NENÍ KURZ VHODNÝ PRO 1. ROČNÍK STUDIA! ÚČAST NA PRVNÍ ČÁSTI KURZU V ZIMNÍM SEMSTRU JE VHODNÁ, NENÍ VŠAK NEZBYTNOU PODMÍNKOU.

Ghost Story v epoše Fin de Siecle

Kód předmětu: YBFC217 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Filosofické interpetace motivu ducha či přízraku ve světové i české literatuře druhé poloviny devatenáctého a počáku dvacátého století. Ch. Dickens, H. James, J. Conrad, E. Whartonová, V. Woolfová, L. Klíma a další…

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Heinrich Rombach a fenomenologie

Kód předmětu: YBFC219 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 18:30 - 19:50
V kursu představím Heinricha Rombacha (1923–2004) jako filosofa specificky rozvíjejícího podněty Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Charakter jeho vlastního myšlení budeme posléze sledovat na jeho analýze situace, resp. mnohosti situací coby nejzazšího rámce jevení či života. Zvýšenou pozornost budeme věnovat napětí mezi Rombachovým budováním obecné teorie a snahou obecné v myšlení opustit ve prospěch singulárního. Přednášky se budou (nepravidelně) střídat se společným studiem vybraných pasáží Rombachových spisů (v pracovních překladech do češtiny).

Hérakleitos: četba zlomků

Kód předmětu: YBFC220 Garant: Vítek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je věnován četbě a výkladu fragmentů Hérakleita z Efesu, jednoho z nejznámějších předsókratovských filosofů, jehož výroky prosluly již ve starověkou svou pronikavostí i obtížnou srozumitelností. Číst se bude z překladů (českých i jinojazyčných), avšak se stálým přihlížením k řeckému originálu. Znalost řečtiny však není podmínkou.

Chudoba a pokora v epoše nihilismu a úzkosti: filosofické zamyšlení nad básnickou a grafickou tvorbou Bohuslava Reynka

Kód předmětu: YBFC215 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednáška u příležitosti 130. výročí narození a 50. výročí úmrtí katolického básníka a grafika Bohuslava Reynka.

Je křesťanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBFC198 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Obsah kurzu: Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návodem, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je v tomto smyslu krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro mně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být jen moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život je dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více.Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, která platonská neboli morální nejsou (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí.Kurz v letním semestru obsahově navazuje na kurz semestru zimního. V letním semestru bude kurz probíhat distanční formou a přednášky budou nahrávány obdobně jako v kurzech Kořeny evropské tradice. V tomto semestru vzhledem k distanční výuce bude výklad pokračovat rozlišením "křesťanského platonismu" a "křesťanského aristotelismu", především ve stopách prof. Endré von Ivanky: Křesťanský platonismus. Tyto přednášky se budou konat v lichých týdnech semestru, počínaje 9. týdnem (od 1. březnem 2021). Přednáška bude nahrána obvyklým způsobem. V sudých týdnech se přednáška nekoná a úkolem studentů bude zpracovat reflexi na přednášku a obhájit ji kolokviální, seminární či korespondenční formou s Mgr. Eliškou Pincovou, v závislosti na protiepidemických opatřeních. Kurz se řídí pravidly UKC.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).V letním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru ale v důsledku přechodu na distanční formu budeme přednášky sdružovat tak, že kurzy KET III. a KET IV. výkladově splynou, tudíž každý týden bude dvojitá přednáška, která bude problematiku sledovat od prvních století křesťanského letopočtu až do krize středovwku orientačně označované velkou morovou epidemií roku 1348. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Technickou stránku (odevzdávání a opravy prací) má na starosti E. Pincová. Nahrané přednášky budou tak jako v minulých letech veřejně dostupné i pro účastníky U3V a širší veřejnost. Nahrávání a zveřejňování je studentská iniciativa a v tomto semestru ji zajišťuje, stejně jako v semestru minulém, student Rafael Berti.

Kořeny evropské tradice IV.

Kód předmětu: YBFC164 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.V letním semestru školního roku 2020/21 bude obsahově tento kurz spojen s kurzem KET III. a pro přednášky platí anotace k kurzu KET III a pokyny uvedené v Moodle v podatelně UKC. Důvody, proč výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru nejsou sloučeny v jeden nový kurz, jsou čistě administrativní. Studenti, kteří si zapíší oba kurzy, potřebují pro dvě atestace 60 bodů podle podatelny UKC, studenti, kteří si zapíší pouze jeden z kurzů, potřebují těchto bodů 30. Přednášky jsou pro oba kurzy společné.

M. M.-Ponty: tělesnost ve Fenomenologie vnímání

Kód předmětu: YBFC216 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář se zabývá tematizacemi vybraných fenoménů lidské tělesnosti jako zprostředkující kontakt se světem ve ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho. V semináři budeme společně číst úryvky textů a reflektovat autorův pohled na bytí ve světě, prostorovost, smyslové vnímání, návyk nebo poruchy, které odhalují normální fungování lidského tělesnosti (fantomové končetiny). Některé motivy ozřejmíme v analogii s jinými autory, nebo s literárními texty (motiv probuzení a paměti těla u Prousta, motiv doteku u Husserla).Podmínky atestace: aktivní účast (možné tři neomluvené neúčasti)-společné čtení a rozbor textu, samostatná četba menších úryvků. Pro lepší známku - krátký text věnující se některému úryvku z Fenomenologie vnímání.

Michel Foucault: rozum a ne-rozum

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB081 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V semináři se budeme věnovat společné četbě úryvků z Dějin šílenství, vztahu rozumu a ne-rozumu jako jedné z originálních dimenzí západní kultury, tomu jak rozum chápe ne-rozum v průběhu dějin, dále pak analýze jednotlivých motivů i paralel s textem Dohlížet a trestat a úryvků z jiných textů MF. Podmínky atestace: aktivní účast (možné tři neomluvené neúčasti)-společné čtení a rozbor textu, samostatná četba Dějin šílenství. Pro lepší známku - prezentace na semináři, nebo krátký text věnující se některému Foucaultově textu.

Myšlení z hlediska celku – textový seminář

Kód předmětu: YBFC196 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář související s přednáškou doc. Ladislava Benyovszkého "Myšlení z hlediska celku: Příprava na recepci filosofie" je konkrétní demonstrací filosofické zkušenosti a práce na příkladu zvolených klasických textů. Prvním byl v LS 2021 text Martina Heideggera "Anaximandrův výrok". V zimním semestru 2021/22 bude následovat Plótínos Enn. VI.9[7] "O dobru, čili o Jednu"; a konečně v letním semestru 2022 se pak budeme vyrovnávat s pojednáním sv. Tomáše Akvinského "De ente et essentia" (čes. O jsoucnu a bytí).

Myšlení z hlediska celku; Příprava na recepci filosofie

Kód předmětu: YBFC190 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je určen posluchačům nejlépe prvního, příp. i druhého ročníku bakalářského studia jako příprava na recepci filosofické problematiky, se kterou se v průběhu studia setkávají. Nepůjde v prvé řadě o to přisvojit si sdělované poznatky z oblasti zvané filosofie – ačkoli i to je vítáno –, nýbrž především o to učinit první kroky v tom učit se filosofii. Ty spočívají v tom učinit pro sebe zřejmým způsob myšlení, jež je jí vlastní.

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC139 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro posluchače kombinované/distanční formy studia (v případě zbývající volné kapacity mohou posluchači prezenční formy požádat o zápis přímo vyučujícího). Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

Pokusy o chaos

Kód předmětu: YBFC218 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Nejobecnějším záměrem semináře je diskutovat literárně pozoruhodné eseje některých českých autorů – často básníků – významně se dotýkající filosofických témat, o nichž se domníváme, že mohou být zájemcům o filosofii velmi užitečné, ač jim pohříchu většinou věnují málo pozornosti. Konkrétněji se v LS 2022 zaměříme na eseje, v nichž se myšlení potýká s něčím jako chaosem a bere ho vážně jako neredukovatelnou a snad nepostradatelnou stránku bytí a vnímání. Budeme se ptát mj.: Co ten který esej chaosem rozumí a jaké další síly proti či vedle něho staví? Co texty o chaosu tvrdí a jak se k němu bezprostředně chovají svým způsobem „výkladu“? Jak se k tomu či onomu pojímání chaosu mají různé klasické filosofie, jak žánry současné akademické filosofie, jak některé podoby umění (zejména hudby), případně jak universita a studium na ní?

Politická filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět má charakter historického úvodu do novověké politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s hlavními etapami, idejemi a texty novověkého politického myšlení od 16. do 19. století a jeho specifikami vzhledem ke starší době. Výklad navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně.

Politická filosofie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029K Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět má charakter historického úvodu do novověké a moderní politické filosofie. Kombinovaná forma studia vyžaduje značné množství samostudia, kterou přednáška nemůže nahradit. Kurz tematicky navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně. Zkouška má podobu ONLINE TESTU ze znalosti povinné literatury. V Moodlu jsou studujícím k dispozici podcasty a postupně budou zveřejňovány také videozáznamy přednášek.

Propedeutika, hermeneutika, rétorika – cvičení

Kód předmětu: YBFC199 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2021 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí. Atestace se řídí pravidly UKC. Předpokládá se aktivita studentů - tj. vypracování referátu a eventuálně jeho přednes před třídou (pokud to epidemická situace dovolí).

Seminář kontrolované četby - Descartes: Meditace o první filosofii

Kód předmětu: YBFC225 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět je určen pouze pro posluchače kombinované studia. Seminář se bude věnovat výkladu hlavních myšlenek a klíčových pasáží Descartových "Meditací o první filosofii", který by studentům měl napomoci v samostatné četbě tohoto díla.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu většinou mimo školní budovu ve Frýdlantu v předpokládaných termínech 19.-20.2.2022, Praha FHS UK22.-24.4.2022, Frýdlant25.-28.8.2022, Frýdlant. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czJe nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu většinou mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech 19.-20.2.2022, Praha FHS UK22.-24.4.2022, Frýdlant25.-28.8.2022, Frýdlant. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz Je nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Strukturální poetika vyprávění

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB032 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi. Kurz bude probíhat prezenční formou v nové budově Fakulty humanitních studií.

Štruktúra, diskurz, moc (Lévi-Strauss, Barthes, Foucault)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB082 Garant: Marcelli,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Zámerom kurzu je uvedenie do problematiky, ktorá sa otvára pojmami štruktúry, diskurzu a moci. Táto problematika bude približovaná na priesečníku systematického a dejinno-filozofického prístupu. Pokiaľ ide o dejinno-filozofický prístup primárnymi referenčnými autormi budú práce Clauda Lévi-Straussa (pojem štruktúry), Rolanda Barthesa (pojmy štruktúry a diskurzu) a Michela Foucaulta (pojmy diskurzu a moci). Na pozadí diel týchto autorov bude načrtnutá ideová atmosféra štrukturalizmu a postštrukturalizmu vrátane ich prienikov do prítomnosti. Kurz nevyžaduje absolvovanie nijakých predchádzajúcich kurzov. Je určený pre študentov filozofie na bakalárskom stupni, je však otvorený aj pre študentov iných špecializácií. Forma kurzu: prednáška a následne seminár s prezentáciami študentov. Hoci väčšina preberaných textov pôvodne vyšla vo francúzštine, znalosti tohto jazyka sa od poslucháčov nevyžaduje. Preberané texty sú v češtine, resp. slovenčine a angličtine.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB083 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophiestudenten II.

Kód předmětu: YBFC228 Garant: Novotný,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung Auszüge deutscher philosophischer Texte zum Themenkreis Argumentation und Logik sowie ggf. für diesen Themenkomplex geeignete Videos. Des Weiteren werden wir kleinere literarische und historiographische Texte lesen, um etwaige Unterschiede innerhalb des Deutschen im Hinblick auf Gattung und Zeitgeist ausfindig machen zu können. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2

Umění a vizuální kultura

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB036 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Současnost je označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Uvedení do křesťanské filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB078 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je otevřen též pro studenty, již první semestr neabsolvovali: letní semestr je tematicky koncipován tak, aby ho bylo možno absolvovat jako samostatný kurs. Jelikož je kurs především uvedením do křesťanské filosofie či — obecněji a přesněji řečeno — myšlení, budou v jeho rámci ¬— byť z trochu jiné perspektivy než v zimním semestru — představeny základní koncepty křesťanské filosofie, a to v kontrastu k tradici antické filosofie: zejména bude předvedeno nové rozumění vztahu člověka a Boha, přeznačení konceptu času, nově nastolená otázka lidské svobody v dějinách a též problém dějin jako takový, včetně fenoménů jako je historicismus, chiliasmus či eschatologie. Pozornost bude též věnována i subtilnějším problémům, jako je problém nové kosmologie, psychologie, a též dílčích psychologický fenoménů jako svědomí, tíseň či trpělivost. Vše se potom bude dít na pozadí druhé poloviny Zjevení Janova, konkrétně 11. až 22. kapitoly, což jsou myšlenkově nejvýznamnější a současně interpretačně nejnáročnější pasáže celého textu: patří sem zejména střetnutí ženy a draka, bitva na nebesích, závěrečná série pohrom sedmi nádob a konečně velké eschatologické finále: pád Babylonu a sestoupení Nebeského Jeruzaléma. Výklad bude vycházet z náboženského, duchovního, historického a kulturního kontextu vlády císaře Domitiana na konci prvního století po Kristu, do kterého Jan z Patmu s největší pravděpodobností psal, bude čistě preteristický a jeho metoda principiálně filosofická.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V tomto semestru se budeme zabývat dialogy Prótagoras, Menón a Gorgias, jež představuji Platónovo vyrovnání s tzv. řeckým osvícenstvím, jehož nejnápadnějšími a též nejdůležitějšími podobami byla rétorika a sofistika, vůči kterým se Platón ve svých dílech poměrně ostře vymezuje. Na sofistiku a sofisty se budeme dívat takřka výlučně Platónovou perspektivou, která — jak už dnes víme — je v některých ohledech dosti zkreslena až do karikatury, nicméně v jiných ohledech celkem překvapivě respektuje bytostnou povahu sofistického myšlení. Pro naši metodu výkladu bude ovšem zásadní, že Platónovy interpretace sofistiky budeme — ať už je jejich filosofická či historická relevance jakákoliv — brát jako svého druhu projekční plátno, na němž nám v náležitém kontrastu, ostrosti a zřetelnost vystoupí myšlení Platóna samého, resp. do Platónova myšlení se uvedeme tak, že ho necháme vyvstat v kontrastu s jiným, ač mnohdy překvapivě podobným a příbuzným diskursem. V tomto ohledu je kurs úvodem do platónské filosofie a do Platónova myšlení: celkově bude důraz položen více na Platónovu etiku než ontologii, nicméně v kursu bude zmíněna většina základních platónských konceptů, jako je status ARÉTÉ a otázka, zdali je ARÉTÉ učitelná, problém duše a její vazby jak k ARÉTÉ a tak i ideji, dále bude podrobně probrán koncept ANAMNÉSIS, předveden rozdíl mezi DOXA a EPISTÉMÉ a mnohé další. Kurs je otevřen i úplným začátečníkům a je vhodnou přípravou k úvodní zkoušce z filosofie.

Vědění, umění a rozumění: Heidegger a Dilthey

Kód předmětu: YBFC143 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky, Věk obrazu světa). Poslední tři přednášky budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.

Vybrané kapitoly z estetiky II

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB066 Garant: Josl,J. + Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
anotace nebyla vyplněna

Základní otázky logiky II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB003 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: řečí, analýzou, kalkulem, významem atd. Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky. (Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem Základní otázky logiky II. - seminář - YBFB005).

Základní otázky logiky II. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB005 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II. (Kurz je dobré si zapsat spolu s přednáškou Základní otázky logiky II. - YBFB003).

Základní pojmy filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB047 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky. – V letním semestru se budeme zaměřovat především na novověkou problematiku.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie II.

Kód předmětu: YBFC226 Garant: Kalva,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý. Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.Účast není podmíněna absolvovaním kurzu I.

Základní postavy psychoanalýzy: Freud, Klein, Lacan

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB077 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem je seznámit posluchače s myšlením tří významných postav psychanalytického hnutí: S. Freuda, J. Lacana a M. Kleinové.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám