Výběr kurzů

Vyučované předměty

Sociální antropologie a etnologie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024


Antropologie a prostor

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB031 Garant: Zandlová, M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz má za cíl posluchače podrobně seznámit s teoretickými předpoklady estetického přístupu k přírodnímu prostředí, a to jak ve smyslu estetického vnímání a oceňování míst, či krajin, tak jednotlivých přírodních jsoucen (např. zvířat). Základním cílem je vymezení specifičnosti estetické hodnoty přírodního prostředí vzhledem k ostatním hodnotovým oblastem, tj. etické, kognitivní, utilitární aj. Nereduktivní náhled na estetické oceňování přírody nabídne způsob porozumění tomu, jak se estetické vnímání a oceňování (a jeho analýza) nezastupitelným způsobem podílí na celkové zkušenosti přírodního prostředí.

Antropologie handicapu

Kód předmětu: YBSC172 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:30 - 12:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je věnován problematice ochrany životního prostředí v EU a jeho cílem je objasnit historii a podstatu fungování EU a v návaznosti na to charakterizovat nástroje (zejména právní) EU ve všech oblastech ochrany životního prostředí.Témata:1. Integrační procesy v Evropě a historický vývoj. Založení EHS a vývoj do počátku 90. let. Vznik EU a její fungování.2. Orgány EU (Evropská rada, Rada EU, Evropská komise apod.) a jejich role.3. Charakteristika práva EU. Primární a Sekundární legislativa. Řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringement).4. Cíle a zásady EU obecně a v ochraně životního prostředí.5. Environmentální politika EU od počátku 70. let do současnosti. Akční programy ochrany životního prostředí. 6. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA). 7. Tzv. Aarhuská legislativa (přístup k informacím o životním prostředí, účast veřejnosti a přístup k právní ochraně).8. Integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování.9. Ekologická újma. 10. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí.11. Ochrana vod, Ochrana ovzduší.12. Ochrana biodiverzity, Změna klimatu.13. Nakládání s odpady.14. Nakládání s chemickými látkami. Prevence závažných havárií. Nakládání s GMO.

Antropologie města pro 21. století

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB044 Garant: Lehečka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Seznamuje studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Cílem předmětu je rozvíjet schopnost kritického náhledu na současnou environmentální debatu, schopnost analýzy aktuálních témat environmentální debaty v kontextu sociologických teorií.Aktualizace v souvislosti s COVID-19: Kvůli pandemii COVID-19 bude v zimním semestru distanční výuka. Ta bude probíhat v časech podle rozvrhu, prostřednictvím MS Teams. Vzhledem k tomu, že se jedná o přednášky, tak nadále platí, že účast není povinná, ale silně se doporučuje. Nadále také zůstává v platnosti, že kurz bude zakončen písemnou zkouškou.

Antropologie příbuzenství

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB046 Garant: Jakoubková Budilová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:30 - 9:50, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
The course will guide undergraduate students through the process of producing a short academic text in English. The course will teach students how to identify and produce academic writing in English in contrast to other types of text, by considering the style, the citation of sources and the reliability of the information contained within a text.

Balkán v antropologické perspektivě

Kód předmětu: YBSC211 Garant: Jakoubková Budilová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Cesty k postmoderní antropologii

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB022 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 16:00 - 17:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do fenomenologie v jejích klasických a současných podobách s důrazem na aktualitu tohoto filosofického směru ve vztahu k otázkám současnosti, jako jsou např. ekologická krize. Po obecném úvodu o stavu fenomenologického bádání dnes v Evropě i v zámoří v úvodních dvou sezeních kurzu následuje výklad některých základních pojmů na základě textů Maurice Merleau-Pontyho a exkurs o jeho pokusu o filosofii přírody. Na to naváže představení současných fenomenologických koncepcí ve vztahu k ekologické problematice, které z díla Merleau-Pontyho vycházejí (Abram, Toadvine, Bannon, Booth, Barbaras).

Četba antropologických textů k problematice Romů

Kód předmětu: YBSC140 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: pá 10:00 - 11:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Představivost či imaginace hraje v novověké filosofii klíčovou roli, takže Im. Kant může v Kritice čistého rozumu prohlásit, že v ní spočívá to specificky lidské na člověku. Systematicky koncipovaný kurz bude sledovat základní motivy a významové posuny v pojetí imaginace od Spinozy a Leibnize, přes Kanta a Fichta až po Hegela a Husserla.

Člověk a náboženství II.

Kód předmětu: YBSC209 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.Od LS 2021 vzhledem k pokročilosti četby zápis podmíněn mejlovou dohodou s vyučujícím.

Hudba a gender

Kód předmětu: YBSC180 Garant: Poděbradský,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Modernizace je jedním z klíčových témat, kterými se soudobá historická sociologie zabývá. Koncept modernizacebývá explicitním či implicitním předpokladem mnoha badatelských přístupů, s nimiž se v tomto oboru setkáváme.Počátky teorie modernizace jsou spojeny s dějinami klasické sociologie. Významně se tato teorie rozvinula v obdobípo druhé světové válce. Od té doby prošla několika fázemi a vedla k tvorbě řady různorodých koncepcí. Tvorba těchtokoncepcí je spojena s konkrétním historickým vývojem a má i významné politické souvislosti.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC167 Garant: Poděbradský,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v tzv. druhé republice, kde došlo k prudké změně společensko-politického klimatu. Prvořadá pozornost je zaměřena na menšinu německou, židovskou, polskou, romskou (v tehdejší terminologii cikánskou), chorvatskou a na menšiny jihoslovanské. V závěru kurzu je analyzován rozpad soužití v období tzv. druhé republiky a na prahu protektorátu Čechy a Morava. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Introduction to Anthropology of Arts

Kód předmětu: YBSC210 Garant: Sindelar,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Seminář je určen především zájemcům o historii, kteří se chtějí naučit dešifrovat písmo našich předků a písemné/rukopisné prameny zvláště z období raného novověku. Povíme si něco o historii písma, ale hlavně se budeme cvičit ve čtení rukopisných pramenů a s tím i v pochopení a výkladu těchto písemných památek. Paleografické dovednosti nejen velice ulehčí další studium historie a taktéž přípravu bakalářské práce, ale pomohou s hlubším pochopením doby a mentality lidí, jejichž písemnostmi, jak úředními, tak osobními, se budeme probírat. Samozřejmostí bude také obeznámení se se způsobem bádání v archivech, popřípadě, v menším počtu osob, společná návštěva jednoho z archivů.

Kulturní ekologie – environmentální antropologie I.

Kód předmětu: YBSC181 Garant: Kuřík,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: životní prostředí
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Student po prvním ročníku studia zpracuje sebereflexi naplňování a případných změn Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora.

Kvantitativní metody empirického výzkumu

Kód předmětu: YBSC177 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
If usual dichotomous thinking leads us to meditate the Possible in contrast to the notion of the Real, this course aims to understand the Possible under the light of its difference with the concept of Infinity (the Real being already devoid of its traditional meaning through phenomenology). From the moment Infinity cease to be understood as something negative, incomplete and purely potential, simple adjective that with a lot of imagination we could just preach about some hardly countable events, from that moment on Infinity require a positive definition effort. We thus find -and this is the basis of our course- the notion of Infinity stated by Emmanuel Levinas as one of the few positive definitions of this term: Infinity is the new system of meaning that constitutes the "otherwise than being." Infinity is the movement that goes beyond being, its phenomenon and all possible experience. But then we must ask: Is this a legitimate use of the term? Is Levinas turning Infinity into a technical language decipherable only inside his thinking? We will try to answer by tracking back the Possible and the Infinite, making at least three basic stops before reaching Levinas: Aristotle, Kant and German Idealism, and Husserl’s phenomenology.This extension at the level of content will be balanced by a narrow bibliography and the accurate analysis of key fragments from each of our authors.

Kvantitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC177K Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz, který je přípravou pro laboratorní práci v oblasti komunikace a kognice papoušků šedých. Kurz má teoretickou stránku – úvod do probíhajících výzkumných projektů Laboratoře pro studium kognitivních schopností ptáků, a praktickou stránku – představení provozu, studovaných papoušků a přístrojového vybavení, základní trénink experimentálních a behaviorálních výzkumných technik a trénink manipulace s pokusnými zvířaty. Součástí kurzu je vypracování projektu vlastního zapojení do probíhajícího výzkumu s papoušky (v rámci předmětu Studium kognitivních schopností papoušků šedých, který si studenti zapisují současně). Kurz Studium kognitivních schopností papoušků šedých si můžete zapisovat sami, nebo počkat po absolvování praktika na zapsání vyučujícím. V případě zájmu a odevzdání uznatelného projektu za Praktikum ze srovávací psychologie o něj určitě nepřijdete. Současně s praktikem je potřeba si zapsat také přednáškový kurz Srovnávací psychologie.Kurz je určen především pro vážné zájemce o následnou samostatnou práci v naší laboratoři.Kurz probíhá formou víkendového bloku 7. a 8.10. v areálu Stanice přírodovědců na Andělu.

Magie, čarodějnictví a kouzelnictví v evropské středověké a raně novověké kultuře (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC189K Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 17:30 - 18:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět se věnuje prolínání jevištního tance a dalších typů pohybového umění s uměním výtvarným, a to od chvíle, kdy se tanec stává divadlem až po současné trendy a techniky, které se opírají o principy konceptuální tvorby. Studenti si také skrze vlastní tělo vyzkouší performativní práci s různými materiály či artefakty etapami dějin umění se základními tanečními principy a s různými vlivy tance a výtvarného umění. Studenti budou mít možnost zařadit si dějiny těchto oborů do svých všeobecných kulturních znalostí a zjistí, o jak specifický druh sociálně-kulturní lidské aktivity se jedná.

Migrace a postmigrační procesy

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB016 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: menšina, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 14:30 - 15:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz Redakce překladu především učí psát lépe česky. Studentům, již pracují na svém bakalářském překladu, dává příležitost sdílet obtížné úseky svého překladu s kolegy a získat tak větší jistotu i nadhled.Kurz bude sledovat dvě paralelní linky: ta první se zaměří na jevy, které v češtině leckdy působí potíže, např. interpunkce, zájmena, slovosled, a ta druhá na komentovanou analýzu různých textů a studentských překladů. Cvičení a studijní materiály budou vždy reagovat na nastalou situaci a potřeby účastníků.

Nativní Severní Amerika I.

Kód předmětu: YBSC052 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: čt 13:00 - 14:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia. Kurs se zaměřuje na jeden z významných a vlivných směrů sociokulturní antropologie druhé poloviny 20. století, interpretativní resp. symbolickou antropologii. Výkladová linie bude kriticky sledovat (1) zasazení tzv. interpretativního obratu v sociokulturní antropologii do kontextu dobových oborových diskuzí, (2) představení jeho aplikací ve vybraných výzkumech symbolické antropologie, (3) interpretativní obrat jako jedno z východisek dalších oborových obratů a inspirační teoretický rámec přesahující do dalších sociálněvědních i humanitních disciplín. Prostřednictvím studia vybraných esejů z publikace Interpretace kultur Clifforda Geertze a jejich komparace s dalšími texty si studující osvojí povahu interpretativních přístupů v sociálních a humanitních vědách.

Seminář k Úvodu do antropologie

Kód předmětu: YBSC146 Garant: Heřmanský,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Budeme sledovat zažitá a návratná schémata (příběhy, narační struktury) v moderní masové kultuře. Většina z těchto schémat má charakter "mýtu", který je opakován rituálním, respektive iteračním způsobem. Objevují se tu "velké příběhy" typu "počátku" či "konce světa" (katastrofické filmy atd.), "zmrtvýchvstání", "jinakosti" (Vetřelec apod.), ale i subtilnější motivy (například vražda v koupelně či neviditelnost).

Seminář kontrolované četby - Geertz: Interpretace kultur

Kód předmětu: YBSC001 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Soubor přednášek podává základní přehled různých aspektů středověkého cestování. Důraz je kladen na interpretaci soudobých historických pramenů (kroniky, cestovní účty, itineráře, cestopisy, listiny, etc.) v rámci jednotlivých širších témat (např. válečné kampaně, poutě, univerzitní peregrinace, diplomacie, obchod a řemesla).

Sport, společnost, kultura

Kód předmětu: YBSC213 Garant: Halbich,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Tento přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích současné vývojové psychologie. Témata přednášená v rámci tohoto kurzu zahrnují klíčové teoretické modely poznatky pro porozumění zákonitostem psychického vývoje člověka v období raného až předškolního věku.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny, na emailové žádosti o zápis nad limit nebudeme reagovat.

Subkultury mládeže

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB018 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámení s výchozími myšlenkami logiky (včetně matematické) a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice od antiky až po moderní matematickou logiku. Půjde jednak o procvičení návyků kalkulu, jednak o seznámení se s filosofickými otázkami logiky. Kurz je dobré si zapsat spolu se seminářem YBFB004.

Subkultury mládeže (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSB018K Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I. YBFB002, je dobré si oba kurzy zapsat souběžně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními (matematickými) logickými myšlenkami a jejich souvislostmi.

Úvod do antropologie náboženství

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB045 Garant: Klepal,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT211 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Problematika náboženství a souvisejících fenoménů představuje zásadní téma antropologie od jejího ustanovení jako vědecké disciplíny. „Antropologie náboženství“ se stala důležitým polem pro vedení teoretických debat i vznik empirických studií formujících celý obor. Prostřednictvím přednášek, četby, diskuzí a audiovizuálních materiálů získají studující základní přehled o 1) teoretických pozicích, ze kterých je náboženství v antropologii zkoumáno; 2) klasických tématech, kterým se antropologie náboženství věnuje (víra, rituál, magie, šamanismus, náboženská změna, náboženské objekty); 3) konkrétních studií náboženských reprezentací a praktik založených na etnografickém terénním výzkumu.

Úvod do medicínské antropologie. Kultura, zdraví a nemoc

Kód předmětu: YBSC194 Garant: Klepal,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 11:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seznamuje s medicínskou antropologií, dynamicky se rozvíjející subdisciplínou sociokulturní antropologie zaměřující se na problematiku zdraví, nemoci a tělesnosti v současném mezikulturním kontextu a globalizovaném světě. Cílem kurzu je získat základní přehled o a) tématech, kterým se medicínská antropologie věnuje; b) konceptech, které jsou v medicínské antropologii užívány; c) metodologických postupech, které jsou v medicínské antropologii aplikovány pro sběr a analýzu empirického materiálu; d) poznatcích medicínské antropologie a jejich využití za hranicemi oboru.

Úvod do sociokulturní antropologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB002K Garant: Bittnerová,D. + Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz seznamuje studenty se základy sociokulturní antropologie jako specifické sociálněvědní disciplíny. Činí tak na základě rozboru tradičních antropologických témat (příbuzenství, náboženství, subsistenční strategie, politická organizace, ad.) i těch, která vyvstávají v současném světě 21. století (identita, nacionalismus, globalizace, ad.). Za cíl si klade zprostředkovat studentům antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury.

Vizuální antropologie

Kód předmětu: YBKC177 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 17:30 - 18:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Předmět je zaměřen na porozumění role obrazu v antropologii, disciplíně tradičně reprezentované textem jako znakovým systémem, jehož prostřednictvím lze kulturu nejenže „přečíst“, ale i „zapsat“. Studenti se v průběhu kurzu seznámí nejen s etnografickou fotografií a filmem, ale i se současnými tématy a trendy vizuální kultury jako je móda, tělesné modifikace či “selfie kultura”.

Západní umělecká hudba II.

Kód předmětu: YBSC195 Garant: Kaspřík,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: st 13:00 - 14:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz představuje fenomén euroamerické tzv. umělecké ("klasické") hudby v hudebně-historické i hudebně-antropologické perspektivě prostřednictvím výkladu i množství ukázek. Tematicky kurz navazuje na předchozí obdobím vrcholného klasicismu a pokrývá základní hudební hnutí až do současnosti (viz sylabus).

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám