Výběr kurzů

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020


Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Fenomén hry

Kód předmětu: YBFC126 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: P. Zimbardo, M. M. Bachtin, R. Caillois, J. Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Projekce filmu Die Welle. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 – 5 stran). Závěrečné kolokvium.

Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je vysvětlovat základní pojmy fenomenologické filosofie, v návaznosti na znalosti, které studenti mají z přednášek v rámci Úvodu do filosofie. Postupně bude pro výklad základních témat uvedených v sylabu používána primární literatura z oblasti fenomenologie, tj. především texty o prostoru Jana Patočky s odkazy na Edmunda Husserla, Maurice Merleau-Pontyho a dal39 autory. Atestace za seminární práci.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. V úvodním semináři jsou studenti seznámeni s ideou fenomenologické filosofie a fenomenologickým teoretickým přístupem. Další semináře se věnují francouzské fenomenologii, jmenovitě teorii intersubjektivity v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a problematice tělesnosti ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho. Aktivní účast a závěrečné, společné kolokvium.

Filosofická antropologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024 Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V akademickém roce 2019/20 bude konkrétní náplní přednášky pojetí člověka u Friedricha Nietzscheho, konkrétně z jeho posthumního spisu "Vůle k moci", ve kterém provádí kritiku a pokus o přehodnocení všech dosavadních hodnot, a proto se v jeho myšlení znovu dostávají ke slovu tradiční schémata a modely uvažování očlověku jako takovém. Vůdčím pojmem pro zimní semestr je pojem nihilismus s pojený s pojmy pesimismus, décadence, morálka a křesťanství (jakožto platonismus pro lid). ------- Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024K Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofické problémy ekonomie

Kód předmětu: YBSC154 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V souvislosti s Velkou recesí roku 2008 získaly na síle hlasy kritizující přístup moderní ekonomie jako dogmatický, odtržený od reality a zakládající se na skrytých hodnotových soudech. Jsou tato obvinění oprávněná? Na tuto otázku se pokusíme najít odpovědi v kurzu Filosofické problémy ekonomie, který se zaměří na důkladné ohledání toho, jaký přístup ke zkoumání společenské reality moderní ekonomie používá, jaká jsou jeho potenciálně problematická východiska a jaké alternativy k němu lze případně nalézt. Pohybovat se budeme především v rámci vymezeném pojmovými nástroji filosofie vědy, ale zavítáme také na půdu etiky. Základem kurzu je četba textů k jednotlivým tématům a jejich diskuse na semináři. Smyslem seminárních diskusí je kritické porozumění tomu, jak fungují moderní společenské vědy a s jakými problémy se potýkají při snaze o nalezení objektivního poznání společenské reality.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBFC127 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Filosofie a hudba ve dvacátém století

Kód předmětu: YBFC128 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu bude sledovat vazby mezi filosofickým myšlením a hudbou ve dvacátém století, zejména v návaznosti na tzv. schönbergovskou reformu. Kurs bude doplněn hudebními ukázkami. Klíčoví autoři: Th. W. Adorno, C. Lévi-Strauss, G. Deleuze.LiteraturaTh. Mann, Doktor FaustusT. W. Adorno, Úvod do sociologie hudbyT. W. Adorno, Quasi una fantasiaC. Levi-Strauss, Syrové a vařenéC. Levi-Strauss, Nahý člověkG. Deleuze, F. Guattari, Tisíc plošinPodmínky atestace: pravidelná docházka a účast v diskusích.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L. + Vrabec,M. + Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Hölderlinův Hyperion

Kód předmětu: YBFC129 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se budeme snažit pronikat k Hölderliovu „filosoficky relevantnímu“ románu Hyperion aneb eremita v Řecku. Budeme společně studovat a diskutovat jeho vybrané pasáže, ovšem se stálým bedlivým zřetelem ke komplikované celkové komposici románu, bez kterého smysl jednotlivých míst ani celku nemůže vystoupit. O komposici a možných viděních celkového vyznění budu v rámci semináře držet několik přednášek. Jakkoli nám v první linii půjde o román samotný, budeme (v druhé linii) diskutovat i jeho vztah k ostatnímu Hölderlinovu dílu a (v třetí linii) také k recepci Hölderlina u některých filosofů, pro jejichž myšlenkový vývoj měl klíčovou roli (Martin Heidegger, Heinrich Rombach, Arthur Boelderl a další). Bylo by samozřejmě velmi vítáno, kdyby si zájemci o účast v semináři román přečetli již před začátkem semestru. Znalost němčiny není podmínkou.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBQC109 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice VI.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs navazuje na předchozí díly Kořenů evropské tradice (I. - V.) sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení.

Ladislav Klíma

Kód předmětu: YBFC131 Garant: Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář se zabývá filosofií a literární tvorbou Ladislava Klímy. Východiskem je explikace teoretického kontextu Klímova myšlení (Schopenhauer, Nietzsche), na ni navazuje seznámení se dvěma Klímovými koncepcemi (idealistický pluralismus, egosolismus),expozice novely Slavná Nemesis a předvedení souvislosti mezi Klímou teoretikem a prozaikem. povinná literatura:Klíma, L., Svět jako vědomí a nic, Trigon, Praha 1990. Klíma, L., Slavná Nemesis, Volvox Globator, Olomouc 1991.

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC139 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

Platón: Symposion

Kód předmětu: YBFC071 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Hlavní náplní semináře je podrobné čtení a rozbor díla, které je věnováno úloze a významu Eróta v životě, náboženství a filosofii. V rámci dobového filosofického a náboženského kontextu jsou také sledovány typické prvky Platónova myšlení a jeho argumentace.

Platónovy dialogy VI. (Parmenidés, Kratylos)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB041 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V pokračování platónských interpretací nejprve podrobněji probereme poslední třetinu dialogu Faidros, jež je věnovaná jednak otázce po techné, které je třeba k sestavení pravdivé řeči, na níž vynikne rozdíl mezi filosofií a rétorikou, a dále otázce povahy písma a smysluplnosti řeči zapsané, a to s ohledem na statut samotných Platónových dialogů. Hlavní důraz bude ovšem položen na interpretaci dialogu Parmenidés, který je od antiky tradičně považován za Platónovo vrcholné dílo. Na pozadí portrétu eleatského filosofa Parmenida (jež je Platónem pojatý jakožto portrét filosofa při díle) budou ukázány metodické předpoklady a metafyzické důsledky tázání po arché, jež ústí v osm slavných hypotéz o Jednu (hen) a Jiném (talla), které budou probrány z části za pomocí komentované četby. Snad se nám na tomto základě nakonec podaří rozhodnut otázku, zdali je lepší oddat se filosofii nebo pěstovat koně (Parm. 126c). Zbývající čas bude věnován dvěma exkursům: jednak interpretaci první části dialogu Kratylos, která pojednává o povaze lidské řeči a původu slov; druhý exkurs představí v nejzákladnějších rysech problematiku Platónových tzv. nezapsaných nauk, kdy se pokusíme podívat na platónskou filosofii očima jeho žáků. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBFC134 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček - Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelais - groteskní pojetí těla, B. Stoker - Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla, M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra či D. Trigga. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři(bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); náhradní atestace: písemná práce (3-5 str.).Povinná literatura:M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání (vybrané pasáže).E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II (vybrané pasáže).

Politická filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. Studenti budou formou přednášek seznámeni s vývojem antického politického myšlení a nejvýznamnějšími texty a koncepty od řeckých sofistů, přes klasické texty Platóna a Aristotela přes Cicerona po Machiavelliho, T. Hobbese a J. Locka. Na kurz navazuje v LS kurz Politická filosofie II.

Politická filosofie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028K Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. Studenti se skrze vlastní četbu, konzultace a přednášky seznámí s klíčovými texty a koncepty evropské politické filosofie.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBFC135 Garant: Havelka,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. Kromě samotných vyučovacích hodin tak přibude i exkurse po Praze, která představí konkrétní přístupy in situ.

Seminář k tvorbě bibliografické rešerše ve filosofii

Kód předmětu: YBFC136 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jelikož seminář bude úzce tematicky zaměřen zejména na odbornou literaturu týkající se Platóna a Nového zákona, je určen pro studenty, kteří absolvovali některý z takto tematicky zaměřených kursů, ať už na FHS či jinde, a současně uvažují o tom, že by z této oblasti psali bakalářskou práci. Seminář je dále určen zejména pro studenty nastupující do třetího či vyššího ročníku; studenti, kteří nastupují do ročníku druhého, absolvují již povinný diplomní seminář příští rok s podobným obsahem. Cílem semináře je především předat určité praktické dovednosti a kompetence (sestavování bibliografií, používání bibliografických pomůcek, práce s oborovými slovníky a encyklopediemi, elektronické zdroje), které studentům usnadní přípravu a zpracování bakalářské práce. V druhé polovině semestru bude práce probíhat formou individuálních konzultací jak věcného tak i technického rázu (pomoc s instalací a používáním volného bibliografického softwaru).

Skutky apoštolské I.: Četba a interpretace významných textů západní tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB050 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři bude přečtena a okomentována první část Skutků apoštolských (Sk 1, 1 – 14, 28), jež pojednává jednak o rozšíření evangelia v Jeruzalémě (dar Ducha Svatého o Letnicích, zázračné uzdravování, první perzekuce a smrt Štěpána) a jednak o šíření evangelia v Samařsku, obrácení Pavla a jeho první misijní cestu). Cílem semináře je poskytnou studentům praktickou průpravu v četbě novozákonních textů, která obnáší porozumět užitým žánrům a jejich rozdílům, být si vědom záměru, s jakým svatopisci své texty psali, chápat základní použité pojmy a problémy, které se snaží řešit; orientovat se v jejich struktuře a rozpoznat základní argumentační celky; pochopit různé způsoby argumentace; uvědomit si, na čem je založena její závaznost a platnosti, v čem spočívá rozdíl od způsobu, jak se argumentuje ve filosofických textech; rozpoznat důležitost kontextu a obecně prostředí, do něhož jsou texty psány; vyznat se na elementární rovině v náboženských a historických narážkách, které texty obsahují. V rámci semináře bude nadto probrána řada známých a slavných motivů, jež byly opakovaně zpracovávány mimo jiné též v literatuře či ve výtvarném umění. Seminář by měl též v neposlední řadě naznačit odpovědět na otázku, jak je možné, že se křesťanství šířilo po Římské říši s udivující rychlostí a úspěchem.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínu 3.-5.5.2019, 29.8.-1.9.2019. V zimním semestru je kurz 23.-24.11.2019 zcela výjimečně ve školní budově.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínu 3.-5.5.2019, 29.8.-1.9.2019. V zimním semestru je kurz 23.-24.11.2019 zcela výjimečně ve školní budově.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století

Kód předmětu: YBFC137 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V zimním semestru 2019/20 je kurz zaměřen na filosofickou antropologii a politickou filosofii Thomase Hobbese a její specifickou kultivaci v díle Bernarda Mandevilla. Základními prameny pro nás budou Hobbesův Leviathan (český překlad s přihlédnutím k anglickému vydání z roku 1651) a pojednání ´A Search into the Nature of Society´ z prvního svazku Mandevillovy Fable of the Bees, které si na semináři přeložíme. V průběhu semestru posluchači připraví dvě prezentace vztahující se k argumentaci zvoleného tématu v primárním textu a k atestaci předloží esej v českém či anglickém jazyce o rozsahu 1500 slov. Kurz je určen primárně pro posluchače 2. a vyšších ročníků, kteří navštěvují profilové semináře z politické filosofie, připravují se na státní zkoušku z filosofie nebo zamýšlejí napsat bakalářskou práci z oboru filosofie. Povinná literatura:Thomas Hobbes, Leviathan, Praha 2009 Thomas Hobbes, Leviathan, repritn of 1651 edition (Liberty Fund pdf)Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, Volume I (Liberty Fund pdf) Doporučená literatura:The Cambridge Companion to Hobbes, CUP, 1996 (2006). The Cambridge Companion to Hobbes´s Leviathan, CUP, 2007.Mikko Tolonen, Mandeville and Hume: Anatomists of Civil Sciety, OUP, 2014.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Teorie obrazu

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB035 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: média, vizualita
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Podíl obrazů na komunikaci zaznamenal v moderní době výrazný kvantitativní nárůst. Obraz zasahuje do všech úrovní sociální interakce a proměňuje ji. Veřejný prostor i komunikace se díky obrazu stává iluzivním, virtuálním, mocensky manipulovaným, ale též hravým, kreativním apod. Obraz v širokém slova smyslu je třeba podrobovat interpretaci a kritice a nespokojovat se s jeho prvoplánovým sdělením (za ním se většinou skrývá podprahová, manipulující informace). Studium obrazu je součástí mediální gramotnosti, což je v současnosti nezbytná složka porozumění kulturnímu dění.

Tvořivost a osobnost

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB042 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Představit posluchačům humanistických předmětů umělecký proces jako místo experimentální tvorby a zvýznamňování znaků. Upozornit, jaké místo v tomto procesu hraje jejich vlastní, subjektivní, jedinečná, neodvozená zkušenost. Ukázat, jakým způsobem vstupují umělecky vytvořené znaky do komunikace. Ukázat tak styčné body mezi uměním a vědou.„Proto moudrý tvoří, ale nevlastní“ Lao C´, O Tao a ctnostiTémata:1. Tvořivost v historických modelech poznání - magický, mytický, reflexivní, triadický (moderna), pluralitní2. Pojetí subjektu v lineárním a pluralitním modelu poznání. Subjekt jako metastruktura (biologie, osobnost, societa), 3. Ontogeneze subjektu v struktuře senzorických interakcí.4. Estetický základ myšlení a jednání. 5. Metaforický základ získávání zkušenosti a myšlení. Vztah metaforického a vědeckého myšlení. 6. Sociální proces iniciace a uplatnění tvořivosti7. Znak a realita v lineárním a pluralitním modelu poznání. Proces inovace znaku.8. Umění jako nástroj transcendence – subjekt a societa. 9. Obraznost jako nástroj strukturování personální interakce (poznání prostřednictvím obrazu), 10. Obraz jako nástroj sociability (koordinace prostřednictvím obrazových forem), 11. Vizuální umění a historický vývoj obrazových forem., 12. Od autorství k portfoliu. Autorství podle postmoderny.13. Tvořivost jako holistický přístup k životu.

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty

Kód předmětu: YBQC114 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz navazuje na přednášku Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti. Kurz bude probíhat ve dvojím provedení, tj., ve dvou paralelních hodinách (pondělí 15:30 a úterý 15:30). Oba paralelní kurzy (semináře) budou vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednášce a budou kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci otázek a odpovědí z příslušného oboru, za využití textů a základních učebnic ke kurzu. Úterní seminář bude věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů a podle potřeby bude doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. Pondělní seminář také bude vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednášce Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti a kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci z příslušného oboru, a to formou kolokvií za využití základní učebnice ke kurzu, Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Literatura:SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8.BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X.HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9.Další studijní materiály: Elektronická Čítanka studijních textů ke kurzům (přednášce a seminářům) je uložena v Moodle.Video-nahrávky přednášek jsou k dispozici na FB.

Vizuální sémiotika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB039 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Základní otázky logiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB002 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
(POZOR: Protože kurz bude poměrně náročný – vzorečky, logický kalkul – lze očekávat, že se v něm během registračního období uvolní nějaká místa, i když teď vypadá plný. Kdo bude mít zájem ještě v druhém týdnu, může mi napsat. T. H.)Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice pomocného filosofického oboru od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky.

Základní otázky logiky I. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB004 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I., lze ho však absolvovat samostatně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek.

Základní pojmy filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB001 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I.

Kód předmětu: YBFC138 Garant: Kalva,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý.Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám