doc. Ing. Karel Müller, CSc.

doc. Ing. Karel Mulller, CSc.


Oborové zaměření: sociální povaha vědy, techniky a inovací


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Doc. ing. Műller Karel CSc se narodil 22.5.1936 ve Zlíně.


Akademickou dráhu nastoupil v roce 1966 (Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV později UFS ČSAV); Od roku 1994 působí na UK, v IZV UK a poté na Fakultě humanitních studií UK; jeho výukové kurzy („Úvod do sociologie“, „Sociologie vědění“, „Sociologie institucí“) jsou zařazeny do programu společenskovědního modulu programu bakalářského studia humanitní vzdělanosti; podílel se také na konstituování výuky na magisterských programech „Studia občanského sektoru“, „Genderová studia“ a „Historická sociologie“. Vede bakalářské, diplomní i doktorské práce v oblasti sociologie. Je také angažován ve výukovém programu DK/IB.


Souběžně s pedagogickou činností se také věnuje badatelské činnosti, která je orientována na studium sociální povahy vědy a techniky (obor sociálních studií vědy a techniky). Individuálně i ve spolupráci s domácími i zahraničními vědeckými pracovišti (SÚ AV ČR, Sussex University, Wissenschaft Zentrum Berlin, DG Enterprise EK, CES VŠEM) řešil výzkumné granty a projekty zaměřené na problematiku vědy, techniky a inovací. Je členem národních a mezinárodních vědeckých společností.


Studium:


1954-1959: studium Vysoké školy ekonomické v Praze. 


1966-1968: Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV později UFS ČSAV


1968-1972: vědecká příprava na EÚ ČSAV


1997: Habilitován na VŠE


Členství:


2002-2006: místopředseda Výzkumného výboru pro sociologii vědy a techniky (Mezinárodní a Evropské sociologické asociace)  


1998 - současnost: členem správní rady Národohospodářského ústavu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.


Dále působil a působí ve vědeckých radách, odborných komisích (GAUK, GAČR) i redakcích odborných časopisů (AULA).


Další aktivity:


1985-1989: Koordinace přípravy prognóz v oblasti vědy a techniky ve spolupráci s Prognostickým ústavem ČSAV


1994-1995: přednášky v Holandsku (University of Amsterdam, University of Twente).


Vybrané publikace:

Monografie, kapitoly v monografiích


Základy teorie vědy (spoluautor), Academia, Praha, 1988, 347s.


Eastern and Central Europe 2000, Final Report. European Commission, DG XII, ISBN 92-826-9547-6, 152s. (člen výzkumného a autorského kolektivu) 


Innovation policy issues in six candidate countries: the challenges. European Communities, Directorate General for Enterprises, Luxembourg 2001, 189s.. ISBN 92 – 894-1753-6 (člen výzkumného a autorského kolektivu)


Central Europe in Transition: Towards EU Membership. Gorzelak, G., Ehrlich, E., Faltan, L., Illner, M. (eds.). RSA, Warsaw, 2001, ISBN 83-88495–56-9, 371s. (člen výzkumného a autorského kolektivu)


Műller, K., 2002, Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna, SLON, Edice Studie, Praha,  225 s., ISBN 80-86429-07-5


Structural Change and Modernization in Post-Socialist Societies. Adamski, W., Machonin, P., Zapf, W., (eds), Reinhold Kramer Verlag, Hamburg, ISBN 3-89622-055-1, 2002 (člen autorského kolektivu)


Műller, K., 1998, Towards a New Innovation Pattern in the Czech Republic. In: Transforming Science and Technology Systems – the Endless Transition. Meske, W., Mosoni-Fried, J., Etzkowitz, H., Nesvettailov, G. (eds.) NATO Science Series 4, Vol. 23. ss. 83 - 90


Műller, K.1999, Kulturní a sociální souvislosti technokracie v moderních společnostech. V: Technokracie v českých zemích (1900-1950). Janko, J., Tešínská, E. (eds). Archiv AV ČR, Praha, ISBN 80-902464-5-1, ss.197-226.


Műller, K., 2000, Knowledge-based Society and its socio-cultural pattern: situation of post-socialist countries. In: The Knowledge-based Economy. Kuklinski, A. (ed.), KBN, Science and Government Series 5.ISBN 83-85557-67-9, ss. 97-106.


Műller, K., 2002, Vzdělání v kontextu změn vztahů mezi soukromou a veřejnou sférou. V: Český stát a vzdělanost, UK a Karolinum, Praha, ss. 139-150, 1SBN 80-246-0491-4 (příspěvek na konferenci k 170 výročí narození J. Hlávky konané v Lužanech ve dnech 6 a 7. září 2001)


Műller, K., Janko, J., 2002, Die akademische Wissenschaft in Tschechien im Wandel der politischen Verhältnisse. In: Die Berliner Akademien der Wissenschaften im geteilten Deutschland 1945 – 1990, (Hrsg. J. Kocka), Akdemie Verlag, Berlin, ss.257 – 282. ISBN  3-05-003544-7, ISSN 0949-7285


Müller, K.: 2008, Role vědy, techniky, inovací. In: Potůček, Musil, Mašková (eds.), Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska, Sociologické nakladatelství, Edice Studie. Praha, ss. 61-90,


Müller, K., Inovační zdroje ČR. In: Ročenka konkurenceschopnosti ČR, CES VŠEM at al. Publikováno každoročně v letech 2005 – 2010


Müller K., Žák M., Roth S. (eds.), 2010, Social Dimension of Innovation. Praha, VŠEM


Müller, K., 2009, Institutional Changes of National Innovation Systems: an Indicator of Innovation Culture? In: Loudín J., Schuch K. (eds.) Innovation Cultures, Challenge and Learning Strategy. Praha, Filosofia, ss. 47-68, I


Müller, K., 2009,Cesty rozvoje mezioborových vztahů ve vědě a jejich sociální zdroje. In: Dlouhá J. (ed.) Vědění a participace. Teoretická východiska environmentálního vzdělávání. Praha, Karolinum, ss. 103-110, 


Müller, K., 2014, Wissenschaft zwischen  Staat und Zivilgesellschaft. Eine historische Perspektive auf die 1980er und 1990er Jahre in böhmischen Ländern, In: Luft, R., Havelka M., Zwicker, S. (Hg.). Zivilgesellschaft und Menschenrechte im õstlichen Mitteleuropa. Tschechische Konzepte der Bürgergesellschaft in historischen und nationalen Vergleich. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,


Doslov k publikaci Stehr, N., Von Storch H., 2014, Klima a společnost. Praha, Karolinumss. 119-154 


Články v odborných časopisech:


Havelka, M., Műller, K., 1997, Radicalised Transformation, the Institutional and Modernisation Challenges, Czech Sociological Review V/2, ss. 179-195


Műller, K., 2006, Inovační výkonnost nových členských zemí EU – situace ČR. Politická ekonomie, 2006/6, s. 778-801


Müller, K.: 2008, Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě. Sociologický časopis, Vol. 44,: 4, ss. 627-652.


Müller K. Knowledge governance: The social dimension of innovation (editor´s note), Special Issue on Knowledge Governance, Central European Journal of Public policy, Vol. 4, No 1 (June 2010), ss.4-13


Lester Lloyd-Reason, Műller Karel, Stuart Wall, 2002, Innovation and education policy in SMEs: a Czech perspective, in Education + Training,  Vol. 44, No 8/9, pp. 378 – 387;


Műller, 2002, K. Innovation Policy in the Czech Republic: from Laissez Faire to State Activism, in Journal of International Relations and Development, Vol. 5, No. 4, ss. 403-426,


Roth S., Wetzel, R., Müller K, (eds.), 2011, Special issue of Innovation and regional development on non-technological and non-economic dimension of innovation systems, Editorial: going beyond the hard core of innovation. Non-technological and non-economic dimension of innovation systems Vol.3, No.1 2011, pp.1-11


Další:

Rozhovor s Karlem Müllerem pro FHS UK


Poslední změna: 14. září 2017 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám