Výběr kurzů

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2020/2021


Anglický gotický román

Kód předmětu: YBFC152 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurs bude věnován základním rysům tzv. gothic fiction, zejména v Anglii. Romány, kterým se budeme věnovat, budou zahrnovat všechna základní klasická díla tohoto žánru (H. Walpole, C. Reeves, A. Radcliffe, M.G. Lewis, Ch. Maturin, M. Shelley aj.).Doporučená literatura:Velká většina rozebíraných děl vyšla v dobrých českých překladech v edici Anglický gotický román v nakladatelství Odeon v sedmdesátých letech. Jedná se o následující svazky:1. H.Walpole, Otrantský zámek/ C. Reeve, Starý anglický baron/ W. Beckford, Vathek/ A. Radcliffe, Sicilský román. Praha, Odeon 1970.2. M. G. Lewis, Mnich, Praha, Odeon 1971.3. A. Radcliffe, Záhady Udolfa, Praha, Odeon 1978 (dva svazky)4. Ch. Maturin, Poutník Melmoth, Praha, Odeon 1972.Dotkneme se též následujících titulů, dostupných v mnoha edicích v angličtině.A. Radcliffe, The Italien.A. Radcliffe, Romance from the Forest.M. Shelley, Frankestein.M. Shelley, Matilda.W. Godwin, Caleb Williams.Ze základní sekundární literatury lze doporučit:R. Kealey, The Romantic Novel in England, Harvard UP 1972.Požadavky k atestaci: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu, přečtení zadaných úryvků.

Aristotelés: Etika Eudémova

Kód předmětu: YBFC201 Garant: Zavřel,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz nabídne studentům možnost seznámit se s tímto klíčovým spisem nejen Aristotelovy etické filosofie, ale také evropské etiky vůbec (ve 20. století především v podobě tzv. etiky cnosti). Aristotelés v tomto textu rozvíjí především témata blaženosti, svobody, záměrnosti a ctnosti, ale také pojednává o jednotlivých ctnostech a způsobu, jak je v konkrétních situacích realizovat. Povinná literatura: Aristotelés. Etika Eudémova, Dybbuk 2020; Doporučená literatura: Aristotelés. Etika Níkomachova. Petr Rezek 2013; McIntyre, A. Ztráta ctnosti, OIKOYMENH 2005; Nussbaumová, M. Křehkost dobra, OIKOYMENH 1999; Rawls, J. A Theory of Justice. Belknap Press 1971.

Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Aristotelés: Úvod do zoologie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB068 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V semináři budeme číst první knihu spisu O částech živočichů a vybrané pasáže z dalších Aristotelových zoologických spisů (tj. GA, HA a PA II-IV). Většinu textů budeme mít k dispozici v českém překladu, v některých případech však budeme vycházet z překladů anglických.Syllabus:21.2. Úvod28.2. PA I,5 a I,17.3. PA I,1 (pokračování)14.3. PA I,1 (dokončení)21.3. GA I,128.3. GA I,24.4. GA I,3-511.4. GA I,6-718.4. GA I,8-1225.4. GA I,14-163.5. GA I,17-1910.5. GA I,20-2217.5. GA I,2323.5. Shrnutí, atestace, konzultace

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Po dobu přechodu na distanční výuku bude seminář vyučován formou pravidelných konzultací. V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
POZOR! Protože původní plán konzultací k referátům je neuskutečnitelný, posouvám termín pro odevzdání referátu (shrnutí prvních 11 kapitol spisu Pravidla pro vedení rozumu, s ohledem na jistotu, intuici, dedukci, absolutní versus relativní a indukci) až do konce zkouškového období. Až mi pošlete referát, udělím Vám atestaci. Nicméně jakmile to půjde, vypíšu konzultační hodiny přes celé léto a podzim, abyste si třeba i dodatečně mohli přijít o referátech se mnou promluvit, případně je opravit a atestaci si vylepšit.Naskenovaný text je v SIS pro zapsané k dispozici, abyste jej nemuseli hledat.

Edmund Husserl: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí

Kód předmětu: YBFC194 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Seminář bude primárně věnován textu Husserlových Přednášek a dodatků k nim, jak jej Martin Heidegger vydal r. 1928 a jak je přístupný v českém překladu V. Špalka a W. Hansela. Některé části spisu (a jiné Husserlovy texty) budu referovat, jiné budeme společně studovat na sezeních. Budeme se snažit si co možná osvojit Husserlův způsob analýzy a zahlédnout nejdůležitější souvislosti, které vyzdvihuje ve své analýze vědomí času a jeho významu pro vědomí nejrůznějších speciálních záležitostí. A budeme diskutovat specifika jeho přístupu a nesamozřejmé kroky jeho postupu a ptát se po možnostech dalšího rozvíjení Husserlova přístupu i po alternativách k němu.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

Evangelium podle Marka II.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB065 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurs je přístupný i pro studenty, již neabsolvovali zimní semestr: na první hodině bude provedeno rozsáhlé shrnutí dosud přečteného textu. Následně pak probereme závěrečnou třetinu Markova evangelia (Mk 10, 32–16, 14), kterou tvoří pašijový příběh začínající Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma a končící zmrtvýchvstáním. V rámci semináře budou dále formou exkursů stručně probrány dva nemarkovské texty: tzv. Tajné Markovo evangelium a potom též kanonizovaný tzv. Aristónův závěr celého evangelia.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBFC145 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz FtZG II v LS 2020 navazuje na zimní semestr a počítá s účastí převážně účastníků ze ZS - nové bychom přibrali asi nejvýše dva/ě, které/ří by se snad rychle rozkoukali/y. V kursu budeme střídat jednak experimentální techniky a práci s filosofickými motivy a jejich komunikací a jednak doplnění těchto experimentů teorií, jak z hlediska filosofie, tak i gestalt přístupu.Kurs podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, speciálně i jejich myšlenkové zkušenosti, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale jednak i běžnému životu a jeho spojení s filozofií. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.

Filosofický výklad básně Waste Land T.S. Eliota

Kód předmětu: YBFC195 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
anotace nebyla vyplněna

Filosofie a sémiotika gesta

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB043 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Nástin dějin uvažování o problematice gestikulace v dějinách západního myšlení od Platóna po Merleau-Pontyho s přesahy do psychologie, lingvistiky a rétoriky.Doporučená literatura (dostupná v českých překladech nebo v angličtině):Platon, Kratylos.Lucretius, O přírodě.Sv. Augustin, O učiteli, O velikosti duše.Hobbes, T., Leviathan.Condillac, E. B., Esej o původu lidského poznání.Diderot, D., Dopis o hluchoněmých.Desloges, P., A Deaf Person’s Observations about An Elementary Course of Education for the Deaf, in: H. Lane (ed.), The Deaf Experience. Classics in Language and Education, Wahington, Gallaudet University Press 2006Mallery, G., Sign Language among North-American Indians Compared to That Among Other People and Deaf-Mutes (1882), Mouton, Hague 1972Itard, J.-M., Report on the Progress of Victor of Aveyron (1806), in: L. Malson, Wolf Children, London 1972Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání.Podmínky atestace: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu.

Filosofie hry

Kód předmětu: YBFC197 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo ne jako odpočinek a zábava, prostředek výchovy či výuky, ale jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: M. M. Bachtin, R. Caillois, Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); samostatná četba krátkého textu o hře, při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).Klíčová slova: hra, fenomenologie, kultura, symbol, pravidla.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2019/20 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu.

Filosofie raného novověku - britský empirismus (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014K Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.Kurz bude probíhat v prostředí Moodle a bude mít formu postupně zveřejňovaných audionahrávek přednášek (podcast) doplněných třemi krátkými úryvku textů k samostatné četbě. V půlce semestru bude probíhat krátký nepovinný test z dosud probrané látky.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012K Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy. Kurz bude probíhat v prostředí Moodle a bude mít formu postupně zveřejňovaných audionahrávek přednášek (podcast) doplněných třemi krátkými úryvku textů k samostatné četbě. V půlce semestru bude probíhat krátký nepovinný test z dosud probrané látky.

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB048 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě a Původ Totalitarismu, které budeme doplňovat knihami o holocaustu: Primo Levi, K. Jaspers, D. Huberman, E. Wiesel, E. Kulka, R. Vrba, G. Agamben, V. Frankl aj.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); společná prezentace ve skupině studentů knihy o holocaustu (svědectví přeživších apod. dle vlastního výběru), při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. H. Arendtová, Původ totalitarismu.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L. + Vrabec,M. + Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Po dobu přechodu na distanční výuku bude seminář vyučován formou pravidelných konzultací.Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Heideggerův „Bytí a čas“

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Hermeneutika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB064 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Cílem kurzu bude nastínit základní témata Ricourovy filosofie ze 60.–80. let. Zaměříme se na vybrané texty vztahující se k hermeneutice (Le conflit des interprétations; Du texte a l’action). V druhé části semestru se seznámíme s literárně estetickými myšlenkami z knih La métaphore vive a Čas a vyprávění.

Hippokratovské lékařství a jeho tradice

Kód předmětu: YBFC073 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Cílem semináře je seznámit studenty s antickým lékařstvím formou komentované četby vybraných pasáží z tzv. hippokratovských spisů a zasazením jejich obsahu do kontextu antické filosofie, vědy a kultury.

Hölderlin a tragédie

Kód předmětu: YBFC193 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Přednáška se bude věnovat významu tragédie a tragična v Hölderlinově tvorbě a myšlení. Jeho nedokončenou tragédii Smrt Empedoklova, teoretické texty týkající se tragédie i další texty pracující s obdobnými motivy budeme sledovat jako pokusy dát výraz velmi svébytnému myšlení, které se chce rozejít s idealismem a pro které nabývá velkého významu kategorie „osudu“. Všimneme si též vztahů k některým jiným pokusům o teorii tragédie (Hegel, Schelling, Scheler, Gehlen, Szondi).

Je křesťanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBFC198 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Obsah kurzu: Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návodem, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je v tomto smyslu krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro mně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být jen moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život je dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více.Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, která platonská neboli morální nejsou (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí.Kurz v letním semestru obsahově navazuje na kurz semestru zimního.

Koncepty „Já“ ve filosofii německého romantismu a idealismu

Kód předmětu: YBFC202 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Spolu s Fichtovou filosofií se do centra filosofického zájmu dostává pojem (absolutního) Já, který je postupně rozvíjen u autorů jako Novalis, Schelling, F. Schlegel a Hegel, a zároveň kriticky odmítán autory jako Jacobi a Hölderlin. V centru této diskuse stojí jednak specifická recepce Spinozovy filosofie a jednak dvě Kantova vypracování „Dedukce čistých rozvažovacích pojmů“ ve spise Kritika čistého rozumu, kdy záleží právě na tom, ke kterému vypracování ten který myslitel se přikloní, aby to rozhodlo o pojetí představy zvané „Já“. Přednáška postupně a systematicky seznámí s konkrétním vypracováním pojmu „Já“ u uvedených filosofů.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurs navazuje na předchozí díl Kořenů evropské tradice cyklu I. - VI. sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení. V této části se budeme věnovat především hebrejskému myšlení, tedy druhému kořenu evropské tradice a jeho vývoji v evropských dějinách. V zimním semestru školního roku 2020/21 bude obsah kurzu modifikován tak, aby zahrnul i krátké vhledy do mimoevropských motivů, které zejména v současnosti významně ovlivňují evropské myšlení. V zimním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru ale v důsledku přechodu na distanční formu budeme přednášky sdružovat tak, aby v provním týdnu byla přednáška Kořenů evropské tradice I (KET) zdvojená a v druhém týdnu bude zdvojená přednáška Kořenů evropské tradice II. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Vzhledem k přechodu Moodlu na nový systém se může stát, že podatelna nebude k dispozici hned 1. října. Uděláme všechno pro to, aby odevzdávárna UKC fungovala co nejdříve. Technickou stránku (odevzdávání a opravy prací) má na starosti E. Pincová a Mgr. M. Havelková. Nahrané přednášky budou tak jako v minulých letech veřejně dostupné i pro účastníky U3V a širší veřejnost. Tuto problematiku zajišťuje Mgr. Havelková.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Michel Foucault: figury moci

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB051 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V semináři se zabýváme institucí trestání a praxí moci ve vybraných pasážích knihy Dohlížet a trestat a Dějiny šílenství M. Foucaulta. Hledáme odpověď na otázku, jaké jsou vztahy společnosti k trestaným, k vězňům, k bláznům, k nemocným. Jaký je smysl krutosti veřejných poprav, je proces zrodu mírnosti trestání výrazem lidskosti a pokrokovosti, nebo jen změnou jednoho způsobu působení moci za jiný.Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). Michel Foucault, Dohlížet a trest, Dauphin, Praha 2000. M. Foucault, Dějiny šílenství, NLN, Praha 1994.

Mikel Dufrenne: A priori a filosofie přírody

Kód předmětu: YBFC191 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Překladatelský seminář bude věnován studii „A priori et philosophie de la nature“ („A priori a filosofie Přírody“) z r. 1967. Po seznámení se s filosofickou problematikou řešenou v textu (problém materiálního a priori, smyslové pociťování, imaginárno, cit, příroda) se zaměříme na překlad tohoto krátkého textu. Cílem kurzu je zdokonalit se v porozumění francouzsky psaných odborných textů. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka. K dispozici bude také anglický překlad studie od Garth Gillana.

Myšlení z hlediska celku – logický seminář

Kód předmětu: YBFC192 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Doprovodný seminář ke kurzu L. Beyovszkého Myšlení z hlediska celku; příprava na recepci filosofie se zaměřuje na úvodní představení logické terminologie, jež se v probírané tematice užívá.1. celek2. jednotlivost3. část4. výčet (logos)5. důvod (ratio)6. držení (schéma)7. určení8. závaznost9. případ (modus)10. zjevnost11. dokonalost12. kladení(Pořadí se může ještě změnit. V případě, že bude zakázána prezenční výuka, bude kurz vedený formou postupně doplňovaného blogu v MS Teams, zkouška ale bude ústní.)

Myšlení z hlediska celku – textový seminář

Kód předmětu: YBFC196 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Seminář související s přednáškou "Myšlení z hlediska celku: Příprava na recepci filosofie" je konkrétní demonstrací filosofické zkušenosti a práce na příkladu zvolených klasických textů. Prvním je text Martina Heideggera "Anaximandrův výrok". Seminář si smí zapsat pouze účastníci zmíněné přednášky.

Myšlení z hlediska celku; Příprava na recepci filosofie

Kód předmětu: YBFC190 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz je určen posluchačům nejlépe prvního, příp. i druhého ročníku bakalářského studia jako příprava na recepci filosofické problematiky, se kterou se v průběhu studia setkávají. Nepůjde v prvé řadě o to, přisvojit si sdělované poznatky z oblasti zvané filosofie – ačkoli i to je vítáno – nýbrž především o to, učinit první kroky v tom, filosofii se učit. Ty spočívají v tom, učinit pro sebe zřejmým způsob myšlení, jež je jí vlastní.

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBFC166 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Oikoumenou časem a prostorem IV.

Kód předmětu: YBFC167 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Operativní obrazy II.: Automatizovaná estetika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB067 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz se zaměřuje na možnosti zkoumání vizuální formy produkce znalostí v kontextu uměleckých forem kultury rozhraní, s důrazem na počítačově-podporovanou analýzu vizuálního jazyka, a představuje význam automatizované estetiky a přínos informační vizualizace ve vědě o obraze.

Platón: Prótagorás

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB063 Garant: Bartoš,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V semináři budeme číst a diskutovat Platónův dialog Prótagorás.

Politická filosofie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB029 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Předmět má charakter historického úvodu do novověké politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s hlavními etapami, idejemi a texty novověkého politického myšlení od 16. do 19. století a jeho specifikami vzhledem ke starší době. Výklad navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně.

Propedeutika, hermeneutika, rétorika – cvičení

Kód předmětu: YBFC199 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2021 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí. Atestace se řídí pravidly UKC. Předpokládá se aktivita studentů - tj. vypracování referátu a eventuálně jeho přednes před třídou.

Rozšiřující seminář k interpretaci textů

Kód předmětu: YBFC150 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Seminář formálně i věcně navazuje na Proseminář k interpretaci textů. Obsahem semináře vedeného v hermeneutické perspektivě bude seznámit se prostřednictvím filosofických textů (Platón, Aristotelés, Descartes a další) s problémem reflektovaného čtení a základním smyslem a úkolem interpretace. Cílem semináře bude osvojit si schopnost porozumět a toto porozumění patřičným způsobem artikulovat právě především formou interpretace jak v psané, tak v mluvené podobě.

Slovo a řeč

Kód předmětu: YBFC200 Garant: Timingeriu,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Cílem předmětu je blíže seznámit studenty s „filosofií jazyka“. Jednak v širším významu, jako horizontu tázaní, který nemůže nebýt – ať už explicitně nebo implicitně – vždy již zahrnut a „spolumíněn“ v každém filosofickém bádání; jednak v užším významu jako výslovná tematická oblast filosofického zkoumání. Obsahem kursu bude sledovat, jak se v rozmanitých dějinných podobách ustanovily vůdčí otázky filosofie jazyka jakožto problémy „filosofie ideálního jazyka a „filosofie běžné řeči“, jež jsou v současnosti především artikulovány v prvním případě analytickou a v druhém případě kontinentální filosofií. V rámci kurzu bude třeba kriticky zvážit a zproblematizovat, zdali by filosofie jazyka mohla být onou společnou půdou na níž by oba tradiční způsoby myšlení a jednání mohly najít společnou řeč, která by vedla k vzájemnému porozumění a spolupráci. Témata přednášek: 1. Magické slovo – nejstarší literární památky a vztah k řeči, síla řeči a váha slov; 2. Sókratés, Platón – možnosti a meze řečeného a psaného; 3. Aristotelés – jazyk a myšlení, založení logiky a jazykovědy; 4. Stoici – vazba slova a věci; 5. Scholastika – spor o universálie, realismus a nominalismus; 6. Leibnitz, Komenský – mathesis universalis a univerzální jazyk; 7. Herder a Humboldt – kritika racionalismu a obhajoba rozmanitosti řeči/í, národní jazyky a nářečí; 8. Frege – „obrat k jazyku“, ideální jazyk a analytická logika, smysl a význam; 9. Saussure – strukturalistická lingvistika; 10. Wittgenstein – problém ideálního a reálného jazyka, řeč jako „hranice světa“, jazykové hry; 11. Heidegger – řeč a smrtelnost, řeč jako „dům bytí“; 12. Gadamer – hermeneutika, řeč jako „bytí, kterému lze porozumět“. ; 13. Závěr – Chomsky, binární kód, programování, vztah k vědě, umění a náboženství, fenomény „fake news“ a „politické korektnosti“ z perspektivy filosofie jazyka. Klíčová slova: řeč, slovo, idealismus, realismus, nominalismus, hrermeneutika, analytická filosofie, strukturalistická lingvistika, jazykové hry, logika, nářečí

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v předpokládaných termínech 26.-28.2.2021, 28.-30.5.2021 a 26.-29.8.2021. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czJe nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech 26.-28.2.2021, 28.-30.5.2021 a 26.-29.8.2021. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz Je nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Strukturální poetika vyprávění

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB032 Garant: Češka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Umění a vizuální kultura

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB036 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Současnost je označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do Platónovy filosofie

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB045 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V rámci semináře budou probrány základní platónské pojmy a koncepty, a to v kontextu třech stěžejních Platónových děl: nejprve se zaměříme na (byť možná pseudoplatónský) Sedmý list, který jednak problematiku semináře situuje do rámce Platónova života, ovšem zejména v pasáži 341C-344D předvede, co je věcí filosofie (to pragma auton), a jaký je vlastní statut Platónových dialogů. Následně v dialogu Menón ukážeme na otázce po arété sílu Sókratova umění vývratu (elenchos), a vyložíme též celou řadu souvisejících konceptů (epistémé, doxa, anamnésis). Převážná část semináře bude ovšem věnována výkladu stěžejního Platónova díla, a sice Ústavy, jejíž text bude systematicky probrán tak, aby seminář co nejvíce usnadnil její samostatnou četbu: větší důraz bude položen na problém konstrukce ideální obce, na Platónovu ontologii, jak je vyložena v trojici slavných podobenství (slunce, úsečka a jeskyně) na konci VI. a na začátku VII. knihy, a konečně na knihu X. s její kritikou MIMÉSIS a (mimetického) umění obecně. Kurs je koncipován jako zcela elementární, vhodný pro studenty druhého semestru, nepředpokládá žádné zvláštní znalosti, pouze zájem a dobrou vůli. Kurs by měl napomoci při přípravě na zkoušku Úvod do filosofie, jakož i na další povinné zkoušky, jako je zkouška souborná či státní

Úzkost & strach

Kód předmětu: YBFC203 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Tématem semináře jsou filosofické, psychologické, sociologické a evolučně biologické pohledy na strach a úzkost (a jim blízké emoce) v jejich vzájemné odlišnosti i spjatosti. Seminář přitom kombinuje historický přístup se systematickým. Cílem je najít v rozmanitosti odlišných (někdy až vylučujících se) pohledů jednotu a lépe porozumět uvedeným způsobům tematizace i samotným fenoménům. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3–5 str.).Povinná literatura: M. Heidegger, Bytí a čas,§§ 29, 30, 40, 51, 52; S. Freud, Něco tísnivého.

Vědění a umění: Heidegger a Dilthey

Kód předmětu: YBFC143 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky, Věk obrazu světa). Poslední tři přednášky budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.

Vybrané kapitoly z estetiky II

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB066 Garant: Matysová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
anotace nebyla vyplněna

Vznešeno & abjekce

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB053 Garant: Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
V první části se studující seznámí s některými klasickými i současnými koncepcemi vznešena (Burke, Kant, Schopenhauer, Karalis...) , ve druhé s koncepcemi odporu (Kolnai…) a abjekce (Kristeva). Tématem třetí bude společný výskyt příslušných fenoménů v literatuře dvacátého století (Lovecraft, Ligotti).Podmínkou atestace je průběžná účast na seminářích (prezenčních i distančních). Studující, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit distančních seminářů, napíšou (nejlépe po dohodě se mnou) práci (cca 4-5 normostran)k některému z probíraných témat.

Základní otázky logiky II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB003 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
(POZOR: Protože kurz bude poměrně náročný – vzorečky, logický kalkul – lze očekávat, že se v něm během registračního období uvolní nějaká místa, i když teď vypadá plný. Kdo bude mít zájem ještě v třetím týdnu, může mi napsat. T. H.) Úvod do otázek logiky navazující na předmět Základní otázky logiky I., lze však zapisovat samostatně. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je řeč, analýza, kalkul, význam atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky.

Základní otázky logiky II. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB005 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: rozvrh bude zveřejněn 25.01.2021
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky II., lze ho však absolvovat samostatně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám